Om zich te kunnen blijven onderscheiden, spitst EVBox zich nu toe op de ontwikkeling en levering van software achter de laadpaal. Dit is bijvoorbeeld

38 KB – 59 Pages

PAGE – 3 ============
Pagina 2 van 57 Colofon Projectnaam Datum Auteurs In samenwerking met In opdracht van Rapport Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer 2020 31 mei 2021 Suzan Reitsma (RVO) Sonja Munnix (RVO) Britt Wolterman (RVO) Emma van Bree (EVConsult) Bram Leusink (EVConsult) Marieke Reijm (EVConsult) Vereniging DOET, Automotive NL, leden van het Formule E-T eam Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Te r nagedachtenis aan Martijn van Winkelhof (5 juni 1977 Π5 maart 2021) Sen ior Beleidsmedewerker Directoraat -Generaal Mobiliteit Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

PAGE – 4 ============
Pagina 3 van 57 Voorwoord Als één conclusie uit dit rapport helder is, dan is het wel dat ons elektrisch vervoer zich snel ontwikkelt. Dat moet ook want we hebben koers gezet naar emissieloos vervoer in 2050. Bijna een kwart van alle nieu w verkochte personenauto™s in 2020 was (gedeeltelijk) elektrisch aangedreven. Onze l aadinfrastructuur groeit mee en maakt de stap van volgen naar vooruitlopen. V oorheen werden vooral de aanvragen van e- rijders gevolgd met de aanleg van laadpalen ; nu wordt steeds meer gebruik gemaakt van prognoses en gebruiksdata om daarop vooruit te lopen. Internationaal zien we ook een positieve ontwikkeling. De Nederlandse koppositie in absolute en relatieve aantallen elektrische voertuigen is in Europa niet langer uitzonderlijk. Nederlandse bedrijven blijven innovatief en boren nieuwe markten aan, onder andere in de Verenigde Staten, en nieuwe marktsegmenten , zoals de second use van batterijen. We zien dit terug in de cijfers. De productie in de EV -sector groeide me t 27% naa r • 4,2 miljard in 2019. De toegevoegde waarde kende een vergelijkbare groei: 25% toename naar • 670 miljoen in 2019. Steeds meer mensen verdienen hun boterham in de EV -sector: in 2020 waren er b ijna 7 .000 banen , een groei van 31% ten opzichte van 2018. Voor 2025 wordt bijna een verdubbeling voorspeld met 13.500 banen. Kansen liggen er vooral in het uitbreiden van activiteiten , zoals het in gebruik nemen van zero -emissieoplossingen voor zwaar vervoer en binnen vaart . Ook internationaal liggen er mogelijkheden met het toetreden tot internationale markten en het verstevigen van internationale afspraken en samenwerkingen. Hier bij profiteert Nederland nog steeds van de vroeg opgelopen voorsprong. De Nederlandse ov erheid blijft zich inzetten zowel op internationaal als nationaal vlak om de ingezette koers vast te houden of te versnellen. Bijvoorbeeld met f iscale regelingen en het samenwerk en met bedrijven en brancheorganisaties . Het belang is helder: w e willen klima atverandering tegengaan en de doelen van Parijs halen. Tegelijk willen we schonere lucht in onze steden. Schoon, emissieloos vervoer: laten we gezamenlijk alles op alles zetten om dit te realiseren. Stientje van Veldhoven Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu

