Oct 13, 2021 — Vooraf. Bestuurder en Raad van Commissarissen (RvC) van Bergopwaarts werkten samen aan voorliggende visie. Kaders hiervoor zijn de Woningwet

66 KB – 7 Pages

PAGE – 1 ============
1 / 7 Visie op Besturen & Toezicht Houden Woningbouwvereniging Bergopwaarts Vastgesteld op 13 oktober 2021 Vooraf Bestuur der en R aad van Commissarissen (RvC) van Bergopwaarts werkten samen aan voorliggende visie. Kaders hiervoor zijn de Woningwet en de Governancecode 2020. Deze geven richting aan de wijze waarop wij, bestuurder en Rv C , functioneren en hoe wij verantwoording afleggen over onze resultaten. De principes uit de Governancecode ge lden voor Bergopwaarts als geheel. Alle werknemers geven tenslotte vorm aan de transparante en maatschappelijke organisatie die Bergopwaarts is. Het schrijven van deze visie geeft ons als bestuurder en interne toezichthouders van Bergop waarts de kans ons uit te spreken over hoe wij ons inzetten voor de belangh ebbenden van Bergop waarts. Dat zijn huurders , woningzoekenden, werknemers, samenwerkingspartners en externe toezichthouders. Deze tekst is dan o ok bedoeld voor onze belanghebbenden in brede zin en richt zich zowel op het nu als toekomst. We presenteren onze visie in drie delen: 1. De visie op besturen en toezicht houden 2. Vormgeven aan besturen en toezicht houden 3. Kaders en randvoorwaarden voor besturen en toezicht houden

PAGE – 2 ============
2 / 7 1 Visie op besturen en toezicht houden Bergop waarts is als woningcorporatie een maatschappelijke onderneming met een maatschappelijke opdracht op het gebied van volkshuisvesting. We geven onze inzet vorm volgens onze strategische visie die rust op drie kernwaarden : Samen, Persoonlijk en Betrokken . Wij dragen zorg voor wonen in een leefbare omgeving, waarbij we samen met tal van partners zorg en voor prettige en goede woon – en leefomstandigheden voor on ze huurders. Het waarmaken van toegevoegde maatschappelijke waarde staat voorop . Het financieel gezond blijven van de organisatie op lange termijn is daarvoor noodzakelijk. Professioneel bestuur en adequaat intern toezicht zijn de basis van een goed functionerende corporatie die maatschappelijke meerwaarde genereert. Zowel bestuurder als RvC van Bergopwaarts hebben hierbij een specifieke rol. Deze verschillen van aard . D e wis selwerking ertussen is belangrijk voor het goed functioneren van het bestuur en toezicht. Bij complexe vraagstukken zoeken toezichthouders en bestuurder elkaar op. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van Bergop wa arts vanuit de vastgestelde strategie . M et verstandige inzet van de bijbehorende (financiële) middelen. De visie op besturen We kennen bij Bergopwaarts een een hoofdig bestuur. De bestuurder is eindverantwoordelijk en is aanspreekbaar op alles wat Ber gopwaarts aangaat . De RvC stelt de bestuurder aan voor het besturen en aansturen van Bergop waarts . E n voor het realiseren van maatschappelijke meerwaarde door het uitvoeren van de volkshuisvestelijke taken in het werkgebied. Hierbij werken we vanuit de opgestelde missie, visie en doelstellingen . Deze vormen de basis voor ons meerjarig ondernemingsplan en dus vo or al onze activiteiten in de komende jaren. In ons ondernemingsplan zijn onze drie kernwaarden verder uitgewerkt. De voornaamste opdracht van Bergop waarts is het goed en passend huisvesten van mensen die om uiteenlopende redenen afhankelijk zijn van soci ale woonruimte, nu en in de toekomst. Daarom beoordelen we ieder investeringsbesluit mede vanuit het lange termijn perspectief en vanuit duurzaam (toekomstbestendig) volkshuisvestelijk belang. Om de goede keuzes te maken, hebben we structureel en over de diverse belanghebbenden van Bergop waarts. De b estuur der k an alleen aan de taken en verantwoordelijkheden voldoen met een goed functionerende organisatie waarin prettig gewerkt kan worden. Daarom vinden we bij Bergopwa arts goed werkgeverschap een belangrijk onderdeel van goed besturen. Vanuit de principes Samen , Persoonlijk en Betrokken , werken we bij Bergop waarts . We maken gebruik van de expertise en professionaliteit van onze wer knemers . De bestuurder zorg t voor coördinatie bij realisatie van doelstellingen en voor continuïteit op basis van onze visie. Vanuit bovenstaande overtuigingen kiezen we ervoor om Bergop waarts een waarde gedreven organisatie te laten zijn. We denken bove nal vanuit wat we echt belangrijk vinden en laten dit leidend zijn bij de beslissingen die we nemen. De bestuur der zorg t voor weloverwogen besluitvorming en kaders daarvoor. Dit creëert de randvoorwaarden voor goed toezicht, zowel extern als intern. On ze openheid en waarden gedreven visie op besturen zijn de basis voor de relatie met de RvC.

66 KB – 7 Pages