Ook is verzekerd de aansprakelijkheid van: • Huispersoneel bijvoorbeeld een werkster, mantelzorger of oppas. Voor schade veroorzaakt door werk in en rond
6 pages

62 KB – 6 Pages

PAGE – 1 ============
Inhoud Wie zijn verzekerd? .2Wat is verzekerd? 2Wat is niet verzekerd? 4Schadevaststelling en schaderegeling 4Waar bent u verzekerd? ..4Wat vergoeden wij? .5Wat is uw eigen risico per schadegebeurtenis? .5Begrippenlijst .6Zoeken in het document: Voorwaarden> AansprakelijkheidUGT AVA (10-20)

PAGE – 2 ============
2In deze voorwaarden leest u meer over uw verzekeringU leest onder andere:Ł wat verzekerd isŁ voor welke schade u bent verzekerdŁ voor welke schade u niet bent verzekerdŁ hoeveel u vergoed krijgtŁ wat wij van u verwachtenBij deze verzekering horen ook algemene voorwaarden. Deze staan op unigarant.nl/polisvoorwaarden.Wij hebben de voorwaarden zo makkelijk mogelijk voor u gemaaktŁ We beginnen met een vraag en daaronder leest u het antwoord.Ł U kunt direct in de voorwaarden zoeken. Dat doet u via de zoekfunctie naast de inhoudsopgave.Ł De onderstreepte woorden zijn begrippen. Als u erop klikt, gaat u naar de uitleg. Deze staat dan bovenaan op het scherm.Ł U scrolt makkelijk door de voorwaarden met behulp van de knoppen . Deze staan onderaan de pagina aan de linkerkant.Ł Wilt u snel terug naar de inhoudsopgave? Klik dan op Inhoudsopgave, rechts onderaan de pagina. Wie zijn verzekerd? U als verzekeringnemer en uw gezin. En uw:Ł Ongehuwde kinderen die voor studie of stage uitwonend zijn.Ł Logés.Ł Huispersoneel. Woont u alleen? Dan zijn naast uzelf ook uw loges en uw huispersoneel verzekerd.Wat is verzekerd?U bent verzekerd voor schade die u als particulier veroorzaakt:Waarvoor u aansprakelijk bent volgens de wet.En die veroorzaakt of ontstaan is tijdens de looptijd van de verzekering door een plotselinge en on-voorziene schadegebeurtenis.Ook is verzekerd de aansprakelijkheid van:Ł Huispersoneel bijvoorbeeld een werkster, mantelzorger of oppas. Voor schade veroorzaakt door werk in en rond het huishouden. Ook schade aan spullen van het huispersoneel is verzekerd.Ł Uw kinderen, tijdens een vakantiebaan, een bijbaan of stage, als de werkgever geen aansprakelijkheidsverzekering heeft. Ł Uw logés. Als zij zelf geen aansprakelijkheidsverzekering hebben. Ł Uw (huis)dieren. Ook als uw (huis)dier schade toebrengt aan anderen die op hem passen. Dit geldt niet voor een beroepsmatige oppas.Ł Verzekerden ten opzichte van elkaar. De aansprakelijkheid is beperkt tot schade aan personen. Aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is met of door een motorrijtuig, vaartuig of luchtvaartuig?Ł Motorrijtuig -Schade met of door motorrijtuigen, waarvoor geen wettelijk verplichte verzekering afgesloten hoeft te worden. Dit geldt voor motorrijtuigen die niet sneller kunnen dan 16 km per uur. Bijvoorbeeld een zitmaaier. -Schade die u veroorzaakt met een modelauto die op afstand bestuurd kan worden -Schade die u veroorzaakt als passagier.

