Het Nederlands Letterenfonds reikt ieder jaar drie prijzen uit aan literair vertalers die zich onderscheiden door zowel de hoge kwaliteit van hun vertaal oeuvre

50 KB – 9 Pages

PAGE – 2 ============
· ClaudiaDi Palermo Claudia Di Palermo heeft in ruim tien jaar een indrukwekkend vertaal – oeuvre opgebouwd, maar doet heel wat meer dan dat: zij is onvermoeibaar in het aandragen van nieuwe Nederlandstalige titels bij Italiaanse uitge – verijen, zet haar expertise regelmatig in als eind- redacteur, en treedt regel -matig op als mentor van minder ervaren collega™s en als moderator van vertaalworkshops. (uit het juryrapport) De Nederlands Letterenfonds Prijzen 2011 voor de vertaler als cultureel bemiddelaar gaan naar Claudia Di Palermo, Vincent Hunink en Bartho Kriek. Het Nederlands Letterenfonds reikt ieder jaar drie prijzen uit aan literair vertalers die zich onderscheiden door zowel de hoge kwaliteit van hun vertaal – oeuvre als door hun inzet als ambassa – deur voor een bepaald taalgebied of genre en/of het literair vertalen in het algemeen. Met deze prijzen wil het Nederlands Letterenfonds de belang – rijke maar vaak onderbelichte bijdrage die vertalers leveren als herscheppend kunstenaar en als bemiddelaar tussen talen, literaturen en culturen meer voor het voetlicht brengen. Van de drie prij – zen is er één bestemd voor een literair vertaler van proza en/of poëzie in het Nederlands, één voor een vertaler van literaire non – fictie in het Nederlands, en één voor een literair vertaler uit het Nederlands. Aan elk van de drie prijzen is een vrij besteedbaar bedrag verbon -den van 10.000 euro. De jury voor de Nederlands Letteren -fonds Prijs 2011 voor een vertaler uit het Nederlands werd gevormd door de afdeling Vertaalbeleid Buitenland van het Letterenfonds; de jury voor de Nederlands Letterenfonds Prijzen voor vertalers in het Nederlands bestond dit jaar uit Djûke Poppinga (voorzitter), Hans Driessen en Jeanne Holierhoek.

PAGE – 3 ============
Vrouw van de praktijkomdat Turks fruit in het Italiaans niet als zodanig bekend is, maar voor andere boek- titels heeft ze moeten vechten: fiIk wilde per se dat De helaasheid der dingen van Dimitri Verhulst in het Italiaans overeind bleef. Ook in het Nederlands is ‚helaasheid™ geen gang- baar woord, maar een tot zelfstandig naam -woord omgebouwd bijwoord. Dat kon in het Italiaans ook, maar de uitgever twijfelde of die titel pakkend genoeg was.fl Il purtroppo delle cose heeft het dankzij Di Palermo gehaald, maar het blijft moeilijk inschatten. fiDat geldt net zo goed voor de boeken zelf. Je kunt wel honderd redenen bedenken waarom een boek wel of niet zal aanslaan in Italië, maar het blijft nattevingerwerk.fl Binnenkort begint zij aan de vertaling van haar lievelingsroman: Nooit meer slapen van W.F. Hermans. fiHet is altijd mijn droom geweest om hem te vertalen.fl Tandarts Net voordat op 1 augustus dit jaar haar zoon Francesco wordt geboren, rondt ze de verta – ling af van Jan Brokkens roman over de Russische pianist Youri Egorov. Di Palermo is er nog steeds vol van: fiDe vertaling heeft me verrijkt. Ik heb me verdiept in bepaalde klas – sieke muziek en ben gaan luisteren naar Egorovs vertolkingen met specifieke aan -dacht voor enkele sonates die in het boek beschreven worden.fl fiDaar ligt wel mijn passie voor het verta -lenfl, vertelt ze: fidat een boek je eigen kader verbreedt, je er nieuwsgierig van wordt en met plezier de gedachten van de schrijver volgt en er soms zelfs een beetje in kunt verdwalenfl. fiIk wandelde met mijn hoogzwangere vertaalster door Amsterdam, over de Brouwersgracht. Het was de eerste keer dat ik Claudia Di Palermo ontmoette. Ik wees haar de huizen die een belangrijke rol spelen in: In het huis van de dichter . Ze keek geconcentreerd, nam de details in zich op, knikte en zei af en toe: ‚Ik voel het na.