Jan 7, 2016 — Ondernemingen die een concentratie tot stand willen brengen moeten hun voornemen melden bij ACM. Het ‘Formulier melding concentratie’ geeft
13 pages

87 KB – 13 Pages

PAGE – 1 ============
Toezicht op concentraties In de Mededingingswet is gekozen voor een systeem v an preventieve toetsing van concentraties boven bepaalde omzetdrempels. Dit houdt in dat conc entraties vooraf moeten worden gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De procedure in de Mededingingswet voor toetsing va n concentraties bestaat uit twee fasen: de meldingsfase en de vergunningfase. Meldingsfase Ondernemingen die een concentratie tot stand willen brengen moeten hun voornemen melden bij ACM. Het ‚Formulier melding concentratie™ geeft aan welke inlichtingen ondernemingen moeten verstrekken om een concentratie te melden in de zin van artikel 34 e.v. Mededingingswet. Om de administratieve belasting voor het bedrijfsle ven zo laag mogelijk te houden, is in de meldingsfase de verplichte informatieverstrekking z o beperkt mogelijk gehouden. Vergunningfase Indien ACM beslist dat voor een aangemelde concentr atie een vergunning is vereist, moet uitgebreidere informatie worden verstrekt. Het ‚Formulier aanvraag vergunning™ geeft aan welke inlichtingen ondernemingen moeten verstrekken om ee n vergunning aan te vragen in de zin van artikel 41 e.v. Mededingingswet. Toelichting bij de formulieren Wij adviseren u de toelichting op de formulieren aandachtig door te nemen. Verdere informatie kunt u vinden in de ACM-brochure ‚Toezicht op concentraties™ en in de bekendmaking ‚Werkwijze ACM™ (beide te vinden op de website van ACM: www.acm.nl ). VRAGEN? Met vragen over het melden van een concentratie of het indienen van een vergunningaanvraag kunt u contact opnemen met ACM en vragen naar de we rkregisseur van de directie Mededinging. ACM is als volgt bereikbaar: Telefoon (070) 72 22 000 Fax (070) 72 22 355 E-mail werkregisseurdm@acm.nl Internet www.acm.nl

PAGE – 2 ============
TOELICHTING BIJ HET FORMULIER MELDING CONCENTRATIE EN HET FORMULIER AANVRAAG VERGUNNING Wie doen de melding of de vergunningaanvraag? De partijen die voornemens zijn een concentratie to t stand te brengen zijn er verantwoordelijk voor dat deze bijtijds wordt gemeld (respectievelij k de vergunning daarvoor wordt aangevraagd). Wie dit zijn, hangt af van de aard van de transacti e. Bij een fusie zullen het in de regel de fuserende partijen zijn, bij een overeenkomst tot k oop en verkoop van aandelen of activa, de kopende en de verkopende partij en bij de oprichtin g van een gemeenschappelijke onderneming, de oprichtende partijen. Een melding of vergunningaanvraag kan door elk van de betrokken partijen worden ingediend en kan ook door of namens meerdere partijen gezamenlij k worden ingediend. Uit mee te zenden schriftelijke machtigingen moet blijken welke perso nen bevoegd zijn om als vertegenwoordiger en/of contactpersoon van een of meer partijen op te treden. Wanneer melden? Artikel 34 Mededingingswet bepaalt dat het verboden is een concentratie tot stand te brengen voordat het voornemen daartoe is gemeld en vervolge ns vier weken zijn verstreken. Uiteraard kan melding pas plaatsvinden wanneer u over de gegevens beschikt die in het ‚Formulier melding concentratie™ worden gevraagd. Behoudens in geval v an een openbaar bod moet tussen de bij de concentratie betrokken partijen tenminste principeo vereenstemming bestaan om de concentratie te realiseren (bijv. op basis van een intentieverkl aring of een overeenkomst op hoofdlijnen). Het voornemen voor een concentratie moet dus voldoende concreet zijn voordat de melding kan plaatsvinden. Als wordt gemeld op het moment dat de voorgenomen concentratie onvoldoende concreet is, wordt de melding niet in