Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Als referent moet u zorgen dat uw familie- of gezinslid voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning.

114 KB – 10 Pages

PAGE – 1 ============
1 Een familie – of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie – of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een kind gekregen? Voor een verblijf van langer dan 90 dagen hebben familie – en gezinsleden een verblijfsvergunning nodig, tenzij zij komen uit een land dat behoort tot de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, of Zwitserland. Wanneer heeft uw familie – of gezinslid geen verblijfsvergunning nodig? Uw familie – of gezinslid heeft geen verblijfsvergunning nodig als hij de nationaliteit van één van de volgende landen heeft: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland. In deze publi catie leest u: wie een verblijfsvergunning kan aanvragen; wat de voorwaarden zijn voor een verblijfsvergunning; hoe u een verblijfsvergunning aanvraagt; aan welke regels u zich moet houden; wat u moet doen als er iets in de situatie verandert; waar u meer informatie kunt krijgen. Let op! Overal waar ‚hij™ staat, kunt u ook ‚zij™ lezen. 2. Wie kan een verblijfsvergunning aanvragen voor een familie – of gezinslid? Niet iedereen kan een verblijfsvergunning aanvragen voor een familie – of gezinslid. U moet voldoen aan drie voorwaarden: 1. U hebt de Nederlandse nationaliteit of u hebt een verblijfsvergunning. Let op! Als u een verblijfsvergunning hebt als uitwisselingsjongere, au pair of voor seizoensarbeid of lerend werken, kunt u geen verblijf aanvragen voor e en familie – of gezinslid. 2. Het familie – of gezinslid gaat bij u wonen. 3. U hebt voldoende geld om uw familie – of gezinslid te onderhouden. Dit betekent dat u minimaal het wettelijk minimumloon moet verdienen of een percentage daarvan. Zie voor meer informatie www.ind.nl . Let op! Gaat u in Nede rland werken en neemt u familie – of gezinsleden mee naar Nederland? Als zij tegelijk met u Nederland inreizen, is het handig als uw werkgever de aanvragen voor de verblijfsvergunning voor hen tegelijk indient met die van u. Zie de publicatie ‚Naar Nederlan d komen om te werken™ op www.ind.n l.

PAGE – 2 ============
2 3. Aan welke voorwaarden moet uw familie – of gezinslid voldoen? Bij familie – en gezinsleden gaat het meestal om: een echtgeno(o)t(e) of (geregistreerd) partner; kinderen onder de 18 ja ar. De voorwaarden voor toelating verschillen per familie – of gezinslid. Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden. Familie – of gezinslid Voor elk familie – of gezinslid geldt: Hij heeft een geldig paspoort. Hij vormt geen gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Uw familie – of gezinslid is niet veroordeeld voor een misdrijf en heeft geen oorlogsmisdrijf, terroristische handelingen of misdrijf tegen de menselijkheid begaan. Hij moet zich in Nederland laten inschrijven in de Basisreg istratie personen (BRP) op hetzelfde adres als u. Hij moet zich in Nederland laten onderzoeken op tuberculose (tbc). Dat onderzoek moet hij laten doen binnen 3 maanden na afgifte van de verblijfsvergunning. Zo nodig moet uw familie – of gezinslid zich tege n tbc laten behandelen. Als uw familie – of gezinslid de nationaliteit heeft van één van de landen genoemd in de ™Bijlage Vrijstelling tbc -plicht ™ is een tbc -onderzoek niet nodig. De ‚Bijlage Vrijstelling tbc -plicht™ vindt u op www.ind.nl. Hij moet zich in Nederland verzekeren tegen ziektekosten. Dat moet hij doen binnen 4 maanden na afgifte van de verblijfsvergunning. Hij is verplicht in te burgeren in Nederland. Partner Voor een partner geldt dat het kan gaan om een echtgenoot of echtgenote, een geregistreerd partner of een ongehuwd partner. In Nederland mag je maar met één persoon getrouwd zijn. Er mag daarom maar één partner met zijn kinderen in Nederland bij u wonen. Bestond het huwelijk of het geregistreerd partnerschap al in het buitenland, v oordat u rechtmatig verblijf kreeg in Nederland? Dan moeten u en uw partner minimaal 18 jaar zijn. Is het huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan nadat u rechtmatig verblijf kreeg in Nederland en is er dus sprake van gezinsvorming, dan moeten u en uw partner ten minste 21 jaar oud zijn. Indien u uw ongehuwde partner naar Nederland wilt laten overkomen, kan dat alleen wanneer u en uw partner een duurzame en exclusieve relatie met elkaar hebben. Ook moeten u en uw partner minimaal 21 jaar oud zijn. Voor Turkse werknemers en hun gezinsleden (echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner) geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Dit geldt niet voor niet -geregistreerde partners; voor hen geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Kinderen Voor kinderen o nder de 18 jaar geldt dat het gaat om kinderen van uzelf, die onder uw rechtmatig gezag staan. Voor adoptie – en pleegkinderen gelden andere voorwaarden. Kijk hiervoor op www.ind.nl . Let op! Uw familie – of gezinslid moet zich al in het buitenland voorbereiden op het verblijf in Nederland. Dat geldt voor familie – of gezins leden vanaf 18 tot de wettelijke AOW -leeftijd die een machtiging tot voorlopig verblijf nodig hebben om Nederland in te reizen (zie hoofd stuk 5). Zij z ijn verplicht het basisexamen inburgering buitenland te doen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat. Hierbij wordt de basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving getoetst. Pas als uw familie – of gezinslid in het buitenland is gesl aagd voor dit basisexamen, kunt u de aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf indienen. Het resultaat is 1 jaar geldig. Na het behalen van het examen hebt u dus 1 jaar de tijd om een aanvraag in te dienen. Als uw familie – of gezinslid het examen langer dan 1 jaar geleden heeft afgelegd, dan moet hij opnieuw examen doen.

