heeft u lief en zal u nooit in de steek laten. Hij kent u en wil u de geestelijke en stoffelijke zegeningen van zelfredzaamheid verstrekken.

348 KB – 12 Pages

PAGE – 2 ============
VOORWOORD AAN LEIDINGGEVENDEN IN RING EN WIJKVeel kerkleden kunnen hun zelfredzaamheid verbeteren, ofte -wel ‚iemands vermogen, vaste voornemen en streven om in de geestelijke en materiële levensbehoeften van zichzelf en zijn of haar gezin te voorzien.™ ( Handboek 2: de kerk besturen [2010], 6.1.1.) Voor de armen en behoeftigen zorgen, is één van de vier opdrachten die God de kerk gegeven heeft (zie Handboek 2, 2.2). De leerstellige beginselen in deze leidraad voor leidinggevenden -den en anderen daarin bij te staan. Lees de brief van het Eerste Presidium op de volgende pagina door. Daarin worden enkele zegeningen van zelfredzaamheid beloofd die de leden in uw ring (of district) en wijk (of gemeente) mogen verwachten.Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Salt Lake City (Utah, VS) © 2017 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of AmericaEngels origineel vrijgegeven: 11/17 Ter vertaling vrijgegeven: 11/17 Titel van het origineel: Leader™s Guide for the Self- Reliance Initiative Dutch

PAGE – 3 ============
1BOODSCHAP VAN HET EERSTE PRESIDIUMBroeders en zusters, De Heer heeft verklaard: ‚Het is mijn bedoeling voor mijn heili -gen te zorgen™ (LV 104:15). Deze openbaring is een belofte van naar zelfredzaamheid open zal doen, wat inhoudt dat wij in het levensonderhoud van onszelf en ons gezin kunnen voorzien. Het boekje Mijn fundament voor zelfredzaamheid is opgesteld zodat de kerkleden de beginselen geloof, scholing, hard werken en vertrouwen op de Heer kunnen leren en in praktijk brengen. Als u deze beginselen aanvaardt en naleeft, bent u beter in staat beloofd.Wij nodigen u uit om deze beginselen te bestuderen en toe te passen, en ze uw gezinsleden bij te brengen. Als u dat doet, zal het u tot zegen zijn. U leert dan wat u moet doen op uw pad naar meer zelfredzaamheid. Dan wordt u gezegend met meer hoop, gemoedsrust en vooruitgang.Vergeet nooit dat u een kind van onze hemelse Vader bent. Hij heeft u lief en zal u nooit in de steek laten. Hij kent u en wil u verstrekken. Met vriendelijke groet, Het Eerste Presidium MIJN FUNDAMENT VOOR ZELFREDZAAMHEID

PAGE – 4 ============
2ZELFREDZAAMHEIDSINITIATIEF ‚Zelfredzaamheid is het gevolg van ons werk en is fundamenteel in alle andere welzijnspraktijken. [–] fiLaten we werken voor wat we nodig hebben. Laten we zelfredzaam en onafhankelijk zijn. We kun -nen het heil alleen met dat beginsel verkrijgen.fl™ Ensign LEER EN BEGINSELEN VAN ZELFREDZAAMHEID vaste voornemen en streven om in de geestelijke en materiële levensbehoeften van zichzelf en zijn of haar gezin te voorzien. Mensen die zelfredzaam worden, kunnen ook beter voor ande -ren zorgen.™ ( Handboek 2, 6.1.1.) Drie belangrijke leringen geven aan hoe we zelfredzaam kunnen leven: Ten eerste: zelfredzaamheid is een essentieel gebod in het heeft de kerk en haar leden geboden zelfredzaam en onafhan -kelijk te zijn. (Zie LV 78:13Œ14.) In eerste instantie bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen sociale, emotionele, geestelijke, lichamelijke en economische welzijn, daarna uw familie en ten derde de kerk, als u een getrouw lid bent.™ ( Leringen van kerk- presidenten: Spencer W. Kimball [2006], 129.)Ten tweede: God kan en zal zijn rechtschapen kinderen de mogelijkheid bieden om zelfredzaam te worden. ‚En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, want alle dingen zijn van Mij™ (LV 104:15). Ten derde: God (zie LV 29:34). Naarmate we ons vast voornemen om het -telijk zelfredzamer worden. President Dieter F. Uchtdorf heeft gezegd: ‚De twee grote geboden Œ God en onze naaste liefheb – -lijke en het geestelijke niet van elkaar te scheiden.™ (‚Op ™s Heren eigen wijze™, Liahona, november 2011, 53.) Enkele evangeliebeginselen die onze zelfredzaamheid ten goede komen: meer geloof in onze hemelse Vader en Jezus Christus oefenen, gehoorzamer worden, ons van onze fouten bekeren, onze keuzevrijheid rechtschapen gebruiken en ande -ren van dienst zijn. Zie voor meer informatie het boekje Mijn fundament voor zelfredzaamheid .