behandeling g enomen. Als er na de melding wijzigingen optreden die een wezenlijke verandering in de conce ntratie tot gevolg hebben, moet u opnieuw melden. Hoe moet u melden of de aanvraag om vergunning indi enen? De vragen uit de formulieren voor melding en voor a anvraag om vergunning moet u in het Nederlands beantwoorden. Indien u bijlagen meestuur t in een andere taal, kan ACM u verzoeken de melding of aanvraag om vergunning aan te vullen met een vertaling van die bijlagen. Behandelingstermijnen worden dan opgescho rt totdat deze vertaling is ontvangen. De melding moet in viervoud en de aanvraag om vergunning in vijfvoud (aangetekend) worden verzonden naar ACM, of tijdens de bezoektijden van ACM worden afgegeven op het bezoekadres. Let op: de informatie dient in zijn ge heel verveelvoudigd te worden, inclusief bijlagen, vertalingen en dergelijke. U moet vier (bij een melding) of vijf (bij een aanv raag om vergunning) identieke documenten aanleveren. Autoriteit Consument en Markt Postbus 16326 2500 BH Den Haag of Bezoekadres: Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Vergoeding voor gemaakte kosten Op grond van artikel 6a van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt is een vergoeding verschuldigd voor d e kosten van de Autoriteit Consument en Markt die sa menhangen met de uitvoering van haar wettelijke taken. De vergoeding die door ondernemingen betaald moet w orden bestaat uit een vast bedrag, dat verschilt voor de verschillende be schikkingen als bedoeld in de artikelen 25, 37, 40,

PAGE – 3 ============
44 en 46 van de Mededingingswet. De vergoedingen zi jn opgenomen in de Regeling doorberekening kosten ACM (Regeling van 16 december 2014, nr. WJZ/ 1418549). Per 1 januari 2015 dient ook bij intrekking van een melding of een aanvraag om vergu nning een vergoeding betaald te worden. In het meldingsformulier wordt gevraagd aan te geve n welke onderneming de factuur zal voldoen. Na het geven van de beschikking of een bevestiging van de intrekking, wordt door ACM een factuur gestuurd aan de aangegeven onderneming. De inlichtingen moeten volledig en juist zijn De melding en de aanvraag om vergunning moeten voll edig en juist zijn. Indien een formulier niet volledig is ingevuld, geldt het volgende. Bij een onvolledige melding kan ACM binnen vijf dag en na ontvangst van de melding verzoeken om toezending van de ontbrekende gegevens . In dat geval vangt de behandeltermijn pas aan wanneer de gegevens alsnog zijn verstrekt. Ook kan ACM aanvulling van de melding verlangen op grond van artikel 35, tweede lid, Mede dingingswet. In dat geval wordt de behandeltermijn ingevolge artikel 38 van deze wet o pgeschort tot de dag waarop die aanvulling door ACM is ontvangen. Indien een aanvraag om vergunning niet volledig is, kan ACM besluiten deze niet te behandelen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht) . Voordat ACM hiertoe besluit, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om binnen een b epaalde termijn de aanvraag aan te vullen. De behandeltermijn wordt dan ingevolge artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht opgeschort tot de dag waarop die aanvulling is gegeven of de termi jn daarvoor ongebruikt is verstreken. Ook wanneer de melding of aanvraag om vergunning vo lledig is, maar de daarbij verstrekte gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van d e concentratie, kan op grond van voornoemde bepalingen aanvulling worden verlangd. D e behandeltermijn wordt dan eveneens opgeschort. Als er tijdens de procedure wijzigingen optreden in de door u verstrekte gegevens, dan dient u de nieuwe gegevens direct aan ACM te melden. Indien u bepaalde informatie niet kunt verschaffen, wordt u verzocht de redenen daarvan te vermelden. Voorts kan ACM u toestemming