van toepassing zijn op het vragen en suggesties met betrekking tot de Bètatechnologie;

190 KB – 38 Pages

PAGE – 1 ============
1 RECHTEN VAN DE EINDGEBRUIKER (EUR Versie: 36012022) Deze Rechten van de Eindgebruiker maken deel uit van en zijn opgenomen door middel van verwijzing in de Overeenkomst betreffende UPS Technologie, die beschikbaar is op . De rechten en beperkingen bepaald krachtens deze Rechten van de Eindgebruiker gelden voor de geïdentificeerde UPS technologie. Bijgevolg zijn de rechten en beperkingen alleen op U van toepassing wanneer U toegang verkrijgt tot en gebruik maakt van de UPS technologie waarop deze rechten en beperkingen van toepassing zijn. Lees voorafgaand aan het toegang verkrijgen tot en gebruikmaken van de UPS technologieën zoals geïdentificeerd in deze Rechten van de Eindgebruiker, de rechten en beperkingen die van toepassing zijn op de toegang tot en het gebruiken van die UPS technologie. Daarnaast kunnen de Informatie en Beleidslijnen inzake Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van of de toegang tot enige UPS Technologie en zijn ze opgenomen in deze Rechten van de Eindgebruiker. Met een hoofdletter aangeduide termen die in deze Rechten van de Eindgebruiker worden gebruikt, maar niet in deze Rechten van de Eindgebruiker worden gedefinieerd, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in het gedeelte Algemene Voorwaarden van deze Overeenkomst. Behalve zoals uiteengezet in deze Rechten van de Eindgebruiker, is Uw toegang tot en gebruik van de UPS Technologie gratis. UPS technologie kan toegang verlenen tot te betalen UPS-services (bijv. verzendservices waartoe toegang wordt verkregen via een UPS technologie) die onder andere overeenkomsten met UPSI vallen. U stemt ermee in dat Uw gebruik van al of niet te betalen UPS services waartoe via de UPS technologie toegang wordt verkregen, onderworpen is aan de overeenkomsten die U met UPSI heeft gesloten in verband met dergelijke UPS-services, met inbegrip van bijvoorbeeld de toepasselijke Vervoers-/servicevoorwaarden van UPS. 1Alle UPS Technologieën. Het volgende is van toepassing op alle UPS Technologieën. 1.1 Bètatechnologie .(a) Beschikbaarheid . In bepaalde gevallen kan UPS U tijdens een testperiode verbeteringen van de UPS technologie of aanvullende nieuwe technologie verstrekken die niet algemeen beschikbaar zijn (samen fiBètatechnologiefl). Als de Bètatechnologie een verbetering is van een bestaande UPS technologie zal deze als onderdeel van de corresponderende onderliggende UPS technologie worden beschouwd en de voorwaarden van deze Overeenkomst die op een dergelijke UPS technologie van toepassing zijn, zullen van toepassing zijn op de Bètatechnologie. Als de Bètatechnologie een aanvullende nieuwe technologie betreft, zal UPS de voorwaarden vermelden die van toepassing zijn op Uw gebruik van de Bètatechnologie. NIETTEGENSTAANDE HET TEGENDEEL IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN IS UPS NIET AANSPRAKELIJK TEGENOVER U WAT BETREFT UW GEBRUIK VAN BÈTATECHNOLOGIE. In geval van tegenstrijdigheid met de andere bepalingen van deze Overeenkomst en deze Paragraaf 1.1 van de Rechten van de Eindgebruiker geeft deze Paragraaf 1.1 van de Rechten van de Eindgebruiker de doorslag voor zover nodig om een dergelijk conflict over de Bètatechnologie op te lossen. (b) Geheimhoudingsplicht . Het bestaan, de functies, de werking, de beveiliging, de prestaties, de beoordeling, de evaluatie, de mogelijkheden en de inhoud van de Bètatechnologie; Uw opmerkingen, vragen en suggesties met betrekking tot de Bètatechnologie; en alle andere informatie en gegevens die betrekking hebben op of in de Bètatechnologie zijn vervat, zijn Vertrouwelijke informatie of handelsgeheimen van UPS. (c) Gebruik van Uw Informatie . De Bètatechnologie kan een functionaliteit omvatten die UPS toestaat Uw gebruik van verschillende functies van deze applicaties te meten en die UPS elektronisch over dit gebruik informeert. UPS heeft het recht om van Uw computer, Uw systeemconfiguratiegegevens en een log van Uw activiteiten te verzamelen tijdens het gebruik van Bètatechnologie (het fiBètatechnologierapportfl). UPS kan het Bètatechnologierapport gebruiken om probleemanalyses uit te voeren en om de functionaliteit van de Bètatechnologie te verbeteren. U stemt ermee in en stemt toe dat het UPS