PAGE – 5 ============
3HET ZELFREDZAAMHEIDSINITIATIEF WORDT DOOR PRIESTERSCHAPSLEIDERS AANGESTUURDDe ringen van Zion bieden veiligheid en bescherming aan allen die erin schuilen. Het doel van de ring is ‚een bescherming [te] zijn en een toevlucht voor de storm en voor de verbolgenheid, wanneer die [–] wordt uitgestort op de gehele aarde™ (LV 115:6). Een ring is een vergaderplaats waar de leden van de kerk elkaar kunnen dienen en sterken. Ze kunnen er één worden, de pries -terschapsverordeningen ontvangen en les in het evangelie krijgen (zie (Handboek 1, inleiding).De Heer heeft tot priesterschapsleiders gezegd: ‚Ik [heb] u gegeven [–] de sleutels [–] voor het werk van de bediening en voor de vervolmaking van mijn heiligen™ (LV 124:143). President Dieter F. Uchtdorf heeft gezegd: ‚De wijze waarop de Heer voor zelfredzaamheid zorgt, omvat op evenwichtige wijze veel facetten van het leven, waaronder opleiding, gezondheid, werk, u in grote mate zelf zult moeten bepalen wat u moet doen. Elk gezin, elke gemeente, elk deel van de wereld is anders.™ (‚Op ™s Heren eigen wijze™, Liahona, november 2011, 55.) Ringpresidenten en bisschoppen kunnen het zelfredzaamheids- initiatief als middel gebruiken bij hun door God opgedragen taak om voor de armen en de behoeftigen te zorgen. Zelfredzaamheidscomité van de ring Het ringpresidium kan een zelfredzaamheidscomité van de ring organiseren als onderdeel van de ringraad om zicht te krijgen en in te spelen op de zelfredzaamheidsbehoeften in de ring. Een lid van het ringpresidium is voorzitter van het zelfredzaamheids -comité van de ring. Het comité komt regelmatig bijeen om de zelfredzaamheidsbehoeften in de ring door te nemen en plan -nen te maken. Het zelfredzaamheidscomité van de ring wordt aangemoedigd om die behoeften samen met de welzijnsraad van de bisschoppen in kaart te brengen en aan te pakken. In het zelfredzaamheidscomité hebben doorgaans een hoge -raadslid, een lid van het ZHV- presidium van de ring, de voorzitter van de welzijnsraad van de bisschoppen en zelfredzaamheids -deskundigen van de ring zitting. Leden van de jongemannen- en jongevrouwenpresidiums van de ring, andere ringdeskundigen en zendelingen kunnen ook deel uitmaken van het comité. ‚Er is geen nieuwe orga -nisatie nodig om voor deze mensen te zorgen. We hoeven alleen maar de priesterschap van God aan het werk te zetten.™ Ensign

PAGE – 6 ============
ZELFREDZAAMHEIDSINITIATIEF 4‚Het is altijd een belang-rijke leerstelling onder de heiligen der laatste dagen geweest dat een gods -dienst die niet de macht heeft om de mensen in materieel opzicht te red -den en ze hier welvarend en gelukkig te maken, ook niet kan garanderen dat ze geestelijk gered worden en in het leven hierna worden verhoogd.™ SMITHLeringen van kerkpresidenten: Joseph F. SmithRol van het zelfredzaamheidscomité Het comité neemt het volgende in overweging aangaande de behoeften van personen en gezinnen in de ring: ˜ Bisschoppen en wijkraden onderwijzen in de leer van zelf -redzaamheid en ze ondersteunen bij hun taken. ˜ Een eenvoudig plan opstellen om bisschoppen te onder -steunen en in de zelfredzaamheidsbehoeften van de ring te voorzien. Zie ‚Vragen ter overdenking door comités™ op pagina 9.˜ Geregeld haardvuuravonden over zelfredzaamheid organise -ren en zelfredzaamheidsgroepen opzetten. ˜ Begeleiders waar nodig regelmatig instrueren. ˜ Bijeenkomsten van zelfredzaamheidsgroepen periodiek bezoeken en feedback over de vooruitgang van leden aan bisschoppen en wijkraden geven. ˜ Lokale hulpbronnen in de gemeenschap en de kerk in kaart brengen en doorgeven. Mogelijke hulpbronnen zijn namen van mensen die hulp kunnen bieden, overheidsprogramma™s, vacatures etc. De lokale manager zelfredzaamheidsdiensten kan ook aangeven hoe men de in de omgeving beschikbare voorzieningen in kaart kan brengen en uitwisselen. Zicht op zelfredzaamheidsbehoeften van ledenHulpbronnen in kaart brengen en doorgeven Extra ondersteuning biedenROL VAN HET ZELFRED -ZAAMHEIDSCOMITÉ Geregeld zelfredzaamheidsgroepen organiseren