™ Zo is de verhouding tussen een vertaler en een schrijver.fl Jan Brokken, schrijver Het liefst zou Di Palermo zich zes maanden concentreren op één boek, fimaar dan moet ik eerst een rijke tandarts trouwenfl. In de prak -tijk werkt ze voor een vertaling met een drie -stappenplan: fiDe eerste versie is grof en staat vol slashes met allerlei varianten voor woor -den en zinsdelen in het Italiaans en gemar-keerde stukjes tekst. In de tweede versie ga ik dat opschonen. Knelpunten in de vertaling neem ik mee in mijn dagelijks leven. Ik denk erover na als ik boodschappen doe, bij de kap – per zit of onder de douche sta. Vaak test ik woordgrapjes uit op vrienden hier in Rome die geen andere taal dan Italiaans spreken. Omdat ze geen meertalige context hebben, moet het Italiaans voor hen volstaan. Als zij er niet om kunnen lachen, moet ik verder scha – ven. In de laatste fase lees ik de vertaling hardop.fl fiClaudia Di Palermo weet professionali-teit en vriendschappelijkheid perfect te combineren: ze deelt graag haar enthousiasme voor haar werk en voor de mensen met wie ze werkt én ze is buitengewoon competent, zowel in haar literaire vertaalwerk als in de manier waarop ze uitgevers weet te adviseren over nieuwe titels en publicaties die precies bij hun fonds passen.fl Francesca Ferrua, redacteur bij Scritturapura Selfmade Het belangrijkste is voor Di Palermo de lees -baarheid: fiIk vind Italiaanse vertalingen vaak zo moeizaam. Je leest de brontaal er overal doorheen. Ik probeer mijn vertalingen zo vloeiend mogelijk te maken.fl Di Palermo noemt zichzelf een selfmade vertaler, meer een vrouw van de praktijk dan van de theorie. Toch is ze blij met de uitnodiging van de Universiteit van Napels, L™Orientale, om komend semester gastcolle – ges Nederlands en vertalen te gaan geven. Dit voorjaar heeft ze de smaak te pakken gekre -gen toen ze aan de Universiteit van Triëst en Padua met Tom Lanoye vertaalworkshops heeft verzorgd met fragmenten uit twee boe – ken van de Vlaamse schrijver: fiIk vond het ontzettend inspirerend om te doen. Samen met de studenten ideeën laten stromen, ze aan te moedigen en instrumenten te geven waarmee ze verder kunnen.fl En nu krijgt Di Palermo een prijs waar ze zelf mee verder kan. Een bekroning voor kwaliteit en bevlogenheid. Ze noemt het een eervolle referentie: fiHet is bijzonder als er aan je naam zoiets moois wordt toegevoegd.fl Interview door Anne Telkers fiLaten we iets heel moeilijks kiezen, iets wat bijna onvertaalbaar is en ons daarmee vermaken, want winnen lukt toch nietfl, denkt Claudia Di Palermo als ze zich met Alessandra Corda in 1996 inschrijft voor een vertaalwedstrijd. Samen vertalen ze fide grappigste columsfl uit Temperamenten en humeu -ren van Gerrit Komrij in het Italiaans. Tot hun grote verrassing is de Nella Voss -Del Mar prijs dat jaar voor hen. De onderscheiding opent deuren: fiWe kon -den beginnen met de kruimels die de grote vertalers lieten liggenfl, vertelt Di Palermo. fiRonald Giphart en Abdelkader Benali waren in die tijd nog relatief onbekende schrijvers, met een snelle stijl vol straattaal, woordgrap – jes en nicknames en daar mochten wij jonge vertalers ons aan wagen.fl fi‚Een onblusbare liefde voor de letteren, de vechtlust van een leeuwin en de toe – wijding van een mediterrane mamma Wie zou niet onder haar hoede willen staan? Van Frankfurt tot Milaan?fl Tom Lanoye, schrijver Olga la rossa De lijst met vertalingen van Di Palermo is aanzienlijk en gevarieerd. In elf jaar tijd levert zij meer dan 35 fictie en non-fictie titels af. fiVoor de meeste vertalingen ben ik gevraagd, maar met de jaren bouw je met sommige Italiaanse uitgevers een relatie op en vertrou – wen zij op je smaak en kun je zelf voorstellen doen. Toch werkt het vaak het beste als je weet waar een uitgever precies naar op zoek is. Uitgeverij Scritturapura zocht naar moderne klassiekers en toen ben ik met Mystiek lichaam van Frans Kellendonk geko -men.fl Ook Turks fruit van Wolkers is een sug -gestie van Di Palermo, Olga la rossa heet het in het Italiaans. De titel noemt ze passend Claudia Di Palermo (1967) groeide op in Rome , waar ze in 1985 Nederlands ging studeren. Ze studeerde cum laude af op een scriptie over het vroege werk van Martinus Nijhoff en kwam daarna met een studiebeurs van het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken naar Nederland om taalkundig en lexicografisch onderzoek te doen aan de Universiteit van Amsterdam, in het kader van het woordenboekproject. Ze bleef als lid van de hoofdredactie betrokken bij de totstandkoming van het tweetalig woordenboek Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans, dat in 2001 in Nederland verscheen bij Van Dale en in Italië bij Zanichelli. Daarnaast werkte ze sinds 1988 als docent Italiaans voor verschillende instituten en als vertaalster Nederlands- Italiaans en Engels-Italiaans van velerlei soorten teksten: juridisch, technisch, commercieel en kunst -historisch. Van 1998 tot 2000 presenteerde ze een twaalfdelige Teleac-serie over Italië en het Italiaans, getiteld ‚Giro d™Italia™. Nadat Di Palermo in 1996 de Nella Voss-Del Mar prijs won, is ze zich gaandeweg meer en meer gaan toeleggen op het literair vertalen. Inmiddels heeft ze een gevarieerd en indrukwekkend oeuvre opgebouwd van ruim 35 fictie en non-fictie titels en is ze actief als cultureel bemidde -laar. Zo is ze als freelance rechtenma -nager verbonden aan uitgeverij Prometheus. Ook zet zij haar exper -tise regelmatig in als eindredacteur, onder andere van de Italiaanse verta -ling In Europa van Geert Mak, en als moderator van vertaalworkshops en mentor van beginnende vertalers.

PAGE – 4 ============
· Vincent HuninkfiEen aparte vermelding verdient de syntactische aanpak in de Historiën . Tacitus schreef Latijn zoals niemand anders dat heeft gedaan. In beknopte zinnen, die met uiterste aandacht moeten worden gelezen, worden met lut -tele woorden grote dra – ma™s geschetst, soms alleen maar gesugge- reerd. In de vertaling is die beknoptheid zozeer in stand gebleven [–] dat het bij de lezer van het Nederlands even hard gaat schrijnen als het bij de lezer van de Latijnse tekst moet hebben gedaan.fi (uit het juryrapport) Oeuvre Claudia Di Palermo R. de Leeuw , Van Gogh nel Museo Van Gogh (vertaling van Van Gogh in het Van Gogh Museum), Waanders, 1994. , Johannes Vermeer (vertaling van Johannes Vermeer) , Waanders, 1996. , Guida (vertaling van Gids ), 1996. Geraart Westerink , Fred Carasso fiL™opera nascostafl (vertaling van Carasso. Het verborgen oeuvre. L™opera nascosta ), Stichting Hannema-de Stuers, 1996. Maria Hunink , Le carte della rivolu -zione. L™Istituto Internazionale di Storia Sociale di Amsterdam: nascita e sviluppo dal 1935 al 1947 (vertaling van De papieren van de revolutie: Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 1935-1947 ), Pantarei, 1998. Abdelkader Benali , Matrimonio al mare (vertaling van Bruiloft aan zee ), Marcos y Marcos, 2000. , Caravaggio, La Tour, Rembrandt, Zurbarán: la luce del vero (vertaling van Light of Nature: Caravaggio, La Tour, Rembrandt, Zurbaran ), Silvana Editoriale, 2000. Rosita Steenbeek , Il regno delle ombre , (vertaling van Schimmenrijk ) Sperling & Kupfer, 2001. Van Gogh (vertaling van Van Gogh ), Ludion, 2001. Robert Hughes , Atelier Magritte (vertaling van Atelier Magritte ), Ludion, 2001. J. Koldeweij, P. Vandenbroeck, B. Vermet , Hieronymus Bosch (vertaling van Jheronimus Bosch Œ Alle schilderijen en tekeningen ), Rizzoli, 2001. Ronald Giphart, Phileine chiede scusa (vertaling van Phileine zegt sorry ), Fazi, 2002. Matisse , Ludion, 2002. Karel Glastra van Loon , Il frutto della passione (vertaling van De passievrucht ), Fazi, 2003. Cees Nooteboom , Hotel Nomade (vertaling van Nootebooms Hotel ), Feltrinelli, 2003. Piet Vroon , Psicologia dell™olfatto (vertaling van Psychologie van de reuk ), Editori Riuniti, 2003. Margriet de Moor , Sonata a Kreutzer ( vertaling van Kreutzersonate ), Neri Pozza, 2004. Arnon Grunberg , Dolore fantasma (vertaling van Fantoompijn ), Instar Libri, 2004. Fik Meijer , Un giorno al Colosseo. Il mondo dei