Deze code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de

101 KB – 16 Pages

PAGE – 3 ============
Algemene principesSchakelt u mee?InleidingDeze code doet een moreel appèl op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening opdrachten uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. Daarmee geeft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland. Ze maakt duidelijk wat gewenst marktgedrag is en biedt partijen een concrete leidraad hoe te hande- len om daarmee naast de sociale ook de zakelijke opbrengst te realiseren. De code is een verbreding van de eerder opgestelde Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaaksector en glazenwassersbranche. Deze verbrede code past in de lijn van het sociaal ak- koord 1 de code uit te breiden naar andere sectoren. Deze verbrede code is opgesteld door betrokken opdrachtgevers, opdrachtnemers, werknemers en makelaars in de dienstverlenende schoonmaak- en glazenwassers, catering, beveiliging en uitzend- branches vanuit de gezamenlijke overtuiging dat een verandering in marktgedrag nodig en wenselijk is. In goede, maar juist ook in minder goede economische tijden is het belangrijk dat partners met elkaar samenwerken om de kwaliteit hoog te houden en is de inzet van medewerkers optimaal. Deze code wijst de weg naar zakelijke transacties op basis van vertrouwen en goede prijs-kwaliteit verhou- dingen met oog voor sociale belangen. De code staat open voor alle organisaties in Nederland. Marktpartijen in alle vergelijkbare situaties kunnen zich aansluiten, mits zij bereid zijn de code te implementeren. Alvorens een sector zich kan aansluiten zijn er afspraken gemaakt tussen cao-partijen. Die afspraken gaan over paritaire controle naleving cao, faciliteiten voor vakbonden om kaderleden te kunnen scho- len en om naleving van de code te kunnen controleren en toegang tot de werkvloer voor de vakbon- den die cao-partij zijn om met werknemers te kunnen spreken. De code is richtinggevend, de nadruk ligt op de toepassing, het committeren van zoveel mogelijk partijen, het feitelijk beïnvloeden van verantwoordelijk marktgedrag en het realiseren van (zichtbare) verbeteringen op de werkvloer. Partijen streven een uniforme benadering na ten aanzien van verantwoordelijk marktgedrag. Vergelijkbare initiatieven worden onder deze code ingebracht. 1) Sociaal akkoord, Stichting van de Arbeid, 11 april 2013 3

PAGE – 4 ============
Algemene principes4Partijen die deze code ondertekenen hanteren de principes die hieronder zijn verwoord. Ze geven nadere invulling aan het moreel appèl. Zorgvuldig, transparant en controleerbaar Ondertekenaars waarborgen een zorgvuldig proces. Zowel de uitvraag als de toetsing van de uitvoering, zoals afgesproken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ciënt en transparant met goede communicatie naar alle betrokkenen. De voorwaarden, zoals afgesproken tussen opdrachtgever 2 en opdrachtnemer, die zij aan elkaar stellen zijn relevant en objectiveerbaar. Brancheorganisaties nemen onderschrijving van de code op in hun lidmaatschaps- en/of keurmerkeisen of hanteren zo nodig een overgangsperiode. Verantwoordelijkheid en samenwerking Partijen werken samen met hun stakeholders om elkaars doelen optimaal te realiseren. Partijen stimuleren gelijkheid in faciliteiten en bejegening tussen eigen medewerkers en die van de dienstverleners. Kwaliteit van dienstverlening en arbeid De kwaliteit van de dienstverlening staat centraal. Kwaliteit en prijs staan in een realistische verhouding tot elkaar. Partijen hanteren verantwoorde, professionele, haalbare, aantoonbare en controleerbare normen. Duurzaam bestendigen De looptijd van het contract tussen opdracht gever en opdrachtnemer is voldoende zo lang om de doelen van alle betrokkenen redelijkerwijs te kunnen realiseren. Partijen streven naar een hierbij passende, zolang mogelijke contractperiode. Bij het bepalen van de prijs en kwaliteit van de opdracht wordt rekening gehouden met de kwaliteit van de te leveren dienstverlening, een gezonde werkdruk, en de gezamenlijke inzet om doelstellingen te realiseren op het gebied van duurzaamheid, innovatie en sociaal beleid. Partijen stellen zich ten doel de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verhogen zonder dat dit leidt tot concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Veel opdrachtgevers werken met een zogehet exibele schil. Partijen verbinden zich in dezen een verantwoord, gebalanceer erentieerd beleid te voeren. Uitgangspunt daarbij is dat structureel werk zoveel mogelijk door medewerkers in een structureel c.q. vast dienstverband wordt ingevuld. Opdrachtgevers stimuleren dit; opdrachtnemers zorgen daar voor, uiteraard voor zover dit uit sociaal en bedrijfseconomisch perspectief verantwoord is. Sociaal, gezond, veilig en plezierig Opdrachtnemers voeren beleid dat er op gericht is om de medewerkers gezond en duurzaam inzetbaar te houden. Opdrachtgevers faciliteren dat dit beleid binnen de contractrelatie goed uitgevoerd kan worden. Partijen faciliteren toegang tot fatsoenlijke faciliteiten voor de medewerkers van de opdrachtnemer. Daarnaast zijn bijvoorbeeld de te gebruiken apparatuur, vloeren en andere elementen in de werkruimtes deugdelijk en voorzien van de juiste cer caten en onderhoudsetiketten. Partijen zorgen voor goede en veilige werkomstandigheden, vermijden onredelijke werkdruk en spreken met elkaar af hoe dit te monitoren. Algemene principes2) Waar in deze code opdrachtgever staat wordt ook inlener bedoeld

