Ook leest u wat vertegenwoordiging voor u betekent als u importeur, exporteur of vergunninghouder voor een economische douaneregeling bent. (hoofdstuk 3), of

70 KB – 8 Pages

PAGE – 1 ============
Informatieblad | Maart 2013Vertegenwoordiging bij douaneaangi˜enInhoudsopgave1 Waarom dit informatieblad 12 Vertegenwoordiging in hoofdlijnen 13 U bent belanghebbende (importeur, exporteur of vergunninghouder) 34 U bent douaneagent 45 Meer informatie 71 Waarom dit informatieblad Bent u van plan uw douaneaangi˜en te laten verzorgen door een vertegenwoordiger of gaat u als vertegenwoordiger aangi˜en verzorgen voor uw opdrachtgever? Dit informatieblad gee˜ u inzicht in uw mogelijkheden, rechten en verplichtingen. U leest wat vertegenwoordiging is (hoofdstuk 2). Ook leest u wat vertegenwoordiging voor u betekent als u importeur, exporteur of vergunninghouder voor een economische douaneregeling bent (hoofdstuk 3), of als u douaneagent bent (hoofdstuk 4).Let op! Dit informatieblad beperkt zich tot vertegenwoordiging bij douaneaangi˜en die via de aangi˜esystemen Douane Sagi˚a Invoer (DSI) en Douane Sagi˚a Uitvoer (DSU) worden ingediend.2 Vertegenwoordiging in hoofdlijnen De communautaire douanewetgeving staat toe dat een persoon zich bij de douaneautoriteiten laat vertegenwoordigen voor het vervullen van de handelingen en formaliteiten die zijn voorgeschreven in de douanewetgeving. Dit noemen we ‚vertegen- woordiging™. In dit hoofdstuk vindt u informatie over de twee partijen bij vertegenwoordiging en de verschillen tussen directe en indirecte vertegenwoordiging. Ook leest u over aangi˜e doen en over aangi˜en met bijzondere verplichtingen.DO 160 – 1Z*5FD

PAGE – 2 ============
Belastingdienst Douane | Vertegenwoordiging bij douaneaangiften ˜Partijen bij vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zijn twee partijen betrokken: de belanghebbende en de douaneagent. De belanghebbende is de vertegenwoordigde. Hij hee˜ zeggen- schap over de goederen en neemt het initiatief om aan de goederen een douanebestemming te geven. De belanghebbende is de importeur, de exporteur of de vergunninghouder voor een economische douaneregeling en is de opdrachtgever van de douaneagent. Hij machtigt de douaneagent om hem te vertegenwoordigen. De douaneagent is degene die als vertegenwoordiger van zijn opdrachtgever optreedt. Hij is ook het aanspreekpunt voor de Douane.Directe en indirecte vertegenwoordigingVertegenwoordiging in de aangi˜eprocessen van de Douane betekent dat degene die de aangi˜e moet doen dit uitbesteedt aan zijn vertegenwoordiger: de douaneagent. De wetgeving onderscheidt twee vormen van vertegenwoordiging: direct en indirect. Bij directe vertegenwoordiging dient de douaneagent een aangi˜e in in naam en voor rekening van de belanghebbende. De belanghebbende is de aangever en daarmee aansprakelijk voor de aangi˜e. In Nederland is directe vertegenwoordiging mogelijk in de aangi˜eprocessen invoer, uitvoer en wederuitvoer. Bij indirecte vertegenwoordiging doet een douaneagent aangi˜e in zijn eigen naam, maar voor rekening van de belanghebbende. De douaneagent die als indirect vertegenwoordiger optreedt, is aangever en daarmee aansprakelijk voor de inhoud van de aangi˜e. In Nederland is indirecte vertegenwoordiging alleen mogelijk in het aangi˜eproces uitvoer. Indirecte vertegen- woordiging is vooral bedoeld voor de situatie dat de belang-hebbende (de exporteur) buiten de Europese Gemeenschap (EG) is gevestigd. Dan kan hij namelijk niet zelf als aangever optreden. Bij indirecte vertegenwoordiging treedt de douaneagent die binnen de EG is gevestigd op als aangever. Om als indirect