gladiatori (vertaling van Gladiatoren: Volksvermaak in het Colosseum ), Laterza, 2004. Abdelkader Benali , La lunga attesa (vertaling van De langverwachte ), Fazi, 2005. Karel Glastra van Loon , Il respiro di Lisa (vertaling van Lisa™s adem ), Fazi, 2005. Arnon Grunberg , Il messia ebreo (vertaling van De joodse messias ), Instar Libri, 2006. Dimitri Verhulst , Problemski Hotel (vertaling van Problemski Hotel ), Fazi, 2006. Ronald Giphart , Troost (vertaling van Troost ), Scritturapura, 2006. Guy Verhofstadt , Gli Stati Uniti d™Europa (vertaling van De Verenigde Staten van Europa ), Fazi, 2006. Fik Meijer , Il mondo di Ben Hur (vertaling van Wagenrennen: Spektakelshows in Rome en Constantinopel ), Laterza, 2006. Saskia Noort , Il gusto amaro del tradimento (vertaling van De eet -club ), Sperling & Kupfer, 2006. Geert Mak , In Europa (vertaling van In Europa ), Fazi, 2006. Arnon Grunberg , Il rifugiato (verta -ling van De asielzoeker ), Instar Libri, 2007. Abdelkader Benali , La vedova spagnola (vertaling van Laat het morgen mooi weer zijn ), Fazi, 2007. Frans Kellendonk , Corpo mistico (vertaling van Mystiek lichaam ), Scritturapura, 2007. Kluun , Love life (vertaling van Komt een vrouw bij de dokter ), Fazi, 2007. Jan Wolkers , Olga la rossa (verta -ling van Turks fruit ), Scritturapura, 2009. Dimitri Verhulst , Il purtroppo delle cose (vertaling van De helaasheid der dingen ), Fazi, 2009. Daniëlle Hermans , L™eredità Winckel (vertaling van Het tulpen -virus ), Piemme, 2009. Herman Brusselmans , Ex drummer (vertaling van Ex drummer ), Elliot, 2009. La fine del copyright (vertaling van Adieu auteursrecht, vaarwel culturele conglomeraten ), Stampa Alternativa, 2010. Simone van der Vlugt , All™ombra di mia sorella (vertaling van Schaduwzuster ), Kowalski, 2010. Pia de Jong , Verso Nord (vertaling van Lange dagen ), Elliot, 2010. Daniëlle Hermans , L™ordine dei 15 (vertaling van De watermeesters ), Piemme, 2010. Jan Brokken , Nella casa del pia -nista (vertaling van In het huis van de dichter ), Iperborea, 2011. W.F. Hermans , (vertaling van Nooit meer slapen ), in voorbereiding, ver -schijnt in 2013 bij Adelphi.

PAGE – 5 ============
Het moet nu gebeuren spreektaal. Maar nu hadden we pas een preek onder handen, ‚Gods zorg voor de wereld™ ( De providentia Dei ), over de voorzienigheid, waarin Augustinus met weinig theologie betoogt dat Gods schepping zo mooi in elkaar zit: je hebt twee ogen, twee armen, twee benen, et cetera. Niet heel indrukwekkend of origineel, een simpel betoog. Nu hebben we dat ‚doorvertaald™ in gewoon Nederlands, voor een veel breder publiek, zoals men dat nu ook met de Bijbel doet. Het is volgens mij heel transparant geworden.fl fiVincent heeft een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd, als verta – ler, maar ook als iemand die zich inzet voor de literaire vertaling op zich, in zijn colleges ‚Literair vertalen™ aan de Radboud Universiteit, in publicaties over vertalen, in vertaalwedstrijden.fl Floris Overduin, universitair docent Grieks, co-vertaler Het orakelboek De urgentie en de breedte Velleius Paterculus, Petronius, Augustinus: een obscure geschiedschrijver uit circa 19 voor tot 31 na Christus, een klassieke roman -schrijver uit de eerste eeuw, een kerkvader uit de vierde eeuw. Hunink vertaalt veel en breed, en heeft meerdere publicaties in voorberei – ding Œ zijn website geeft een indrukwekkend overzicht. Dit jaar vertaalde hij ook Frontinus™ verhandeling over aquaducten, en hij werkt aan de Middeleeuwse abt Bernard van Clairvaux (fimet een monnik uit Westermalle, dus ik denk al over een honorarium in natura, in trappistenbierfl). Wat al die projecten verbindt Œ Hunink was de afgelopen twee decennia bij zo™n zestig vertalingen betrokken Œ is een gevoel van urgentie. fiIk moet het gevoel hebben dat het nú moet gebeuren, dat het over vijf jaar niet meer kan, dan ben ik er niet meer, of dan is het geld er niet meer. Dat betekent dat een minder belangrijk vertaalproject