vrijstaat om alle door U aan UPS verstrekte, aan Bètatechnologie gerelateerde commentaar, informatie, gegevens en suggesties, inclusief het Bètatechnologierapport en feedbackgegevens (maar geen financiële gegevens, financiële plannen of productplannen die niet algemeen bekend of beschikbaar zijn), die U verstrekt aan UPS met betrekking tot de Bèta-technologie te vermenigvuldigen, te gebruiken, openbaar te maken, te exposeren, te tonen, te transformeren, als basis te gebruiken voor niet-oorspronkelijk werk en aan anderen te verstrekken zonder beperking of verplichting van welke aard dan ook ten aanzien van U. Bovendien staat het UPS vrij ideeën, concepten, knowhow

PAGE – 2 ============
2 of technieken te gebruiken die in dergelijke informatie zijn vervat, zonder beperking of verplichting van welke aard dan ook ten aanzien van U. (d) Defecten en Fouten .NIETTEGENSTAANDE HET TEGENDEEL IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN PARAGRAAF 8.2, STEMT U ERMEE IN EN ERKENT U (A) DAT DE BÈTATECHNOLOGIE DEFECTEN EN FOUTEN KAN BEVATTEN EN DAT UPS EEN VERKLARING NOCH GARANTIE VERSTREKT (DOOR STATUTEN, GEWOONTERECHT OF ANDERSZINS) DAT DE BÈTATECHNOLOGIE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN OF HET GEBRUIK OF DE WERKING ERVAN ONONDERBROKEN EN ZONDER FOUTEN ZIJN, (B) DAT DE BÈTATECHNOLOGIE NIET COMMERCIEEL IN OMLOOP IS GEBRACHT EN UPS NIET VERPLICHT IS OM OP EEN WILLEKEURIG MOMENT IN DE TOEKOMST DE BÈTATECHNOLOGIE BESCHIKBAAR TE STELLEN VOOR VERKOOP OF ONDER LICENTIE EN (C) DAT UPS NIET VERPLICHT IS OM ONDERHOUD, ONDERSTEUNING OF ANDERE SERVICES MET BETREKKING TOT DE BÈTATECHNOLOGIE TE VERSTREKKEN. (e) Testperiode . De testperiode voor Bètatechnologie begint op de datum dat U de Bètatechnologie ontvangt en eindigt op de door UPS volledig naar eigen goeddunken vastgestelde datum. UPS kan de testperiode en alle verleende rechten in de Bètatechnologie gemakshalve op elk willekeurig moment beëindigen door U hiervan op de hoogte te stellen. U stemt ermee in het gebruik van de Bètatechnologie te staken aan het einde van de testperiode of, indien eerder, na beëindiging door UPS. De Bètatechnologie mag alleen worden gebruikt in verband met Aangeboden Verzendingen. 1.2 Eindgebruikers van de Amerikaanse overheid. De UPS Technologie kan worden beschouwd als “commerciële producten”, zoals gedefinieerd in de Federal Acquisition Regulation 48 C.F.R. §2.101, bestaande uit “commerciële computersoftware” en “commerciële computersoftwaredocumentatie” (inclusief eventuele begeleidende technische gegevens), aangezien deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. §12.212 en 48 C.F.R. §227.7202-3, ongeacht of de UPS Technologie wordt geleverd als product of wordt gebruikt door de eindgebruiker van de Amerikaanse overheid in combinatie met een dienst. Het gebruik, de vermenigvuldiging, reproductie, vrijgave, wijziging, openbaarmaking of overdracht van de UPS Technologie en alle gegevens die daarmee verband houden of er van zijn afgeleid, is beperkt in overeenstemming met 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R. §227.7102-2 en 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, naargelang het geval. Dit komt in de plaats van en vervangt de Federal Acquisition Regulations (fiFARfl), het Defense FAR Supplement (fiDFARSfl), of een andere aanvullende clausule of bepaling die betrekking heeft op de rechten van de overheid op computersoftware of technische gegevens. Eindgebruikers van de Amerikaanse overheid zullen de UPS Technologie verwerven met alleen de rechten zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. Als de eindgebruiker van de Amerikaanse overheid behoefte heeft aan rechten die niet onder de in deze Sectie beschreven voorwaarden worden overgedragen, moet deze met UPS onderhandelen om te bepalen of er aanvaardbare voorwaarden zijn voor de overdracht van dergelijke rechten, en een wederzijds aanvaardbare schriftelijke bijlage waarin dergelijke rechten specifiek worden overgedragen, moet in elke toepasselijke overeenkomst worden opgenomen om van kracht te zijn. Indien deze Overeenkomst niet voldoet aan de behoeften van de eindgebruiker van de Amerikaanse overheid en de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de voorwaarden van deze Overeenkomst, stemt de eindgebruiker van de Amerikaanse overheid ermee in het gebruik van de UPS Technologie te beëindigen en alle software of technische gegevens die als onderdeel van de UPS Technologie zijn geleverd, ongebruikt, aan UPS te retourneren. 