Oct 24, 2019 — 14:108 i västra Åhus, intill den gamla glassfabriken för Åhus Glass behöver ett antal gator och två torg namnsättas. Föreslaget tema för.

81 KB – 19 Pages

PAGE – 1 ============
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1) Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-24 Plats och tid Rum 110, kl 13:00-16.50 Beslutande Lena Ohlsson (M), ordf Therese Sturesson (S), v ordf Leif Sivtoft (S) Ann Bertilsson (S) Monica Roos (M) Lena Holst (C) Camilla Ottosson (KD) Jörgen Johnsson (L), paragraf 84-89 Leif Seth (SD) Björn Nordeman (SD) Christian Holstein (SD) Annika Carlsson (L), endast paragraf 90 Jessica Kilis (M), fram till paragraf 91 Ersättare Ulrika Cedell, förvaltningschef Lars Jennfors, fritidsstrateg Lotta von Bültzingslöwen, kulturstrateg Maria Mera, controller Peter Rosengren, nämndsekreterare Övriga närvarande Utses att justera Therese Sturesson (S) Justeringens tid och plats plan 5, Rådhus Skåne 2019-10-29 15:30 Sekreterare . Paragrafer Peter Rosengren 84-95 Ordförande ––––––––––––––– –––––––––––––.. ––––––––––––. Lena Ohlsson (M) Justerare ––––––––––––––– –––––––––––––.. ––––––––––––. Therese Sturesson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2019-10-24 Datum då anslaget sätts upp 2019-10-29 Datum då anslaget tas ned 2019-11-19 Förvaringsplats för protokollet Närarkivet, plan 5, Rådhus Skåne Underskrift .. Peter Rosengren Utdragsbestyrkande

PAGE – 2 ============
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-24 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur KFN § 84 Information Änr KFN 2019/144 10.1.1 Beslut Kultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna Sammanfattning Presentation av musikalsatsningen Phantom of the Opera vår 2020 Emil Sigfridsson, Kronan Kristianstad AB, informerar Friluftsbad 2019 Enhetschef Per-Olof Cartbo informerar Presentation Jenny Sahlström, ny friluftsstrateg Friluftsstrateg Jenny Sahlström informerar Utfall investeringsbudget 2019 Controller Maria Mera informerar Flerårsinvesteringar 2020-2026 Controller Maria Mera informerar På gång Förvaltningen informerar om aktuella frågor

PAGE – 3 ============
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-24 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur KFN § 85 Delgivningar Änr KFN 2019/133 10.1.1 Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar lägga delgivningarna avse- ende perioden 2019-09-06—2019-10-10 till handlingarna Sammanfattning Föreligger för information till kultur- och fritidsnämnden delgiv- ningsärenden avseende perioden 2019-09-06—2019-10-10 Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids- nämnden Kultur- och fritidsnämnden beslutar lägga delgivningarna avse- ende perioden 2019-09-06—2019-10-10 till handlingarna Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-25 Protokoll namnberedningen 2019-09-23 Protokoll konstkommittén 2019-09-25 Delegationsbeslut fördelning av bidrag till kommunsamverkanspro- jekt, 2019-09-24 Beslutsbilaga 1a beviljade projekt Beslut Tekniska nämnden 2019-08-20, Kristianstads nya badhus, startbesked för genomförande

PAGE – 4 ============
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-24 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur Beslut KSAU 2019-08-21, Kristianstads nya badhus, startbesked för genomförande Beslut KS 2019-08-28, Kristianstads nya badhus, startbesked för genomförande Beslut KF 2019-09-17, Kristianstads nya badhus, startbesked för genomförande Tjänsteutlåtande KLK, Kristianstads nya badhus Œ startbesked för genomförande, 2019-07-09 Tjänsteutlåtande TN, Kristianstads nya badhus Œ startbesked för genomförande, 2019-08-14 Protokollsanteckningar från M, KD, SD tillhörande beslut TN 2019- 08-20 Bilaga 1, projektomfattning åtta banor Bilaga 2, Kostnadssammanställning med riktkostnad Bilaga 3.1 Situationsplan Bilaga 3.2 Plan 01 Översikt Bilaga 3.3 Plan 02 Översikt Bilaga 3.4 Sektioner mot söder, väster och öster Bilaga 4 Tidplan 2019-08-15 Bilaga 5 Översikt Attraktioner målgrupp tillgänglighetsbeskrivning Bilaga 6 Beräkning driftnetto 8 banor intäkter och kostnader 2019- 08-15 Bilaga 7 Entreprenadkontrakt Bilaga 8 Sikab slutrapport från Fas 1, 2019-07-05 Bilaga 10 Kristianstads sim- och livräddningssällskaps yttrande om 10 banor, 2019

PAGE – 5 ============
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-24 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur KFN § 86 Redovisning av delegeringsbeslut Änr KFN 2019/134 10.1.1 Beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisning av de- legeringsbeslut avseende perioden 2019-09-06—2019-10-10 till handlingarna Sammanfattning Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens delegeringsbeslut enligt förteckning 2019-09-06—2019-10-10 Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids- nämnden Kultur- och fritidsnämnden beslutar att lägga redovisning av de- legeringsbeslut avseende perioden 2019-09-06—2019-10-10 till handlingarna Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-09-25 Redovisning av delegeringsbeslut 2019-09-06—2019-10-10

