‘Verantwoordelijkheid medisch specialisten bij onderhoud en beheer van medische apparatuur’ die de OMS in 2008 ontwikkelde, in overleg.
6 pages

271 KB – 6 Pages

PAGE – 3 ============
Over deze leidraad Deze leidraad omschrijft de verantwoordelijk- heden van medisch specialisten op het terrein van aanschaf, ingebruik-name en gebruik van medische apparatuur1. De leidraad is tot stand gebracht door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en Orde van Medisch Specialisten (OMS) in overleg met de NVZ. Alle wetenschappelijke verenigingen van de erkende medisch specialis -men hebben met deze leidraad ingestemd. Deze leidraad is het vervolg op de leidraad ‚Verantwoordelijkheid medisch specialisten bij onderhoud en beheer van medische apparatuur™ die de OMS in 2008 ontwikkelde, in overleg met de NVA, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de NVZ. De NVZ bracht eerder de gidsen ‚Kwaliteits -borging medische systemen, een praktische gids™ (2004) en de ‚Praktijkgids risicomanage-ment en medische apparatuur™ (2008) uit. Deze werden in 2011 gevolgd door het Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie. Samen met deze documenten biedt de leidraad ‚Verantwoordelijkheid medisch specialisten bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van me-dische apparatuur™ medisch specialisten een handvat om hun verantwoordelijkheid op dit vlak lokaal vorm te geven. INLEIDINGIn het Kwaliteitskader van Medisch Specialisten staat dat een informatie- protocol tussen Raad van Bestuur en bestuur van de Medische Staf behulpzaam kan zijn om wederzijds systematisch verantwoording af te leggen. Vast gespreksonderwerp in dit infor -matieprotocol zou de kwaliteitscyclus rond medische apparatuur kunnen zijn.1. De term apparatuur moet beoordeeld worden in relatie tot het zorgproces waarbij het gebruikt wordt, evenals andere apparaten waarmee het in combinatie wordt gebruikt. In de uitleg en reikwijdte van het begrip ‚medische apparatuur™ volgt deze leidraad de Wet op de Medische Hulpmiddelen. Daarom wordt in deze leidraad onder apparatuur verstaan: zowel instrumentarium, individuele apparaten als apparaatsystemen inclusief alle toebehoren, disposables en software. Medische apparatuur betreft dus ook OK-zuilen, luchtbehandeling systemen, beademingssystemen etc. (zie ook Medisch Contact 14 oktober 2010 ‚Het ziekenhuis is een groot apparaat™)1Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening van hun vak in toenemende mate kritisch afhankelijk van goed functionerende medische apparatuur. Bovendien bestaat de omgeving waarin gewerkt wordt vaak uit een stelsel van medische apparaten (apparaatsystemen) die in grote samenhang functioneren. Verantwoorde aanschaf, ingebruikname (implementatie) en gebruik van medische apparatuur en medisch instrumentarium is daarom cruciaal voor de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. Het is dan ook van groot belang dat deze processen een integraal onderdeel zijn van de kwaliteits- en veiligheidssystemen binnen een ziekenhuis.Verantwoordelijkheden Volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen ligt de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg en een kwaliteitsborgingssysteem voor medische apparatuur bij de Raad van Bestuur (RvB). Dit staat beschreven in het convenant ‚Veilige toe-passing van medische technologie in het ziekenhuis™ van de Nederlandse Verenig -ing van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) en Revalidatie Nederland (RN). Conform het ‚Kwaliteitskader van Medisch Specialisten™ (2010) is de medisch specialist primair verantwoordelijk voor de zorg die hij zelf levert. Hieruit volgt dat de medisch specialist ook verantwoordelijkheid heeft voor het gebruik van de apparatuur die bij de verleende zorg wordt ingezet. 2

