Jan 20, 2021 — Dit recreatiewater is bij uitstek geschikt voor de Olympische en Paralympische Spelen, maar er zullen nog wel voorbereidingen moeten worden

29 KB – 72 Pages

PAGE – 3 ============
Inhoud Management Summary: Top 5 kansen voor Nederland in Los Angeles 3 1 Introductie kansenrapport 5 2 Intr oductie Los Angeles 6 3 Kansen voor de BV Nederland 9 3.1 Intro van het bid 10 3.2 Sportinfrastructuur 16 3.3 Mobili teit & infrastructuur 21 3.4 Waterinfrastructuur & -management 25 4 USP™s Nederland sportland 28 4.1 Ervaring breedtesport 29 4.2 Ervaring topsport 30 4.3 Ervaring smart & green city 30 4.4 USP™s BV Nederland 31 4.5 Icoonp rojecten 32 5 Zakendoen in Los Angeles: how to? 36 5.1 SWOT en timeline 37 5.2 Ondernemersklimaat 40 5.3 Het aa nbestedingsproces 43 5.4 Praktische zaken 45 5.5 Ondersteuning 49 6 Bijlagen 52 6.1 Bijlage 1 Œ Economie 52 6.2 Bijlage 2 Œ Sport locaties 57 6.3 Bijlage 3 Œ Project voorbeelden 70

PAGE – 4 ============
Management Summary: Top 5 kansen voor Nederland in Los Angeles Kansen en uitdagingen zijn er volop in Los Angeles . In deze top 5 zie je direct wat er speelt . Zowel de kansen die specifiek ontstaan door de Spelen, als uitdagingen waar Los Angeles sowieso al mee te maken heeft. Nederland, Los Angeles en de Verenigde Staten kruise n elkaar op onderstaande belangrijke thema™s, die voor het Nederlands bedrijfsleven significante kansen opleveren. #1 – Duurzaamheid: meer dan honderd doelstellingen met het Klimaatakkoord als uitgangspunt Duurzaamheid is één van de belangrijkste thema™s voor Los Angeles. Zowel in aanloop naar als tijdens de Spelen. Los Angeles ziet de strijd tegen klimaatverandering als moreel en ecologisch noodzakelijk. Los Angeles heeft zichzelf meer dan honderd doelen gesteld met betrekking tot verduurzaming. Zoals het verduurzamen van de energieproductie, een vermindering van het watergebruik of warmtelekkage in gebouwen. Al deze doelstellingen zijn terug te vinden in L.A.™s Green New Deal . Doelstellingen waar ook Nederland en de Europese Unie volop mee bezig zijn. Zowel private als publieke partijen beschikken over kennis die direct over te nemen is , z eker als de Verenigde Staten zich onder President Elect Joe Biden weer bij het Klimaatakkoord voegt. #2 – Mobiliteit: een stad die bekend is door lange files met autoverkeer Los Angeles heeft, in absolute termen, de meeste files van de Verenigde Staten. Op e en aantal snelwegen is tol geïntroduceerd om dit probleem te verminderen. Afhankelijk van de drukte lopen deze toltarieven op. Daarnaast zet Los Angeles in op openbaar vervoer. Dit is te zien aan de enorme projecten die er gepland staan. Een inhaalrace, wa nt in de afgelopen jaren heeft Los Angeles het hier flink laten zitten. Alle projecten rondom mobiliteit zijn opgenomen in een mobiliteitsvisie voor de komende dertig jaar en de bestedingen die in Our Next LA: 2020 staan. Hét plan waar alle bestedingen in te vinden zijn. Om aan bepaalde projecten extra prioriteit te geven, zijn lijsten opgesteld met de projecten die Los Angeles belangrijk vindt om snel op te leveren. 28by28 en 8by28 zijn twee van dit soort lijsten. Deze projecten moeten vooraf aan de Spelen van 2028 opgeleverd zijn. Een prachtige mijlpaal om naartoe te werken. In Nederland zijn wij bekend met het fileprobleem zoals dat in en rondom Los Angeles speelt. Kennis van overheden en bedrijven komt hier optimaal van pas. Denk aan kennis over het bouwen van infrastructuur rondom water of het creëren van een aantrekkelijke omgeving voor fietsers. #3 Œ Gebouwde omgeving : bestaande gebouwen renoveren en tijdelijke voorzieningen creëren Het grootste deel van de stadions en faciliteiten zoals het Olympisch Dorp zijn al gemaakt en renova ties staan gepland. Eigenaren doen deze renovaties volgens Olympische standaarden , wat betekent dat deze verregaande verduurzaming moeten realiseren . Om een blijven de impact van de Spelen op de stad te voorkomen, is gekozen voor tijdelijke bouwwerken op de plaatsen waar dit nodig is. Voor het Nederlands e bedr ijfsleven zijn er volop mogelijk heden als het om de tijdelijke op – en af bouw van voorzieningen gaat. #4 – Water : verbruik gaat omlaag, kwaliteit en opvang verbetert