PAGE – 8 ============
Pagina 7 van 57 Samenvatting De groei van elektrisch vervoer zet door . Niet alleen voor personenvervoer en bussen, maar ook in de segmenten bestel – en zwaar vervoer is de transitie ingezet. D e einddatum voor het uitfaseren van fossiele voertuigen komt in zicht . Dankzij slimme toepassingen en ontwikkelingen in batterijtechnologie blijkt mogelijk wat tot voor kort als verre toekomstmuziek klonk . In Nederland is een sterke bedrijfssector ontstaan rondom elektrische voertuigen. De sector bouwt voort op de kennis en ervaring die het heeft opgedaan in het vroeg volwassen geworden Nederlandse EV -ecosysteem . In 2019 was de sector goed voor productie van 4,2 miljard euro en kende een sterke groei in de werkgelegenheid tot ongeveer 6 .800 FTE in 2020. De EV -adoptie in Nederland in absolute en relatieve aantallen elektrische personenauto™s is niet langer uitzonderlijk ten opzichte van de ons omringende landen. Echter, in deel – en niche markten van de logistiek , het OV en de bouw gaat de introductie van elektrische mobiliteit nog steeds sneller dan over de grens . Ook i n laadinfrastructuur en innovatie behoort Nederland tot de koplopers van de wereld. EV-adoptie in Nederland Het aantal elektrische personenauto™s in Nederland neemt met 272.895 volledig en gedeeltelijk elektrische aangedreven voertuigen sneller toe dan de meeste voorspellingen aangaven . Vooral het aantal volledig elektrische voertuigen groeit sterk, van 44.984 personenauto™s eind december 2018 naar 182.481 personenauto™s eind december 2020. Na een aantal jar en van stagnatie maakt en plug -in hybride voertuigen een opleving door in 2019 en 2020, met de verkoop van 5.204 voertuigen in 2019 en 15.396 voertuigen in 202 0. Nu bijna één op de vier nieuw verkochte personenvoertuigen in 2020 elektrisch is, neemt de EV -adoptie serieuze omvang aan. Op het totale wagenpark is ongeveer 3,5% van de personenvoertuigen (gedeeltelijk) elektrisch aangedreven. De transitie versnelt, de echt grote aantallen verwachten we in de komende jaren. De laadinfrastructuur groeit met de voertuigen mee en het Nederlandse openbare laadnetwerk blijft verhoudingsgewijs tot de internationale top behoren. In 2020 steeg het aantal reguliere publieke en semipublieke oplaadpunten tot 63.586, een groei van 28% ten opzichte van 2019 (49.520). Met een groei van 62% nam het aantal snellaadpunten in Nederland toe van 1.252 in 2019 tot 2.027 in 2020. Economische ontwikkeling EV -sector De omvang van alle EV -marktclusters samen steeg van • 3,3 miljard in 2018 naar • 4,2 miljard in 2019, een toename van 27% ten opzichte van het jaar daarvoor . De directe werkgelegenheid in de EV -sector vertoont een nagenoeg lineaire groei, van 5.170 voltijdequivalenten ( VTE ) in 2018 naar 6.810 VTE in 2020. Dit is een toename van 31% in twee jaar tijd. De toegevoegde waarde groeide in 2019 met 24% ten opzichte van 2018; van • 540 miljoen naar • 670 miljoen.

PAGE – 9 ============
Pagina 8 van 57 Figuur 1: Ontwikkeling economische indicatoren EV -sector 2008 -2020 Ontwikkelingen markclusters Het marktcluster Nieuwbouw en ombouw voertuigen blijft het grootste marktcluster, gemeten naar werkgelegenheid. In het marktcluster zijn 2.630 VTE vastgesteld in 2020. Dit is een toename van bijna 30% ten opzichte van 2018. Met name in de OV -bussen en zwaar vervoer heeft Nederland met Ebusco, DAF en VD L voorlopers in de EV -sector. Ombouw van voertuigen in nieuwe segmenten op kleine schaal maakt de weg vrij voor productie op grotere schaal. De EV -partijen in het marktcluster Laadinfrastructuur en Smart Grids groeien behoorlijk in omvang. In twee jaar t ijd nam het aantal VTE bij deze partijen toe naar 1.930, een toename van 69%. Dit is de hoogste werkgelegenheidsgroei van alle marktclusters in de EV -sector . De grote leveranciers van laadinfrastructuur werken met partners en investeerders aan een Europees en Amerikaans aanbod en knokken voor marktaandeel. Kleinere partijen differentiëren zich op basis van specifieke laadtoepassingen en doelgroepen. In het marktcluster EV -diensten zijn in 2020 1.880 VTE vastgesteld. Dit laat een bescheiden groei zien van 15% sinds 2018. Sommige partijen leggen zich exclusief toe op dienstverlening ten aanzien van elektrisch vervoer, anderen breiden bestaande dienstverlening uit. Verschillende elektrische mobiliteitsdienstverleners groeien snel Œ nationaal en internationaal . Ook IT -dienstverleners voor elektrisch vervoer ontwikkelen zich in hoog tempo, om de volgende fase in de opschaling mogelijk te maken. Het marktcluster Aandrijftechnieken en componenten laat ten opzichte van de totale omvang van de Nederlandse automotivesector een bescheiden omvang zien. In totaal is de vastgestelde werkgelegenheid 370 VTE in 2020. De sector is goed gepositioneerd om de rap veranderende vraag uit de internationale automotivesector aan te kunnen, maar dit is vooralsnog beperkt terug te z ien in de cijfers. Het nieuwe cluster Ba tterijen en second use is met 50 VTE bescheiden van omvang. Er zijn verschillende jonge partijen actief in verscheidene onderdelen van de waardeketen van batterijen. De komst van een grote producent gaat vooralsnog aan Nederland voorbij , wat een gemiste kans is voor de Nederland se maakindustrie .