geven om bepaalde vrag en uit het formulier voor de aanvraag om een vergunning onbeantwoord te laten. U moet hie r dan vooraf schriftelijk om verzoeken. Vanzelfsprekend is het ook belangrijk dat de verstr ekte informatie juist is. Artikel 73 Mededingingswet bepaalt dat geldboetes kunnen worde n opgelegd zowel wanneer onjuiste als wanneer onvolledige inlichtingen worden verstrekt b ij een melding of een aanvraag om vergunning. De geldboetes bedragen ten hoogste EUR 450.000 of wanneer dat meer is 1% van de omzet van de onderneming in het boekjaar voorafgaan d aan de beschikking. Bovendien heeft ACM de bevoegdheid de beschikking houdende verlening van e en vergunning in te trekken, wanneer die berust op zodanig onjuiste inlichtingen , dat anders zou zijn beslist als de juiste gegevens wel bekend zouden zijn geweest (artikel 45 Mededingingswet). Vertrouwelijkheid Bij de beoordeling van de vraag of informatie al da n niet als vertrouwelijk moet worden behandeld past ACM de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) toe. Bij alle ingediende stukken moet u gemotiveerd aangeven welke informatie naar uw menin g als vertrouwelijk moet worden beschouwd. De informatie die u als vertrouwelijk be schouwt, moet herkenbaar worden gemaakt (vet gedrukt) of opgenomen worden in een afzonderli jke bijlage. Als verschillende ondernemingen gezamenlijk een mel ding verrichten of een aanvraag om vergunning indienen, mogen inlichtingen die door de ze ondernemingen als vertrouwelijk worden aangemerkt, afzonderlijk worden ingediend. ACM beoordeelt aan de hand van de door u gegeven mo tivering of de informatie die naar uw mening als vertrouwelijk moet worden beschouwd ook bij toetsing aan de uitzonderingsbepaling van de Wet openbaarheid van bestuur (artikel 10 Wob ) als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

PAGE – 4 ============
Het is mogelijk dat de informatie die u ACM meedeel t vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens bevat, in de zin van artikel 10, eerste lid, onder c, van de Wob. Vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens zijn niet-openbare g egevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden gelezen of afgeleid over de technische bedri jfsvoering of het productieproces dan wel over de afzet van de producten of de kring van afne mers en leveranciers. Ook gegevens die de financiële bedrijfsvoering betreffen kunnen onder o mstandigheden als vertrouwelijke bedrijfsgegevens worden aangemerkt. Bedrijfs- en fa bricagegegevens die u vertrouwelijk aan ACM meedeelt, worden in beginsel niet openbaar gemaakt. Ook kan het zijn dat uw belangen worden geschaad in dien bepaalde andere van u verkregen inlichtingen openbaar gemaakt of anderszins aan and eren bekendgemaakt worden. Openbaarmaking van andere dan bedrijfs- en fabricag egevens blijft achterwege als het belang van de openbaarmaking niet opweegt tegen de belangen van b etrokken partijen of derden. Hiermee kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat door openbaarmaking het belang van de onderneming die de gegevens heeft verstrekt onevenr edig wordt geschaad. In geval van een beroepsprocedure over een ACM-besl uit wordt de rechter gevraagd vertrouwelijk kennis te nemen van informatie die door ACM (na toe tsing aan de Wob) als vertrouwelijk is aangemerkt. Dit kan alleen als eventuele andere pro cespartijen hiermee instemmen. Het kan bij uitzondering voorkomen dat de rechter besluit dat h ier onvoldoende noodzaak voor is of dat andere partijen hier niet mee instemmen. In dat gev al kan ACM besluiten dat deze gegevens in het belang van een goed proces toch aan andere proc espartijen ter beschikking worden gesteld. Gemeenschappelijke onderneming Indien de melding de totstandbrenging van een gemee