PAGE – 3 ============
3 Aan het examen zijn kosten verbonden. Voor sommige familie – en gezinsleden geldt een vrijstelling of ontheffing van het basisexamen inburgering in het buitenland. Kijk voor de u itzonderingscategorieën en voor de kosten op www.rijksoverheid.nl (Onderwerpen > Inburgering). 4. Welke documenten hebt u nodig? Voordat u een aanvraag voor een verblijfsvergunning in kunt dienen, moet u alle benodigde papieren en gegevens verzamelen. Ook moet u buitenlandse documenten laten legaliseren en vertalen. U moet er rekening mee houden dat dit enkele maanden kan duren. Ook brengt dit kosten met zich mee. Bewijsmiddelen Bij een aanvraag voor e en verblijfsvergunning moet u diverse bewijsmiddelen inleveren. Uit die bewijsmiddelen moet blijken dat u en uw familie – of gezinslid aan de toelatingseisen voldoen. Ook moet de familie – of gezinsband worden aangetoond. Voorbeelden van bewijsmiddelen zijn: stukken waaruit uw inkomen blijkt; een kopie van uw paspoort en dat van uw familie – of gezinslid; de huwelijksakte of akte van het geregistreerd partnerschap; een ongehuwdverklaring; documenten waaruit het ouderlijk gezag blijkt; een bewijs dat het basise xamen inburgering buitenland is behaald; een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte. Deze is ook nodig voor inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP) in Nederland. Op het aanvraagformulier voor een verblijfsvergunning staat vermeld welke stukken en documenten u precies moet inleveren. Dit formulier vindt u op www.ind.nl . Bijzondere feiten en omstandigheden? Als volgens u sprake i s van bijzondere feiten en omstandigheden die bij de beslissing op uw aanvraag zouden moeten worden betrokken, dan dient u hierover een schriftelijke verklaring bij te voegen. U dient deze verklaring zo veel als mogelijk met (officiële) bewijsmiddelen te o nderbouwen. Officiële buitenlandse bewijsmiddelen Officiële buitenlandse bewijsmiddelen moeten zijn afgegeven en vervolgens zijn gelegaliseerd door de bevoegde autoriteiten van het land dat het bewijsmiddel heeft afgegeven. In sommige landen laat u het document daarna ook door de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het betreffende land legaliseren. In apostillelanden is een apostille, afgegeven door de bevoegde lokale autoriteiten, voldoende. Als er geen Nederlandse ambassade of consul aat aanwezig is in het betreffende land moet het document gelegaliseerd worden door de Nederlandse ambassade of consulaat die voor het betreffende land verantwoordelijk is. Officiële buitenlandse bewijsmiddelen zijn bijvoorbeeld geboorteakten en huwelijksa kten. Het legaliseren of apostilleren van deze bewijsmiddelen kan veel tijd in beslag nemen. Begint u dan ook enkele maanden voor het indienen van een aanvraag met het laten legaliseren of apostilleren in het land van herkomst. Voor meer informatie over le galisatie of apostillevereisten voor documenten per land en de uitzonderingen hierop, kunt u bellen met ‚Informatie Rijksoverheid™, telefoonnummer 1400. U kunt ook kijken op www.rijksoverheid.nl . Legaliseren Een document dat in het ene land rechtsgeldig is, is dat niet automatisch in het andere. Daarom moet u officiële buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland laten legaliseren. Dat betekent dat de autoriteiten die het document hebben afgegeven, verkla ren dat het document offi cieel is. Dit bevestigt de echtheid van de ondertekening van het document en de hoedanigheid van de ondertekenaar. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat het document. De ambassade of het consulaat controleert dan of de handtekening van de autoriteit echt is. Als er geen Nederlandse ambassade of consulaat aanwezig is in het betreffende land moet het document gelegaliseerd worden door de Nederlandse ambassade of consulaat die voor het betreffende land verantwoordelijk is.