PAGE – 5 ============
De Greater Los Angeles regio beschikt over stranden, rivieren en meren. Dit recreatiewater is bij uitstek geschikt voor de Olympische en Paralympische Spelen , maar er zullen nog wel voorbereidingen moeten worden getroffen om deze watervoorzieningen klaar te maken voor de vers chillende sporten. Naast de Spelen zijn er nog veel meer uitdagingen waar Los Angeles mee te kampen heeft. Zo hebben de inwoners van Los Angeles jaarlijks 178.000 liter water nodig. Per inwoner is dit op dagelijkse basis 485 liter. In 2015 heeft Los Angeles zich als doel gesteld om dit in 10 jaar tijd terug te dringen tot 386 liter per inwoner. Verder zijn er veel problemen als het om de afvoer van stortbuien gaat. Met een belasting voor het recyclen van regenwater lost L os Angeles verschillende problemen tegelijk op. Deze belasting is grofweg $0,25 per vierkanter meter en geldt voor alle grond die ondoordringbaar is en water tegenhoudt om de aarde in te gaan ( bebouwde grond of geplaveid ): The Safe, Clean Water Act . De belasting gaat naar een fonds voor infrastructuurprojecten. Dit verbetert de waterkwaliteit, maakt de stedelijke omgeving groener , verbetert de opvang van regenwater dat normaal in de oceaan verdwijnt e n geeft ee n natuurlijke doorstroming naar grondwater. In een overzichtskaart is te zien wat de voortgang is van deze projecten . Nederland is wereldwijd leidend als het om thema™s rondom water g aat. Het spreekt voor zich dat de Nederlandse kennis en kunde van doorslaggevend belang kan zijn bij de uitdagingen die in en rondom Los Angeles in dit opzicht spelen. #5 Œ Breedtesport : onze infrastructuur stimuleert 65% van de Nederlanders om wekelijks te sporten In 2019 hebben 10,2 miljoen Nederlanders gedurende een maand of langer minimaal één keer per week gesport. Dit is ongeveer 65% van de Nederlandse bevolking : van vijf tot en met tachtig jaar. Binnen de leeftijdscategorie vijf tot en met negen jaar zijn de meeste sporters actief. Samen sporten draagt bij aan langer, blijvend sporten en onderlinge ontmoeting en. Miljoenen ‚gewone™ Nederlanders sporten en blijven gezond. Door innovatief te zijn als het om de stedelijke omgeving en infrastruc tuur gaat , lukt het om dit vast te houden. Daarnaast is er de topsport die inspireert. Ondanks het kleine land dat Nederland is, presteren wij op hoog niveau. In de Verenigde Staten is he t verenigingsleven dat dit onder andere stimuleert, er in een minder e mate. Hier speelt de sport zich meer rondom Universiteiten en High Schools af. Los Angeles wil, in aanloop naar de Spelen, breedtesport een stuk populairder maken. Door kennis te met elkaar te delen, is er zowel voor de Verenigde Staten als Nederland iets te leren. Naast lokale init iatieven als de LA84 Foundation uit de Verenigde Staten, waarbij de Amerikaanse jeugd toegang krijgt tot sportprogr amma™s , i s er ook een internation ale samenwerking mogelijk met bijvoorbeeld het NOC*NSF . Deze org anisatie heeft zowel in Tokyo als Rio de Janeiro al programma™s gefaciliteerd voor een eerlijke en gelijkwaardige samenleving.