vertegenwoordiger te kunnen optreden, moet de douaneagent beschikken over een Vergunning toelating als douane-expediteur. Let op! Zowel bij directe vertegenwoordiging als bij indirecte vertegenwoordiging wordt de aangi˜e gedaan voor rekening van de belanghebbende. Let op! Indirecte vertegenwoordiging is in Nederland alleen mogelijk bij een aangi˜e ten uitvoer. Aangi˚e doenDe hoofdregel in de douanewetgeving is dat douaneaangi˜en kunnen worden gedaan door iedereen die in staat is de goederen aan te brengen bij de Douane en die alle bescheiden over kan leggen die nodig zijn voor de toepassing van de bepalingen die gelden voor de douaneregeling waarvoor de goederen zijn aangegeven. Bovendien moet deze persoon in de EG zijn gevestigd.Op deze hoofdregel bestaat één belangrijke uitzondering. Douane- aangi˜en waarvan de aanvaarding bijzondere verplichtingen voor een bepaalde persoon met zich meebrengt, moeten worden gedaan door deze persoon zelf of voor zijn rekening. Deze aangi˜en worden aangeduid als ‚aangi˜en met bijzondere verplichtingen™. Als een belanghebbende deze aangi˜en voor zijn rekening laat doen, is er sprake van vertegenwoordiging.Aangi˚en met bijzondere verplichtingenDe volgende douaneaangi˜en zijn aangi˜en met bijzondere verplichtingen: aangi˜e voor het brengen in het vrije verkeer: met een bijzondere bestemming; met een douanevrijstelling; na passieve veredeling;aangi˜e tot plaatsing onder de regeling douane-entrepot; aangi˜e tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling (schorsing en terugbetaling); aangi˜e tot plaatsing onder de regeling behandeling onder douanetoezicht; aangi˜e tot plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer; aangi˜e ten uitvoer; aangi˜e tot wederuitvoer; aangi˜e tot plaatsing onder de regeling passieve veredeling.Er is maar één douaneaangi˜e die geen bijzondere verplichtingen met zich meebrengt. Dat is de ‚gewone™ aangi˜e voor het vrije verkeer, dat wil zeggen een aangi˜e voor het vrije verkeer zonder gebruik van nadere douaneregelingen.Met behulp van het schema Wat zijn uw aangi˜emogelijkheden? kunt u nagaan welke aangi˜emogelijkheden een belanghebbende in de verschillende situaties hee˜.

PAGE – 3 ============
Belastingdienst Douane | Vertegenwoordiging bij douaneaangiften ˛3 U bent belanghebbende (importeur, exporteur of vergunninghouder)Als importeur, exporteur of vergunninghouder van een economische douaneregeling kunt u uw douaneaangi˜en altijd zelf doen. U kunt het aangi˜eproces ook uitbesteden aan een douaneagent. Hierbij maakt het verschil of u binnen of buiten de EG bent gevestigd. In dit hoofdstuk leest u wat een douaneagent in de verschillende situaties voor u kan doen. Bovendien vindt u informatie over uw betalingsmogelijkheden bij vertegen- woordiging, het stellen van zekerheid en de gang van zaken bij correcties van de douane aangi˜e na vrijgave. Aan het eind van het hoofdstuk vindt u een opsomming van uitgangspunten die voor u van belang zijn als u als belang hebbende gebruik wilt maken van directe of indirecte vertegen woordiging.Bent u binnen de EG gevestigd?Als u binnen de EG bent gevestigd, kunt u ervoor kiezen om uw douaneaangi˜en te laten verzorgen door een douaneagent. Hij kan de aangi˜en indienen als uw direct vertegenwoordiger. Hij dient dan de aangi˜en in in uw naam en voor uw rekening. Directe vertegenwoordiging is mogelijk bij alle douaneaangi˜en. Directe vertegenwoordiging is dus mogelijk bij: een ‚gewone™ aangi˜e voor het vrije verkeer; iedere aangi˜e met bijzondere verplichtingen.Bij een ‚gewone™ aangi˜e voor het vrije verkeer hee˜ u bovendien de mogelijkheid om met uw douaneagent