nschappelijke onderneming betreft dient ACM ook te onderzoeken of daarmee de coördinatie va n het concurrentiegedrag van de totstandbrengende ondernemingen wordt beoogd of tot standgebracht. Indien dat het geval is, vindt naar aanleiding van de melding tevens een beo ordeling plaats op basis van de criteria van artikel 6, eerste en derde lid, van de Mededingings wet (dit betreft het kartelverbod en de uitzonderingen daarop). Nevenrestricties Nevenrestricties zijn afspraken tussen partijen bij een concentratie die de mededinging kunnen beperken, maar die, omdat zij rechtstreeks verbonde n zijn aan een concentratie en noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking daarvan, zijn uitgezon derd van het kartelverbod. Voorbeelden van mogelijke nevenrestricties zijn non-concurrentiebed ingen en leverings- of afnamegaranties. Met vraag 5.1 van het formulier wordt u gevraagd opgave te doen van alle afspraken die naar het oordeel van de bij de concentratie betrokken ondern emingen nevenrestricties zijn. Indien u een uitspraak wenst over de vraag of de door u aangemel de afspraken ook naar het oordeel van ACM nevenrestricties zijn in de zin van de Mededingings wet, dan kunt u daarom verzoeken door middel van de beantwoording van vraag 5.2. De uitzo ndering voor nevenrestricties, die is geregeld in artikel 10 Mededingingswet, geldt echte r van rechtswege. Dit betekent dat deze uitzondering op een afspraak van toepassing kan zij n zonder dat ACM zich daarover heeft uitgesproken. Uit het feit dat ACM in het kader van het concentratietoezicht zich niet uitspreekt over aangemelde restricties mag evenwel niet worden afgeleid dat op deze restricties het verbod van artikel 6 Mededingingswet niet van t oepassing kan zijn en ook niet dat op deze restricties artikel 10 Mededingingswet van toepassi ng is. Informatie Europese Unie In verband met de evaluatie van de omzetdrempels va n de Europese Concentratieverordening is door de lidstaten afgesproken dat zij enkele gegeve ns zullen inwinnen over de op nationaal niveau aangemelde concentraties. In verband hiermee verzoeken wij u de aan het slot van het ‚Formulier melding concentratie™ gestelde vragen te beantwoorden. U bent daartoe evenwel niet verplicht.

PAGE – 5 ============
Omschrijving van de begrippen in de formulieren 1 Betrokken ondernemingen Met ‚betrokken ondernemingen™ worden de ondernemingen bedoeld die betrokken zijn bij een voorgenomen concentratie. Het is onder meer voor de beantwoording van de vraag of de omzetdrempels als omschreven in artikel 29 Mededing ingswet worden gehaald, belangrijk welke de betrokken ondernemingen zijn. Als betrokken onde rnemingen worden beschouwd: a) In geval van een fusie: de fuserende onderneming en. b) In geval van verkrijging van zeggenschap over ee n onderneming of deel daarvan: de onderneming die zeggenschap verkrijgt en de onderne ming, of het deel daarvan, waarover zeggenschap wordt verkregen. c) In geval van een openbaar bod: de onderneming di e beoogt zeggenschap te verkrijgen en de onderneming die het doelwit is van het bod. d) In geval van een nieuw op te richten gemeenschap pelijke onderneming: de oprichtende ondernemingen. e) In geval van een wijziging in de zeggenschap in een bestaande gemeenschappelijke onderneming: de ondernemingen die na de concentratie zeggenschap hebben over de gemeenschappelijke onderneming en de gemeenschappelijke onderneming ze lf. In afwijking van deze regel zijn, in een situatie waarin onderneming C, die een dochteronder neming is van onderneming A, maar door een transactie onder de gezamenlijke zeggenschap ko mt te staan van onderneming A en onderneming B, alleen de ondernemingen A en B betro kken ondernemingen. Voor de omzetberekening moet de omzet van onderneming C op voet van artikel 30 Mededingingswet aan onderneming A worden toegerekend. Een onderneming die door de concentratie zeggenscha p verliest (bijvoorbeeld een verkopende partij), is geen bij de concentratie betrokken onde rneming. De omzet van deze onderneming moet bij de omzetberekening buiten beschouwing word en gelaten. 