2.3 Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. 3 Omschrijving van de dekking. Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden, voor schade van.
23 pages

35 KB – 23 Pages

PAGE – 1 ============
115 367 18-05 Polismantelnummer: AVB-A2016/C Inhoudsopgave Dekkingen Pagina Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) AVB-A2016 2Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheid Medische Beroepen AMB11 13Voorwaarden Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen (WEGAM 2016) 14Voorwaarden Schadeverzekering voor Werknemers SVW-2016 19 Welke dekking voor u van toepassing is staat op uw polis. Aansprakelijkheid Bedrijven Voorwaarden

PAGE – 2 ============
2Aansprakelijkheid Bedrijven (AVB) Voorwaarden Polismantel AVB-A2016 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Algemene voorwaarden ˜ Bedrijfsaansprakelijkheid ˚ Werkgeversaansprakelijkheid ˛ Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen ˝ ˙ˆ Milieuaantasting ˙˙ Onderwerp Artikel Algemene voorwaarden Begripsomschrijvingen ˜ Grondslag ˚ Omschrijving van de dekking ˛ Uitsluitingen en bijzondere insluitingen ˝ Beperking terrorismerisico ˙ Verplichtingen na schade ˆ Schaderegeling ˇ Leveringsvoorwaarden ˘ Geldigheidsgebied Verzekerd bedrag Premiebetaling ˜˜ Naverrekening ˜˚ Wijziging van premie en voorwaarden ˜˛ Wijziging van het risico ˜˝ Aanvan de verzekering ˜˙ Verlenging ˜ˆ Terugbetaling van premie ˜ˇ Namelding ˜˘ Kennisgevingen Klachten en geschillen Persoonsgegevens ˚˜ Onderwerp Artikel Bedrijfsaansprakelijkheid Dekkingsomschrijving ˚˚ Aanvullende uitsluitingen ˚˛ Onderwerp Artikel Werkgeversaansprakelijkheid Begripsomschrijvingen ˚˝ Dekkingsomschrijving ˚˙ Onderwerp Artikel Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen Begripsomschrijvingen ˚ˆ Premievaststelling ˚ˇ Dekkingsomschrijving ˚˘ Aanvullende uitsluitingen Samenloop van verzekeringen Onderwerp Artikel Milieuaantasting Beperking begripsomschrijving schade ˛˜ Dekkingsomschrijving ˛˚ Aanvullende uitsluitingen ˛˛ Wetswijziging ˛˝2

PAGE – 3 ============
31 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeraar VIVAT Schadeverzekeringen N.V., kantoorhoudend te Amstelveen aan de Burgemeester Rijnderslaan 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37010992 en in het register van de AFM onder vergunningnummer 12000468. 1.2 Verzekeringnemer Degene met wie deze verzekeringsovereenkomst is aangegaan. 1.3 Verzekerden zijn: 1.3.1 de verzekeringnemer in zijn verzekerde hoedanigheid; 1.3.2 de ondergeschikten van de verzekeringnemer; 1.3.3 de huisgenoten en de familieleden van de hierboven genoemde verzekerden ten aanzien van de werkzaamheden die zij voor de verzekeringnemer verrichten; 1.3.4 de vennoten, compagnons, bestuurders en commissarissen van de verzekeringnemer, handelend als zodanig; 1.3.5 het eigen pensioenfonds, de personeelsvereniging en de onder -nemingsraad van de verzekeringnemer, alsmede hun bestuursleden en ondergeschikten, handelend als zodanig. De onder 1.3.2 en 1.3.3 genoemden zijn alleen verzekerd voor zover zij werkzaamheden verrichten voor de verzekeringnemer, binnen de verzekerde hoedanigheid. 1.4 Aanspraak Een aanspraak tot vergoeding van schade ingesteld tegen verzekerde(n). Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht bij de verzekeraar te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak is aangemeld. 1.5 Omstandigheid Feiten, die voortvloeien uit of verband houden met een bepaald aan verzekerde(n) toerekenbaar handelen of nalaten, waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze zullen leiden tot een aanspraak. 1.6 Handelen of nalaten Een handelen of nalaten waaruit een aanspraak voortvloeit. Met een handelen of nalaten wordt gelijk gesteld een schadevoorval dat uitsluitend vanwege een aan verzekerde(n) toebehorende hoedanigheid krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van verzekerde(n) komt. 1.7 Derden Iedereen, met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde en, voor zover het schade aan zaken betreft, de verzekeringnemer. 1.8 Schade Overal waar in deze voorwaarden wordt gesproken over schade wordt hieronder verstaan: schade aan personen en schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: schade door letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tengevolge hebbende, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder personenschade wordt niet verstaan de door potentiële benadeelden gemaakte kosten van maatregelen tot voorkoming van schade als bedoeld in art 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: schade door beschadiging en/of verloren gaan van zaken van anderen dan de verzekerden, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder zaakschade wordt niet verstaan de door potentiële benadeelden gemaakte kosten van maatregelen tot voorkoming van schade als bedoeld in art 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende gevolgschade. 