PAGE – 3 ============
3 -Schade met of door het eigen motorrijtuig van het huispersoneel, als u hier als werkgever voor aansprakelijk bent. -Schade veroorzaakt met een motorrijtuig tijdens joyriding. De bestuurder moet jonger zijn dan achttien jaar. -Schade aan het motorrijtuig waarmee joyriding is gepleegd. De bestuurder moet jonger zijn dan achttien jaar. Het maximaal verzekerd bedrag per schadegebeurtenis is • 12.500,-. Bent u eigenaar of houder van dit motorrijtuig? Dan is deze schade niet verzekerd. -Schade met of door een niet gekentekende tweewieler met elektrische trapondersteuning.Ł Vaartuig -Schade met of door een vaartuig: -Met een motorvermogen van maximaal 3kW/4pk. -Met een zeiloppervlakte van maximaal 16m2. -Zonder motor of zeil. Bijvoorbeeld een kano. -Schade die u veroorzaakt met een modelboot die op afstand bestuurd kan worden. Met een motorvermogen van maximaal 3kW/4pk. -Schade die u veroorzaakt als passagier. -Schade veroorzaakt met een vaartuig tijdens joyvaren. De bestuurder moet jonger zijn dan acht-tien jaar. -Schade aan het vaartuig waarmee joyvaren is gepleegd. De bestuurder moet jonger zijn dan achttien jaar. Het maximaal verzekerd bedrag per schadegebeurtenis is • 12.500,-. Bent u eigenaar van dit vaartuig? Dan is deze schade niet verzekerd.Ł Luchtvaartuig -Schade die u veroorzaakt als passagier. -Schade met of door modelvliegtuigen, met een maximaal gewicht van 25 kg. -Schade veroorzaakt met of door een niet gemotoriseerd luchtvaartuig, zoals een deltavlieger, parasail of parachute.Aansprakelijkheid voor schade aan of door onroerende zaken.Ł U bent eigenaar. Verzekerd zijn: -Het door u bewoonde huis en de daarbij behorende bijgebouwen. -Maximaal één ander huis met de daarbij behorende bijgebouwen in Nederland. Dit kan zijn: -Uw oude huis dat te koop staat. -Uw nieuwe huis waar u nog niet in woont. -Een voor eigen gebruik bestemde recreatiewoning, stacaravan of huisje op een volkstuincomplex in Nederland of een tweede huis in Europa.Ł U bent huurder. Verzekerd is schade door brand, aan het binnen Nederland gelegen huis. Dit huis bewoont u permanent en is niet of onvoldoende tegen brandschade verzekerd. De benadeelde is een natuurlijk persoon die zelf om een schadevergoeding vraagt.Aansprakelijkheid voor schade aan spullen of zaken die u van een andere particulier leent of gebruikt of die niet van u zijn, maar wel aan u zijn toevertrouwd (opzicht). Het maximaal verzekerd bedrag per schadegebeurtenis is • 15.000,-.Verzekerd is ook:Ł Schade door brand aan gehuurde vakantiewoning en de daarbij behorende inboedel.Ł Schade aan het door uw gehuurde huis of bijgebouwen, die is veroorzaakt door spullen die u daaraan hebt bevestigd, zoals zonwering, zonnepanelen of e-oplaadpalen.Welke schade betalen wij, ook al bent u volgens de wet niet aansprakelijk.Schade die u toebrengt aan anderen tijdens:Ł Een vriendendienst. U geeft hulp aan een particulier persoon zonder dat u daarvoor wordt betaald.Ł Logeren of oppassen. Ł Sport en spel aan iemand anders dan een (mede) speler of (mede) sporter, zoals een toeschouwer. Wij vergoeden in deze situaties maximaal • 12.500,- per schadegebeurtenis. Als voorwaarde geldt, dat er geen andere verzekering is waarop deze schadegebeurtenis verzekerd is.