soms na twintig pagina™s stil komt te liggen. Of dat het af komt en er nog geen uitgever voor is. Maar het is tot nu toe altijd goed gekomen.fl Huninks interesse is breder, maar hij krijgt deze prijs voor non -fictie. fiIk denk dat ik vooral vanwege de historiografische tek – sten bekroond wordt: Caesar, Sallustius, Tacitus. Maar voor mij is het volstrekt oninte – ressant of iets waargebeurd is. Voor mij zijn alle antieke teksten fictie, op zo™n traktaat over aquaducten na misschien. Maar er is wel overlap tussen de Romeinse definitie van lite – ratuur en de onze van non-fictie. Die moest goed geschreven zijn, binnen een bepaald genre vallen, maar ook praktisch zijn, functio -neel. Je moet er wat van leren. En daar sympa -thiseer ik sterk mee, zo lees ik hedendaagse literatuur ook.fl En, relativeert hij, fiApuleius, toch een romanschrijver, wordt nu uitvoerig gebruikt vanwege de non -fictionele elemen-ten: men onderzoekt hem om de elementen van dagelijks leven in zijn werkfl. In onderzoek en onderwijsWant Hunink is ook onderzoeker, aan de Radboud Universiteit. fiHet vertalen voor een groter publiek is onderdeel van mijn onder -zoek, dat is wat ze tegenwoordig valorisatie noemen. Maar het ligt ook aan de basis van mijn letterkundige werk: alles wat ik onder – zoek, vertaal ik eerst, om de tekst te overstij -gen, het metaniveau te kunnen bereiken.fl Het vertalen zelf doet hij heel regelmatig. fiElke ochtend, meestal vijfmaal per week, vertaal ik een paar uur. Als dat elke dag een hoofdstuk oplevert, dan zit je na twee maanden op een volledig werk.fl Als docent gebruikt hij vertalingen weer anders. fiDat is paradoxaal: je werkt met verta – lingen, terwijl studenten Grieks en Latijn moeten leren. Dat doet pijn, dat vinden ze soms gek, verraad zelfs. Ze willen die teksten zelf vertalen. Maar om het erover te hebben is het beter grotere teksten in vertaling te lezen dan het origineel in kleine stukjes te vertalen. Tegelijk helpt het om studenten ervan bewust te maken hoe tijdgebonden vertalingen zijn. En om te zien hoe die niet waardevrij kunnen zijn, belast met een agenda of een bedoeling. Zoals ik zelf kritischer lees, en makkelijker lees, door te vertalen, zo werkt het vertalingen lezen idealiter ook: je wordt er een betere lezer van.flfiVincent Hunink is een uiterst zorg- vuldige vertaler, met oog voor de specifieke eigenaardigheden van schrijvers. Hij bewaart de balans tussen respect voor de stijl van het origineel en een uitstekende leesbaarheid in het Nederlands. Én hij heeft een unieke en persoonlijke smaak in de keuze van zijn auteurs. Zo heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan de verspreiding van de klassieke cultuur.fl Mark Pieters, uitgever Athenaeum Œ Polak & Van Gennep Interview door Daan Stoffelsen fiAlle rimpels, alle haken en ogen moeten eruit. Een tekst moet transpa -rant zijn, het moet kloppen, de zinnen moeten lopen, de inleiding mag geen muur van geleerdheid zijn. Er mag geen belemmering zijn voor de lezer, niet de indruk ontstaan dat je een vertaling leest.fl En als iets dan opvalt in zijn werk, dan is dat een welover- wogen effect. fiVelleius Paterculus noemt ergens het overlij -den van Agrippa, de wapenmakker en schoonzoon van keizer Augustus, en gebruikt de term homo novus, iets wat je met een noot kan uitleggen Œ deze man is opgeklommen uit lagere standen tot iets hoogs Œ maar dan heb je eigenlijk als vertaler je plicht niet gedaan, je nek niet uitgestoken. Ik heb er lang over nage -dacht, maar uiteindelijk gekozen voor een inmiddels ingeburgerde Engelse term, self- made man.flHet effect en het publiekElders in zijn vertaaloeuvre gebruikt Hunink Engels om tweetaligheid (Grieks in het Latijn) na te bootsen. Over enkele voor het eerst vertaalde gedichten van de romancier Petronius merkt hij op: fiMocht de lectuur ervan enigszins vermoeiend werken: dat is precies de bedoelingfl. Hunink vertaalt niet slechts de woorden, maar ook hun effect Œ een term die regelmatig