2Alle UPS Developer Kit API™s. Het volgende is van toepassing op alle UPS Developer Kit API™s. 2.1 Rechten. Als U API Technische Documentatie ontvangt voor een UPS Developer Kit API en de bijhorende Beveiligingselementen, dan heeft U een licentie om Applicatie(s) te ontwikkelen en de Applicatie(s) te gebruiken om toegang te krijgen tot de UPS Developer Kit API die niet afkomstig is uit de Verboden Regio. Voor de duidelijkheid verleent de licentie van deze alinea niet het recht om (a) derde partijen toe te staan of te autoriseren om de Applicatie(s) te gebruiken of voor Uw gebruik van de Applicatie(s) ten behoeve van een derde partij of (b) de Applicatie(s) te distribueren aan een derde partij. Als U toegang tot de UPS Developer Kit API verkrijgt als onderdeel van een Externe oplossing, ontvangt U geen API Technische Documentatie en heeft U geen recht op het ontwikkelen of het verspreiden van een Applicatie en het resterende gedeelte van dit Artikel 2 van deze Rechten van de Eindgebruiker is niet van toepassing op Uw gebruik van een UPS Developer Kit API via een dergelijke Externe Oplossing. U kunt toegang krijgen tot elke UPS Developer Kit API vanuit een land of regio dat zich niet in de Verboden Regio bevindt. U erkent en gaat er echter mee akkoord dat UPS Developer Kit API™s niet voor elk(e) land of regio van de Toegestane Regio tot het beoogde resultaat zullen leiden. U kunt

PAGE – 3 ============
3 verwijzen naar de van toepassing zijnde API Technische Documentatie om te bepalen voor welk(e) land of regio iedere UPS Developer Toolkit API tot het beoogde resultaat zal leiden. 2.2 Eigendom. U bezit alle rechten, eigendomsrechten en belangen in de Applicatie(s) behalve voor zover in deze Applicatie(s) UPS-materiaal, ervan afgeleide werken of wijzigingen ervan zijn geïntegreerd. 2.3 Toegang tot Applicaties. Na schriftelijk verzoek hierom moet U aan UPS, naar keuze van UPS, hetzij toegang verlenen tot of een exemplaar bezorgen van de Applicatie (en/of een Update hiervan) en de URL voor elke locatie van de Applicatie op het Internet (als de Applicatie via het Internet wordt gebruikt of beschikbaar is gesteld), zodat UPS de naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst, inclusief en zonder beperking, de API Technische Documentatie kan vaststellen. UPS kan de toegang tot de UPS Developer Kit API(™s) zonder voorafgaande kennisgeving opschorten indien zij redelijkerwijs van mening is dat een Applicatie in strijd is met deze Overeenkomst. 2.4 Ondersteuning. Behalve in gevallen betreffende het verlenen van producten en services door UPS (bijv. aanmelding voor UPS.com of UPS My Choice ®), zult U zelf alle onderhoud en ondersteuning voor Uw Applicatie verzorgen. 2.5 Weergave van Informatie. De Applicatie mag op geen enkele Informatiepagina informatie tonen, al dan niet in een of meerdere frames, over een andere provider van verzendservices of over dergelijke andere verzendservices. Deze verplichting belet de Applicatie niet om een menu van verstrekkers van verzendservices te tonen, op voorwaarde dat een dergelijk menu of een dergelijke pagina geen andere informatie bevat, met inbegrip van en zonder enige beperking, informatie die de specifieke services van dergelijke verstrekkers van verzendservices identificeert of er betrekking op heeft. In de Applicatie moet U in elk gegevensveld alle gegevens tonen, zonder wijziging, schrapping of aanpassing van welke aard dan ook. 2.6 Verbodsbepalingen. Wanneer U de UPS Developer Kit API gebruikt, mag U de toegang tot een UPS Developer Kit API niet onderverhuren voor gebruik door een derde partij. Bijgevolg mag U geen Applicatie maken die in wezen dezelfde werking heeft als de UPS Developer Kit API en deze niet aanbieden voor gebruik door derden, noch de API™s gebruiken om gegevens te verwerken of op te slaan die onderworpen zijn aan de International Traffic in Arms Regulations van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken. 2.7 Tariefinformatie. Als U tarieven weergeeft of adverteert die verschillen van de door de UPS Developer Kit verstrekte UPS tarieven, moet de volgende tekst of enige andere door UPS van tijd tot tijd opgegeven