veiligheidsinformatieblad, s.v.p een e-mail sturen naar. lubricantSDS@shell. Telefoonnummer in symptomen: hoesten, naar adem snakken, piepende.

112 KB – 9 Pages

PAGE – 1 ============
Shell Diala S2 ZU-I DriedVersie 1.1Ingangsdatum 27.07.2011 Veiligheidsinformatieblad Verordening 1907/2006/EG 1/9 Printdatum 28.07.2011 MSDS_NL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Materiaalnaam : Shell Diala S2 ZU-I Dried Toepassingen : Isolatieolie. Productcode : 001D8370 Fabrikant/Leverancier : Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V. Rivium Boulevard 156 2909 LK Capelle aan den IJssel Netherlands Telefoon : (+31) 0900 202 2710 E-mailadres voor Veiligheidsinformatieb lad : Indien u vragen heeft over de inhoud van dit veiligheidsinformatieblad, s.v.p een e-mail sturen naar lubricantSDS@shell.com Telefoonnummer in Noodgevallen : +31 (0)10 4313233 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN EG Indeling : Niet ingedeeld als gevaarlijk volgens EG criteria. Gezondheidsgevaren : Een gevaar voor de gezondheid is niet te verwachten onder standaard voorwaarden. Langdurig of herhaald contact met de huid zonder grondig schoonmaken kan verstopt raken van de huidporiën tot gevolg hebben, resulterend in aandoeningen als olieacne en folliculitis. Indien de substantie in de longen binnendringt na inslikken of bij braken, kan dit chemische longontsteking veroorzaken, met mogelijk fatale afloop. Gebruikte olie kan schadelijk e verontreinigingen bevatten Tekenen en Symptomen : Indien materiaal binnendringt in de longen, kan dit onder andere resulteren in de volgende verschijnselen en symptomen: hoesten, naar adem snakken, piepende ademhaling, moeilijkheden met ademhaling, beklemming op de borst, kortademigheid en/of koorts. De traumatisering van de ademhalingswegen kan zich enkele uren na de blootstelling openbaren. Tot de verschijnselen en symptomen van olieacne en folliculitis kan behoren de vorm ing van zwarte puistjes en vlekken op de huid van de blootgestelde lichaamsdelen. Opname in het lichaam kan leiden tot misselijkheid, braken en/of diarree. Gevaren voor de veiligheid : Niet ingedeeld als ontvlambaar, maar is brandbaar. Milieugevaren : Niet geclassificeerd al s gevaarlijk voor het milieu.