PAGE – 6 ============
1 Introductie kansenrapport Bij hoge uitzondering heeft Los Angeles de Olympische Spelen van 2028 ver van tevoren toegewezen gekregen. Dit biedt de stad een uitgelezen kans om een event neer te zetten dat volledig aansluit bij de visie en ambitie: er is immers een uitzonderlijk lange voorbereidingstijd . In aanloop naar deze Spelen, die de duurzaamste ooit z ullen moeten worden , heeft Los Angeles zichzelf daarom een aantal zeer ambitieuze doelen gesteld met betrekking tot de ontwikkeling van de stad en de sportinfrastructuur. In dit kansenrapport nemen we je graag mee in de mogelijkheden die dit voor Nederland oplevert. Naar aanleiding van bovenstaande vond in ee rste instantie in de zomer van 2020 een digitale fact -finding missie plaats waaraan een kleine delegatie – bestaande uit bedrijven, steden, sportkoepels en brancheorganisaties Œ deel nam. De tijdens de missie opgedane extra kennis bevestigd e: er zijn in Los Angeles legio kansen voor Nederland in aanloop naar de Spelen! Naar aanleiding van de bevindingen van deze handelsmissie (terug te kijken via dit YouTube kanaal ) is onderstaand kansenrapport ontw ikkeld . Om voor de lezers één en ander op een rij te zetten is de informatie die tijdens de missie is gedeeld verder aangevuld door middel van deskresearch en verdiepende interviews. Leeswijzer Aangezien Los Angeles zichzelf in voorbereiding op de Spelen een breed scala aan doelen heeft gesteld, is dit kansenrapport relatief uitgebreid. De lezer wordt daarom aangeraden middels de inhoudsopgave en de vele doorklikmogelijkheden binnen het document de onderdelen van het rapport te lezen die voor hem/haar relevant zijn. Hoofdstuk 2 is vooral relevant voor de lezer die graag een introductie van Los Angeles heeft om zo wat context te scheppen voor de rest va n het rapport. Hoofdstuk 3 start met een introductie van het gewonnen bid en het belang van duurzaamheid en legacy, thema™s die voor alle genoemde subsectoren belangrijk zijn. De subsectoren die in Hoofdstuk 3 genoemd worden zijn Sportinfrastructuur , Mobiliteit & Infrastructuur en Waterinfrastructuur & -management . Lezers wordt aangeraden hier vooral de keuze te maken die het beste past bij hun doelen. In Hoofdstuk 4 zoomen we in op Nederland en wat wij kunnen bieden in de samenwerking met Los Angeles. Hoofdstuk 5 gaat in op de praktische zaken. De SWOT en Timeline zorgen voor wat context, waarna de lezer wordt geïnformeerd over het ondernemersklimaat . Hierna wordt h et aanbestedingsproces voor zowel stedelijke als Olympische projecten behandeld. Ook in Hoofdstuk 5 vindt de lezer een uitgebreide uiteenzett ing van praktische zaken en tips & tricks waardoor zaken doen in Los Angeles haalbaarder wordt. Als laatste vindt men een lange lijst aan mogelijkheden voor ondersteuning , zowel vanuit Nederland als vanuit de V.S. Hoofdstuk 6 is bedoeld voor de lezers die uitgebreidere informatie nodig hebben: hier vindt men de Bijlagen.

PAGE – 8 ============
Tegenwoordig is de stad Los Angeles het kloppende hart van Zuid -Californië en een echte wereldstad. Hier komt elke vorm van vervoer samen. Zo is de haven van Los Angeles de grootste haven van de Verenigde Staten e n is de luchthaven een van de grootste luchthaven s van het land. Los Angeles en Hollywood vormen het centrum van de filmindustrie. Veel van de bezienswaardigheden van de stad, zoals het Getty Center, Hollywood Boulevard, TCL Chinese Theatre en de Walt Disney Concert Hall, hebben te maken met de entertainmentsector. De Greater Los Angeles Area De Greater Los Angeles Area is de op een na grootste stedelijke regio in de Verenigde Staten. Het omvat in totaal vijf counties in Zuid -Californië, reikend van Ventura County in het westen tot San Bernardino County en Riverside County in het oosten, met Los Angeles County in het midden e n Orange County in het zuidoosten. Gedurende de 20 e eeuw was het een van de snelst groeiende regio™s in de Verenigde Staten, maar de groei verloopt sinds het jaar 2000 minder snel. In 2010 telde het totale gebied meer dan 17,8 miljoen inwoners, in 2015 zel fs 18,7 miljoen. Daarmee is het niet alleen een van de grootste metropolitan area™s in de VS, na New York, maar ook de grootste stedelijke agglomeratie in de wereld. De Los Angeles Metropolitan Area (statistisch gezien zo aangeduid) beslaat een gebied van 12.561 km 2 (4,850 square miles). Als de gecombineerde regio wordt geduid is dit zelfs 87,940 km 2 (33,954 square miles). Ondanks dit gegeven bevat de Greater Los Angeles Area ook enorme stukken land die dunbevolkt zijn en grotendeels bestaan uit woestijngebied. Aanvullend op het feit dat Los Angeles de schakel is met de wereld™s grootste entertainment industrie, is Greater Los Angeles ook een wereldwijd centrum voor zakendoen, internationale handel, opleiding, media, mode, toerisme, wetenschap en technologie, sport en transport.