1.9 Geldigheidsduur De periode vanaf de ingangsdatum van de verzekeringsovereenkomst tot het einde van de verzekeringsovereenkomst. 1.10 Verzekeringsjaar Een periode van twaalf maanden vanaf de premievervaldag en elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de premievervaldag of vanaf de premievervaldag tot de beëindigingsdatum korter is dan twaalf maanden, wordt een dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar beschouwd. Bij een geldigheidsduur korter dan twaalf maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur. 1.11 Milieuaantasting De uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende of besmetting of bederf veroorzakende of een verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). 1.12 Bereddingskosten Kosten, verbonden aan maatregelen, die tijdens de geldigheidsduur van de verzekering door of vanwege een verzekeringnemer of een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om onmiddellijk dreigend gevaar van schade af te wenden, waarvoor – indien gevallen – een verzekerde aansprakelijk zou zijn en deze verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken. Onder kosten van maatregelen wordt in dit verband mede verstaan schade aan zaken die bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet. 1.13 Terrorisme Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader van één van de zes in artikel 3:38 van de W toezicht genoemde vormen van molest – in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezond – heid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 1.14 Kwaadwillige besmetting Het – buiten het kader van een van de zes in artikel 3:38 van de Wet op oezicht genoemde vormen van molest – (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in) directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tenge – volge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden – al dan niet in enig organisatorisch verband – is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 1.15 Preventieve maatregelen Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/ of kwaadwillige besmetting af te wenden of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken. 1.16 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.13, 1.14 en 1.15 omschreven risico™s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. 2 Grondslag 2.1 Aan deze verzekeringsovereenkomst liggen ten grondslag de door verzekeringnemer tot het aangaan van de verzekering verstrekte inlichtingen en verklaringen – in welke vorm dan ook – en worden geacht daarmee één geheel te vormen. Algemene voorwaarden

PAGE – 4 ============
42.2 Deze overeenkomst beantwoordt aan het vereiste van onzekerheid als bedoeld in artikel 7:925 BW, indien en voorzover de door een derde geleden schade op vergoeding waarvan jegens verzekeraar respectievelijk een verzekerde aanspraak wordt gemaakt, het gevolg is van een gebeurtenis waarvan voor partijen ten tijde van het sluiten van de verzekering onzeker was dat daaruit schade voor de derde was ontstaan, dan wel naar de normale loop van omstandigheden zou ontstaan. 2.3 Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. 3 Omschrijving van de dekking Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden, voor schade van derden mits: 3.1 de aanspraak terzake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerden is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur schriftelijk bij de verzekeraar is aangemeld, en 3.2 de aanspraak bij het aangaan van de verzekering bij de verzekering – nemer of de aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was respectievelijk geen omstandigheid bekend was, die tot een aanspraak zou kunnen leiden, met inachtneming van hetgeen onder geldigheidsgebied is bepaald. Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij de verzekeraar is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voortvloeit – ongeacht op welk tijdstip – geacht worden te zijn ingesteld op de datum van melding van deze omstandigheid. 