af te spreken dat hij de aangi˜e in zijn naam en voor zijn rekening doet. Er is dan geen sprake van vertegenwoordiging. Uw douaneagent treedt op als aangever en is volledig aansprakelijk voor de inhoud van de aangi˜e.Bij aangi˜en ten uitvoer kunt u, naast directe vertegenwoordiging, ook gebruikmaken van indirecte vertegenwoordiging: uw douaneagent treedt dan op als aangever. Hij doet aangi˜e in zijn naam maar voor uw rekening.Voor een aantal economische douaneregelingen kunt u een vergunning aanvragen op het moment dat u de aangi˜e tot plaatsing onder de gewenste douaneregeling doet. Dit noemen we ‚vergunningaanvraag op aangi˜e™. Als de Douane de vergunning op aangi˜e verleent, leidt de aanvaarding van de aangi˜e voor u tot bijzondere verplichtingen. In principe mag u de aangi˜e dan alleen zelf doen, maar de aangi˜e mag ook in directe vertegenwoordiging worden ingediend door een douaneagent in uw naam en voor uw rekening.Bent u buiten de EG gevestigd?Als u buiten de EG bent gevestigd, kunt u niet zelf een douane-aangi˜e doen. De douanewetgeving stelt namelijk als eis dat de persoon van de aangever Œ de persoon in wiens naam een aangi˜e wordt gedaan Œ binnen de EG gevestigd moet zijn. U kunt uw aangi˜en wel laten verzorgen door een douaneagent die binnen de EG is gevestigd. Daarbij maakt het verschil of u optreedt als exporteur of importeur. Als u eigenaar bent van goederen die zich binnen de EG in het vrije verkeer bevinden, kunt u de aangi˜e ten uitvoer laten doen door een douaneagent die binnen de EG is gevestigd. Hij kan de aangi˜e alleen doen in indirecte vertegenwoordiging: hij doet de aangi˜e ten uitvoer in zijn naam maar voor uw rekening.Als u goederen in het vrije verkeer van de EG wilt brengen, kunt u de douaneaangi˜e laten doen door een douaneagent die binnen de EG is gevestigd. Hier kunt u geen gebruikmaken van vertegenwoordiging; de douaneagent kan de aangi˜e alleen doen in zijn naam en voor zijn rekening. Hij is als aangever volledig aansprakelijk voor de inhoud van de aangi˜e.Let op! Als u buiten de EG bent gevestigd, kunt u: toch aangi˜e doen.Betalingsmogelijkheden bij directe vertegenwoordigingBij directe vertegenwoordiging bent u als aangever verantwoordelijk voor de betaling van een eventuele douaneschuld. U kunt de douaneschuld op meerdere manieren betalen: contant, via uw maandkrediet of via het maandkrediet van uw douaneagent. De meest gangbare methode is betaling via een maandkrediet. Een maandkrediet is een soort rekening courant, die is gedekt door een doorlopende zekerheidstelling die bij de Douane is gedeponeerd. In de meeste gevallen wordt deze zekerheid gesteld door een bankgarantie in de vorm van een akte van borgtocht. Uiterlijk op het moment dat de Douane de goederen vrijgee˜ voor een douaneregeling, wordt de douaneschuld ten laste gebracht van het maandkrediet. Aan het eind van de maand brengt de Douane de totale douaneschuld van die maand in één keer in rekening.Vrijwel alle douaneagenten in Nederland beschikken over een maandkrediet. U kunt met uw douaneagent afspreken dat hij de douanerechten en andere belastingen ten laste van zijn maand-krediet laat boeken en dat hij deze bedragen bij u in rekening brengt. In dat geval hee˜ u geen eigen maandkrediet nodig. Als u regelmatig aangi˜en doet of laat indienen door uw douaneagent, waaruit verschuldigdheid van douanerechten en andere belastingen voortvloeit, kan een eigen maandkrediet bij de Douane aantrekkelijk zijn. U kunt dan met uw douaneagent afspreken dat hij in de aangi˜e aangee˜ dat de douanerechten en andere belastingen ten laste van uw maandkrediet moeten worden geboekt.