2 De door de concentratie beïnvloede markten Door de concentratie beïnvloede markten zijn: Ł de markten waarop twee of meer betrokken ondernem ingen werkzaam zijn (horizontale relatie); Ł de markten waarop een of meer van de betrokken on dernemingen werkzaam is (zijn), terwijl een of meer van de andere betrokken ondernemingen w erkzaam is (zijn) op een markt waarop leveranciers of afnemers van eerstgenoemde o nderneming werkzaam zijn (verticale relatie). Beide genoemde markten zijn door de conce ntratie beïnvloede markten. Indien een onderneming deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan moeten bij de beantwoor ding van de vraag of er sprake is van een beïnvloede respectievelijk een te onderzoeken markt de activiteiten van de gehele groep worden betrokken. De activiteiten van een onderneming die door de concentratie zeggenschap verliest dienen hierbij echter buiten beschouwing te worden gelaten. Om vast te stellen welke markt of markten door de c oncentratie kunnen worden beïnvloed, moet eerst worden nagegaan op welke relevante markten de betrokken ondernemingen actief zijn. De relevante markt vormt de basis voor het bepalen van de respectievelijke marktposities van de betrokken ondernemingen en voor het beoordelen van de gevolgen van de concentratie voor de mededinging. Bij de afbakening van een relevante ma rkt dient aandacht te worden besteed aan de productdimensie en aan de geografische dimensie van de markt. De relevante productmarkt omvat de goederen en/of d iensten, die de gebruiker als substitueerbaar beschouwt op grond van productkenme rken, prijs en beoogd gebruik. Bepalend voor de afbakening van de relevante productmarkt zi jn onder meer de fysieke en technische karakteristieken van de goederen of de aard van de diensten, prijsverhoudingen en reacties van afnemers op prijswijzigingen.

PAGE – 6 ============
De relevante geografische markt is het gebied waarb innen de betrokken ondernemingen werkzaam zijn en waar de concurrentievoorwaarden vo ldoende gelijk zijn en duidelijk verschillen van de concurrentievoorwaarden in aangrenzende gebi eden. De relevante geografische markt kan een deel van Nederland zijn, geheel Nederland of ee n groter gebied. Bepalend voor de afbakening zijn onder meer: de verdeling van marktaandelen van de aanbieders in verschillende gebieden, prijsverschillen, aankoopgedrag van de afnemers en handelsstromen. Bij de omschrijving van de relevante markt zal zich vaak de vraag voordoen welke marktafbakening de juiste is. ACM dient in haar ana lyse uit te gaan van een marktafbakening die in overeenstemming is met de economische realit eit. Wanneer een markt op meer dan één manier kan worden afgebakend of wanneer onzeker is welke marktafbakening de juiste is, dan is het voor een vlotte afhandeling van uw melding bevo rderlijk wanneer u ACM duidelijk informeert over de activiteiten van de betrokken on dernemingen. Daarnaast kan het verstandig zijn de positie van partijen uiteen te zetten uitga ande van verschillende marktdefinities. 3 Een te onderzoeken markt Te onderzoeken markten zijn: Ł Bij een horizontale relatie: een door de concentr atie beïnvloede markt waarop de betrokken ondernemingen in waarde en/of in volume gemeten sam en een marktaandeel hebben van 15% of meer. Ł Bij een verticale relatie: een door de concentrat ie beïnvloede markt waarop enige betrokken onderneming in waarde en/of in volume gemeten een m arktaandeel heeft van 20% of meer.