PAGE – 5 ============
Algemene principes5Belangenbehartiging Opdrachtnemers respecteren het recht van medewerkers om zich te laten vertegenwoordigen door vakbonden en andere werknemersvertegenwoordigers, waarbij wordt gestreefd naar een open verhouding. Contact en goede communicatie zijn vanzelfsprekend. Mocht daartoe de medewerking of een faciliteit van de opdrachtgever vereist zijn, dan gaat dat altijd in overleg met opdrachtgevers en binnen de grenzen van de afspraken die daarover zijn gemaakt tussen CAO-partijen. Respecteren, wet- en regelgeving Partijen houden zich aan bestaande wet- en regelgeving, de cao, en de eisen van goed werkgever- schap3. Partijen spreken elkaar daarop aan en handelen daarbij in de geest van de NEVI gedragscode 4.3) Zie artikel 7:611 BW 4) NEVI Gedragscode biedt inkopers, maar ook alle andere betrokkenen/ belanghebbenden bij het inkoopproces, handreikin- gen bij het omgaan met ethische dilemma’s in het werk. Algemene principes

PAGE – 6 ============
65) Publieke opdrachtgevers moeten de Europese en nationale aanbest edingsregels volgen. Dat betekent dat er als er sprake is van een “wezenlijke wijziging” opnieuw aanbesteed dient te worden. OpdrachtgeverschapOpdrachtgevers zijn in hun rol als inkoper, inlener en contractverantwoordelijke medever- antwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en de (sociale) condities waaronder het werk wordt verricht. Inkoop, en leveranciersmanagement Opdrachtgevers wegen in het tenderproces alle aspecten zorgvuldig af waarbij zij: in geval van dienstverlening altijd het principe ‘prijs volgt kwaliteit’ hanteren, met bijvoorbeeld de ‘total cost of ownership’ als een belangrijk uitgangspunt, vooraf de wegingsfactoren dusdanig scherp formuleren z erentiatie tussen kwalitatief goede en slechte aanbiedingen mogelijk is, eenduidig formuleren aan welke criteria, waaronder een duurzame arbeidsrelatie, van verant- woordelijk marktgedrag aanbieders moeten voldoen, bedrijven kunnen uitdagen te komen met innovatieve oplossingen voor verbetering van de dienstverlening ook ten bate van de kwaliteit van de arbeid, bedrijven bevragen op hun onderscheidend vermogen, zoveel en waar mogelijk open vragen stellen, gericht op het wederzijds belang, zich vooraf vergewissen bij medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren naar hun beleving van de huidige situatie en deze meenemen in het tenderproces. Contractmanagement Opdrachtgevers houden bij een contractwijziging rekening met de positie en het welzijn van de betrokken medewerkers. Daarbij ziet de opdrachtgever erop toe dat: zorgvuldig wordt omgegaan met contractwijzigingen, de contractwijzigingen goed gepland zijn en geleid worden, de cao leidend is, een realistische over nitief besluit, tijdige en volledige informatie aan het personeel wordt gegeven, opdrachtnemer ook de eigen medewerkers over veranderingen in het contract informeert, indien deze veranderingen hen raken. Moet de opdrachtgever het contract tussentijds opzeggen of aanpassen, bijvoorbeeld door krimp of uitbreiding van de organisatie, dan bekijkt deze in samenspraak met de opdrachtnemer welke manieren er zijn om te komen tot een nieuw passend contract, opnieuw op basis van deze code. De opdrachtgever st exibel op. Uiteraard wel binnen de overeengekomen contractvoorwaarden 5. Bij het ingaan van een nieuw contract houdt de opdrachtgever toezicht op de overdracht tussen lat ende en verkrijgende opdrachtnemer.