PAGE – 8 ============
ZELFREDZAAMHEIDSINITIATIEF 6Zelfredzaamheidsgroepen gaan in op de drie dingen die iedere bekeerling vol – Hinckley nodig heeft: ‚een vriend, een taak en voe-ding met het figoede woord van Godfl (Moroni 6:4).™ Ensign, Leden komen in zelfredzaamheidsgroepen bijeen De Heer heeft gezegd: ‚Waar twee of drie aangaande een bepaalde zaak ver gaderd zijn in mijn naam, zie, daar zal Ik in hun midden zijn™ (LV 6:32). Zelfredzaamheidsgroepen zijn kleine, op actie gerichte raden. De deelnemers komen samen om elkaars vaardigheden en geloof op te bouwen. Tijdens de groepsbijeenkomsten kan er persoonlijke openbaring uit veler -lei bronnen komen. Naast de handleidingen beschikt iedere deel nemer over bepaalde kennis, ervaring en gaven waar anderen hun voordeel mee kunnen doen. Een groep bestaat doorgaans uit acht tot twaalf personen. De deelnemers komen twaalf weken lang twee uur per week samen.HOE GROEPEN WERKENEr worden zowel leerstellingen als praktische vaardigheden behandeldDe deelnemers nemen elke groepsbijeenkomst leerstellige beginselen van zelfredzaamheid door. Het belang van verorde -ningen komt ook aan bod. Zij doen ook praktische vaardighe -den op. Denk daarbij aan zaken zoals hun geld beheren, een betere baan vinden, hun opleidingsniveau verbeteren, of een Groepen doen toezeggingen en rapporteren hun voortgang In elke groepsbijeenkomst brengen de deelnemers verslag uit over hun voortgang met betrekking tot hun toezeggingen van de afgelopen week. De deelnemers bespreken vervolgens de obstakels met elkaar en overleggen hoe ze die kunnen overwinnen.

PAGE – 9 ============
7‚Er is geen enkel probleem in het gezin, de wijk of de ring dat we niet kunnen oplossen door op de manier van de Heer naar oplossingen te zoeken, namelijk door te over -leggen Œ door echt met elkaar te overleggen.™ Counseling with Our Councils Leden in de volgende situ-aties kunnen er baat bij hebben: mensen die hulp krijgen uit het vastenga-venfonds, die geen of wei-nig werk hebben, die pas van zending terug zijn, die zich pas hebben laten dopen, die minderactief zijn en die alleenstaande ouder zijn.Deelnemers vertellen wat ze leren aan gezinsleden De deelnemers leren ook veel buiten de groepsbijeenkomsten om door nieuwe vaardigheden te oefenen. De groepsleden worden aangemoedigd om aan gezinsleden te vertellen wat ze zoal leren. Deelnemers versterken elkaar als ‚actiepartners™ Deelnemers worden geacht elke week een ander groepslid te steunen en te sterken. Deze ‚actiepartners™ houden contact en bemoedigen elkaar aangaande hun toezeggingen. Begeleiders leiden de wekelijkse groepsbijeenkomsten Zelfredzaamheidsgroepen hebben geen leerkracht maar wor -den door een begeleider geleid. Begeleiders zijn niet steeds aan het woord. Zij volgen de richtlijnen in het cursusmateriaal en nodigen alle groepsleden uit om mee te doen. Begeleiders scheppen een sfeer waarin de Heilige Geest de deelnemers alle Voortgang op langere termijn Deskundigen van de ring, vrijwilligers, huisonderwijzers of huis-bezoeksters kunnen indien nodig telefonisch of persoonlijk een vinger aan de pols houden of individuele deelnemers coachen. Het zelfredzaamheidscomité van de ring kan ook periodiek een bijeenkomst organiseren voor deelnemers aan eerdere zelfred -zaamheidsgroepen. Zo kunnen zij vriendschapsbanden aan -halen, ervaringen uitwisselen en beginselen uit Mijn fundament voor zelfredzaamheid doornemen.