vergelijkbare tekst, prominent en redelijk dicht bij dergelijke tarieven worden weergegeven: fiDeze tarieven stellen niet noodzakelijk uitsluitend UPS tarieven voor en kunnen door [U] in rekening gebrachte behandelingskosten bevatten.fl 2.8 Beperkingen op hosting. U mag (1) een Applicatie hosten op Uw locaties in een land of regio dat zich niet in de Verboden Regio bevindt of (2) een contract aangaan met een Serviceprovider die geen UPS Concurrent is (fiHosting Providerfl), tenzij een dergelijke UPS Concurrent schriftelijk is goedgekeurd door UPS, om de Applicatie uitsluitend in Uw voordeel te hosten op een locatie van de Hosting Provider in elk(e) land of regio dat zich niet in de Verboden Regio bevindt. 2.9 Beperkingen. UPS stelt en handhaaft grenzen aan Uw gebruik van de UPS Developer Kit API™s (bijv. het beperken van het aantal verzoeken dat U kunt indienen), naar eigen goeddunken. U gaat akkoord met deze beperkingen zoals gedocumenteerd bij elke UPS Developer Kit API en zult niet proberen deze te omzeilen. Als U intensiever gebruik wilt maken van UPS Developer Kit API™s dan deze voorgeschreven limieten, dient U de uitdrukkelijke toestemming van UPS te verkrijgen (en UPS kan een dergelijk verzoek weigeren of enkel goedkeuren op voorwaarde dat U bijkomende voorwaarden aanvaardt en/of kosten draagt voor dat gebruik). 3Voorwaarden voor individuele UPS Developer Kit API™s. Naast de voorwaarden van Artikel 1 hierboven, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op de specifieke UPS Developer Kit API. 3.1 UPS® Address Validation API (XML) en UPS Street Level Address Validation API (XML en Web Services). Elk verzoek aan de UPS Address Validation API of UPS Street Level Address Validation API moet worden gedaan met als enige doel een adres te valideren in verband met de aanbieding van een pakket dat bestemd is voor aflevering via door UPSI verstrekte services. U moet de Applicatie(s) zo ontwerpen dat de volgende tekst of enige andere door UPS van tijd tot tijd opgegeven tekst prominent wordt weergegeven op hetzelfde zichtbare scherm als, en redelijk dicht bij, de Informatie die de gebruiker over een ongeldig adres inlicht:

PAGE – 4 ============
4 fiKENNISGEVING: UPS is niet aansprakelijk voor de door de adresvalideringsfunctie verschafte informatie. De adresvalideringsfunctie identificeert of verifieert de inwoners op een adres niet.fl Voorts moet U de Applicaties(s) zo ontwerpen dat de volgende tekst of enige andere door UPS van tijd tot tijd opgegeven tekst prominent wordt weergegeven op hetzelfde zichtbare scherm als, en redelijk dicht bij, de door de UPS Address Validation API of Street Level Address Validation API verstrekte Informatie die de gebruiker (naar Uw keuze): (a) met betrekking tot een postbusadres of (b) met betrekking tot een willekeurig adres inlicht over het volgende: fiKENNISGEVING: De adresvalideringsfunctie valideert postbusadressen. UPS levert echter niet aan postbusadressen. Pogingen van klanten om via UPS naar een postbus te verzenden kunnen aanvullende kosten met zich meebrengen.fl 3.2 UPS® Shipping API (XML en Web Services). De UPS Shipping API biedt toegang tot de UPS Hazardous Materials Functionality die het vervoer van bepaalde gevaarlijke goederen en gevaarlijke stoffen mogelijk maakt. Uw gebruik van de UPS Hazardous Materials Functionality valt onder de Rechten van de Eindgebruiker, Paragraaf 10.1. 3.3 UPS Delivery Intercept API (Web Services). (a) Gemachtigde Werknemers . U zult ervoor zorgen dat toegang tot Applicaties met een Interface naar de UPS Delivery Intercept API (fiDI Applicatiefl) beperkt is tot de werknemers die toegang tot die DI Applicatie moeten hebben om, in de gang van de normale uitvoering van hun taken, verzoeken voor onderscheppingsservices in te dienen voor Uw Aangeboden Verzendingen. Deze werknemers doen dit altijd onder Uw machtiging (fiDI-gemachtigde Werknemersfl). Uw zult een lijst van DI-gemachtigde Werknemers bijhouden die U binnen tien werkdagen na een verzoek daartoe aan UPS zult overleggen. (b) Toegang en gebruik . Iedere DI-gemachtigde Werknemer zal een gebruikersnaam en een wachtwoord hebben om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de DI Applicatie, onder meer via Uw netwerkservices, platforms, apparaten, servers, werkplekken en applicaties die op Uw netwerk geïnstalleerd