PAGE – 8 ============
8Werkgeverschap en opdrachtnemerschap is gecombineerd in één dienstverlener en kent dus een dubbele verantwoordelijkheid. Het maakt niet uit of de daadwerkelijke dienstverlener de hoofdaannemer zelf is of een onderaannemer. De hoofdaannemers – hier genoemd: bedrijven – blijven verantwoordelijk voor het geheel. Sociaal Bedrijven hanteren een verantwoord, goed afgewogen en concreet naar de praktijk vertaald sociaal beleid, waarin de belangen van de medewerkers zijn behartigd. Bedrijven handelen op geen enkele wijze discriminatoir in werving, selectie, introductie, aanstelling, functies en schalen van werknemers. Bedrijven handelen in de geest van de NVP Sollicitatiecode. Tevens hanteren bedrijven beleid ter voorkoming van ongewenste intimiteiten en nemen zij klachten op dit vlak van medewerkers en leidinggevenden serieus. Bedrijven zijn er ook verantwoordelijk voor om naar een opdrachtgever de juiste maatregelen te nemen indien de laatste zich hieraan schuldig maakt. Het sociaal beleid is evenzeer van toepassing indien een bedrijf zich uit strategische overwegin- gen zeer scherp in de markt zet. Te allen tijde dient voorop te staan dat de medewerkers op basis van goed werkgeverschap hun werk binnen reële kaders kunnen uitvoeren en niet vanwege de bedrijfsstrategie naar klanten onder (te grote werk-)druk komen te staan. Gestimuleerd wordt dat de medewerker een volwaardige rol kan vervullen, zijn talenten kan ontwikkelen en die op de werkvloer kan laten zien. In het opleidingsbeleid van de werkgever is dit aantoonbaar opgenomen. Dit beleid sluit aan bij de branchevereisten of het branchebeleid. Zorgvuldig, transparant en controleerbaar ertes maken inzichtelijk wat de opdrachtgever mag verwachten en hoe dit in de uitvoering is terug te zien. O ertes worden uitgebracht met alle benodigde informatie op basis van tussen partijen overeengekomen leveringsvoorwaarden. Opdrachtnemers staan toetsing op naleving van deze code toe en maken hierover zo mogelijk afspraken in het contract. In het bijzonder gaat het om het verlenen van medewerking en het verstrekken van alle benodigde informatie voor controle op de juistheid van de aangeleverde informatie, inclusief cijfermateriaal, voor zover passend binnen de kaders van het contract. Contractaanpassingen die tot stand komen op verzoek van de opdrachtgever worden zorgvuldig doorgevoerd. De medewerkers worden zo snel mogelijk geïnformeerd over de veranderingen die een contractaanpassing met zich meebrengt in de uitvoering van het werk en eventueel in de aanpassing van hun arbeidscontract. Contracten met de opdrachtgever zijn zodanig opgesteld dat kwaliteit geboden kan worden met inachtneming van de sociale verantwoordelijkheid tegenover de werknemer. Opdrachtnemer- en werkgeverschap