PAGE – 4 ============
4 Soms is een zogenaamde apostillestempel op het document voldoende. In het buitenland geven doorgaans de ministers van Justitie of Buitenlandse Zaken zo™n stempel af. De Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat hoeft het doc ument dan niet meer te legaliseren. Een apostillestempel is alleen mogelijk als het document uit een land komt dat net als Nederland aangesloten is bij het Apostille verdrag. U kunt bij het Consulair Diensten Centrum van het Ministerie van Buitenlandse Zak en navragen of een land is aangesloten bij het Apostilleverdrag. Kijk op www.rijksoverheid.nl voor meer informatie. Voor legalisatie of een apostillestempel kunt u zelf contact opnemen met de lokale aut oriteit en. Vaak kunt u een docu ment laten legaliseren met de hulp van uw familie – of gezinslid in het land van herkomst. Aan legalisatie zijn kosten verbonden. Deze kosten betaalt u altijd, ook als u het document niet of niet tijdig hebt verkregen. Hoeveel legali satie kost, verschilt per land. Vraag hiernaar bij de autoriteiten in het land van herkomst. De Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van herkomst kan extra kosten in rekening brengen (bijvoorbeeld faxkosten). Vertalen Alle documenten die u indient bij de aanvraag, moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Dan moet u ze laten vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd. Beëdigde vertalers zijn opgenomen in he t Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Zie hiervoor www.bureauwbtv.nl . Laat u het document niet in Nederland vertalen maar in het buitenland? Dan moet u de vertaling laten legaliseren. Daarmee toont u aan d at u een bevoegde vertaler hebt ingeschakeld. 5. Hoe ziet de aanvraagprocedure eruit? Als u alle benodigde papieren hebt verzameld, kunt u een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning. Om Nederland in te reizen voor een verblijf van langer dan 90 dagen, is in veel gevallen een speciaal visum nodig. Dit heet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De procedure is dan iets anders dan wanneer geen mvv nodig is. Verblijfsvergunning zonder mvv Heeft uw familie – of gezinslid geen mvv nodig? Dan dient u een aanvraag in voor een verblijfsvergunning. Dat kunt u het beste doen als uw familie – of gezinslid nog in het buitenland is. Zodra de IND heeft laten weten een verblijfsvergunning af te geven, kan uw familie – of gezinslid naar Nederland komen. D an weet u zeker dat hij niet voor niets naar Nederland reist. Ook kan uw familie – of gezinslid u helpen alle benodigde documenten uit het land van herkomst te verzamelen. U kunt ook een aanvraag indienen terwijl uw familie – of gezinslid al in Nederland is. Alleen weet u dan niet zeker of hij wel een verblijfsvergunning krijgt. Ook kan het lastig zijn om alle benodigde documenten in Nederland te krijgen. Toegang en verblijf Heeft uw familie – of gezinslid een mvv nodig? Dan dient u een aanvraag in voor ee n mvv en verblijfsvergunning ineen. Dit is de procedure ‚Toegang en Verblijf™. Zowel u als uw familie – of gezinslid kan een mvv aanvragen. De ervaring leert dat u dit het beste zelf kunt doen. Met hulp van uw familie – of gezinslid kunt u alle benodigde doc umenten verzamelen. Is er iets niet duidelijk, dan kunt u hulp krijgen bij een IND -loket. Als de IND een mvv verleent, geeft u dit door aan uw familie – of gezinslid. Uw familie – of gezinslid moet de mvv binnen 3 maanden ophalen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat. Daarna heeft hij 90 dagen de tijd om Nederland in te reizen. Na aankomst in Nederland kan hij binnen 2 weken zijn verblijfsvergunning ophalen. Waar en wanneer hij zijn verblijfsvergunning kan ophalen, hoort u van de IND. Aanvraagformulieren Alle aanvraagformulieren staan op www.ind.nl .