PAGE – 4 ============
Belastingdienst Douane | Vertegenwoordiging bij douaneaangiften ˝Zekerheid stellen bij directe vertegenwoordiging Bij een aantal economische douaneregelingen kunt u goederen onder de regeling plaatsen onder schorsing van de douanerechten en andere belastingen. Dit betekent dat u op dat moment de douaneschuld niet hoe˜ te betalen. Uw vergunning voor de economische douaneregeling stelt dan als voorwaarde dat u zekerheid stelt voor de douaneschuld die u verschuldigd wordt als u de voorwaarden van de regeling niet nakomt. In de meeste gevallen zult u deze zekerheid hebben gesteld in de vorm van een akte van borgtocht. Een akte van borgtocht is een schri˜elijke overeenkomst tussen de toegelaten borg (meestal een bankinstelling) en de ontvanger van de Douane. De borg staat dan garant voor u.U moet ook zekerheid stellen bij een vergunningaanvraag op aangi˜e. Als u de aangi˜e laat indienen door uw douaneagent kunt u er voor kiezen om zelf zekerheid te stellen of om de doorlopende zekerheid van uw douaneagent te gebruiken. De meeste douaneagenten hebben een doorlopende zekerheid bij de Douane. In beide gevallen gee˜ de Douane de zekerheid pas weer vrij nadat u de douaneregeling op de juiste wijze hee˜ beëindigd.Correcties van de douaneaangi˚e na vrijgave van de goederenNadat de goederen zijn vrijgegeven, kan de Douane de gegevens in de aangi˜e die voor uw rekening is gedaan, achteraf nog controleren. Deze controle kan leiden tot een correctie van de aangi˜e en tot het navorderen van te weinig betaalde belastingen. Œ Bij directe vertegenwoordiging is de navordering altijd aan u gericht en staat deze op uw naam; u bent immers de aangever. U ontvangt dan de uitnodiging tot betaling.Œ Bij indirecte vertegenwoordiging hee˜ uw douaneagent aangi˜e gedaan in zijn eigen naam, maar voor uw rekening. De navordering is dan aan u beiden gericht. U ontvangt allebei een uitnodiging tot betaling, waarbij u onderling kunt afspreken wie gaat betalen.Als u bezwaar wilt maken tegen een navordering moet u dat in beginsel zelf doen. Uiteraard kunt u ook in dit geval weer gebruik-maken van de mogelijkheid om u te laten vertegenwoordigen. U machtigt dan een ander om namens u bezwaar te maken. Dit kan de douaneagent zijn die uw aangi˜e hee˜ verzorgd, maar u kunt ook iemand anders, bijvoorbeeld een belastingadviseur, machtigen om namens u bezwaar te maken.Wilt u gebruikmaken van directe vertegenwoordiging? Houd dan rekening met de volgende uitgangspunten: Directe vertegenwoordiging is mogelijk bij al uw douaneaangi˜en. U moet uw douaneagent (bij voorkeur schri˜elijk) machtigen om namens u op te treden. U bent de aangever; de aangi˜e staat op uw naam. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor de inhoud van de aangi˜e. Ook bent u aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen die samenhangen met het doen van aangi˜e.Uw douaneagent is aanspreekpunt voor de Douane tot het moment dat de Douane de aangegeven goederen voor de gevraagde douanebestemming hee˜ vrijgegeven. U bent verantwoordelijk voor het nakomen van de bijzondere verplichtingen die voortvloeien uit de aanvaarding van de aangi˜e.U bent schuldenaar voor een eventuele douaneschuld die uit de aangi˜e voortvloeit. U kunt de verschuldigde belastingen zelf betalen, maar u kunt ook met uw douaneagent afspreken dat hij betaalt en later met u verrekent. U moet alle bescheiden die betrekking hebben op de transactie die aan de aangi˜e ten grondslag ligt, ten minste 7 jaar bewaren. U kunt de afschri˜en van de aangi˜en en de bijbehorende bescheiden