opduikt in de verant – woordingen bij zijn vertalingen. fiHet aardige van Hunink is dat hij ook minder gebruikelijke teksten vertaalt, zoals Odoric van Friuli, Velleius Paterculus en het fragmentarisch overgeleverde alleroudste Latijn. Deze vertaler houdt van het Latijn in al zijn verschijningsvormen, en beperkt zich niet tot de klassieke teksten.fl Jona Lendering, oudhistoricus Later dit jaar verschijnt een bijzondere Augustinusvertaling. fiJe publiek is essentieel. Zo vertaal ik bij het Augustijns Instituut mee voor een doelgroep uit de protestantse intel -ligentsia. Het moet voorleesbaar zijn, en het moet ook een tijdje mee kunnen gaan. Geen Vincent Hunink (1962) is een geboren en getogen Nijmegenaar. Na zijn studie klassieke talen en zijn promotie in 1992 was hij docent en onderzoeker aan de Universiteiten van Leiden en Nijmegen. Ook nam hij deel aan de Apuleius-onder- zoeksgroep van de Rijks Universiteit Groningen. Sinds 2004 is hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, als universitair docent Vroegchristelijk Grieks en Latijn en Klassiek Latijn en als studieadviseur. Hunink is tevens lid van de redactie van Streven, Hermeneus en het elektro -nische tijdschrift Bryn Mawr Classical Review . Zijn eerste vertaling (Apuleius, Toverkunsten, pleidooi na een aan -klacht wegens magische praktijken ) verscheen op de dag van zijn promotie. Sindsdien volgden meer dan vijftig verta -lingen, voornamelijk van Latijns proza uit de Oudheid en Middeleeuwen, maar ook van Latijnse poëzie en van Griekse teksten. Steeds heeft hij zich ook inge -zet voor minder bekende auteurs en teksten, al dan niet in samenwerking met anderen. Zo publiceerde hij een zesdelige, tweetalige reeks met archaï -sche Romeinse teksten, en bloemlezin -gen van Romeinse grafinscripties en van graffiti uit Pompeii. Van de laatste ver -scheen in 2011 een versie in het Duits; in 2012 volgt een Italiaanse editie. In 2006 kreeg Vincent Hunink voor zijn vertaalwerk de publieksprijs van Oikos, de Nederlandse onderzoeksschool voor klassieke studies. www.vincenthunink.nl twitter.com/vincenthunink

PAGE – 6 ============
fiZijn meester proef en grootste prestatie, de vertaling van William Faulkner™s The Sound and the Fury , heeft Kriek onlangs afgelegd. Dit leverde hem alom lof op. Niet alleen de vertaling werd geprezen maar ook de manier waarop hij deze even fenomenale als duis- tere roman toegankelijk heeft gemaakt. En nu legt hij de laatste hand aan de vertaling van een, zo mogelijk nog moeilijker roman van deze dipso-mane schrijver, te weten Absalom, Absalom! Bartho Kriek is dus geen bange vertaler Œ dat moge wel duidelijk zijn.fl (uit het juryrapport) · Bartho KriekOeuvre Vincent Hunink , Toverkunsten , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 1992. + , De goden , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 1993. + , Pronkpassages & Demonen , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 1994. + , Goed boeren , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 1996. + , Het woord is een machtig heerser , Historische Uitgeverij, 1996. , Oorlog in Gallië , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 1997. , Rome in verval , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 1999. + De zeereis van de heilige Brendaan , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 1999. + , Het leven van Agricola & De Germanen , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 2000.+ De regel van Sint Benedictus , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 2000. Het schandelijke leven van Heliogabalus , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 2001. * , Rhetorical works , Oxford University Press, 2001. * , Verleidingen in de woestijn. Het leven van de heilige Antonius , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 2002. * , Vita Pauli , P, 2002. , Als korrels tussen kaf , Ambo, 2002. * , Het werk van monniken , Meinema, 2002. + , Tegen het verval van de retorica , Historische Uitgeverij, 2003. , Spektakel in het Colosseum , P, 2003. , De gouden Ezel (Metamorfosen) , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 2003. , Hortulu s, Terra, 2004. , Het leven van Radboud, Vantilt, 2004. , The life of St Radboud , Radboud University, 2004. Eeuwig Geluk (Perpetua en Felicitas) , Meinema, 2004.