PAGE – 6 ============
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-24 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur KFN § 88 Redovisning intern kontroll 2019 Änr KFN 2019/106 1.5.2 Beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av intern kon- troll för 2019 Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar uppföljning av den interna kontrollen för 2019. Den interna kontrollen har genomförts enligt intern kontrollplan fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2019-04-17, KFN 2019/52. De fyra områden som har granskats har varit följande: 1.Upphandling – avtalstrohet 2.Arbetsmiljö, koppling till rehabilitering/hälsofrämjande arbe- te 3.STIM Œ ersättning för nyttjad musik 4.Beslutsprocess Œ beslut enligt taxor och delegationsordning Två av granskningsområdena har varit kommungemensamma och två förvaltningsspecifika. Förvaltningen redovisar även sammanfattning och resultat för den interna kontrollen samt en självskattning över hur arbetet med den interna kontrollen bedrivs. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids- nämnden Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av intern kon- troll för 2019

PAGE – 8 ============
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-24 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur KFN § 89 Ansökan om särskilt investerings- och driftbidrag för simhall och idrottshall. Föreningen Furuboda Änr KFN 2019/123 10.10.2 Beslut Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte investerings- och driftbi- drag till Föreningen Furuboda för simhall och idrottshall Kultur- och fritidsnämndens behandling Yrkanden Therese Sturesson (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen enligt följande: flDå skrivelsen kommer från en av kommunens störs- ta arbetsgivare och ärendet rör Furubodas framtida utveckling bör ärendet i sin helhet slussas vidare till kommunstyrelsen för behand- lingfl. Beslutsgång Ordförande ställer propositionerna mot varandra och finner att förvaltningens förslag till beslut vinner. Votering begärs. Med 8 röster mot 3 vinner förvaltningens förslag till beslut. Omröstning För förvaltningens förslag till beslut; Lena Ohlsson (M), Monica Roos (M), Camilla Ottosson (KD), Jörgen Johnsson (L), Lena Holst (C), Leif Seth (SD), Björn Nordeman (SD), Christian Holstein (SD) För Socialdemokraternas yrkande: Therese Sturesson (S), Leif Sivtoft (S), Ann Bertilsson (S) Reservation

PAGE – 9 ============
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-24 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag Sammanfattning Föreningen Furuboda har inkommit med en skrivelse till Kristian- stads kommun med önskemål om samverkan med kommunen angå- ende föreningens sim- och idrottshall. Föreningen Furuboda ansöker om investeringsbidrag avseende renovering av simhall och idrotts- hall. Utöver investeringsbidrag ansöker föreningen om driftbidrag för sin anläggning/verksamhet. Sammantaget ansöker Föreningen Furuboda om 400 000 kronor för renovering av idrottshall 2019 och 2 miljoner kronor för renovering av simhall 2020 samt 1 miljon kronor per år från och med 2019 som driftbidrag, med en årlig indexjustering. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids- nämnden Kultur- och fritidsnämnden beviljar inte investerings- och driftbi- drag till Föreningen Furuboda för simhall och idrottshall Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-09-27 Skrivelse Föreningen Furuboda, 2019-08-27 Beskrivning kostnader Furubodas simhall, 2019-08-27 Barnchecklista Kristianstads kommun

PAGE – 10 ============
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-24 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur KFN § 90 Taxor 2020 Änr KFN 2019/145 10.1.1 Beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde för 2020 Paragrafen justeras omedelbart Kultur- och fritidsnämnden behandling Yrkanden Therese Sturesson (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen enligt följande: flYrkande från den socialdemokratiska gruppen: att snabbutreda hur en ungdomstaxa för matcher på konstgräsplaner under vintertid 15/10- 15/4 skulle kunna se ut och vilka ekonomiska konsekvenser det skulle få. Samt att hänskjuta taxorna till nästa nämnd för beslutfl. Beslutsgång Acklamation genomförs. Ordförande finner att förvaltningens förslag till beslut vinner. Votering begärs. Med 8 röster mot 3 vinner förvaltningens förslag till be- slut. Omröstning För förvaltningens förslag till beslut: Lena Ohlsson (M), Monica Roos (M), Camilla Ottosson (KD), Annika Carlsson (L), Lena Holst (C), Leif Seth (SD), Björn Nordeman (SD), Christian Holstein (SD) För Socialdemokraternas yrkande: Therese Sturesson (S), Leif Sivtoft (S), Ann Bertilsson (S)

PAGE – 11 ============
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-24 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur Reservation Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar förslag till taxor för 2020. Förslaget innehåller, utöver smärre textjusteringar och förtydliganden, några ändringar. En taxa för arrangemang på Kristianstads fotbollsarena och i ishallen har lagts till, denna följer matchtaxan för seniormatcher. En ny taxa för byggdag/rivdag gällande evenemangstranden då inte stranden är avstängd för besökare har tillkommit, detta för att öka tillgängligheten. Badverksamheten gör om familjebiljett till gruppbiljett, för ökad flexibi- litet. Taxor för Kulturhuset Barbackas kursverksamhet görs om med pris per kurstillfälle beroende på kurstillfällets längd. Kristianstads teater inför en taxa för slutna tillställningar. En justering i taxan görs för sam- manträden med anledning av att utrustning inkluderas i hyran. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till Kultur- och fritids- nämnden Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fast- ställa taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde för 2020 Paragrafen justeras omedelbart Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-10-04 Taxor 2020 (förändringar jämfört med 2019 års taxor är rödmarkerade) Bilaga taxor 2020 Barnchecklista Kristianstads kommun

81 KB – 19 Pages