PAGE – 5 ============
5 Kosten van de procedure Het aanvragen van een mvv en een verblijfsvergunning kost geld. Dit zijn zogenaamde ‚leges™. U moet leges betalen wanneer u de aanvraag indient. Als u geen leges betaalt, behandelt de IND uw aanvraag niet. U krijgt geen geld terug als de aanvraag wordt afgewezen. Op www.ind.nl staat een overzicht van de legestarieven. Duur van de procedure De procedure duurt maximaal 90 dagen voor een mvv en 90 dagen voor een vvr zonder mvv. U krijgt een brief waarin de beslissing staat. Het is ook mogelijk dat de IND meer gegevens nodig heeft om een beslissing te nemen. Dan ontvangt u hierover ook een brief . Als de aanvraag wordt ingewilligd, krijgt uw familie – of gezinslid een mvv en/of een verblijfsvergunning. Als de aanvraag wordt afgewezen, staat in brief waarom de aanvraag is afgewezen. Bent u het niet eens met de beslissing van de IND? Dan kunt u bezwa ar indienen. Hoe dat moet staat in de brief. 6. Welke rechten geeft de verblijfsvergunning? Op de verblijfsvergunning staat uw naam, omdat het familie – of gezinslid bij u verblijft. Hier staat welke rechten een verblijfsvergunning als familie – of gezinslid geeft. Geldigheid De verblijfsvergunning is geldig zolang uw familie – of gezinslid en u aan de voorwaarden voldoen, met een maximum van 5 jaar. Bent u Nederlander? Dan krijgt uw familie – of gezinslid een verblijfsvergunning voor 5 jaar. Hebt u een verblijfsvergunning die korter dan 5 jaar geldig is? Dan krijgt uw familie – of gezinslid een verblijfsvergunning met dezelfde einddatum als die van u. Werk Als u Nederlander bent of als u zonder tewerkstellingsvergunning mag werken, mag uw famili e- of gezinslid dat ook. In andere gevallen moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Let op! Als uw familie – of gezinslid een bijstandsuitkering aanvraagt in Nederland, kan dat gevolgen hebben voor de verblijfsvergunning. Deze kan worden ingetrokken. 7. Aan welke regels moet u zich houden? Als u verblijf aanvraagt voor een familie – of gezinslid, treedt u op als referent. Dit brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Als referent moet u zorgen dat uw familie – of gezinslid voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning. Niet alleen bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning, maar ook daarna. Als het familie – of gezinslid niet meer rechtmatig in Nederland kan verblijven, bent u er als referent voor verantwoordelijk dat hij Ned erland verlaat. Vertel uw familie – of gezinslid daarom aan welke regels u zich moet houden en wat hij zelf moet doen.

