Dec 1, 2018 — Ondernemers houden zich vaak bezig met duurzaam ondernemen zo beter kunnen onderscheiden van concurrenten. 446242.pdf
35 pages

301 KB – 35 Pages

PAGE – 4 ============
4 Aanleiding van het onderzoek Duurzaam ondernemen gaat over een manier van ondernemen die ook op de lange termijn vol te houden is. Of die, zoals de Engelsen zeggen, sustainable Planet én Profit. En daarmee gaat het over innovatie en over kansen, over de uitdagingen van morgen én van overmorgen. Veel ondernemers omarmen duurzaamheid tegenwoordig als een onderdeel van ondernemen. Omdat de markt erom vraagt, om kosten te besparen, maar vooral voor het gevoel zelf iets bij te dragen aan een duurzamere wer eld . Tegelijk zien wij dat dit voor veel ondernemers een zoektocht is. Hoe maak ik het rendabel? Wat kan ik doen, of wat kan ik nog meer doen? Wie kan mij helpen? KVK wil het leven van ondernemers makkelijker maken met zinvolle informatie, ook als het gaat over duurzaam innoveren en ondernem en. Daarnaast wil KVK haar producten en dienstverlening om duurzaam te innoveren verder optimaliseren en zich richten op wat ondernemers daarvoor nodig hebben. Daarom heeft KVK dit onderzoek geïnitieerd, waarin een afspiegeling van de Nederlandse ondernemers is bevraagd over duurzaam ondernemen. Wat doen ondernemers met duurzaam ondernemen, wat zijn de drijfveren en wat denken zij nodig te hebben om duurzame innovaties te realiseren? De inzichten uit dit onderzoek worden gebruikt voor het optimaliseren van de dienstverlening van KVK . Daarnaast biedt het ook waardevolle inzichten voor overheden die beleid ontwikkelen om ondernemers in duurzaamheid te stimuleren. Ook zij kunnen deze resultaten gebruiken om het beleid te optimaliseren aan de hand van de daadwerkelijke behoefte van ondernemers.

PAGE – 5 ============
5 Omschrijving van het onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd in het KVK Ondernemerspanel dat bestaat uit ruim 4.000 en . Op 16 augustus 2018 zijn 3.000 panelleden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Er is op 23 augustus een herinnering verstuurd naar de ondernemers die de vragenlijst nog niet (volledig) hadden ingevuld. In totaal vulden 950 ondernemers de vragenlijst in, een respons van 32%. Met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 5% kunnen uitspraken worden gedaan over de Nederlandse ondernemerspopulatie. Dit betekent dat 95% van de hele ondernemerspopulatie een antwoord zou geven binnen een foutmarge van 5% (bijvoorbeeld tussen de 20% en 30% bij een resultaat van 25 %). Aantal werkzame personen Populatie NL & steekproef (gewogen) 1 72% 2 t/m 4 23% 5 t/m 9 4% Meer dan 9 1% Nederland bestaat voor 72% uit met 1 werkzaam persoon (de eigenaar), 23% heeft 2 t/m 4 werkzame personen in dienst, 4% heeft 5 t/m 9 werkzame personen in dienst en 1% heeft meer dan 9 werkzame personen (zie tabel). De verdeling van bedrijfsgrootte in de steekproef wijkt af van de werkelijke ondernemerspopulatie. De resultaten zijn daarom gewogen op bedrijfsgrootte wanneer er wordt gesproken over het totaal aantal ondernemers. De resultaten zijn daardoor representatief voor de ondernemerspopulatie in Nederland op basis van bedrijfsgrootte.

PAGE – 8 ============
8 Samenvatting (2/2) De toekomst van duurzaam ondernemen en mkb – ondernemers ervaren vaak financiële belemmeringen zoals het niet sluitend kunnen maken van de businesscase (respectievelijk 25% en 39%), een gebrek aan financiële middelen (respectievelijk 28% en 33%) en dat klanten niet bereid zijn om hiervoor te betalen (respectievelijk 16% en 26%). weten naast deze financiële belemmeringen ook niet goed welke maatregelen zij (nog meer) kunnen nemen (29%). hebben vaker een gebrek aan tijd (29%), hebben klanten die er niet voor willen betalen (26%) of hebben onvoldoende kennis in huis (24%). ervaren vaker dan geen belemmeringen bij het duurzaam ondernemen. Ondernemers stimuleren Voor bijna de helft van alle ondernemers zou het een reden zijn om meer bezig te gaan met duurzaam ondernemen als dit kosten zou besparen. Voor ongeveer één derde geldt dit als het extra inkomsten oplevert. Ondernemers die een financiële reden hebben om bezig te zijn met duurzaam ondernemen, geven aan ook door financiële zaken gestimuleerd te worden om meer met duurzaam ondernemen te doen. Ondernemers die duurzaam ondernemen omdat klanten er om vragen of om de concurrentie voor te blijven, geven aan gestimuleerd te worden door een stijgende marktvraag of als zij zich zo beter kunnen onderscheiden van concurrenten. Ondernemers maken weinig gebruik van subsidies voor het duurzaam ondernemen. Slechts 4% van de en 15% van de maakt hier gebruik van. De reden dat zij geen gebruikmaken van subsidies is hoofdzakelijk omdat ze niet weten wat er mogelijk is, of denken dat zij hiervoor niet in aanmerking komen. Ongeveer 70% heeft behoefte aan informatie: met name over subsidies en regelingen, wetgeving, hoe energie bespaard kan worden en hoe producten of diensten duurzamer gemaakt kunnen worden. Ongeveer een kwart heeft vooral behoefte aan praktijkvoorbeelden van andere ondernemers. De mogelijkheden om duurzaam ondernemen te financieren en duurzame businessmodellen te vinden, is een belangrijke behoefte voor bijna een kwart van de ondernemers.

PAGE – 11 ============
11 11 Basis: alle ondernemers, zzp (n=482), mkb (n=402) Houding ten opzichte van duurzaam ondernemen Meer dan de helft van alle en geeft aan al veel dingen duurzaam te doen. Ongeveer 18% van de ondernemers wil graag iets doen met duurzaam ondernemen en ongeveer 10% denkt iets met duurzaam ondernemen te moeten. 13% van de en 9% van de heeft niets met duurzaam ondernemen. Gekeken naar het totaal is het 11% van de ondernemers die niets met duurzaam ondernemen heeft. Va n alle ondernemers geeft 59% aan al veel dingen duurzaam te doen en heeft 12% niets met duurzaam ondernemen. Welke van onderstaande stellingen geeft het beste weer wat uw houding is ten opzichte van duurzaam ondernemen? 59% 17% 11% 13% 64% 18% 10% 9% Ik doe al veel dingen duurzaam Ik wil graag iets met duurzaam ondernemen Ik denk dat ik iets met duurzaam ondernemen zou moeten Ik heb niets met duurzaam ondernemen zzp mkb

301 KB – 35 Pages