zijn. U zult ervoor moeten zorgen dat de gebruikersnamen en wachtwoorden voor de DI Applicatie als volgt beheerd zullen worden: (1) iedere DI-gemachtigde Werknemer zal het exclusieve eigendom hebben op één gebruikersnaam en wachtwoord; (2) gebruikersnamen zullen niet als groeps-ID gebruikt worden; (3) de toegangsrechten zullen onmiddellijk ingetrokken of verwijderd worden voor DI-gemachtigde Werknemers wier arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, die tijdelijk afwezig zullen zijn of die overgeplaatst worden; (4) toegangsrechten tot de DI Applicatie zullen door U aan DI-gemachtigde Werknemers toegewezen worden op basis van hun functie en iedere DI-gemachtigde Werknemer zal zo min mogelijk privileges toegewezen krijgen; (5) als een gebruikersnaam ingetrokken wordt moet de betreffende DI-gemachtigde Werknemer opnieuw geverifieerd en bevestigend geïdentificeerd worden voordat de gebruikersnaam weer geactiveerd kan worden; en (6) gebruikersnamen zullen na maximaal vijf mislukte inlogpogingen gedeactiveerd worden. U zult de machtigingen voor toegang tot de DI Applicatie minstens één keer per maand controleren om te zien of alle machtigingen nog passend zijn. (c) Veiligheid . U zult gedurende de Looptijd van deze Overeenkomst te allen tijde fysieke beveiligingsmaatregelen nemen om de fysieke toegang tot de werkstations waar men toegang tot de DI Applicatie verkrijgt, te beschermen en deze maatregelen zullen minstens zo streng zijn als de maatregelen waarmee U Uw eigen bedrijfsgeheimen beschermt. (d) Gebruiksgegevens . U zult een logboek bijhouden van alle activiteiten betreffende toegang tot de DI Applicatie. Deze auditgegevens moeten gedurende de Looptijd van de Overeenkomst en 24 maanden na afloop van de Overeenkomst bewaard worden. De registratie van activiteiten zal minstens de volgende gegevens bijhouden: (1) datum en tijd van iedere geregistreerde handeling; (2) wanneer de sessie afgesloten wordt; (3) IP- adres van de bron en de bestemming; (4) gebruikersnaam; (5) gedetailleerde gegevens over geslaagde en afgewezen pogingen toegang te verkrijgen; en (6) de soorten activiteiten die verricht worden. (e) Controle. In de volgende gevallen zult U UPS en haar controleurs (met inbegrip van interne controlemedewerkers en externe accountants) in staat stellen Uw naleving van de vereisten betreffende databeveiliging en -verwerking uit deze Paragraaf 3.3(e) te controleren: (1) als UPS te goeder trouw een redelijk vermoeden heeft dat de DI Applicatie of de Interface(s) verkeerd gebruikt worden, dat er via de DI Applicatie of de Interface(s) fraude gepleegd wordt, of dat U faalt in de naleving van de veiligheidsvereisten uit deze Paragraaf 3.3; of (2) na een schending van enige beperking op de openbaarmaking van informatie zoals bedoeld in Artikel 1 van de Informatie en Beleidslijnen inzake Algemene Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot Informatie die U via de DI Applicatie ontvangt. Het recht op controleren zal ook strekken tot toegang tot (X) Uw gebouwen waar

PAGE – 5 ============
5 men toegang tot de DI Applicatie heeft, (Y) Gemachtigde Werknemers en (Z) data en documenten betreffende toegang tot en gebruik van de DI Applicatie. (f) Vrijwaring. U moet, volledig voor eigen rekening, de UPS-gevrijwaarden vrijwaren van en schadeloos stellen tegen alle Schade opgelopen of geleden door de UPS-gevrijwaarden voortvloeiend uit of in verband met (1) het (verkeerde) gebruik door U en Uw werknemers, vertegenwoordigers of aannemers van het UPS Delivery Intercept API en de UPS-systemen en (2) iedere gebruik van of toegang tot het UPS Delivery Intercept API en de UPS-systemen door een Persoon die daar toegang tot verkrijgt via de Interfaces, Applicatie of Beveiligingselementen, waaronder doch niet beperkt tot direct of indirect gebruik of toegang dat/die al dan niet met Uw toestemming plaatsvindt. 