PAGE – 2 ============
Shell Diala S2 ZU-I DriedVersie 1.1Ingangsdatum 27.07.2011 Veiligheidsinformatieblad Verordening 1907/2006/EG 2/9 Printdatum 28.07.2011 MSDS_NL 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Preparatiebeschrijving : Sterk geraffineerde minerale olie. Extra informatie : Deze hoog geraffineerde olie bevat <3% (w/w) DMSO extract, bepaald volgens IP346. 4. EERSTEHULPMAATREGELEN Inademing : Onder normale gebruiksomstandigheden is behandeling niet nodig. Indien de symptomen aanhouden, medisch advies inwinnen. Contact met de huid : Verontreinigde kleding uitdoen. Blootgestelde lichaamsdelen met water afspoelen en daarna wassen met zeep, indien beschikbaar. Bij blijvende irritatie medische hulp inroepen. Contact met de ogen : Spoel het oog uit met grote hoeveelheden water. Bij blijvende irritatie medische hulp inroepen. Inslikken : Bij doorslikken niet lat en overgeven: vervoer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor verdere behandeling. Bij spontaan overgeven, houdt het hoofd tussen de knieën om inademing te voorkomen. Indien een van de volgende met vertraging optredende verschijnseleen of symptomen zich binnen 6 uur voordoen, het slachtoffer overbrengen naar de dichtstbijzijnde medische inrichting: koorts van meer dan 38.3°C, kortademigheid, beklemming op de borst of aanhoudende hoest of piepende ademhaling. Advies aan de Arts : Behandel symptomatisch. Potentieel voor chemische longontsteking. Overweeg: maag spoelen met beschermde luchtwegen, toedienen van actieve kool. Neem contact op met een arts of instituut voor behandeling van vergiftigingen om advies te vragen. 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Evacueer alle niet noodzakelijke personen. Specifieke Risico's : Gevaarlijke verbrandingsproducten kunnen zijn: Een complex mengsel van in de lucht gedragen vaste en vloeibare deeltjes en gassen (rook). Koolmonoxide. Niet geïdentificeerde organische en anorganische verbindingen. Geschikte Blusmiddelen : Schuim, sproeistraalwater of verneveld water. Droog chemisch poeder, kooldioxide, zand of aarde mag alleen gebruikt worden bij kleine branden. Ongeschikte Blusmiddelen : Gebruik geen waterstraal. PAGE - 3 ============ Shell Diala S2 ZU-I DriedVersie 1.1Ingangsdatum 27.07.2011 Veiligheidsinformatieblad Verordening 1907/2006/EG 3/9 Printdatum 28.07.2011 MSDS_NL Beschermingsmiddelen voor brandweer : Bij het bestrijden van brand in een kleine ruimte moet goede beschermingsuitrusting inclusief ademhalingsapparaat gedragen worden. 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJ KOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT Vermijd contact met gemorste of vrijgekom en stof. Voor de keuze van persoonlijk beschermingsmateriaal zie hoof dstuk 8 van het MSDS-blad. Zie Hoofdstuk 13 voor informatie omtrent afvoer. Neem alle lokale en internationale wetgeving in acht. Beschermende maatregelen : Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Geschikt opvangsysteem gebruiken om milieuverontreiniging te voorkomen. Voorkom verspreidi ng en het verontreinigen van de riolering, sloten of rivieren door indammen met zand, aarde, of andere geschikte materialen. Afvoermethoden : Gemorst product veroorzaakt gladheid. Voorkom ongelukken door onmiddellijk schoon te maken. Voorkom verspreiding door indammen met zand, aarde of een ander geschikt materiaal. Vloeistof onmiddellijk opnemen of opvangen in absorberend materiaal. Neem het residu op met een absorberende substantie, bijv. klei, zand of een ander geschikt materiaal en ruim het geheel op deugdelijke wijze op. Extra advies : Lokale autoriteiten moeten gew aarschuwd worden als lekkage niet kan worden beheerst. 7. HANTERING EN OPSLAG Algemene voorzorgsmaatregelen : Maak gebruik van plaatselijke afzuiging indien er risico bestaat van inademing van dampen, nevels of drijfgassen. Zorg voor juiste afvoer van verontreinigde lompen of reinigingsmaterialen om brand te voorkomen. Gebruik de informatie in dit gegevensdocument als invoer voor een risicobeoordeling van de lokale omstandigheden ter bepaling van toepassing zijnde beheersmiddelen voor veilige behandeling, opslag en afvoer van dit materiaal. Hantering : Vermijd langdurig of herhaald contact met de huid. Vermijd het inademen van damp en/of nevel. Draag veiligheidsschoenen bij het hanteren van vaten. Opslag : Sla de houder afgesloten op in een koele, goed geventileerde ruimte. Maak gebruik van deugdelijk geëtiketteerde en afsluitbare houders. Opslagtemperatuur: 0 - 50°C / 32 - 122°F Aanbevolen Materialen : Gebruik zacht staal of hoge dichtheidspolyethyleen voor houders of de binnenbekleding van houders. Ongeschikte Materialen : PVC. Extra informatie : Polyethyleenhouders mogen niet aan hoge temperaturen blootgesteld worden vanwege het mogelijke risico van vervorming. PAGE - 4 ============ Shell Diala S2 ZU-I DriedVersie 1.1Ingangsdatum 27.07.2011 Veiligheidsinformatieblad Verordening 1907/2006/EG 4/9 Printdatum 28.07.2011 MSDS_NL 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BL OOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Voorzover de ACGIH-waarde in di t document voorkomt, dient die waarde slechts ter informatie. Beroepsmatige blootstellingslimieten Materiaal Bron Type ppm mg/m3 Notatie Oliemist, minerale NL OEL TGG [Nevel.] 5 mg/m3 ACGIH TWA [Inadembare fractie.] 5 mg/m3 Maatregelen ter beperking van blootstelling : Het beschermingsniveau en de soort maatregelen die nodig zijn, hangen af van de mogelijke blootstellingsomstandigheden. Kies de soort maatregelen op basis van de bepaling van het risico bij de plaatselijke omstandigheden. Tot de geschikte maatregelen behoren: Adequate ventilatie ter beheersing van concentraties in de lucht. Als materiaal wordt verhit of gesproeid of als zich nevel vormt, is de kans groter dat concentraties in de lucht worden gegenereerd. Persoonlijke beschermings- middelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moeten voldoen aan aanbevolen nationale standaarden. Controleren bij PBM- leveranciers. Bescherming van de Ademhaling : Bij gebruik onder normale condities is meestal geen adembescherming nodig. Overeenkomstig goede bedrijfshygiënische praktijken zouden voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om inademing van het materiaal te voorkomen. Wanneer technische maatregelen de concentratie in de lucht niet op een adequaat niveau houden om de gezondheid van de medewerker te beschermen, selecteer dan apparatuur voor adembescherming, geschikt voor de specifieke gebruikscondities en die voldoet aan de relevante wetgeving. Controleer geschiktheid bij de leverancier van de adembeschermingsapparatuur. Wanneer adembescherming d.m.v. een luchtfilter mogelijk is, selecteer dan een geschikte combinatie van masker en filter. Selecteer een geschikt combinatiefilter voor deeltjes/organische gassen en dampen (Kookpunt >65 gr. C) (149 °F) volgens norm EN14387. Handbescherming : Wanneer hand contact met het product kan plaatsvinden dan kan het gebruik van handschoenen, die voldoen aan de relevante normen ( in Europa: EN374, in de VS: F739), voldoende chemische bescherming geven indien deze gemaakt zijn van de volgende materialen: PVC, neopreen, of

