by E JM — Hoe krijgt de bijzondere verantwoordelijkheid vorm in het recht? 1887/19705/afscheidsrede%20Nieuwenhuis.pdf?sequence=1>; 2009. Pape 2011.
321 pages

24 KB – 321 Pages

PAGE – 4 ============
Omslagontwerp:Textcetera,DenHaagOpmaakbinnenwerk:Ambrac,Deventer©2014Deauteurs|BoomJuridischeuitgeversBehoudensdeinofkrachtensdeAuteurswetgesteldeuitzonderingenmagnietsuitdezeuitgavewordenverveelvoudigd,opgeslagenineengeautomatiseerdgegevensbestand,ofopenbaargemaakt,inenigevormofopenigewijze,hetzijelektronisch,mechanisch,doorfotokopieën,opnamenofenigeanderemanier,zondervoorafgaandeschriftelijketoestemmingvandeuitgever.Voorzoverhetmakenvanreprografischeverveelvoudigingenuitdezeuitgaveistoegestaanopgrondvanartikel16hAuteurswetdientmendedaarvoorwettelijkverschuldigdevergoe-dingentevoldoenaandeStichtingReprorecht(Postbus3051,2130KBHoofddorp,www.reprorecht.nl).Voorhetovernemenvan(een)gedeelte(n)uitdezeuitgaveinbloemle-zingen,readersenanderecompilatiewerken(art.16Auteurswet)kanmenzichwendentotdeStichtingPRO(StichtingPublicatie-enReproductierechtenOrganisatie,Postbus3060,2130KBHoofddorp,www.stichting-pro.nl).Nopartofthisbookmaybereproducedinanyform,byprint,photoprint,microfilmoranyothermeanswithoutwrittenpermissionfromthepublisher.ISBN978-94-6290-018-9ISBN978-94-6274-219-2(E-book)NUR822www.bju.nl

PAGE – 5 ============
Detrendvanhetuitbesteden,overhevelenoftoebedelenvanpublieketakendoordeoverheidaanprivatepartijen,envanhetmachtigerwordenvanprivatepartijenmeerinhetalgemeen,werktdoorindeverantwoordelijkheidinrechtevandieprivatepartijen.Datkomtvervolgenstotuitdrukkingviabijvoorbeeldhetaansprakelijkheidsrechtindebredezinvanhetwoord(strafrechtelijk,bestuursrechtelijk,etc.).Dezetrendresulteertindesteedsverdergaandeverpubliekiseringvanhetprivaatrechtdedoorwerkingvanpubliekrechtelijkeverantwoordelijkhedenennormeninprivaatrechtelijkenormstellingen.Indezebundelwordtditthemabelichtonderdenoemervandeverschuivendegrenzenvanaansprakelijkheidenverantwoordelijkheidvanbedrijvenenprofessionalsineenmaatschappijdiegekenmerktwordtdoorsteedsverdervervagendegrenzentussenhetpubliekeenprivatedomein.Datgebeurtlangsverschillende,meertoegespitstevraagstukkendieinteonderscheidenrechtsgebieden(internationaalpubliekrecht,strafrecht,bestuurs-recht,privaatrecht)totbelangrijke,nieuwevragenaanleidinghebbengegeven.Zokomen,ondermeer,aanboddeklikplichtvanbeleggingsondernemingen(watbetekentdieplichtvoordeaansprakelijkheidvandeondernemingjegenshaarcliëntenenjegensdeoverheid?),deaansprakelijkheidvanmultinationalsvoorgedragingenvandochterondernemingeningastlanden(wiekandezeondernemingenwaarvooraanspreken?)endeparticulierebeveiligingvanschepentegenpiraterijopzee(hoeisdeverantwoordelijkheidindezecontextverdeeldtussendeverschillendebetrokkenpartijenenoverheden?).Zoalsnaderblijktuithetinleidendehoofdstuk,hebbendeverschillendebijdragendieindezebundelwordengepresenteerdtotmooiediscussiesrondhetcentralethemaaanlei-dinggegeven,nietalleenvoorafgaandaan,maarjuistooknahetschrijvenvandeverschil-lendebijdragen.Dediscussiediedeauteursmetelkaarhaddennaafloopvanhetindividuele(insommigegevallengroeps-)onderzoekisterugtevindenindeuitleiding,ineenzeventalvragendiederodedraadvandieslotbijeenkomstbleken.Ennietalleeninternisergedis-cussieerd,maarookextern,zoalsblijktuitdedooronsuitgeloktereactiesopdebijdragendiedeeluitmakenvandezebundel,metexpertsdieschriftelijkhunlichthebbenlatenschijnenopdebijdragenvandeauteurs.WijdankendezeexpertsMichaelFaure,AntenorHallodeWolf,TonHartlief,JeroenKortmannenMichielTjepkemavoorhunenthousiastedeelnameenvoordeinzichtendiezijmetonshebbenwillendelen.DezebundelisdeeersteineennieuweboekenreeksdieisopgezetdoorhetUtrechtCentreforAccountabilityandLiabilityLaw(Ucall),eenmultidimensionaleonderzoeksgroepbinnendeFaculteitRecht,Economie,BestuurenOrganisatievandeUniversiteitUtrechtwaarvandeauteursvandebijdragenaandezebundeldeeluitmaken.Deredactievandeze5