4 Uitsluitingen en bijzondere insluitingen 4.1 Opzet en seksuele gedragingen 4.1 Opzet en seksuele gedragingen 4.1.1 Niet verzekerd is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die veroorzaakt is door en/of voortvloeit uit zijn/haar opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht handelen of nalaten. En dit opzettelijk handelen of nalaten is in strijd met het recht. Het maakt niet uit dat de schade anders of groter is uitgevallen dan verzekerde zich had voorgesteld. De aansprakelijkheid voor deze schade en de schade die daarvan het gevolg is, is dan niet verzekerd. Dit geldt ook als de schade is toegebracht door één of meer personen uit een groep, waar verzekerde deel van uitmaakte. Ook al deed verzekerde zelf niets. Het maakt ook niet uit dat verzekerde of de anderen uit de groep onder invloed was of waren van alcohol, drugs en/of medicijnen. 4.1.2 Niet verzekerd is aansprakelijkheid voor schade in verband met seksueel of seksueel getint gedrag. Dit geldt als de verzekerde die schade zelf veroorzaakt. En dit geldt ook als verzekerde in groeps – verband betrokken was bij seksueel of seksueel getint gedrag van anderen. Ook al deed verzekerde niets. Het maakt niet uit of verzekerde of anderen uit de groep onder invloed was of waren van alcohol, drugs en/of medicijnen. 4.1.3 Is de verzekerde een ondergeschikte dan behoudt de verzekering – nemer recht op dekking, indien verzekeringnemer aantoont dat hem terzake van de opzet of seksuele gedragingen geen enkel verwijt treft. 4.2 Opzicht Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken, die een verzekerde of een ander voor hem onrechtmatig heeft verkregen, dan wel zaken die een verzekerde, of iemand namens hem vervoert, bewerkt, behandelt, bewoont, huurt, leent, gebruikt, repareert, bewaart of om welke reden dan ook onder zich heeft, ook al treedt de schade later in. Hieronder is tevens begrepen de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verduistering, verwisseling of vermissing van zaken (waaronder mede te verstaan geld en geldswaarden) van bewoners, gasten of bezoekers. 4.3 Bijzondere opzichtdekking 4.3.1 Tijdens de uitvoering van werkzaamheden bij derden geldt de uitsluiting in 4.2 uitsluitend voor schade aan zaken die ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden worden gebruikt dan wel feitelijk in bewerking of behandeling zijn. 4.3.2 De uitsluiting in 4.2 geldt niet voor schade aan zaken: 4.3.2.1 die een verzekerde anders dan in huur, pacht, bruikleen of bewaarneming onder zich had, indien en voor zover terzake daarvan door een brandverzekeraar schade is vergoed; 4.3.2.2 van een ondergeschikte waarvoor de verzekeringnemer als werkgever aansprakelijk is; 4.4 Geleverde zaken/Verrichte werkzaamheden Ongeacht door wie de schade is geleden of de kosten zijn gemaakt, is niet gedekt de aansprakelijkheid voor: 4.4.1 schade aan de door of onder verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer geleverde zaken; 4.4.2 schade en kosten verband houdend met het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van de door of onder verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer geleverde zaken, tenzij sprake is van kosten als bedoeld in 1.12; 4.4.3 schade en kosten verband houdend met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van de door of onder verantwoordelijkheid van de verzekeringnemer verrichte werkzaamheden. Deze uitsluiting en voor zover nodig de uitsluiting in 4.2 (opzicht) is niet van toepassing voor schade aan zaken, na (op)levering veroorzaakt door een daarin – na reparatie – geplaatst ondeugdelijk onderdeel met uitsluiting van de schade aan het onderdeel zelf. 4.5 Motorrijtuigen Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een motorrijtuig, met inbegrip van al hetgeen daarmee met welk doel dan ook is verbonden, dat: Łeen verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt, gebruikt of laat gebruiken; Łeen niet-ondergeschikte gebruikt voor werkzaamheden ter uitoefening van het bedrijf van de verzekeringnemer. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor: 4.5.1 Passagiers de aansprakelijkheid van een verzekerde als passagier van een motorrijtuig. Het bepaalde in 4.2 blijft echter onverkort van toepassing; 4.5.2 Laden en lossen de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door zaken terwijl deze worden geladen in of gelost van een motorrijtuig, met uitzondering van de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen op grond van afdeling 1 van titel 14 van Boek 8 BW; 4.5.3 Lading de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade door lading die zich bevindt dan wel valt of gevallen is van een motorrijtuig, met uitzondering van de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen op grond van afdeling 1 van titel 14 van Boek 8 BW; 4.5.4 Aanhangwagen de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt met of door een aanhangwagen, mits deze veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen; 4.5.5 Motorrijtuigen ondergeschikten de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als werkgever voor schade toegebracht met of door een motorrijtuig waarvan de verzekeringnemer geen eigenaar of houder is en dat bij een ondergeschikte in gebruik was; 4.5.6 Motorrijtuigen niet-ondergeschikten de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer als opdrachtgever, voor schade toegebracht met of door een motorrijtuig waarvan de verzekeringnemer geen eigenaar of houder is en dat door een niet-ondergeschikte wordt gebruikt voor werkzaamheden ter uitoefening van het bedrijf van de verzekeringnemer. 