* , Leren sterven , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 2004. , De opstand van de Bataven , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 2005. De regel van Augustinus , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 2005. + , Psalm tegen de donatisten , Damon, 2005. , Romeinse spreuken , Voltaire, 2005. + , Bidden in een boze wereld , Damon, 2006. , De hand van God, Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 2006. * + Muzen bezing mij–Rome™s oudste heldendichten , Voltaire, 2006. + , Satyrica , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 2006. , Annalen , Voltaire, 2006. + Levend in steen Œ Romeinse graf- inscripties , 2007. , De weg komt naar u toe , Damon, 2007. * , Wijsheid van leerlingen , Damon, 2007. * , Klein geluk , P, 2007. Bedolven door de Vesuvius Œ Pompeii in 1000 graffiti , Damon, 2007. Woeste mensenharten Œ De eerste tragedies uit Rome , Voltaire, 2007. + , De kunst van het oud wor -den , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 2008. , Goed onder -wijs , Damon, 2008. * , Mijn reis naar het verre oosten , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 2008. * + , Op weg naar de hemel , Vantilt, 2008. , Alles holt nu achteruit! , Voltaire, 2008. + , Ketters en scheurmakers , Damon, 2009. * , De rozentuin , Kok, 2009. , Liegen en leugens , Damon, 2010. , Historiën , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 2010. , God liefhebben , Kok, 2010. , De Weide , Ta Grammata, 2010. * , Tegen het moreel verval , Voltaire, 2010. + , De schoonheid van strijd , Voltaire, 2010. + , Onze Vader , Kok, 2010. , In het land van de bijbel , Verloren, 2011. , Ondenkbaar dat U niet bestaat , Kok, 2011. Glücklich ist dieser Ort! 1000 Graffiti aus Pompeii , Reclam, 2011. , Van Troje tot Tiberius , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 2011. Het Orakelboek Œ Het antwoord op alle vragen , Athenaeum Œ Polak & Van Gennep, 2011. * , Het volk aan zet , Parthenon, 2011. , Leven in hoop , Damon, 2011. * * vertaling in samenwerking met anderen + volledige tekst online via www.vincenthunink.nl

PAGE – 8 ============
Het Nederlands Letterenfonds inves -teert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uit -gevers en festivals, in de kwaliteit en diversiteit van de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Het fonds werkt aan een zo rijk en divers mogelijk literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in de literatuur en het boekenvak. Het Nederlands Letterenfonds is in 2010 ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands Literair Productie – en Vertalingenfonds (NLPVF) en het Fonds voor de Letteren (FvdL). Beide fondsen kenden jaarlijks vertaalprijzen toe aan literair vertalers die zich onderscheiden door initiatief en creativiteit. Met de Letterenfonds Prijzen voor de vertaler als cultureel bemiddelaar worden deze bekroningen voortgezet. Tegelijkertijd is één van de prijzen bestemd voor verta – lers van literaire non -fictie in het Nederlands. Hans Driessen was de eerste winnaar van deze prijs. Tegelijkertijd werden ook Mariolein Sabarte Belacortu (vertaler van proza en poëzie uit het Spaans) en Diego Puls (vertaler van Nederlandstalige poë – zie en proza in het Spaans) bekroond met de Letterenfonds Prijzen 2010 voor de vertaler als cultureel bemiddelaar. De eerdere laureaten van de NLPVF Vertalersprijs waren: Franco Paris uit Italië, Irina Michajlova uit Rusland, Adam Bzoch uit Slowakije, Olga Krijtova uit Tsjechië, Gheorghe Nicolaescu uit Roemenië en Ingrid Wikén Bonde uit Zweden. In deze opsomming ontbreken vertalers uit de ons omringende landen Duitsland, Engeland en