laten bewaren door uw douaneagent. Hij houdt als uw vertegenwoordiger een aangi˜edossier bij. Wilt u gebruikmaken van indirecte vertegenwoordiging? Houd dan rekening met de volgende uitgangspunten: Indirecte vertegenwoordiging is alleen mogelijk bij uw aangi˜en ten uitvoer. Uw douaneagent moet beschikken over een Vergunning toelating als douane-expediteur. U moet uw douaneagent schri˜elijk machtigen om namens u op te treden. Uw douaneagent is de aangever; de aangi˜e staat op zijn naam. Dit betekent dat hij verantwoordelijk is voor de inhoud van de aangi˜e en dat hij aansprakelijk is voor het nakomen van de verplichtingen die samenhangen met het doen van aangi˜e.U bent verantwoordelijk voor het nakomen van de bijzondere verplichtingen die voortvloeien uit de aanvaarding van de aangi˜e omdat deze voor uw rekening wordt gedaan. Dit betekent ook dat u medeschuldenaar bent voor een eventuele douaneschuld die uit de aangi˜e voortvloeit. Uw douaneagent moet een administratie bijhouden van de aangi˜en die hij voor u verzorgt. 4 U bent douaneagentAls douaneagent verzorgt u aangi˜en voor uw opdrachtgever, meestal een importeur, een exporteur of een vergunninghouder voor een economische douaneregeling. Hierbij maakt het verschil waar uw opdrachtgever is gevestigd: binnen of buiten de EG. In dit hoofdstuk krijgt u informatie over uw mogelijkheden bij de verschillende vormen van vertegenwoordiging. Ook krijgt u een antwoord op vragen als: wat gebeurt er als ik aangi˜e doe zonder machtiging, wie is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangi˜e, wie is aanspreekpunt voor de Douane, hoe kan ik de douaneschuld betalen of zekerheid stellen, en wat gebeurt er na een correctie op de aangi˜e? Tot slot vindt u een opsomming van de voorwaarden en uitgangspunten die voor u als direct of indirect vertegenwoordiger van belang zijn.

PAGE – 5 ============
Belastingdienst Douane | Vertegenwoordiging bij douaneaangiften ˙Is uw opdrachtgever binnen de EG gevestigd?Als uw opdrachtgever binnen de EG is gevestigd, kunt u altijd optreden als direct vertegenwoordiger. U dient de aangi˜en dan in in naam en voor rekening van uw opdrachtgever. Directe vertegen- woordiging is mogelijk bij alle douaneaangi˜en, dus bij: een ‚gewone™ aangi˜e voor het vrije verkeer; iedere aangi˜e met bijzondere verplichtingen.Bij een ‚gewone™ aangi˜e voor het vrije verkeer hee˜ u bovendien de mogelijkheid om met uw opdrachtgever af te spreken dat u de aangi˜e in uw naam en voor uw rekening doet. Er is dan geen sprake van vertegenwoordiging. U treedt op als aangever en bent dan volledig aansprakelijk voor de inhoud van de aangi˜e.Bij een aangi˜e ten uitvoer is er nog de extra mogelijkheid dat u de aangi˜e indient als indirect vertegenwoordiger: u treedt dan op als aangever. U doet de aangi˜e in uw naam maar voor rekening van uw opdrachtgever. U bent volledig aansprakelijk voor de inhoud van de aangi˜e. Uw opdrachtgever is wel medeschuldenaar voor een eventuele douaneschuld.Voor een aantal economische douaneregelingen kan een vergunning worden aangevraagd op het moment dat de aangi˜e tot plaatsing onder de gewenste douaneregeling wordt gedaan. Dit noemen we ‚vergunningaanvraag op aangi˜e™. Als de Douane de vergunning op aangi˜e verleent, brengt de aanvaarding van deze aangi˜e bijzondere verplichtingen met zich mee voor uw opdrachtgever. U mag zo™n aangi˜e alleen indienen als direct vertegenwoordiger, in naam en voor rekening van uw opdrachtgever. Is uw opdrachtgever buiten de EG gevestigd?Als uw opdrachtgever buiten de EG is gevestigd, kan hij niet zelf een