PAGE – 9 ============
Los Angeles County is een van de beste plaatsen om internationale handel te drijven met de aanwezigheid van de twee grootste zeehavens op het westelijk halfrond, die meer dan 40% van de inkomende containervracht van de Verenigde Staten verwerken. Ook de grote internationale luchthaven en enorme logistieke infrastructuur, met goederenspoorlijnen en logistiek en opslag voor het hele westen van de Verenigde Staten (inclusief de 10 miljoen inwoners va n Los Angeles County) dragen daaraan bij. Daarnaast is Los Angeles een van de meest dynamische economieën ter wereld, met een snelgroeiende en immense hightech industrie, een toonaangevende creatieve economie, een enorme expertise in lucht – en ruimtevaart en geavanceerd transport, de grootste productiebasis (maakindustrie) van het land, de grootste internationale handel van het land en snel toenemende risicokapitaalinvesteringen in startups. Los Angeles zou samen met de San Francisco Bay Area in de top van grootste economieën gerekend kunnen worden als het een zelfstandig land zou zijn. Ook heeft Los Angeles een zeer hoogopgeleide populatie. De stad is één van de grootste industriële centra ter wereld met een groot bankwezen en het is de grootste retailmark t in de Verenigde Staten . De d ienstensector , groot -en detailhandel, industrie, overheid, transportbedrijven , nutsbedrijven en de bouw , dragen aanzienlijk bij aan de lokale werkgelegenheid. Hoewel dit misschien minder glamor ous is dan werken in de filmindustrie , is het gemiddelde uurloon met $18,67 nog steeds aantrekkelijk . Los Angeles is een stad van tegenstellingen. Zo is Los Angeles een dure stad om te wonen en te werken. Ondanks de financiële crisis van 2007 en 2008 , zijn de prijzen voor onroerend flink doorgestegen, waardoor men een steeds hoger salaris nodig heeft om hier te wonen. Ook de prijzen voor scholing, verzekeringen en leven sonderhoud zijn enorm gestegen . De economische tegenstellingen nemen binnen Los Angeles dan ook steeds verder toe. In een stad waar bijna driehonderdduizend miljonairsgezinnen wonen, leeft tegelijkertijd bijna 20% onder de armoedegrens . Daarentegen is Los Angeles een voordeliger alternatief voor het dure San Francisco. Zo groeide de stad Los Angeles na San Francisco en New Yor k uit tot de meest prominente startup -vestigingsplaats van de Verenigde Staten .

PAGE – 10 ============
3 Kansen voor de BV Nederland Een van de redenen waarom Los Angeles de Spelen van 2028 heeft gewonnen, is dat men geen (grote hoeveelheid) nieuwe, permanente sportinfrastructuur hoeft aan te leggen. Er is namelijk al veel bestaande sportinfrastructuur in Los Angeles aanwezig. Uiteraard is dit een groot verschil met bijvoorbeeld de Spelen in Rio, waarvoor heel veel moest worden bijgebouwd. Dit feit betekent niet dat er helemaal geen kansen liggen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Integendeel! De stad moet zich ook op andere manieren v oorbereiden om een aanzienlijk aantal atleten, media en bezoekers te verwelkomen , namelijk: – Duurzaamheid H et bijdragen aan Los Angeles™ duurzaamheidsdoelstellingen bij bestaande en nieuwe projecten . Duurzaamheid is van vrijwel alle ontwikkelingen die in de planning zijn, een van de belangrijkste factoren. – Sportinfrastructuur : Het ontwikkelen en verbeteren van (tijdelijke) accommodaties voor alle sporten en atleten – Mobiliteit & infrastructuur : Het ontwikkelen van een systeem waardoor men met minimale hinde r en minimale uitstoot van A naar B k an reizen – Waterinfrastructuur & management : H et voorzien in voldoende en kwalitatief excellent water – Het bereiken van andere doelen die de commissie heeft gesteld, zoals veiligheid, crowd management, fan experience , etc. Bovenstaande thema™s worden in dit hoofdstuk behandeld.