3.4 UPS® Locator API for UPS Access Point Locations (XML). (a) Bijkomende Beperkingen op Gebruik . U stemt ermee in dat U UPS Locator API for UPS Access Point Locations alleen mag gebruiken ter ondersteuning van en in antwoord op een door een klant gegenereerd verzoek tot ladingsbriefinformatie over Aangeboden Verzendingen. U mag de locatie-informatie geretourneerd door de UPS Locator API for UPS Access Point Locations niet gebruiken voor andere doeleinden dan het voldoen aan dergelijke door klanten gegenereerde verzoeken. U dient locatie-informatie die door UPS Locator API for UPS Access Point Locations wordt geretourneerd na afronding van elke communicatiesessie op afstand met Uw klant weg te gooien. U stemt ermee in de locatie-informatie geretourneerd door de UPS Locator API for UPS Access Point Locations anderszins niet te gebruiken, geheel of gedeeltelijk, anders dan zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Paragraaf 3.4(a) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UPS. (b) Geen handelsmerken. Niettegenstaande andersluidende vermeldingen, geeft deze Overeenkomst geen toestemming om een handelsmerk, woord, naam, symbool of apparaat, of een combinatie daarvan dat het eigendom is van of in licentie is bij UPS, voor gebruik in een UPS Access Point Application. Voor zover U de UPS Access Point handelsmerken wilt gebruiken in verband met een dergelijke UPS Access Point Application moet U het UPS Access Point formulier voor een merkverzoek van de UPS Brand Central op invullen en een handelsmerklicentie van UPS verkrijgen, die naar eigen goeddunken door UPS verstrekt kan worden. 3.5 UPS® Electronic Manifest Service en UPS Host Manifest Service. (a) Uploadvereisten . U stemt ermee in dat U uitsluitend PLD-gegevens kunt uploaden naar UPS Electronic Manifest Service of UPS Host Manifest Service als U (1) eerst alle PLD-gegevens valideert met de UPS Rating API en met een adresvalideringsfunctie waarmee de nauwkeurigheid van de plaats, deelstaat en postcode (al naar gelang van toepassing) nauwkeurig wordt gevalideerd, (2) een schriftelijke certificatie van UPS heeft ontvangen, die stelt dat de Applicatie en alle Interfaces die in verband met de Applicatie worden gebruikt, door UPS zijn nagekeken en goedgekeurd, of (3) U toegang tot het UPS Electronic Manifest Service of UPS Host Manifest Service heeft verkregen via een Externe Oplossing. Een dergelijke certificatie is ongeldig als de Applicatie of Interfaces op enigerlei wijze zijn aangepast of gewijzigd of gebruikt in verband met software die de prestaties van de Applicatie of Interfaces beïnvloedt. (b) Uitwisseling van Informatie . U erkent dat UPS gedurende een beperkte periode van op afstand toegang kan verkrijgen tot de Applicatie of Externe Oplossing uitsluitend om updates en wijzigingen te verstrekken in verband met UPS-services, UPS tarieven, UPS routingcodes en/of de UPS-materiaal die in de Applicatie of Externe Oplossing zijn vervat. (c) PLD-upload . U moet de PLD-gegevens voor elke Uitgaande Verzending met ladingsbrief die via UPS Electronic Manifest Service en UPS Host Manifest Service wordt opgemaakt, naar UPS sturen voordat de betrokken pakketten door een UPS chauffeur worden afgehaald. 3.6 UPS® Account Validation API. U verklaart en garandeert dat U zult proberen om accountnummers te valideren met behulp van de UPS Account Validation API enkel in die situaties waar U toestemming verkregen heeft van de Persoon die door UPS gemachtigd is om deze UPS Account te valideren. U zult op eigen risico en kosten de UPS-gevrijwaarden vrijwaren van en schadeloos stellen tegen enige en alle Schade opgelopen of geleden door de UPS-gevrijwaarden, voortvloeiend uit of verband houdend met Uw schending van deze Paragraaf 3.6.

PAGE – 6 ============
6 3.7 UPS My Choice ® Enrollment API en UPS My Choice ® Eligibility API. (a) Beperkingen. U zult alleen informatie voor het UPS My Choice ® service vooraf registreren naar UPS doorsturen met de UPS My Choice ® Enrollment API en de UPS My Choice ® Eligibility API waarbij de informatie direct ingevoerd moet worden door de Persoon die vooraf geregistreerd moet worden (fiMy Choice Geregistreerdefl) of automatisch ingevoerd worden door de Applicatie en Œ in alle gevallen Œ bevestigd zijn door de My Choice Geregistreerde. Voor de absolute duidelijkheid: het is U niet toegestaan informatie voor het UPS My Choice ® service vooraf registreren naar UPS door te sturen als de informatie via een callcenter verzameld is. U mag alleen Informatie gebruiken die door UPS via de UPS My Choice ® Enrollment API en de UPS My Choice ® Eligibility API (fiMy Choice Enrollment Informatiefl) verstrekt zijn in verband met de registratie van de My Choice Geregistreerde in de UPS My Choice ® service, verbonden aan een dergelijke