PAGE – 6 ============
reeksisinhandenvanIvoGiesenenFrançoisKristen,deprogrammaleidersvanUcall.DefocusvanhetonderzoekbinnenUcallligtbijhetnaderbepalenofergrenzenaanenvanaansprakelijkheidenverantwoordelijkheidzijn,enzoja,welkediegrenzenzoudenmoetenzijnenwaarmogelijkhedentotverdereontwikkelingliggen(zieook:www.uu.nl/ucallalsmedeblog.ucall.nl).Devraagnaardeverschuivendegrenzenvanverantwoorde-lijkheidenaansprakelijkheidinhetkadervandevervagendegrenzentussenhetpubliekeenprivatedomein,hetthemavandezebundel,iséénvandeverschillendethemasdiebinnenUcallzijnopgepakthetafgelopenjaar.WijdankenBoomJuridischeuitgevers,inhetbijzonderWirtSoetenhorstenGinekeWiggers,voorhetpublicerenvandeUcallBoekenreeks,enspecifiekvoorhetuitgevenvandeonderhavigebundel.Utrecht,26september2014IvoGiesen,JessyEmausenLiesbethEnneking6

PAGE – 8 ============
VanvoorzorgbeleidnaarvoorzorgverplichtingOverdoorwerkingvanoverheidsbeleidinaansprakelijkheidsrechtelijkevoorzorgverplichtingenenoververanderendeverantwoordelijkhedenvoordefysiekeveiligheidbijnieuwetechnologieën225ElbertdeJongSmartmixesvanbeleidsinstrumentenbijnieuwetechnologieën:eenreactie265MichaelFaureVerschuivingvandedraagplichtvanschadeveroorzaaktdooreenrechtmatigeoverheidsdaad283BerthyvandenBroekAfwentelingvannadeelcompensatieenplanschade:redelijkendoelmatig?299MichielTjepkemaPubliekwordtPrivaat:eentussenstandinzevenvragen307IvoGiesen,JessyEmaus&LiesbethEnneking8

PAGE – 9 ============
Verantwoordelijkheidenaansprakelijkheidbijprivatiseringvanpublieketaken:eenaanzettotdebat17JessyEmaus,LiesbethEnneking&IvoGiesen1Inleiding:centralevragen,werkwijzeenverdereopzet171.1Hetvertrekpuntenonzevragen171.2Onzewerkwijze181.3Verdereopzet192Derelevantievanhetonderzoek192.1Inleiding:onbeantwoordevragen192.2Derolvanhetaansprakelijkheidsrecht202.3Karaktertrekkenvanhetaansprakelijkheidsrecht213Hetaansprakelijkheidsrechtindecontextvanpubliekrechtelijkeregu-lering233.1Inleiding233.2Reguleringvandeuitvoeringvantakendoordeoverheid233.3Reguleringbijdeverschuivingvanverantwoordelijkheid:publiekof?244Deaardenhetkaraktervandegesignaleerdeverschuivingen264.1Introductie264.2Verantwoordelijkheidvoornormontwikkeling264.3Verantwoordelijkheidinhetkadervannormhandhaving274.4Verantwoordelijkheidvoorhettreffenvanmaatregelenterbeschermingvanfysiekeveiligheid284.5Verantwoordelijkheidinhetkadervanhetafwikkelenvangeledennadeel285Deverdereopbouwvandezebundel286Uitleiding:eenpreludeopzevengezamenlijkevragen32DesterkepartijinhetaansprakelijkheidsrechtEenverkennendestudienaarmachtigeprivatepartijenenhunverantwoordelijkheidtenaanzienvananderen35JessyEmaus1Inleiding351.1Beschermingvandezwakkepartijinliteratuur,wetgevingenrecht-spraak359