PAGE – 5 ============
Shell Diala S2 ZU-I DriedVersie 1.1Ingangsdatum 27.07.2011 Veiligheidsinformatieblad Verordening 1907/2006/EG 5/9 Printdatum 28.07.2011 MSDS_NL nitrilrubber handschoenen. De geschiktheid en de duurzaamheid van een handschoen hangt af van het gebruik, b.v. van het aantal malen contact en van de duur van het contact, en de mate waarin ze bestand zijn tegen chemicaliën van het materiaal van de hand schoen, van de dikte van de handschoen, van de vaardigheid. Vraag altijd advies aan handschoenleveranciers. Verontreinigde handschoenen dienen vervangen te worden. ‘Persoonlijke hygiëne is van groot belang voor een effectieve verzorging van de handen. Handschoenen alleen dragen over schone handen. Na het gebruik van handschoenen moeten de handen grondig gewassen en gedroogd worden. Gebruik van niet geparfumeerde vochtinbrengende crème wordt aanbevolen. Oogbescherming : Draag veiligheidsbril of vol gel aatsmasker als spatten zijn te verwachten. Goedgekeurd volgens EU Norm EN166. Beschermende Kleding : Onder normale gebruiksomstandigheden is geen huidbescherming vereist. Het is verstandig om chemisch bestendige handschoenen te dragen. Meetprocedures : Om het voldoen aan een OEL en het op een juiste wijze onder controle houden van de blootstelling te bevestigen, kan het nodig zijn om de concentratie van de stoffen in de ademhalingszone of in de algemene werkruimte te bepalen. Voor sommige stoffen kan een biologische bepaling ook geschikt zijn . Beheersingsmiddelen voor milieublootstelling : Beperk vrijkomen in het milieu tot een minimum. De milieueffecten dienen bepaald te worden teneinde er zeker van te zijn dat voldaan wordt een de plaatselijke milieuwetgeving. 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Uiterlijk : Doorzichtig. Vloeibaar bij kamertemperatuur. Geur : Vage koolwaterstofgeur . pH : Niet van toepassing. Initieel Kookpunt en Kooktraject : > 280 °C / 536 °F Geschatte waarde(n) Vloeipunt : Typ. waarde -57 °C / -71 °F Vlampunt : Typ. waarde 140 °C / 284 °F (PMCC / ASTM D93) Bovengrens/ondergrens voor ontvlambaarheid of explosie : Typ. waarde 1 – 10 %(V) (gebaseerd op minerale olie) Zelfontbrandings- temperatuur : > 320 °C / 608 °F Dampspanning : < 0,5 Pa bij 20 °C / 68 °F (Geschatte waarde(n)) Dichtheid : Typ. waarde 884 kg/m3 bij 15 °C / 59 °F Oplosbaarheid in water : Verwaarloosbaar. Verdelingscoëfficient: n- octanol/water : > 6 (gebaseerd op informatie over soortgelijke produkten)