PAGE – 8 ============
aangegaan of uitgevoerd. 3. Marktgegevens 3.1 Geef aan welke markten door de concentratie worden beïnvloed. (Zie punt 2 van de toelichting) 3.2 Leg uit hoe de in uw antwoord op de voorgaande vraa g genoemde markten zijn afgebakend. Schenk daarbij aandacht aan de productdimensie en a an de geografische dimensie van de afbakening. 3.3 Doe opgave van de omvang van iedere door de concent ratie beïnvloede markt in waarde en volume. 3.4 Geef aan wat de marktaandelen, in waarde en volume, zijn van de bij de concentratie betrokken ondernemingen op de door de concentratie beïnvloede markten. 3.5 Verstrek voor elke door de concentratie beïnvloede markt: a) Van de vijf belangrijkste concurrenten van elk van de betrokken ondernemingen: de namen, adressen, telefoonnummers, namen van cont actpersonen, elektronische postadressen en Œ in voorkomend geval Œ telefaxnumm ers en (onder belangrijkste zal als regel kunnen worden verstaan: met de grootste m arktaandelen op de markt in kwestie). b) Van de vijf belangrijkste afnemers van elk van de b etrokken ondernemingen: de namen, adressen, telefoonnummers, namen van contact personen, elektronische postadressen en Œ in voorkomend geval – telefaxnum mers (de belangrijkste afnemers zijn de afnemers die in het afgelopen jaar de belan grijkste kopers waren van de producten die de onderneming op de markt in kwestie afzette). c) In voorkomend geval: de namen, adressen, telefoonnu mmers, elektronische postadressen, namen van contactpersonen van privaat rechtelijke organisaties die tot doel hebben de belangen te behartigen van de ondern emingen die op de desbetreffende markt actief zijn. 3.6 (Alleen van belang indien sprake is van de totstand brenging van een gemeenschappelijke onderneming) a) Blijven twee of meer moedermaatschappijen in signif icante mate actief op dezelfde markt als de gemeenschappelijke ondernemin g, of op een markt waarop leveranciers of afnemers van die onderneming werkzaam zijn, of op een nauw met die markt verbonden aangrenzende markt? Zo ja, gelieve dan voor elk van voornoemde markten te vermelden: Ł de omzet van elke moedermaatschappij in het voora fgaande boekjaar; Ł het economische belang van de activiteiten van de gemeenschappelijke onderneming, gerelateerd aan die omzet; Ł het marktaandeel van elke moedermaatschappij. Zo neen, gelieve dan uw antwoord te motiveren. b) Heeft u op vraag a) bevestigend geantwoord, en leidt de totstandbrengin g van de gemeenschappelijke onderneming volgens u niet to t coördinatie van het concurrentiegedrag van moederondernemingen, geef da n de redenen aan waarop u dat oordeel baseert. c) Indien u van mening bent dat is voldaan aan de uitz onderingsbepaling van artikel 6, derde lid van de Mededingingswet : geef aan waar u dit oordeel op baseert. N.B. U dient uw antwoorden te baseren op zo recent mogelijke gegevens. Indien u niet over precieze gegevens beschikt m.b.t. de omvang van de markt(en) in kwestie, gelieve een zo precies mogelijke schatting te geven en daarbij aan te geve n op welke gegevens deze schatting is gebaseerd en hoe zij is berekend. 4. Mee te zenden documenten 4.1 De meest recente jaarrekeningen en jaarverslagen va n de betrokken ondernemingen. In voorkomend geval tevens de meest recente jaarrekeni ngen en jaarverslagen van de onderneming die de financiële gegevens van een betr okken onderneming in een geconsolideerde jaarrekening betrekt, behalve wanne er dit een onderneming is die door de concentratie zeggenschap verliest. 4.2 Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukke n op grond waarvan de

PAGE – 9 ============
concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudi ngen na de concentratie zullen zijn en welke verplichtingen op partijen (zullen) r usten die van invloed zijn op de mededinging tussen partijen en/of met derden. 4.3 Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoo rdigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op ex terne adviseurs, zoals advocaten. 4.4 Verstrek de volgende marktonderzoeken waarover de b etrokken ondernemingen de beschikking hebben: a) Indien er sprake is van beïnvloede markten, de mark tonderzoeken die van belang zijn voor de wijze waarop de relevante markt door de aanmeldende partijen is afgebakend. b) Indien er sprake is van te onderzoeken markten, in aanvulling op de onder a) bedoelde marktonderzoeken tevens de marktonderzoeke n die van belang zijn voor de bepaling van de omvang van de relevante mar kt en van de positie van partijen daarop en c) indien in uw melding wordt verwezen naar andere rap porten, deze rapporten. 5. Nevenrestricties 5.1 Geef aan welke overeenkomsten, besluiten en gedragi ngen als bedoeld in artikel 6 Mededingingswet naar het oordeel van de betrokken o ndernemingen rechtstreeks verbonden zijn aan de concentratie en noodzakelijk voor de verwezenlijking daarvan. 5.2 Indien u ten aanzien van een of meer van de in vraa g 5.1 bedoelde overeenkomsten, besluiten en/of gedragingen een uitspraak van het B estuur van ACM wenst betreffende de vraag of artikel 10 Mededingingswet daarop van toepassing is: gelieve aan te geven welke overeenkomsten, besluiten en/of gedr agingen dit betreft. 6. Informatie Europese Unie 6.1 Geef aan of de bij dit formulier aangemelde concent ratie ook bij de mededingingsautoriteit van andere EU-lidstaten is o f wordt aangemeld en zo ja, bij welke. 6.2 Geef aan welke omzet de betrokken ondernemingen elk afzonderlijk in de gehele Europese Unie hebben behaald. Vermeld daarbij of de gegevens betrekking hebben op het (meest recente) boek- dan wel kalenderjaar. Plaats en datum: Handtekening: s bedoeld in artikel 2 van het Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007FORMULIER

PAGE – 10 ============
FORMULIER AANVRAAG VERGUNNING Het formulier dat u heeft ingevuld bij de melding, maakt deel uit van dit formulier. Tenzij er gegeven s gewijzigd zijn, kunt u bij vraag 1.1 t/m 1.4 volsta an met een kopie van het door u ingevulde meldingsformulier. U dient dan alleen onder 1.1 de naam in te vullen en bij 1.3 het zaaknummer aan te geven. Indien op het moment van indiening van de aa nvraag om vergunning feitelijke wijzigingen zijn opgetreden, of indien nieuwe gegevens beschikbaar z ijn gekomen die van invloed zijn op de juiste en volledige beantwoording van de vragen uit het meldi ngsformulier, dient u deze wijzigingen of nieuwe gegevens mede te delen. 1. Inlichtingen over de betrokken ondernemingen (zie punt 1 van de toelichting) 1.1 Vermeld: Ł naam en – indien anders – handelsnaam, en rechts vorm; Ł adres, telefoon- en telefaxnummers en eventueel elektronisch postadres; Ł handelsregisternummer of het buitenlands registe r en registratienummer van de betrokken ondernemingen. Vermeld welke onderneming de factuur voor de beschi kking zal voldoen. Vermeld de naam van de contactpersoon, het adres en het telefo onnummer waarop deze bereikbaar is. 1.2 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnum mers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactp ersonen. 1.3 Verstrek een schriftelijk bewijsstuk waaruit de ver tegenwoordigingsbevoegdheid blijkt. 2. Persoonlijke en financiële banden en eerdere ov ernemingen 2.1 Verstrek voor elk van de betrokken ondernemingen ee n lijst met de namen van alle andere ondernemingen die op de te onderzoeken markt en (zie punt 3 van de toelichting) werkzaam zijn en waarin de bij de concentratie betr okken ondernemingen alleen of gezamenlijk 10% of meer van de stemrechten of van h et uitgegeven aandelenkapitaal of andere effecten bezitten. Vermeld de hoogte van het percentage. 2.2 Verstrek de namen van de ondernemingen waarover i n de afgelopen drie jaar door de bij de concentratie betrokken ondernemingen een overweg ende zeggenschap werd verkregen en die op de te onderzoeken markten werkz aam zijn of waren. Gegevens over de te onderzoeken markten 3 Marktomvang en marktaandelen 3.1 Geef voor elke te onderzoeken markt de geraamde tot ale omvang van de markt in waarde en in volume van de verkoop. 3.2 Geef aan welk aandeel elk van de bij de concentrati e betrokken ondernemingen daarin heeft. 3.3 Geef aan welke andere ondernemingen naar uw weten e en aandeel in de te onderzoeken markt hebben van meer dan 10% en geef een schatting van het marktaandeel. Vermeld voor elk van deze concurrenten naam, adres, telefoo n- en faxnummer en zo mogelijk de naam van een contactpersoon en een elektronische po stadres. 3.4 Vermeld de berekeningsgrondslag en de bronnen van d e onder 3.1 tot en met 3.3 gegeven antwoorden. 4. Invoer 4.1 Geef voor elke te onderzoeken markt een raming van de totale waarde van de invoer. 4.2 Geef aan welk gedeelte van de invoer afkomstig is v an de bij de concentratie betrokken ondernemingen. 4.3 In welke mate wordt de invoer beïnvloed door quota, invoerrechten of niet-tarifaire