douaneaangi˜e doen. De douanewetgeving stelt namelijk als eis dat de persoon van de aangever Œ de persoon in wiens naam een aangi˜e wordt gedaan Œ binnen de EG gevestigd moet zijn. Doordat uw opdrachtgever niet voldoet aan deze vestigingseis, kunt u geen aangi˜en indienen in zijn naam en kunt u dus niet als zijn direct vertegenwoordiger optreden.Alleen in de volgende gevallen kunt u douaneaangi˜en voor uw opdrachtgever verzorgen: Als uw opdrachtgever goederen in het vrije verkeer van de EG wil brengen, kunt u de douaneaangi˜e doen in uw naam en voor uw rekening. U treedt dan op als aangever en bent als zodanig volledig aansprakelijk voor de inhoud van de aangi˜e. Er is geen sprake van vertegenwoordiging.Als uw opdrachtgever eigenaar is van goederen die zich binnen de EG in het vrije verkeer bevinden, kunt u de aangi˜e ten uitvoer voor hem doen in indirecte vertegenwoordiging: u doet de aangi˜e ten uitvoer dan in uw naam maar voor rekening van uw opdrachtgever. Uw machtigingOm op te kunnen treden als vertegenwoordiger moet u gemachtigd zijn door uw opdrachtgever. De machtiging is vormvrij, maar bij indirecte vertegenwoordiging moet u beschikken over een schri˜elijke machtiging. Op de website van uw brancheorganisatie vindt u een model van een machtiging. Deze kunt u samen met uw opdrachtgever invullen.De Douane gaat ervan uit dat u met de machtiging alle handelingen en formaliteiten mag verrichten die in de douanewetgeving zijn voorgeschreven. De machtiging reikt tot het moment dat de Douane de goederen voor de gevraagde douanebestemming hee˜ vrijgegeven. Op het moment dat u aangi˜e doet in vertegenwoordiging en niet beschikt over een toereikende machtiging, gaat de Douane ervan uit dat u de aangi˜e hee˜ gedaan in uw eigen naam en voor uw eigen rekening. Aangi˜en met bijzondere verplichtingen kunt u echter niet in uw eigen naam en voor uw eigen rekening doen. Als u zo™n aangi˜e zonder machtiging hee˜ gedaan, moet de Douane deze ongeldig maken. Dit hoe˜ niet te gebeuren, als uw opdrachtgever uw bevoegdheid als vertegenwoordiger toch nog bekrachtigt. De Douane kan de aangi˜e dan alsnog accepteren als een aangi˜e die u in vertegenwoordiging hee˜ gedaan.Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangi˚e?Als direct vertegenwoordiger dient u de aangi˜en in voor uw opdrachtgever. Deze is aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens in de aangi˜e, voor de echtheid van de bijgevoegde stukken en voor het nakomen van alle verplichtingen. U bent in strafrechtelijke zin wel verantwoordelijk voor de juistheid van uw eigen handelen.Als indirect vertegenwoordiger bent u zelf de aangever en aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens in de aangi˜e, voor de echtheid van de bijgevoegde stukken en voor het nakomen van alle verplichtingen. U bent in strafrechtelijke zin verantwoordelijk voor de juistheid van uw eigen handelen.Als er sprake is van een onjuiste aangi˜e, wordt u als vertegen-woordiger in eerste instantie strafrechtelijk aangesproken. Als uit het opsporingsonderzoek blijkt dat u geen schuld hee˜, wordt uw opdrachtgever verantwoordelijk gesteld.Voor de Douane Als u optreedt als vertegenwoordiger, bent u het aanspreekpunt voor de Douane. Als de Douane bijvoorbeeld goederen fysiek wil controleren, neemt de Douane contact met u op. U zult dan zelf moeten bepalen of uw machtiging toereikend is om namens uw opdrachtgever bij een monsterneming aanwezig te zijn. U bent aanspreekpunt tot het moment dat de Douane de aangegeven goederen voor de gevraagde douanebestemming hee˜ vrijgegeven.