PAGE – 6 ============
Shell Diala S2 ZU-I DriedVersie 1.1Ingangsdatum 27.07.2011 Veiligheidsinformatieblad Verordening 1907/2006/EG 6/9 Printdatum 28.07.2011 MSDS_NL Kinematische viscositeit : Typ. waarde 10 mm2/s bij 40 °C / 104 °F Dampdichtheid (lucht=1) : > 1 (Geschatte waarde(n)) Verdampingssnelheid (nBuAc=1) : Geen gegevens beschikbaar 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Stabiliteit : Stabiel. Te Vermijden Omstandigheden : Extreme temperaturen en direct zonlicht. Te Vermijden Materialen : Sterke oxidatiemiddelen. Gevaarlijke Ontledingsproducten : Onder normale opslagomstandigheden worden geen gevaarlijke ontledingsproducten gevormd. 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Basis voor de Beoordeling : De informatie is gebaseerd op gegevens van de componenten en op toxicologische gegevens van soortgelijke producten. Acute orale toxiciteit : Vermoedelijk niet schadelijk: LD50 > 5000 mg/kg , Rat Aspiratie in de longen kan chemische longontsteking veroorzaken welke fataal kan zijn. Acute dermale toxiciteit : Vermoedelijk niet schadelijk: LD50 > 5000 mg/kg , Konijn Acute toxiciteit via de luchtwegen : Wordt bij normale gebruiksomstandigheden niet geacht gevaarlijk te zijn bij inademing. Huidirritatie : Product veroorzaakt wa arschijnlijk irritatie. Langdurig of herhaald contact met de huid zonder grondig schoonmaken kan verstopt raken van de huidporiën tot gevolg hebben, resulterend in aandoeningen als olieacne en folliculitis. Oogirritatie : Product veroorzaakt wa arschijnlijk irritatie. Irritatie van de Ademhalingswegen : Inademen van damp of nevel kan irritatie veroorzaken. Sensibilisatie : Overgevoeligheid van de huid is niet te verwachten. Toxiciteit bij Herhaalde Dosering : Brengt vermoedelijk geen gevaren met zich mee. Mutagene eigenschappen : Wordt niet beschouwd als mutageen. Kankerverwekkende eigenschappen : Het product bevat soorten van minerale olie waarvan aangetoond is dat ze niet carcinogeen zijn, op basis van onderzoeken waarbij product op de huid van dieren gesmeerd werd. Hoog geraffineerde minerale oliën zijn door de International Agency for Research on Cancer (IARC) niet als carcinogeen geclassificeerd. Voorzover bekend zijn er geen kankerverwekkende effecten van de overige bestanddelen aangetoond. Reproductieve en ontwikkelingstoxiciteit : Brengt vermoedelijk geen gevaren met zich mee. Extra informatie : Gebruikte oliën kunnen schadelij ke verontreinigingen bevatten die zich tijdens het gebruik opgehoopt hebben. Dergelijke

PAGE – 8 ============
Shell Diala S2 ZU-I DriedVersie 1.1Ingangsdatum 27.07.2011 Veiligheidsinformatieblad Verordening 1907/2006/EG 8/9 Printdatum 28.07.2011 MSDS_NL Verpakking voorkeur door een erkend inzamelbedrijf of vergunninghouder. De geschiktheid van het inzamelbedrijf of de vergunninghouder moet van te voren worden vastgesteld. Nationale Wetgeving : Afvoer dient plaats te vinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde regionale, nationale en plaatselijke wet- en regelgeving. EG Regelgeving voor Opruiming van Afval (EWC) 13 03 07 niet-gechloreerde minerale olie voor isolatie en warmteoverdracht. Classificatie van afval is altijd de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER ADR Dit materiaal is niet ingedeeld als gevaarlijk volgens ADR regelgeving. RIDDit materiaal is niet ingedeeld als gevaarlijk volgens RID regelgeving. ADN Dit materiaal is niet ingedeeld als gevaarlijk volgens AD NR regelgeving. IMDG Dit materiaal is niet ingedeeld als gevaarlijk volgens IMDG regelgeving. IATA (Landelijke variaties kunnen van toepassing zijn) Dit materiaal is of niet geclassificeerd als gev aarlijk onder de regelgeving van de IATA of hoeft niet te voldoen aan landspecifieke vereisten. 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE De informatie omtrent de wetgeving is niet bedoeld om volledig te zijn. Andere wetgeving kan voor dit product van toepassing zijn. EG Indeling : Niet ingedeeld als gevaarlijk volgens EG criteria. EG gevaarsymbolen : Geen gevarensymbool vereist EG gevarenzinnen : Niet geclassificeerd. EG veiligheidsaanbevelingen : Niet geclassificeerd. Nationale overzichtslijste n van chemische stoffen EINECS : Alle componenten geregistreerd of

PAGE – 9 ============
Shell Diala S2 ZU-I DriedVersie 1.1Ingangsdatum 27.07.2011 Veiligheidsinformatieblad Verordening 1907/2006/EG 9/9 Printdatum 28.07.2011 MSDS_NL vrijgesteld (polymeer). TSCA : Alle componenten geregistreerd. 16. OVERIGE INFORMATIE R-zin(nen) Niet geclassificeerd. VIB Versie Nummer : 1.1 VIB Ingangsdatum : 27.07.2011 VIB Herzieningen : Een verticale streep (|) in de linker marge geeft aan dat er sprake is van een aanpassing t.o.v. de vorige versie. VIB Voorschrift : Verordening 1907/2006/EG Distributie van VIB : De informatie van dit document moet bekend worden gemaakt aan eenieder die met dit product werkt. Vrijwaring : De informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en geeft de gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten weer van dit product. De gegevens gelden niet als technische specificatie van het product.

112 KB – 9 Pages