PAGE – 11 ============
handelsbelemmeringen? 4.4 In welke mate wordt de invoer beïnvloed door vervoe rskosten of andere kosten? 5. Organisatie van de productie 5.1 Geef voor elke te onderzoeken markt aan hoe de prod uctie geschiedt van de producten en diensten van de bij de concentratie betrokken on dernemingen. Is er bijvoorbeeld sprake van lokale productie? 6. Prijsniveau 6.1 Beschrijf in welke mate het prijsniveau op de te on derzoeken markten in Nederland afwijkt van dat in België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. 7. Verticale integratie 7.1 Beschrijf in hoeverre elk van de bij de concentrati e betrokken ondernemingen werkzaam is in opeenvolgende stadia van productie of distrib utie. 7.2 Beschrijf, voor zover u over gegevens daaromtrent b eschikt, in hoeverre de belangrijkste concurrenten werkzaam zijn in opeenvolgende stadia van productie of distributie. 8. Inkoop en afzet 8.1 Geef voor elke te onderzoeken markt de namen, adres sen, telefoonnummers, elektronische postadressen en contactpersonen van de vijf belangr ijkste leveranciers van elk van de bij de concentratie betrokken ondernemingen en vermeld het aandeel van deze leveranciers in de totale aankopen van elk van de partijen. 8.2 Op welke manier is de distributie georganiseerd op de te onderzoeken markt? Beschrijf de bestaande distributiekanalen en geef aan in welk e mate de distributie door derden wordt verricht dan wel door ondernemingen die behor en tot de bij de concentratie betrokken ondernemingen. 8.3 Op welke manier is de service georganiseerd op de t e onderzoeken markt? Beschrijf de bestaande servicenetten en geef aan in welke mate d eze diensten worden verricht door derden dan wel door ondernemingen die behoren tot d e bij de concentratie betrokken ondernemingen. 8.4 Geef van de vijf belangrijkste afnemers van elk van bij de concentratie betrokken ondernemingen het aandeel van elk van hen in de tot ale verkoop van de partijen. 8.5 Hoe belangrijk is de voorkeur van de afnemers (merk trouw, productdifferentiatie, aanbod van een volledig productengamma)? 8.6 Bestaan er verschillende categorieën afnemers? 8.7 Hoe geconcentreerd of gefragmenteerd is de vraag? 8.8 Hoe belangrijk zijn alleenverkoopovereenkomsten en andere soorten langlopende overeenkomsten? 9. Ontwikkeling van de markt 9.1 Geef voor elke te onderzoeken markt, voor zover van toepassing, een raming van de totale capaciteit tijdens de laatste drie jaar en g eef aan wat het aandeel van elk van de bij de concentratie betrokken ondernemingen daarin was, alsmede de bezettingsgraad. 9.2 Geef een raming van de groei van productie en afzet in de laatste drie jaar. 9.3 Welke ondernemingen zijn, voor zover u bekend is, d e afgelopen drie jaar tot de te onderzoeken markt toegetreden? Vermeld voor elk van de toegetreden ondernemingen naam, adres, telefoon- en faxnummer en zo mogelijk de naam van een contactpersoon en een elektronische postadres. 9.4 Hoe hoog zijn de markttoetredingskosten (onderzoek en ontwikkeling, het opzetten van distributiesystemen, verkoopbevordering, reclame, s erviceverlening, enz.) bij een passende schaalgrootte om zich als een belangrijke concurrent te kunnen handhaven? 9.5 Zijn er toetredingsbelemmeringen tengevolge van het bestaan van octrooien, knowhow, andere intellectuele eigendomsrechten, van overheid swege vereiste vergunningen, opgelegde normen of anderszins? 9.6 In welke mate is elk van de bij de concentratie bet rokken ondernemingen licentienemer of licentiegever met betrekking tot octrooien, know how en andere intellectuele eigendomsrechten op de te onderzoeken markt? 9.7 Hoe belangrijk zijn schaalvoordelen voor de product ie op de te onderzoeken markt?

87 KB – 13 Pages