PAGE – 11 ============
Intro van het bid De Olympische Zomerspelen van de XXXIVe Olympiade worden in 2028 voor de derde keer in L os Angeles gehouden. Het is de 31e editie van de Zomerspelen die voor het eerst in 1896 werden georganiseerd. In eerste instantie zou deze editie van de Olympische Spelen toegekend worden tijdens een IOC Sessie in de zomer van 2021, maar na overleg binnen het IOC werd er in juli 2017 besloten tot een gelijktijdige toewijzing van de Spelen van 2024 en 2028. Tot 31 juli 2017 waren zowel Parijs als Los Angeles kandidaat voor de editie van 2024, maar Los Angeles heeft hierbij aangegeven zich te richten op de Ol ympische Zomerspelen 2028, waardoor zij dus formeel de enige kandidaat is voor deze editie. Op de 131e IOC Sessie op 13 september 2017 in Lima, Peru kende het IOC de Spelen definitief toe aan Los Angeles. Vier redenen zorgden ervoor dat Los Angeles zijn de rde Olympische b id kon winnen. 1.Geschiedenis is belangrijk: het “we hebben het eerder gedaan, we kunnen het opnieuw doen”. De geschiedenis van Los Angeles met de Olympische Spelen was een essentiële factor bij het voor de derde keer veiligstellen van de Spelen voor Los Angeles. Het uitgangspunt “we hebben het eerder gedaan, we kunnen het opnieuw doen” stelde bidboosters in staat om het IOC ervan te overtuigen dat LA in staat was om het Olympische merk opnieuw te verjongen. 2.Institutionalisering van het biedpr oces in Los Angeles .Los Angeles was in staat om zijn bied – en aannemingswetgeving met een ongekende snelheid te ontwikkelen omdat het bieden in LA is geïnstitutionaliseerd. 3.Wereldwijd bod van elite .Los Angeles is een platform geworden voor wereldwijde elites om te bieden en de Olympische Spelen te organiseren. Internationale tycoons uit de particuliere sector leiden het biedcomité ter ondersteuning van het winnen van de Spelen in LA. 4.Leren van mislukte biedingen in het huidige wereldwijde politieke klimaat van bieden .Los Angeles had het duidelijke voordeel dat het kon leren van het mislukken van de biedingen in Boston 2024. De slogan van de Olympische en Paralympische Spelen van 2028 in Los Angeles is: Creating the Games together. Men be oogt dat d e Olympische en Paralympische Spelen de diversiteit en creativiteit van de lokale gemeenschap vieren door gezamenlijk een Spelen te organiseren, waarvan iedereen deel wil uitmaken en die een positieve impact op de bredere community achterlaat. LA28 neemt de organisatie van de Spelen op zich. Dit is een non -profit organisatie van openbaar nut. Het specifieke doel van de organisatie is om de levenskwaliteit van de inwoners van de stad Los Angeles, Californië en het omliggende grootstedelijk gebied t e verbeteren door de Spelen van de XXIV Olympiade en de XVIII Paralympische Spelen in Los Angeles. Haar kernactiviteiten omvatten: 1)het plannen, organiseren, financieren, promoten, sponsoren, hosten en organiseren van de Spelen 2)fondsen werven voor het plannen, organiseren, financieren, promoten, sponsoren, organiseren of platform bieden van de Spelen 3)het creëren en implementeren van duurzaamheids – en legacy -programma’s voor de Spelen. Het leidende principe van LA28 is om te werken met wat er is ; duurzaamhei d staat centraal. Men wil maximaal gebruik maken van de bestaande gebouwde omgeving in de stad voor de sportlocaties, transportinfrastructuur en huisvesting. Maar , even belangrijk, men moedigt lokale bestuurders en hun organisaties aan om hun ambities voor de toekomst te koppelen aan de Spelen. Met betrekking tot

29 KB – 72 Pages