PAGE – 6 ============
Belastingdienst Douane | Vertegenwoordiging bij douaneaangiften ˆBetalingsmogelijkheden bij directe vertegenwoordigingUw opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling van een eventuele douaneschuld. Als uw opdrachtgever over een eigen maandkrediet beschikt, kan de douaneschuld daarop in rekening worden gebracht. U kunt ook met uw opdrachtgever afspreken dat u de douaneschuld via uw maandkrediet betaalt en het bedrag aan hem doorberekent. Om de douanerechten en andere belastingen te kunnen betalen via uw eigen maandkrediet, hee˜ u een speciale akte van borgtocht nodig, ‚akte plus™ genoemd.Zekerheid stellen bij directe vertegenwoordiging Bij een aantal economische douaneregelingen kunnen de goederen onder de regeling worden geplaatst onder schorsing van de douanerechten en andere belastingen. Dit betekent dat de vergunninghouder voor de economische douaneregeling op dat moment de belastingen niet hoe˜ te betalen. Hij moet dan wel een doorlopende zekerheid stellen voor de douaneschuld die kan ontstaan als hij de voorwaarden van de regeling niet nakomt. Bij een vergunningaanvraag op aangi˜e moet er ook zekerheid worden gesteld. Als u deze aangi˜e indient, kunt u met uw opdrachtgever afspreken dat u de zekerheid stelt. Uw opdrachtgever kan er ook voor kiezen om zelf zekerheid te stellen. In beide gevallen wordt de zekerheid pas weer vrijgegeven nadat uw opdrachtgever de douaneregeling op de juiste wijze hee˜ beëindigd.Correcties van de douaneaangi˚e na vrijgave van de goederenNadat de goederen zijn vrijgegeven, kan de Douane de gegevens in de aangi˜e achteraf nog controleren. Deze controle kan leiden tot een correctie van de aangi˜e en tot het navorderen van te weinig betaalde belastingen. Bij directe vertegenwoordiging is de navordering altijd aan uw opdrachtgever gericht; hij is immers de aangever. Hij ontvangt de uitnodiging tot betaling.Bij indirecte vertegenwoordiging hee˜ u aangi˜e gedaan in uw eigen naam, maar voor rekening van uw opdrachtgever. Daarom is de navordering aan u beiden gericht. U ontvangt allebei een uitnodiging tot betaling, waarbij u onderling kunt afspreken wie de navordering gaat betalen.Als u bezwaar wilt maken tegen een navordering moet u dat in beginsel zelf doen. Uiteraard kunt u een ander machtigen om namens u bezwaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld een belastingadviseur zijn.Treedt u op als direct vertegenwoordiger? Dan hee˜ u te maken met de volgende voorwaarden en uitgangspunten: U bent gevestigd binnen de EG. U hee˜ een machtiging van uw opdrachtgever waarin deze aangee˜ dat u hem vertegenwoordigt. Deze machtiging moet u op verzoek van de Douane over kunnen leggen. Uit de invulling van de douaneaangi˜e blijkt dat u de aangi˜e in directe vertegenwoordiging doet. Uw opdrachtgever is de aangever. Dit betekent dat hij verantwoordelijk is voor de inhoud van de aangi˜e en dat hij aansprakelijk is voor het nakomen van de verplichtingen die samenhangen met het doen van aangi˜e.U bent het aanspreekpunt voor de Douane tot het moment dat de Douane de aangegeven goederen voor de gevraagde douane – bestemming hee˜ vrijgegeven. Uw opdrachtgever