PAGE – 6 ============
6 Uw plichten Informatieplicht U bent verplicht wijzigingen te melden aan de IND als die van invloed kunnen zijn op de verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld als de gezinsband tussen u en uw familie – of gezinslid is verbroken of als u en uw familie – of gezinslid niet meer samenwonen. Administratieplicht U bent verplicht relevante informatie over uw familie – of gezinslid te ver zamelen en te bewaren. Bijvoorbeeld stukken waaruit blijkt dat u voldoende geld hebt om uw familie – of gezinslid te onderhouden en documenten waaruit de band met uw familie – of gezinslid blijkt. U moet deze gegevens en stukken bewaren tot 5 jaar nadat u ni et meer optreedt als referent voor het familie – of gezinslid. De IND kan op elk moment gegevens opvragen om na te gaan of u aan uw verplichtingen hebt voldaan . Plichten van uw familie – of gezinslid Ook uw familie – of gezinslid heeft een informatieplich t. Hij moet belangrijke wijzigingen dus ook zelf melden aan de IND. Het gaat dan in ieder geval om: wijziging van woon – of verblijfplaats; vertrek naar het buitenland voor langere tijd. De referent U bent referent tot: de verblijfsvergunning van uw familie – of gezinslid is ingetrokken; uw familie – of gezinslid een verblijfsvergunning heeft gekregen voor verblijf bij een ander familie – of gezinslid; uw familie – of gezinslid een verblijfsvergunning heeft gekregen voor een ander verblijfsdoel, bijvoorbe eld voor werk of studie; uw familie – of gezinslid een verblijfsvergunning heeft gekregen voor onbepaalde tijd; uw familie – of gezinslid Nederlander is geworden. 8. Wat gebeurt er als de situatie verandert? Als referent bent u verplicht wijzigingen te melden aan de IND die van invloed kunnen zijn op het verblijfsrecht van uw familie – of gezinslid. De IND onderzoekt dan of er reden is om de verblijfsvergunning in te trekken of te wijzigen. Wijziging van de verblijfsvergunning Sommige situaties geven aanleiding om de verblijfsvergunning te wijzigen. Wil uw familie – of gezinslid samenwonen met een ander familie – of gezinslid in Nederland? Dan moet een wijziging van de verblijfsvergunning voor hem worden aangevraagd. Werkt of studeert het familie – of gez inslid in Nederland? Dan kan de onderwijsinstelling of werkgever mogelijk een verblijfsvergunning aanvragen. Zie voor meer informatie de publicaties ‚Naar Nederland komen om te studeren™ en ‚Naar Nederland komen om te werken™ op www.ind.nl . In een aantal gevallen kan het familie – of gezinslid een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld als hij 5 jaar of langer een verblijfsvergunning heeft gehad en met succes is ingeburgerd in Nederland. Kinderen kunnen in aanmerking komen voor een zelfstandige verblijfsvergunning als zij 1 jaar of langer een verblijfsvergunning hebben gehad toen zij nog geen 18 jaar waren. Intrekking van de verblijfsvergunning Voldoet uw familie – of gezinslid niet meer aan de voorwaard en voor verblijf, bijvoorbeeld omdat er een eind is gekomen aan de relatie? Dan kan de verblijfsvergunning worden ingetrokken. Ook als uw familie – of gezinslid voor langere tijd buiten Nederland verblijft, kan de IND in bepaalde gevallen de verblijfsvergun ning intrekken. In dat geval zal uw familie – of gezinslid Nederland moeten verlaten, tenzij hij op andere gronden rechtmatig in Nederland kan verblijven.

PAGE – 8 ============
8 Mijn familielid heeft onjuiste gegevens verstrekt, kan ik dan een boete krijgen? U kunt een boete krijgen als u onjuiste gegevens hebt doorgegeven aan de IND, ongeacht of u die hebt gekregen van uw familie – of gezinslid. Hoe lang kan de IND kosten voor gedwongen vertrek uit Nederland op mij verhalen? De IND kan de kosten op u verhalen tot 1 jaar nadat u geen referent meer bent voor het familie – of gezinslid. Ik ben werkloos geworden, wat nu? U moet voldoende geld hebben om uw familie – of gezinslid te kunnen onderhouden. Bij de aanvraag voor een verblijfsvergunning moet u aantonen dat u aan deze voorwaarde voldoet. Als u werkloos wordt nadat de verblijfsvergunning is verstrekt, hoeft dat niet direct gevolgen te hebben zolang uw inkomen nog steeds voldoende en zelfstandig is. Een WW -uitkering telt bijvoorbeeld mee, maar een Wwb -uitkering niet. 11. Meer informatie Internet Op www.ind.nl vindt u meer informatie over de procedure en voorwaarden voor verblijfsvergunningen, visa, en hoe u Nederlander kunt worden. U kunt hier ook online een afspraak maken voor uw bezoek aan een IND -loket. Telefoon De IND is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via 088 043 04 30. Voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke tarief. Vanuit het buitenland belt u +31 88 043 04 30. Houd het v -nummer paraat (indien bekend) . Let op ! Is de beslistermijn van uw aanvraag nog niet verlopen? Dan is uw aanvraag nog in behandeling en kunnen we u geen informatie geven over de status van uw aanvraag. Social media De IND is actief op Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube. He bt u een algem ene vraag, dan kunt u die stellen aan het webcareteam van de IND. Zij beantwoorden uw vragen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Socialmedia kanalen zijn openbaar. Vermeld vanwege uw privacy daarom geen V -nummer en andere persoonlijke informatie. De IND reageert via social media niet inhoudelijk op vragen over uw dossier. Kijk voor meer informatie op www.ind.nl/socialmedia . Brief of e -mail Algemene vragen Immigratie – en Naturalisatiedienst Postbus 17 9560 AA Ter Apel E-mail : op www.ind.nl kunt u uw vraag stellen via het e -mailformulier. Bezoek In Nederland kunt u ook terecht bij een IND -loket. Kijk op www.ind.nl voor de dichtstbijzijnde vestiging. Houd er rekening mee dat u eerst een afspraak moet maken.