PAGE – 4 ============
VERANTWOORDELIJKHEDEN MEDISCH SPECIALIST PER FASE Zoals in de inleiding beschreven staat, heeft zowel de Raad van Bestuur als de medisch specialist verantwoordelijkheden bij het gebruik van apparatuur die bij de verleende zorg wordt ingezet. In deze leidraad maken we bij de verantwoordelijkheden van medisch specialist onderscheid tussen drie fasen met betrekking tot medische apparatuur: de aanschaf, de ingebruikname en het gebruik. Binnen iedere fase worden speci˜eke eisen gesteld aan de medisch specialist om de veiligheid en betrouwbaarheid van de apparatuur optimaal te borgen. 2.1 Aanschaf Een medisch specialist mag alleen apparatuur gebruiken die een door de Raad van Bestuur en Medische Staf goedgekeurde aanschafprocedure heeft doorlopen. In deze procedure worden ook afspraken gemaakt over de noodzakelijke instructie en scholing. Het is de verantwoordelijkheid van de medische specialist om: wensen ten aanzien van vervanging, uitbreiding, mutatie of hergebruik van apparatuur op te (laten) nemen in het beleidsplan van de vak-groep, maatschap of afdelingen; vertegenwoordigd te zijn in de inkoopstructuren van het ziekenhuis; objectieve informatie aan te reiken waarmee in aanschaftrajecten een programma van eisen en/ of risicoanalyse kan worden uitgewerkt; op de hoogte te zijn wie binnen de organisatie verantwoordelijk (en daarmee aanspreekbaar) is voor de aanschaf, ingebruikname en eigenaar- schap van de medische apparatuur. Hierdoor kan de aanschaf van medische apparatuur zo goed mogelijk aansluiten bij de gewenste gebruikspraktijk.2.2 Ingebruikname Medische apparatuur mag pas in gebruik genomen worden na: technische vrijgave2 van een daarvoor bevoegde technisch deskundig; registratie van het eigenaarschap; een functionele test door de gebruiker. Dit betekent onder andere dat de apparatuur tech -nisch verantwoord, elektrisch veilig, en functioneel gekalibreerd moet zijn voor het gebruikt wordt. Daarnaast dient de gebruiksruimte te voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden. Tevens moeten er afspraken gemaakt zijn over beheer en onder-houd van het medische apparaat (zie de leidraad ‚Verantwoordelijkheid medisch specialisten bij onderhoud en beheer van medische appara-tuur™). De medisch specialist moet: beschikken over aantoonbare bevoegdheid en bekwaamheid voor het gebruik van risico-volle apparatuur (dit geldt ook zover relevant voor arts-assistenten die apparatuur bedienen). Dit wordt onderhouden met adequate na- en bijscholing; de gebruiksinstructies en randvoorwaarden gebruiken die noodzakelijk zijn voor het kwalitatief, veilig en doelmatig gebruik van medische apparatuur (denk aan dispos-ables, ICT, eisen aan ruimten, hygiëne en veiligheidsvoorschriften); erop toezien dat een gebruiker 3 van me-dische apparatuur binnen zijn werkomgeving bevoegd en bekwaam is om dit speci˜eke apparaat te gebruiken.2.3 GebruikDe risico™s van het gebruik van medische apparatuur dienen zoveel mogelijk beheerst te worden. De medisch specialist: houdt zich aan ziekenhuisbrede afspraken over het melden van storingen en incidenten met medische apparatuur; onderhoudt zo nodig zijn bevoegdheden en bekwaamheden aangaande het gebruik van apparatuur; voegt formele aanvullende bevoegdheden toe aan zijn portfolio (certi˜caten, diploma™s etc.); moet zicht hebben op de staat van de aan-wezige medische apparatuur in zijn werkom-geving4. laat hij/zij zich periodiek informeren over de technische staat en het beoogd vervangings-jaar van de medische apparatuur waarmee wordt gewerkt. 23