PAGE – 4 ============
4Wat is niet verzekerd?Niet verzekerd is de aansprakelijkheid in geval van:Ł Opzet -Wij vergoeden geen schade die veroorzaakt is door of het gevolg is van iets wat u opzettelijk doet of juist niet doet. Uw gedrag of nalaten is in strijd met de wet en kan aan u worden toegerekend. -Was u op dat moment onder invloed van medicijnen, alcohol of drugs? En wist u daardoor niet meer wat u deed? Dan is dat nog steeds opzet. -Of was de schade het gevolg van iets dat iemand in een groep met opzet deed of juist niet deed? En hoorde u bij die groep? Dan is dat ook opzet. Ook als deze persoon onder invloed was van medicijnen, alcohol of drugs.Ł Seksueel gedrag -Wij vergoeden geen schade door seksueel of seksueel getint gedrag. Ook niet wanneer u bij een groep hoorde en zelf niets deed. Ł Schade aan spullen of zaken die niet van u zijn maar wel aan u zijn toevertrouwd (opzicht): -Spullen of zaken waarvoor u een overeenkomst hebt. Bijvoorbeeld huur, lease of vruchtgebruik. -Spullen of zaken die u gebruikt voor het uitoefenen van een bedrijf of beroep. -Spullen of zaken die u onrechtmatig leent of gebruikt. Bijvoorbeeld gestolen spullen. -Motorrijtuigen, (sta)caravans, vouwwagens, aanhangers, vaartuigen en luchtvaartuigen. -Verlies, vermissing of diefstal van geld, waardepapieren, betaalpassen of creditcards.Ł Schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig.Ł Schade veroorzaakt met of door een vaartuig. Ook schade door kitesurfen is niet verzekerd.Ł Schade veroorzaakt door onroerende zaken die in aanbouw of exploitatie zijn.Ł Schade veroorzaakt met of door een luchtvaartuig.Ł Schade veroorzaakt in verband met het in bezit t van wapens.Ł Schade veroorzaakt door het niet, niet goed of niet tijdig nakomen van een overeenkomst.Schadevaststelling en schaderegeling Wij regelen de schade en stellen de hoogte van de vergoeding vast. Wij hebben het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te treffen of tegen hen te procederen. Daarbij houden wij ons aan het bepaalde in artikel 7:954 Burgerlijk Wetboek.Wij houden rekening met uw belangen. U geeft ons door middel van deze verzekeringsovereenkomst een onherroepelijke volmacht om namens u te handelen.Waar bent u verzekerd? U bent overal ter wereld verzekerd.

PAGE – 5 ============
5Wat vergoeden wij? Wij vergoeden maximaal • 2.500.000,- per schadegebeurtenis voor alle verzekerden tezamen.Wij vergoeden boven het verzekerd bedrag ook de volgende kosten:Ł Proceskosten en wettelijke rente. Dit zijn: -de kosten van gerechtelijke procedures die met onze toestemming of op ons verzoek zijn gevoerd -de kosten van rechtsbijstand die in onze opdracht is verleend -de wettelijke rente over het bedrag van de schade of vordering waarvoor u verzekerd bent.Ł Waarborgsom. Wij betalen tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag als een buitenlandse overheid na een verzekerde schade borg vraagt. Dit doen wij met als doel de rechten van de benadeelde(n) veilig te stellen. -U bent verplicht: -ons te machtigen om over de verstrekte waarborgsom te beschikken zodra deze wordt vrijgegeven en -alle medewerking te verlenen om de waarborgsom terugbetaald te krijgen.Wat is uw eigen risico per schadegebeurtenis? U hebt geen eigen risico.

PAGE – 6 ============
6Begrippenlijst Aansprakelijkheid Gezin Joyriden en Joyvaren Premie Schade Schadegebeurtenis U of uw Vergoeding Verzekeringnemer Begrip Wat wij hieronder verstaan De aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet. Personen die in het Nederlandse bevolkingsregister op hetzelfde adres staan ingeschreven. Zij wonen in gezinsverband samen. Zonder toestemming en in strijd met het recht een motorrijtuig of vaartuig van een ander gebruiken. Het bedrag dat u voor uw verzekering betaalt. Onder schade wordt verstaan: Ł schade aan personen -Schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, inclusief de schade die daaruit voortvloeit, al dan niet met overlijden als gevolg.Ł schade aan (onroerende) zaken of spullen -Schade door beschadiging en/of vernietiging en/of verloren gaan van (onroerende) zaken of spullen van anderen dan die van u, inclusief de daaruit voortvloeiende schade met uitzondering van de zuivere vermogensschade.Een voorval of een reeks van voorvallen die met elkaar verband houden, met één oorzaak en die schade aan personen en/of onroerende zaken en/of spullen tot gevolg heeft. De verzekerde of de verzekeringnemer. Het bedrag dat wij betalen naar aanleiding van een schadegebeurtenis. De persoon die de verzekering heeft afgesloten.

62 KB – 6 Pages