Frankrijk, landen die tot de belangrijkste exportgebieden voor Nederlandse literatuur kunnen wor – den gerekend. Voor vertalers uit deze taalgebieden heeft het Nederlands Letterenfonds, samen met het Vlaams Fonds voor de Letteren, specifieke twee – jaarlijkse prijzen: de Elsen Otten Übersetzerpreis, de Vondel Translation Prize en de Prix des Phares du Nord. De Fonds voor de Letteren Vertaalprijzen werden sinds 2005 uitgereikt, één prijs was bestemd voor literair vertalers uit de ‚grote™ Europese taalgebieden (Engels, Duits, Italiaans, Frans, Spaans) en één voor vertalers uit de ‚overige™ talen. De laureaten waren achtereenvolgens: Peter Verstegen (Engels, m.n. poëzie), Richard van Leeuwen en Djûke Poppinga (Arabisch), Ike Cialona (Italiaans), Harrie Lemmens (Portugees), Hilde Pach (Hebreeuws), Wilfred Oranje (Duits), Hanneke van der Heijden en Margreet Dorleijn (Turks), Rien Verhoef (Engels), Nelleke van Maaren (Duits, Engels, Frans) en Karol Lesman (Pools). Oeuvre Bartho Kriek Philip Roth , Lectuur van mijzelf en anderen , Meulenhoff, 1977. Ian Kennedy Martin , Regan en de transactie van de eeuw , Meulenhoff, 1978. James D. Atwater , Tijdbom , Meulenhoff, 1979. Kurt Vonnegut , Bajesvogel , Meulenhoff, 1980. Gwyneth Cravens , De strijd om het licht , De Arbeiderspers, 1981. Ann Beattie , Op zijn plaats , De Arbeiderspers, 1981. Philip Roth , De eenzaamheid van Zuckerman , Meulenhoff, 1982. Kurt Vonnegut , De korte roem van Deadeye Dick , Meulenhoff, 1983. Patricia Highsmith , Een klop op de deur , De Arbeiderspers, 1984. Shusaku Endo , De samoerai , De Arbeiderspers, 1984. Philip Roth , Les in anatomie , Meulenhoff, 1984. Isaac Bashevis Singer , De slaaf , De Arbeiderspers, 1985. Philip Roth , De Praagse orgie , Meulenhoff, 1985. William Kennedy , Billy Phelans meesterspel , Bert Bakker, 1985. Kurt Vonnegut , Galápagos , Meulenhoff, 1986. Isaac Bashevis Singer , De familie Moskat , De Arbeiderspers, 1987. Paul Auster , Schimmen , De Arbeiderspers, 1988. Paul Auster , Broze stad , De Arbeiderspers, 1988. Isaac Bashevis Singer , Een vriend van Kafka , De Arbeiderspers, 1989. Paul Auster , De gesloten kamer , De Arbeiderspers, 1989. Kazuo Ishiguro , De rest van de dag , De Arbeiderspers, 1989. Isaac Bashevis Singer , De dood van Methusalem , De Arbeiderspers, 1990. Colin Thubron , Vallen , De Arbeiderspers, 1990. Oria Douglas -Hamilton , De familie Olifant , Gottmer, 1990. Marcia Williams , Stripverhalen uit de Oudheid , Gottmer, 1991. Wendy Thompson , Haydn (Junior Componistenreeks) , Gottmer, 1991. Wendy Thompson , Schubert (Junior Componistenreeks) , Gottmer, 1991. Michael Frayn , Hoe doet ze het? , De Arbeiderspers, 1991. Pascal Monafoux , Op bezoek bij– Rembrandt (vertaling i.s.m. Marijke Verhoef), Gottmer, 1992. Florian Rodari , Op bezoek bij– Picasso (vertaling i.s.m. Marijke Verhoef), Gottmer, 1992. Gilles Plazy , Op bezoek bij– Rousseau de Douanier (vertaling i.s.m. Marijke Verhoef), Gottmer, 1992. Anthony Brown, Dierentuin , Gottmer, 1992. Isaac Bashevis Singer , Het hof van mijn vader , De Arbeiderspers, 1992. Stephen Wall , Dubbellevens , De Arbeiderspers, 1993. Isaac Bashevis Singer , Schorem , De Arbeiderspers, 1994. Isaac Bashevis Singer , De koning van de akkers , De Arbeiderspers, 1994. Isaac Bashevis Singer , Het visum , De Arbeiderspers, 1995. Michael Frayn , Landing op de zon , De Arbeiderspers, 1995. Kazuo Ishiguro , De troostelozen , Atlas, 1995. Isaac Bashevis Singer , Kinderverhalen , De Arbeiderspers, 1996. Isaac Bashevis Singer , Mesjogge , De Arbeiderspers, 1997. Paul Auster , Broze stad (stripboek) , Atlas, 2004. Kazuo Ishiguro , Laat me nooit alleen , Atlas, 2005. Janet Fitch , Portret in zwart (vertaling i.s.m. Ronald Vlek), Bezige Bij, 2006. Isaac Bashevis Singer , Rivkele , Bright Lights, 2008. Laozi , Daodejing , Atlas, 2010. William Faulkner , Het geluid en de drift , Atlas, 2010. William Faulkner , Absalom, Absalom! , in voorbereiding, verschijnt 2012 bij Atlas.

50 KB – 9 Pages