is verantwoordelijk voor het nakomen van de bijzondere verplichtingen die voortvloeien uit de aanvaarding van de aangi˜e.Uw opdrachtgever is schuldenaar voor een eventuele douaneschuld die uit de aangi˜e voortvloeit. U kunt met uw opdrachtgever afspreken dat u de schuld betaalt en deze later met uw opdrachtgever verrekent. Als u in de aangi˜e hee˜ aangegeven dat u de schuld zult voldoen, wordt het bedrag van de schuld ten laste gebracht van uw maandkrediet. U moet dan wel in het bezit zijn van een zogenaamde ‚akte plus™. U houdt een aangi˜edossier bij waarin u, voor ten minste 7 jaar, bewaart: afschri˜en van de aangi˜e en de bijbehorende bescheiden; de machtiging; de opdracht tot het doen van de aangi˜e.Treedt u op als indirect vertegenwoordiger? Dan hee˜ u te maken met de volgende voorwaarden en uitgangspunten: Indirecte vertegenwoordiging is alleen mogelijk bij aangi˜en ten uitvoer. U bent gevestigd binnen de EG. U beschikt over een Vergunning toelating als douane-expediteur . U hee˜ een schri˜elijke machtiging van uw opdrachtgever waarin deze aangee˜ dat u hem vertegenwoordigt. Deze machtiging moet u op verzoek van de Douane over kunnen leggen. Uit de invulling van de douaneaangi˜e blijkt dat u de aangi˜e in indirecte vertegenwoordiging doet. U bent de aangever. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor de inhoud van de aangi˜e en dat u aansprakelijk bent voor het nakomen van de verplichtingen die samenhangen met het doen van aangi˜e.U bent aansprakelijk voor de juistheid van de aangi˜egegevens en blij˜ dat ook nadat de goederen zijn vrijgegeven en nadat de veri˚catie is beëindigd.U bent schuldenaar voor de douaneschuld. Uw opdrachtgever is medeschuldenaar. U houdt een administratie bij waarin u, voor ten minste 7 jaar, bewaart: alle bescheiden met betrekking tot de transactie die aan de aangi˜e ten grondslag ligt; een aangi˜edossier met afschri˜en van de aangi˜e, de bijbehorende bescheiden, de machtiging en de opdracht tot het doen van de aangi˜e.

PAGE – 8 ============
Belastingdienst Douane | Vertegenwoordiging bij douaneaangiften ˘NEENEENEENEENEENEEJAJAJAJAJAU bent belanghebbende en wilt aangi˚e doenBent u binnen de EG gevestigd?Bent u binnen de EG gevestigd?Betre˜ het een ‚gewone™ aangi˜e voor het vrije verkeer? De aangi˜e is een aangi˜e zonder bijzondere verplichtingenDe aangi˜e is een aangi˜e met bijzondere verplichtingenBetre˜ het een aangi˜e ten uitvoer?Bent u binnen de EG gevestigd?Betre˜ het: tijdelijke invoer; of aangi˜e?Uw aangi˜e- mogelijkheden zijn: in eigen naam en voor eigen rekening van directe vertegen-woordiging aangi˜e doen in eigen naam en voor eigen rekening Uw aangi˜e- mogelijkheden zijn: aangi˜e doen in eigen naam en voor eigen rekening U hee˜ geen aangi˜e- mogelijkheid, ook niet met vertegenwoordigingUw aangi˜e- mogelijkheden zijn: gebruikmaken van indirecte vertegen- woordigingUw aangi˜e- mogelijkheden zijn: in eigen naam en voor eigen rekening van directe vertegen-woordiging van indirecte vertegen-woordigingUw aangi˜e- mogelijkheden zijn: in eigen naam en voor eigen rekening van directe vertegen- woordigingJASchema: Wat zijn uw aangi˜emogelijkheden?

70 KB – 8 Pages