PAGE – 10 ============
Pagina 9 van 57 Uitdagingen EV -sector De Nederlandse positie in Europa, als het gaat om de re latieve en absolute aantallen elektrische voertuigen, is niet langer uitzonderlijk . De status van de Nederlandse ‚kraamkamer™ voor de jonge innovatieve sector is daarmee aan het veranderen. t Grote (buur)landen als Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kennen een snelle ontwikkeling van het zero -emissie wagenpark. Nederlandse EV -bedrijven hebben zich in de eigen markt in een vroeg stadium kunnen ontwikkelen tot partijen met een volwa ssen aanbod. De EV -sector is interessant geworden voor een toenemend aantal spelers. Nu betreden ook veel conventionele partijen en internationale spelers met grote financiële slagkracht de markt. De concurrentie neemt toe. In de komende jaren moet blijke n in hoeverre de Nederlandse EV -sector ook internationaal de vruchten kan plukken van de vroeg opgebouwde voorsprong. Nederland heeft geen grote fabrikant van personenauto™s, maar heeft met producenten van bussen, vrachtwagens, lichte voertuigen en de toelevende industrie een krachtige automotivesector. Dankzij het innovatieve karakter van de sector zijn deze partijen goed gepositioneerd om de omslag te maken naar toepassingen en producten voor elektrische mobiliteit. De bijna traditionele toename van de verkoop aan het einde van het jaar toont aan dat fiscale regelingen nog een grote invloed hebben op de verkoop van ele ktrische voertuigen. Als de voordelen te snel worden afgebouwd, kan dat zorgen dat Nederland achteropraakt in de Europese EV -adoptie. De stabiele thuismarkt is tot nu toe een cruciaal voordeel voor de ontwikkeling van de sector gebleken. Prognose werkgelegenheid EV -sector In 2015 heeft CE Delft een prognose gemaakt van de werkgelegenheid in 2020. De daadwerkelijke cijfers voor 2020 zoals berekend door het CBS, op basis van de tweejaarlijkse enquête Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer , laten zien dat de se ctor minder hard is gegroeid dan het best guess scenario maar harder dan de conservatieve inschatting. Het aantal VTE in 2020 telt 6.860 VTE. Door de cijfers voor 2020 te extrapoleren met behulp van groeifactoren gebaseerd op de cijfers van 2015 tot 2020, is de verwachting dat in 2025 de werkgelegenheid in de EV -sector zal zijn verdubbeld ten opzichte van 2020 en een lineaire groei zal vertonen richting 13.625 VTE.

PAGE – 11 ============
Pagina 10 van 57 Inhoud 1 Elektrisch vervoer in Nederland .. 11 1.1 EV -adoptie Nederland 12 1.2 Laadinfrastructuur in Nederland 15 1.3 Nederlandse EV -adoptie in internationaal perspectief 16 2 Ontwikkelingen binnen sector Elektrisch Vervoer .. 19 2.1 Economische indicatoren EV -sector 19 2.2 Indirecte werkgelegenheid 20 2.3 Investeringen in de EV -sector 21 2.4 Toekomstige ontwikkelingen elektrisch vervoer 21 3 Ontwikkelingen marktclusters Elektrisch Vervoer .. 23 3.1 Nieuwbouw en ombouw voertuigen 23 3.2 Laadinfrastructuur en Smart Grids 28 3.3 EV -diensten 31 3.4 Aandrijftechnieken en componenten 34 3.5 Batterijen en second use 35 4 Internationale ontwikkelingen sector Elektrisch Vervoer 38 4.1 Exportkansen Nederlands bedrijfsleven 38 4.2 Eu ropese projecten en programma™s 40 4.3 Ontwikkelingen EV -adoptie in internationale studies en rapportages 40 5 Reflectie op stand van zaken verdienpotentieel Elektrisch Vervoer 42 6 Prognose werkgelegenheid in de sector Elektrisch Vervoer .. 44 6.1 Historische relatie EV -adoptie en VTE 44 6.2 Prognoses werkgelegenheid 2025 45 7 Bijlagen 49 7.1 Bijlage 1 Œ Onderzoeksverantwoording prognose werkgelegenheid elektrisch vervoersector in 2025 49 7.2 Bijlage 2 Œ Verantwoording rekenmethode CBS 56 7.3 Bijlage 3 Œ Interviews 57 7.4 Bijlage 4 Œ Lijst van afkortingen 57

38 KB – 59 Pages