PAGE – 5 ============
2. Deze vrijgave geldt uiteraard zowel voor nieuwe apparatuur als voor proefplaatsingen, leen- en huur apparatuur. 3. Indien over de gebruiker wordt gesproken kan het ook de gebruikersgroep betreffen. Daar waar lokaal verantwoordelijkheden bij (een vertegenwoordiger van) de gebruikersgroep zijn belegd moet dit traceerbaar zijn. Een gebruikersgroep is een groep gebrui -kers van medische apparatuur in een bepaalde ruimtelijke omgeving of organisatorisch verband. 4. Voorbeelden van risicovolle medische apparatuur zijn bijvoorbeeld apparatuur voor diagnose, behandeling, en bewaking van vitale functies en stralings-, laser en elektro-chirurgische apparatuur. VERANTWOORDELIJKHEDEN OP BESTUURLIJK NIVEAU Het spreekt voor zich dat de wijze waarop medisch specialisten hun individuele verant-woordelijkheid op dit vlak kunnen nemen kritisch afhankelijk is van de manier waarop op instel -lingsniveau waarborgen zijn aangebracht. Hierin spelen de RvB en het bestuur Medische Staf een belangrijke rol. Op instellingsniveau moeten de volgende zaken geregeld zijn: De portefeuille Medische Technologie is aan -toonbaar belegd binnen de medische staf bij ter zake kundig sta˚id; De RvB inventariseert samen met de Medische Staf voor welke apparatuur speci˜eke aanvul-lende bevoegdheden en bekwaamheden vereist zijn, onder meer op basis van de analyse van risico™s; De RvB is verantwoordelijk voor het (laten) maken van een beleidsplan voor medische apparatuur. Dit plan moet ook goedgekeurd zijn door de Medische Staf; De RvB en/of de Medische Staf laten regel -matig toetsen of het gebruik van risicovolle medische apparatuur plaatsvindt door aantoon-baar bekwame zorgverleners. Dit gaat gepaard met het systematisch controleren (visitatie, audit, veiligheidsrondes, risicoanalyses, etc.) of medisch specialisten en overige medewerkers deskundig en adequaat bij- en nageschoold zijn.3.1 Kwaliteitsborging en risicomanagement Informatie over kwaliteitsborging van medische appara-tuur dient traceerbaar en toegankelijk te zijn. Daarnaast is risicomanagement een struc-tureel onderdeel van de bedrijfsvoering van een zorginstelling. De kwaliteitscyclus, die is ingericht rondom aan -schaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur en de staat waarin deze verkeert, moet structureel aan bod komen in het overleg tussen het bestuur van de Medisch Staf, de RvB en het betrokken management. Het betrokken management moet op de hoogte zijn van alle apparatuur, die wordt gebruikt bin -nen de betreffende organisatorische eenheid en de wijze waarop vervanging dan wel uitbreiding plaatsvindt. Veiligheids- en bruikbaarheidsstatus en noodzakelijke vervangingen moeten beschik-baar zijn en periodiek gerapporteerd worden aan de gebruiker. Hoge en acute risico™s moeten direct gemeld worden aan gebruiker en betrokken management (zie ook de leidraad ‚Verantwoor- delijkheid medisch specialisten bij onderhoud en beheer van medische apparatuur™).34

PAGE – 6 ============
AANBEVELINGENHet verdient aanbeveling om medische apparatuur waarvoor zeker (aantoonbare) na- en bijscholing noodzakelijk is landelijk in kaart te brengen. De OMS en wetenschappelijke verenigingen spreken dan ook de wens uit om samen met de veldpartijen te onderzoeken welke eisen moeten worden gesteld aan medisch speciali -sten om voldoende bevoegd en bekwaam te worden geacht om speci˜eke medische appa -ratuur veilig en doelmatig te gebruiken. De bekwaamheidseisen van medisch speciali-sten ten aanzien van medische apparatuur zouden dan verder uitgewerkt kunnen worden, bij voorkeur op landelijk niveau. Het spreekt voor zich dat de wetenschappelijke verenigingen hierin leidend blijven vanwege de nauwe verwevenheid met de opleiding tot medisch specialist. Nu al zijn wetenschappe-lijke verenigingen bezig hierin te voorzien. Daar waar nu al erkenningen van bekwaam-heid worden uitgeven voor het gebruik van medische apparatuur is het aan te bevelen deze op te nemen in het persoonlijk portfo-lio van een medisch specialist. In het kader van IFMS wordt immers al een portfolio bijgehouden. Het spreekt voor zich dat dit ook op organisatieniveau bekend moet zijn en overlegd moet kunnen worden. 4TENSLOTTEDeze leidraad levert samen met de leidraad ‚Verantwoordelijkheid medisch specialisten bij onderhoud en beheer van medische apparatuur™ een bijdrage aan het benoemen en verhelderen van de verantwoordelijkheden van de medisch specialist ten aanzien van de aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur. De OMS gaat er vanuit dat deze leidraad en de eerder genoemde documenten een handvat kunnen bieden voor een cyclische benadering van dit onderwerp door medisch specialisten en ziekenhuizen. Immers de ontwikkeling van medische techno- logie houdt niet op en zal blijven vragen om een goede en gestructureerde aanpak. Een aantal wetenschappelijke verenigingen heeft al het initiatief genomen om beroepsspeci˜eke controles te ontwikkelen, als aanvulling op de meer algemene keurmerken. Dergelijke initiatieven zijn nuttig om elk risico in het gebruik bij patiënt -en tot een minimum te reduceren en zullen dan ook breed navolging moeten krijgen. 5

271 KB – 6 Pages