My Choice Geregistreerde die expliciet in het onderhavige document toegestaan is. (b) Opslag van geretourneerde informatie . Behalve in de context van het beperkte doel van naleving van de onderstaande procedures voor tijdelijke bewaring en inzending, is het U niet toegestaan My Choice Registratieinformatie te bewaren behalve in de vorm van kortstondige kopieën voor zover die noodzakelijk zijn voor de uitwisseling van Informatie met de UPS-systemen en My Choice Geregistreerden via de Applicatie in verband met een specifiek verzoek voor interactie tussen de My Choice Geregistreerde en de Applicatie. Alle kortstondige kopieën moeten onherroepelijk vernietigd worden na voltooiing van de uitwisseling van informatie die verzocht werd door de My Choice Geregistreerde voor wie genoemde kopie is vervaardigd. (c) Toestemming van My Choice Geregistreerde en Ontwikkelingsrichtlijnen . (i) Keuzemogelijkheid. U zult de My Choice Geregistreerden een mogelijkheid bieden waarmee My Choice Geregistreerden expliciet kunnen verzoeken om via de Applicatie in de UPS My Choice ® service geregistreerd te worden (een fiMy Choice Registratietoestemmingfl). De Interface van de Applicatie moet als deel van de My Choice Registratietoestemming een selectievakje hebben. De My Choice Registratietoestemming kan voorzien worden van My Choice Registratielicentiemerken, zolang als die My Choice Registratielicentiemerken weergegeven worden in overeenstemming met de voorwaarden van de onderhavige Overeenkomst. Een My Choice Registratietoestemming zal voorzien worden in een vorm die wezenlijk vergelijkbaar is met: Ja! Schrijf mij alvast in voor de UPS My Choice ® service zodat ik via e-mail berichten voor de bezorging van pakketjes kan ontvangen. Ik begrijp dat UPS de gegevens die [U] verzamelt, zal gebruiken om mij vooraf te registreren in de UPS My Choice ® service en een e-mail zal sturen naar het adres dat ik hier verstrekt heb. Deze e-mail zal meer informatie bevatten en vertellen hoe ik de registratie kan voltooien om nog meer functionaliteiten tot mijn beschikking te krijgen. Voor vragen, zie de UPS Privacyverklaring op www.ups.com.fl De My Choice Registratietoestemming zal voorzien worden van een selectievakje dat niet vooraf aangevinkt is. (ii) Controle. Voorafgaand aan commercieel gebruik van de Applicatie zult U UPS een link sturen naar de locatie waar de Applicatie ontwikkeld en getest wordt zodat UPS Uw My Choice Registratietoestemming in de Applicatie kan controleren en goedkeuren. UPS behoudt zich het recht voor om door U voorgelegde My Choice Registratietoestemming af te wijzen. Indien UPS een door U voorgelegde My Choice Registratietoestemming afwijst, zullen de partijen gezamenlijk een My Choice Registratietoestemming opstellen die voor beide partijen aanvaardbaar is. U en UPS gaan er beide mee akkoord hoe en waar de My Choice Registratietoestemming in de Interface getoond zal worden. Op verzoek van UPS zult U bovendien binnen drie (3) dagen van het verzoek UPS een volledige kopie verstrekken van grafische gebruikersinterface voor elke scherm van het UPS My Choice ® service registratieproces van de Applicatie. (iii) Instemmingsdossier. Als bewijs van de uitdrukkelijke toestemming voor registratie in UPS My Choice van iedere My Choice Geregistreerde, zult U onder meer de volgende gegevens van de My Choice Geregistreerde vastleggen en bewaren: voor- en achternaam, datum, tijdstempel en de versie van de Interface (deze gegevens van de My Choice Geregistreerde gezamenlijk te noemen: fiMy Choice Registratie- instemmingsdossierfl) als bewijs van het uitdrukkelijk verzoek van de My Choice Geregistreerde voor inschrijving in de UPS My Choice ® service. Op verzoek van UPS zult U binnen drie (3) dagen alle My Choice Registratie- instemmingsdossiers in .CVS-format elektronisch via secure file transfer protocol (fiFTPfl) naar UPS sturen. Na verstrekking van My Choice Registratie-instemmingsdossiers aan UPS overeenkomstig de voorgaande paragraaf, zult U deze My Choice Registratie-instemmingsdossiers verwijderen. (d) Dossierbeheerder . Op verzoek van UPS zult U een dossierbeheerder aanwijzen die door middel van alle beschikbare informatie de instemming van een My Choice Geregistreerde voor registratie in de UPS My Choice ® service aan kan tonen. De kosten hiervan komen ten koste van UPS.