PAGE – 9 ============
9 Klachten Wilt u een klacht indienen over de wijze wa arop u door de IND bent behandeld? Dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier op www.ind.nl . U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de IND. Het telefoonnummer is 088 043 04 70. Vragen over legalisatie? Voor informatie over legalisatie van documenten (geboorteakte, huwelijksakte) kunt u bellen met telefoonnummer 1400 (Informatie Rijksoverheid). Via internet: www.rijksoverheid.nl . Verwerking van persoonsgegevens De Immigratie – en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling van uw aanvraag, melding of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als dat nodig is. Ook gebruikt en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt zich daarbij aan de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook rechten. Als u dat vraagt, mag u bijvoor beeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven. Op www.ind.nl leest u hoe de IND met uw gegevens omgaat en welke r echten u hebt. Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. Aan de inhoud van de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst uit deze uitgave mag onder bronvermelding worden gebruikt.

PAGE – 10 ============
10 Bijlage Schematisch overzicht van de aanvraagprocedure voor een verblijfsvergunning In onderstaand schema leest u wat u, uw familie – of gezinslid en de IND moeten doen om een verblijfsvergunning te krijgen voor uw familie – of gezinslid. Wat doet u? Wat doet uw familie – of gezinslid? Wat doet de IND? 1. U bekijkt aan de hand van de publicatie of u en uw familie – of gezinslid aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning voldoen. U controleert op www.ind.nl welke bewijsstukken en documenten nodig zijn en of uw familie – of gezinslid een mvv nodig heeft. U vult uw situatie in. Daarna kunt u een aanvraagset op maat downloaden. Is uw familie – of gezinslid inburgeringsplichtig? Dan moet hij eerst examen doen. Raadpleeg voor meer informatie de Nederlands e ambassade of het Nederlands consulaat. 2. U verzamelt alle bewijsstukken en documenten die u in moet leveren bij de aanvraag. Officiële buitenlandse documenten laat u legaliseren en vertalen. Uw familie – of gezinslid kan u helpen officiële buitenlandse documenten te laten legaliseren en te laten vertalen. 3. U dient een aanvraag voor een verblijfsvergunning in bij de IND op de voorgeschreven wijze in het aanvraagformulier. Als uw familie – of gezinslid een mvv nodig heeft, gaat het om een aanvraag voor een mvv en een verblijfsvergunning ineen. De IND bevestigt de ontvangst van de aanvraag. U krijgt de gelegenheid om de leges te betalen. 4. De IND beoordeelt de aanvraag en laat u weten of uw familie – of gezinslid wordt toegelaten tot Nederland. De wettelijke termijn is 90 dagen. 5. U krijgt een brief waarin de beslissing van de IND staat. U licht uw familie – of gezinslid in. Bent u het niet eens met de beslissing van de IND, dan kunt u bezwaar indienen. Bij een positieve beslissing op een aanvraag voor een mvv en verblijfsvergunning ineen, gaat uw familie – of gezinslid binnen 3 maanden naar de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat voor de mvv. Daarna heeft hij 90 dagen de tijd om Nederland in te reizen. Als een mvv nodig is, licht de IND de ambassade of het consulaat in over de positieve beslissing. De IND laat u weten waar en wanneer in Nederland uw familie – of gezinslid de verblijfsvergunning kan ophalen. 6. U geeft door aan uw familie – of gezinslid waar en wanneer hij zich kan melden bij de IND. Uw familie – of gezinslid meldt zich bij het IND-loket op de afgesproken datum en haalt zijn verblijfsvergunning op. Als dat is vereist, laat hij binnen 3 maanden na aankomst in Nederland tbc -onderzoek doen bij de GGD. Verder sluit uw familie – of gezinslid zo snel mogelijk een ziektekostenverzekering af. Als uw familie – of gezinslid inburgeringsplichtig is dan moet hij in Nederland verder inburgeren. De IND controleert de identiteit van het familie – of gezinslid en geeft de verblijfsvergunning a f.

114 KB – 10 Pages