PAGE – 9 ============
9WerknemerschapRol werknemers en vakverenigingen De vakverenigingen bevorderen de toepassing en naleving van de code in de praktijk en stellen afwijkingen aan de orde, in eerste instantie bij de opdrachtnemer en opdrachtgever en niet naar derden. Vakverenigingen bevorderen de kennis bij medewerkers over de code en geven samen met alle betrokken bedrijven en opdrachtgevers de code een plaats in hun cao’s. Vakbonden informeren en scholen medewerkers over hun rechten en plichten op grond van de code en hun cao. De medewerkers zelf worden aangesproken in hun rol als uitvoerenden die van vitaal belang zijn voor het behalen van doelstellingen. Vakmatig Medewerkers tonen inzet voor het werk, we ec ciënt en leveren de afgesproken kwaliteit. Zo werken zij mee aan de ontwikkeling van een positief beroepsbeeld. Zij zijn bereid de opleiding voor hun werk te volgen. Medewerkers blijven investeren in vakmanschap en per- soonlijke ontwikkeling. De vakverenigingen stimuleren dit beleid bij hun leden op een positieve manier, zodat medewerkers ook eigen verantwoordelijkheid tonen voor hun loopbaan. Medewerkers houden zich aan alle veiligheidsregels, nemen de Arboregels in acht, werken mee aan werkdruk- en medewerker- of gasttevredenheidonderzoek en aan programma’s die de ge- zondheid en inzetbaarheid bevorderen. Tevens werken medewerkers volgens de beleids- en ge- dragsregels van de opdrachtgever. Betrokken Medewerkers leggen een positieve werkhouding aan de dag. Van hen wordt verwacht dat zij betrokken zijn bij het bedrijf waar zij in dienst zijn en de organisatie waar zij hun werkzaamheden verrichten. Daarbij hoort: zich actief op de hoogte stellen om te weten wat er speelt, teamgeest tonen, zich collegiaal opstellen en respect tonen voor andere culturen en achtergronden. Medewerkers tonen zich betrokken bij hun werkgever. Verwacht wordt dat zij een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de bestaande medezeggenschap, dan wel als vakbonds- vertegenwoordiger of OR-lid de belangen van de achterban stevig en respectvol vertegenwoor- digen. Dit betekent ook dat praktijken die tegen de code ingaan door medewerkers gesignaleerd mogen worden en dat daar geen represailles op volgen.

PAGE – 10 ============
10Makelaars/adviseurs worden aangesproken in hun rol als makelaar en adviseur voor op- drachtgevers of bedrijven, waarbij zij tevens oog hebben voor de kwaliteit van het werk en de (sociale) condities waaronder het werk wordt verricht. Professioneel Makelaars en adviseurs spelen een constructieve rol in de markt op basis van hun professionaliteit, vakmanschap en onafhankelijkheid. Met hun handelwijze nemen zij de grootste zorgvul digheid in acht en geven zij op professionele wijze invulling aan goed makelaar- en adviseur schap. Makelaars/adviseurs voegen zodanig waarde toe aan het proces van contractvorming dat par- tijen zich kunnen baseren op een volledig afgewogen prijs-, prestatie-en kwaliteitsverhouding. Makelaars voldoen aan eisen van bekwaamheid en zijn erkend door – indien aanwezig – een branchevereniging van makelaars of adviseurs. Sociaal en transparant Makelaars zijn in hun handelwijze objectief, transparant, onafhankelijk en toetsbaar. Zij volgen de gedragscode en voldoen aan de normen van erkenningsregeling van de Belangen vereniging van makelaars/adviseurs. Makelaars/Adviseurs houden zich aan de geheimhouding, passen geen verdienmodel op basis van provisie toe en nemen in het kader van een opdracht geen beloning in welke vorm ook aan van een ander dan zijn opdrachtgever. Makelaars/adviseurs hebben geen nancieel belang bij het resultaat van een tender. Makelaars/adviseurs zien erop toe dat een opdracht met een opdrachtgever schriftelijk wordt vastgelegd met duidelijke afspraken over de verplichtingen van beide partijen inclusief een duidelijke onderbouwing van het honorarium, zoals in te zetten uren x tarief. Bij de uitvoering van contracten hanteren ook makelaars normen van redelijkheid, met een goed oog voor de sociale context en de te verlangen werkdruk van de medewerkers op locaties. Makelaars gaan uit van het gedachtegoed van partnerschap tussen opdrachtgever en op- drachtnemer en bieden hierin een stimulans. Direct contact tussen opdrachtgever en opdr achtnemer voorafgaand aan tenderprocedure kan verhelderend werken voor alle betrokkenen. Makelaars staan zo’n direct contact niet in de weg. Goed makelaar- en adviseurschap

PAGE – 11 ============
11Vanaf de zijlijn zijn andere partijen nauw betrokken: Beroepsverenigingen in de dienstverlening zijn gericht op professionalisering en ontwikke- ling van hun vakgebied. Van deze wordt verwacht dat zij hun leden stimuleren de code te onderschrijven. Opleidingsinstituten kunnen de code een plek geven in hun onderwijs. Medewerking van andere betrokkenen

101 KB – 16 Pages