4.6 Vaartuigen/Luchtvaartuigen Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een vaartuig/luchtvaartuig dat: Łeen verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt, gebruikt of laat gebruiken; Łeen niet-ondergeschikte gebruikt voor werkzaamheden ter uitoefening van het bedrijf van de verzekeringnemer. Deze uitsluiting geldt evenwel niet voor: 4.6.1 Schade aan personen de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan personen met of door vaartuigen; 4.6.2 Passagiers de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt als passagier van een vaartuig/luchtvaartuig. Het bepaalde in 4.2 blijft echter onverkort van toepassing. 4.7 Boete- en garantiebedingen Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of ander beding van soortgelijke strekking, tenzij – en dan voor zover – ook zonder zulk een beding de verzekerde aansprakelijk zou zijn geweest.

PAGE – 5 ============
54.8 Niet op derden verhaalbaar Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade die ten gevolge van een door of namens de verzekeringnemer gesloten overeenkomst niet op een (mede-) aansprakelijke derde kan worden verhaald. 4.9 Molest en atoomkernreacties Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade: 4.9.1 veroorzaakt of ontstaan uit gew, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij; de zes genoemde vormen van molestan vormen een onderdeel van de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter gan de Arrondissementsrechtbank te Den Haag is gedeponeerd; 4.9.2 veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze is ontstaan. 4.9.3 De uitsluiting genoemd onder 4.9.2 geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder ‚kerninstallatie™ wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. 4.9.4 Is er krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk, dan vindt het bepaalde in 4.9.3 geen toepassing. 4.10 Hard- en software Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade verband houdend met:4.10.1 geleverde of opgeleverde programmatuur; 4.10.2 het adviseren, ontwerpen, analyseren, ontwikkelen en (op)leveren van programmatuur; 4.10.3 het aanbrengen van wijzigingen in programmatuur en bestanden; 4.10.4 beschadiging, vernietiging of verdwijning van informatiedragers en de daarop aanwezige programmatuur en informatie. 4.11 Niet nakomen bereddingsplicht Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekeringnemer of de verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van schade als bedoeld in artikel 1.12 en daardoor de belangen van verzekeraar heeft benadeeld. 4.12 Asbest Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade direct of indirect verband houdend met asbest en asbesthoudende zaken. 4.13 Genetische schade Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor genetische schade. 4.14 Samenloop4.14.1 Indien bij schade aanspraak gemaakt kan worden op polisdekking onder enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of gemaakt zou kunnen worden als deze verzekering niet zou hebben bestaan, geldt deze verzekering slechts voor zover de aanspraken het bedrag te boven gaan waarop de verzekerde elders recht heeft of zou hebben. Een eigen risico op de andere verzekering komt niet voor vergoeding in aanmerking. 4.14.2 De verzekerde dient aan de verzekeraar een opgave te doen van alle hem bekende verzekeringen, al dan niet van oudere datum, die op het moment van de schade geheel of ten dele betrekking hebben op hetzelfde belang. 4.15 OPS Niet verzekerd is de werkgeversaansprakelijkheid voor personen- schaden welke verband houden met Organic Psycho Syndrom (OPS), zijnde onherstelbare aantasting en/of beschadiging van het zenuwstelsel door het gebruik tijdens de werkzaamheden van organische oplosmiddelen welke neurotoxische eigenschappen bezitten. 4.16 R.S.I. Niet verzekerd is de werkgeversaansprakelijkheid voor personen- schade welke verband houdt met Repetitive Strain Injury (RSI), zijnde een tot beperkingen of participatieproblemen leidend klachtensyndroom aan nek, bovenrug, schouder, boven- of onderarm, elleboog, pols of hand of combinatie hiervan welke verband houden met de werkzaamheden. 