PAGE – 10 ============
1.2Aandachtvoordesterkepartijenzijngedrag371.3Planvanaanpak381.4Opbouwbijdrage392Wieisdesterkepartij?EensociologischeverklaringvolgensBierstedtsconceptmacht402.1BierstedtsAnAnalysisofSocialPower402.2Machtafgezettegenaanverwanteconcepten412.3Dedriebronnenvanmacht432.4DetheorievanBierstedttoegepastopdefinanciëledienstverlener/afne-mer-relatie443Waaromeenafwijkendestandaardinhetrechtvoorsterkepartijen?Overmacht,verantwoordelijkheidenaansprakelijkheid463.1Macht,verantwoordelijkheidenaansprakelijkheid463.2Juridischeverantwoordelijkheidsverdelingindefinanciëledienstverle-ningsrelatie483.3Argumentenvóóreenafwijkendestandaardinhetrechtvoordesterkepartijindefinanciëledienstverleningsrelatie543.4Kritiekopdeafwijkendestandaardinhetrechtvoorfinanciëledienst-verleners574Hoekrijgtdebijzondereverantwoordelijkheidvorminhetrecht?Verschuivendemachten,verschuivendenormen?594.1Derolvandeaardvandesterkepartij:materieelenformeelrecht594.2Normeringvanoverheidshandelen:grondrechtenenalgemenebegin-selenvanbehoorlijkbestuur604.3Eensynthesevandrietypennormenterreguleringvandeverantwoor-delijkheidvandemachtigeparticulierepartij645Totslot65Desterkepartijinhetaansprakelijkheidsrecht73TonHartliefAansprakelijkheidvoorinadequatepubliekebeveiligingdoorprivateacto-ren81IvoGiesen1Inleiding811.1Introductievanhetthema811.2Kernvraagenopbouw832Rechtsvergelijking:inadequatesecurityindeVerenigdeStaten842.1Inleiding8410

PAGE – 11 ============
2.2Therapeuten:deTarasoff-zaak852.3Verhuurders:deKline-zaak873AansprakelijkheidvoorinadequatebeveiligingnaarNederlandsrecht903.1Inleiding903.2Mogelijkegrondslagvooraansprakelijkheid?903.3Matevanzorg?Nalaten923.4Matevanzorg?HetEVRM953.5Zorgplicht:eennadereinvulling974LessenvoorNederland?1064.1Algemenelessen?1064.2DelesvoorAlphenaandeRijn?1085Afronding109KortereactieopAansprakelijkheidvoorinadequatepubliekebeveiligingdoorprivateactoren115JeroenKortmann1Inleiding1152Vanwaardeterughoudendehouding?1173Privatiseringkanleidentotminderterughoudendheid:verrassendenonwenselijk?119Klikken,aansprakelijkheidenvrijwaring123FrançoisKristen&StaschaDeVita1Inleiding1232Klikplicht:omvangenwijzevanuitvoering1242.1Herkomstvandeklikplicht1252.2Ratiovandeklikplicht1272.3Reikwijdtevandeklikplicht1292.4Wijzevanuitvoeringvandeklikplicht1352.5Financiëlesanctiesopniet-nalevingvandeklikplicht1372.6Afsluitendeopmerkingenenrelatiemetvrijwaring1383Strafrechtelijkevrijwaring1423.1Wettelijkeregelingvanstrafrechtelijkevrijwaringenherkomstdaar-van1423.2Ratiostrafrechtelijkevrijwaring1443.3Watbehelstdestrafrechtelijkevrijwaring?1453.4Omvangvandestrafrechtelijkevrijwaring1463.5Beoordelingvandestrafrechtelijkevrijwaring14811

24 KB – 321 Pages