PAGE – 8 ============
8 5.3 UPS.com Order Supplies. UPS behoudt zich het recht voor om, volledig naar eigen goeddunken, aan via UPS.com Order Supplies verrichte bestellingen van verzendbenodigdheden geheel, gedeeltelijk of helemaal niet te voldoen, en dit met inbegrip van en zonder enige beperking, op basis van het verzendvolume dat is geassocieerd met het UPS Klantennummer dat met de bestelling werd opgegeven. 5.4 UPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup Process . UPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup Process stelt U in staat om afdrukken van documenten met betrekking tot een Aangeboden Verzending (bijv. een factuur) voor gebruik in verband met een levering van de Aangeboden Verzending te uploaden. UPS Paperless Invoice/Paperless document Setup Process gebruikt PLD voor pakketten die via UPS verzonden zijn en die elektronisch door U zijn ingediend via een met UPS Paperless Invoice verenigbaar systeem, om commerciële facturen aan te maken die nodig zijn voor het afleveringsproces. U kunt zich aanmelden voor UPS Paperless Invoice door het UPS Paperless Invoice Setup/Paperless Document Setup Process te voltooien, dat beschikbaar is op UPS.com en een kopie bij te voegen van Uw briefhoofd, een bevoegde handtekening in elektronisch formaat en de UPS Klantennummers waarmee UPS Paperless Invoice gebruikt zal worden. U erkent dat UPS het verstrekte briefhoofd en de bevoegde handtekening zal gebruiken om commerciële facturen aan te maken als onderdeel van UPS Paperless Invoice. U erkent dat enkel pakketten die verzonden worden onder de UPS Klantennummers die door U verstrekt worden in het UPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup Process in aanmerking zullen komen voor UPS Paperless Invoice. Ingeval het gebruik van de verstrekte handtekening ongeldig wordt, stemt U ermee in UPS op de hoogte te zullen brengen en UPS Paperless Invoice niet te zullen gebruiken totdat U UPS een geactualiseerde rechtmatig bevoegde handtekening verstrekt heeft. Verder erkent U dat U, om UPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup Process voor een pakket te kunnen ontvangen, het PLD voor het pakket aan UPS moet doorgeven via een met UPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup Process verenigbaar systeem voordat U het pakket aan UPS aanbiedt. Uw gebruik van de UPS Paperless Invoice en UPS Paperless Document services valt onder de bepalingen van een afzonderlijke overeenkomst tussen U en UPSI voor dergelijke services. Ook erkent U dat alle door U Aangeboden Verzendingen die gebruikmaken van UPS Paperless Invoice onderworpen zullen zijn aan de beschrijving en algemene voorwaarden van de service die uiteengezet zijn in de geldende UPS Tarieven- en Servicegids, en de UPS Algemene Voorwaarden van Vervoer/Service, inclusief de Voorzieningen voor Douane-uitklaring van Internationale Pakketten, voor het land of de regio van oorsprong van een Aangeboden Zending die door UPS Paperless Invoice gedekt wordt. 5.5 UPS® Claims on the Web Service. (a) Inzending claims . UPS Claims on the Web Service stelt U in staat om bij UPS een claim in te dienen voor verlies van of schade aan een Aangeboden Verzending, alsmede documentatie zoals afbeeldingen van schade en facturen en ontvangstbewijzen ter ondersteuning van het ontstaan en de waarde van dergelijke verliezen of schade (fiClaimdocumentatiefl) voor Uw Interne doeleinden. U gaat ermee akkoord alleen claims in te dienen via de UPS Claims on the Web Service voor Uw Aangeboden Verzendingen. Door het indienen van Claimdocumentatie ter ondersteuning van een claim van verlies of schade: (a) verleent U UPS de beperkte toestemming om deze Claimdocumentatie te verwerken en op te slaan voor claimverwerking en gerelateerde doeleinden, en (b) erkent U dat UPS de Claimdocumentatie naar eigen goeddunken mag gebruiken of niet gebruiken bij het verwerken van een claim. (b) Verklaringen en Garanties. U verklaart en garandeert dat: (1) Uw indiening van, en de verwerking en opslag door UPS van de Claimdocumentatie niet in strijd is, en niet in strijd zal zijn, met enige toepasselijke wet- of regelgeving; (2) de Claimdocumentatie geen inbreuk maakt, en geen inbreuk zal maken, op de intellectuele eigendom, publiciteits- of privacyrechten van derden; en geen code bevat die een UPS-computer, -systeem, -gegevens of -eigendom kan beschadigen of verstoren of die het mogelijk maakt deze te traceren; (3) de Claimdocumentatie niet beschimpend, obsceen, intimiderend, lasterlijk of schadelijk voor een andere persoon, schadelijk voor minderjarigen of pornografisch is; en (4) de Claimdocumentatie niet onjuist, onnauwkeurig, misleidend of anderszins irrelevant is voor Uw specifieke claim. (c) Vrijwaring. U zult op Uw eigen risico en kosten de UPS-gevrijwaarden vrijwaren van en schadeloos stellen tegen enige en alle Schade opgelopen of geleden door de UPS-gevrijwaarden, voortvloeiend uit het verwerken en opslaan door UPS van de Claimdocumentatie. 5.6 UPS® Billing Data, PDF Invoice en UPS Email Invoice. U kunt Billing Data verkrijgen door middel van de volgende UPS technologieën: UPS PDF Invoice en UPS Email Invoice (gezamenlijk fi UPS Billing Technology fl).

190 KB – 38 Pages