4.17 Verdwijning, vermissing, verwisseling of diefstal zaken Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade verband houdend met verdwijning, vermissing, verwisseling of diefstal van zaken. 4.18 Sanctiewet De verzekeraar moet voldoen aan de wet- en regelgeving vanuit de Sanctiewet. Is het de verzekeraar op basis van deze Sanctiewet- en regelgeving verboden om dekking te geven of een schade te betalen? Dan heeft de verzekeraar geen verplichting tot het verlenen van dekking of het betalen van schade. 5 Beperking terrorismerisico 5.1 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 1.13 tot en met 1.16 geeft de verzekering dekking voor gevolgen van de genoemde gebeurtenissen die (direct of indirect) verband houden met Łterrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; Łhandelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; hierna gezamenlijk aan te duiden als ™het terrorismerisico™, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT. 5.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal één miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen. 5.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: Łschade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; Łgevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/ of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan vijftig meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. 5.4 Uitkeringsprotocol NHT Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Het Protocol, inclusief toelichting, is op 13 juni 2003 bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ‚s-Gravenhage gedeponeerd onder nummer 2758761 en op 5 juni 2003 bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 79/2003. Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende chikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over ve beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen. 5.5 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens de verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden.

PAGE – 6 ============
65.6 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 5.4 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken. 5.7 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van deze voorwaarden wordt beschouwd. 6 Verplichtingen na schade 6.1 Schademeldingsplicht Zodra de verzekeringnemer of de verzekerde op de hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor de verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is naar waarheid aan de verzekeraar te melden. 6.2 Schade-informatieplicht De verzekeringnemer en de verzekerde zijn verplicht binnen redelijke termijn naar waarheid aan de verzekeraar een ingevuld en onder -tekend schadeaangifteformulier te zenden en zij zijn voorts verplicht alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die voor de verzekeraar van belang zijn om zijn uitkeringplicht te beoordelen. 6.3 Medewerkingsplicht De verzekeringnemer en de verzekerde zijn verplicht hun volle mede – werking te verlenen, de aanwijzingen van de verzekeraar stipt op te volgen en alles na te laten wat de belangen van de verzekeraar zou kunnen benadelen. Zij zijn verplicht zich te onthouden van elke toezegging, verklaring of handeling waaruit erkenning van aansprakelijk -heid kan worden afgeleid. 6.4 Overige verplichtingen Zodra verzekerde kennis draagt van een bedrijfsongeval is hij verplicht de voorschriften na te leven die door of namens de overheid zijn gegeven terzake van arbeidsomstandigheden. 6.5 Sanctie bij niet nakomen verplichtingen 6.5.1 Aan deze verzekering kunnen geen rechten worden ontleend indien de verzekeringnemer of de verzekerde een of meer van bovenstaande verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft benadeeld. Van een benadeling is geen sprake bij een terechte erkenning van aansprakelijkheid of bij een erkenning van louter feiten. 6.5.2 Is de verzekeraar niet geschaad in een redelijk belang, dan mag hij niettemin de schade die hij door het niet-nakomen van bovenstaande verplichtingen lijdt of de extra kosten die hij daardoor moet maken, op de uitkering in mindering brengen. 6.5.3 Elk recht op uitkering komt te vervallen, indien de verzekeringnemer of de verzekerde één of meer van bovenstaande verplichtingen niet is nagekomen met het opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding het verval van recht niet rechtvaardigt. 7 Schaderegeling 7.1 De verzekeraar belast zich met de regeling en de vaststelling van de schade en heeft het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen of met hen een schikking te treffen. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van de verzekerde. 7.2 Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade zullen worden behandeld en afgewikkeld met in achtneming van het bepaalde in artikel 7:954 BW. 7.3 Voor zaakschade veroorzaakt door brand en/of ontploeldt een eigen risico van e 500 per aanspraak, als er geen ander hoger eigen risico van toepassing is. 8 Leveringsvoorwaarden Indien de verzekeringnemer voor een overigens gedekte schade niet aansprakelijk is uitsluitend op grond van aansprakelijkheids – beperkende bedingen in leveringsvoorwaarden en dergelijke, zal de verzekeraar hem volgen in zijn beslissing zich hierop al dan niet te beroepen jegens een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde natuurlijk persoon die bij de overeenkomst niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 9 Geldigheidsgebied 9.1 De dekking geldt voor aanspraken voortvloeiende uit een handelen of nalaten van een verzekerde dat zich waar ook ter wereld voordoet, tenzij de aanspraak verband houdt met verrichte diensten en/of uitgevoerde werkzaamheden in en/of met zaken door verzekerde of anderen bedrijfsmatig geëxporteerd naar de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada. 9.2 De dekking geldt eveneens voor aanspraken voortvloeiende uit reizen die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada, mits die aanspraken geen verband houden met diensten of werkzaamheden ten behoeve van derden die de verzekerde gedurende de reis verricht. 10 Verzekerd bedrag 10.1 De verzekering dekt per aanspraak tot ten hoogste het verzekerd bedrag voor alle verzekerden tezamen, de schade. 10.2 De verzekering vergoedt – in geval van een gedekte schade – zonodig ook boven het verzekerd bedrag: 10.2.1 de kosten van met goedvinden of op verlangen van de verzekeraar gevoerde procedures en in zijn opdracht verleende rechtsbijstand; 10.2.2 de bereddingskosten zoals omschreven in artikel 1.12. 10.2.3 de wettelijke rente over het door de verzekering gedekte gedeelte van de hoofdsom. De in artikel 10.2 genoemde kosten en wettelijke rente worden evenwel vergoed tot tezamen ten hoogste een bedrag gelijk aan het verzekerde bedrag per aanspraak en onverminderd de maximale vergoeding per verzekeringsjaar. Met betrekking tot het maximum verzekerd bedrag per verzekerings – jaar, zoals in de polis is vermeld, geldt dat de datum van de eerste schriftelijke melding bij de verzekeraar van de aanspraak respectieve – lijk van een omstandigheid bepalend is voor het verzekeringsjaar waaraan de betreffende aanspraak of omstandigheid wordt toegerekend. Per verzekeringsjaar wordt echter nooit meer dan twee maal het verzekerd bedrag per aanspraak uitgekeerd. 11 Premiebetaling 11.1 Premiebetaling in het algemeen De verzekeringnemer dient de premie, daaronder begrepen de kosten en de assurantiebelasting bij vooruitbetaling te voldoen. 11.1.1 Automatische premiebetaling Indien automatische premiebetaling is overeengekomen, worden de premiekosten en assurantiebelasting telkens omstreeks de premievervaldag automatisch van de op de machtiging vermelde rekening afgeschreven. Indien door enige oorzaak, zoals bijvoorbeeld an de rekening, onvoldoende saldo, te hoog debetsaldo of anderszins, betaling van de verschuldigde premie, kosten en assurantiebelasting niet plaatsvindt en de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag ook niet op andere wijze voldoet uiterlijk op de veertiende dag nadat het verschuldigd is, wordt de dekking geschorst. De schorsing gaat in op de vijftiende dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. De schorsing werkt terug tot de eerste dag van de periode waarover de premie verschuldigd was. 11.1.2 Niet-automatische premiebetaling De verzekeringnemer dient de premie, kosten en assurantiebelasting te betalen uiterlijk op de veertiende dag nadat zij verschuldigd zijn. Indien de verzekeringnemer het verschuldigde bedrag niet tijdig betaalt, wordt de dekking geschorst. De schorsing gaat in op de vijftiende dag nadat de verzekeraar de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. De schorsing werkt terug tot de eerste dag van de periode waarover de premie verschuldigd was. 11.1.3 De verzekeringnemer blijft verplicht de premie, kosten en assurantiebelasting te betalen. De dekking gaat weer in op de dag volgend op die, waarop de betaling door de verzekeraar is ontvangen. Indien met de verzekeraar premiebetaling in termijnen is overeengekomen, gaat de dekking pas in op de dag volgend op die, waarop alle onbetaald gebleven premies over de reeds verstreken termijnen, inclusief kosten en assurantiebelasting, door de verzekeraar zijn ontvangen.

35 KB – 23 Pages