PAGE – 10 ============
8HULPBRONNENOndersteuning door kerkwerknemers en vrijwilligers De kerk heeft in elk gebied werknemers die zelfredzaamheids -steun bieden. Het gaat daarbij om een manager zelfredzaam -heidsdiensten en andere medewerkers. Deze medewerkers kunnen samen met voltijdzendelingen op leeftijd het zelfred -zaamheidscomité van de ring instrueren in het organiseren van haardvuuravonden en zelfredzaamheidsgroepen. Zij kunnen het comité ook helpen bij het in kaart brengen van hulpbron -nen in de gemeenschap en de kerk. HandleidingenHandleidingen voor zelfredzaamheid zijn online beschikbaar in de Evangeliebibliotheek en op . Gedrukte handlei-dingen zijn op of bij het kerkelijk distributiecen -trum te bestellen.HANDLEIDINGGEBRUIKARTIKELNUMMER(Voor bestellingen) Mijn pad naar zelfredzaamheid Haardvuuravonden over zelfredzaamheid 14068120Mijn fundament voor zelfredzaamheid Geestelijke beginselen en vaardigheden 14067120(Opmerking: ook opgenomen in elk werkboek voor groepen) Mijn bedrijf beginnen en laten groeien Werkboek voor groepen 12376120Werkboek voor groepen 14072000Work Werkboek voor groepen 14066000 Werkboek voor groepen 14863120Facilitating Groups Instructies voor begeleidersAlleen online‚Zonder zelfredzaamheid kan iemand die natuur -lijke verlangens om te dienen niet laten gelden. Hoe kunnen we geven als er niets is? Voedsel voor de hongerigen kan niet van lege planken worden gehaald. Geld om de behoeftigen te helpen, kan niet uit een lege portemonnee worden gehaald. Steun en begrip kunnen niet van emotio-neel behoeftigen worden verwacht. Onderwijs kan niet van ongeschoolden komen. En wat het aller -belangrijkst is, geestelijke leiding kan niet van gees -telijk zwakken komen.™ Ensign

PAGE – 11 ============
9Haardvuuravonden over zelfredzaamheid Leden zetten hun eerste stap naar zelfredzaamheid vaak (maar niet altijd) door een haardvuuravond bij te wonen. Het boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid kan de bespreking sturing geven. Instructievideo™s en succesverhalen Instructiematerialen en succesverhalen op video zijn online beschikbaar op .Zelfredzaamheidscentrum Een ring kan een zelfredzaamheidscentrum opzetten om in behoeften te voorzien die de zelfredzaamheidsgroepen over -stijgen. Een ‚centrum™ kan bijvoorbeeld een gedeelde ruimte in een centrum voor familiegeschiedenis zijn waar leden toegang tot een computer hebben. Maar een ‚centrum™ kan ook een virtuele inspanning zijn om leden met lokale mogelijkheden en online hulpbronnen in aanraking te brengen. Bij een centrum in een gebouw beslist elke ring hoe vaak het centrum is geopend en wie er aanwezig zijn. Vragen ter overdenking door comités ˜ Welke zelfredzaamheidsbehoeften zijn er onder personen en gezinnen in ons gebied? ˜ Hoe kunnen we bisschoppen, quorums en de zustershulp -vereniging ondersteunen in hun rol om voor de armen en behoeftigen te zorgen? ˜ Hoe kunnen we bisschoppen en wijkraden beter helpen vaststellen wie er baat bij onze zelfredzaamheidsintitiatieven hebben?˜ Hoe kunnen we deelnemers aan zelfredzaamheidsgroepen beter ondersteunen (ook daarna)?˜ Hoe kunnen we mensen die niet aan een zelfredzaamheids -groep kunnen (blijven) deelnemen beter van dienst zijn? ˜ Hoe kunnen we de talenten, vaardigheden en expertise van leden in ons gebied beter benutten?˜ Welke hulpbronnen in de kerk of gemeenschap hebben onze leden nodig? Hoe kunnen we die hulpbronnen ontwikkelen en uitwisselen?˜ Hoe kunnen we met onze zelfredzaamheidsinitiatieven de pri -oriteiten in de ring en wijk kracht bijzetten? (Bijvoorbeeld zen -dingswerk, heractivering, jonge alleenstaanden of jongeren.) ˜ Indien van toepassing: hoe kunnen we hen die een lening van het permanent studiefonds hebben ontvangen, helpen een diploma te halen en hun lening terug te betalen?

348 KB – 12 Pages