Algemene verplichtingen van de opdrachtgever 17. Hoofdstuk 6. Artikel 13. Aansprakelijkheid van. Aansprakelijkheid van de adviseur voor toerekenbare.

39 KB – 40 Pages

PAGE – 3 ============
De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever Πarchitect, ingenieur en adviseur DNR 2011Eerste herziening, juli 2013 BNAKoninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten NLingenieursBranchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus

PAGE – 4 ============
BNAKoninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66bna@bna.nlwww.bna.nl NLingenieursBranchevereniging van advies-, management- en ingenieursbureaus Casuariestraat 11Postbus 30442 2500 GK Den HaagT 070 314 18 68info@NLingenieurs.nl www.NLingenieurs.nl De DNR 2011 is de herziene versie van de DNR 2005. De DNR 2011 komt daarmee in de plaats van de DNR 2005. Bij de regeling hoort een Toelichting en een Model Basisopdracht. Deze zijn separaat verkrijgbaar. In deze eerste herziening (juli 2013) is artikel 56 aangepast.

PAGE – 8 ============
Hoofdstuk 9 Artikel 24 Opzegging van de opdracht Opzegging van de opdracht zonder grond 24 Artikel 25 Gronden voor opzegging van de opdracht 24 Artikel 26 Vertraging en onderbreking 24 Artikel 27 Toerekenbaar tekortkomen 24 Artikel 28 Overmacht 24 Artikel 29 Onvermogen 24 Artikel 30 Wijziging rechts- of samenwerkingsvorm 25 Artikel 31 Overlijden 25 Artikel 32 Arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon 25Hoofdstuk 10 Artikel 33 Gevolgen van de opzegging van Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de opdracht de opdrachtgever 26 Artikel 34 Rechten op het advies na opzegging zonder grond door de opdrachtgever 26 Artikel 35 Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de adviseur 26 Artikel 36 Rechten op het advies na opzegging zonder grond door de adviseur 27 Artikel 37 Betalingsverplichting na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de adviseur 27 Artikel 38 Rechten op het advies na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de adviseur 28 Artikel 39 Betalingsverplichting na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de opdrachtgever 28 Artikel 40 Rechten op het advies na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de opdrachtgever 28 Artikel 41 Betalingsverplichting na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de opdrachtgever 29 Artikel 42 Rechten op het advies na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de opdrachtgever 29 Artikel 43 Betalingsverplichting na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de adviseur 29 Artikel 44 Rechten op het advies na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de adviseur 30

PAGE – 9 ============
Hoofdstuk 9 Artikel 24 Opzegging van de opdracht Opzegging van de opdracht zonder grond 24 Artikel 25 Gronden voor opzegging van de opdracht 24 Artikel 26 Vertraging en onderbreking 24 Artikel 27 Toerekenbaar tekortkomen 24 Artikel 28 Overmacht 24 Artikel 29 Onvermogen 24 Artikel 30 Wijziging rechts- of samenwerkingsvorm 25 Artikel 31 Overlijden 25 Artikel 32 Arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon 25Hoofdstuk 10 Artikel 33 Gevolgen van de opzegging van Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de opdracht de opdrachtgever 26 Artikel 34 Rechten op het advies na opzegging zonder grond door de opdrachtgever 26 Artikel 35 Betalingsverplichting na opzegging zonder grond door de adviseur 26 Artikel 36 Rechten op het advies na opzegging zonder grond door de adviseur 27 Artikel 37 Betalingsverplichting na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de adviseur 27 Artikel 38 Rechten op het advies na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de adviseur 28 Artikel 39 Betalingsverplichting na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de opdrachtgever 28 Artikel 40 Rechten op het advies na opzegging door de opdrachtgever op een grond gelegen bij de opdrachtgever 28 Artikel 41 Betalingsverplichting na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de opdrachtgever 29 Artikel 42 Rechten op het advies na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de opdrachtgever 29 Artikel 43 Betalingsverplichting na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de adviseur 29 Artikel 44 Rechten op het advies na opzegging door de adviseur op een grond gelegen bij de adviseur 30Hoofdstuk 11 Artikel 45 Eigendom en gebruik van Eigendom van documenten 31documenten Œ rechten van Artikel 46 de adviseur op het advies Rechten van de adviseur op het advies 31 Artikel 47 De uitvoering van het object 32 Artikel 48 Recht van herhaling van het advies 32Hoofdstuk 12 Artikel 49 Financiële bepalingen Algemene bepalingen 33 Artikel 50 Advieskosten 33 Artikel 51 Bepaling van advieskosten 34 Artikel 52 Berekening als een percentage van de uitvoeringskosten 34 Artikel 53 Berekening op grondslag van bestede tijd 35 Artikel 54 Vaststelling vast bedrag 35 Artikel 55 Advieskosten in geval van aanpassingen en wijzigingen 35 Artikel 56 Betaling van advieskosten 36Hoofdstuk 13 Artikel 57 Toepasselijk recht, geschillen en Toepasselijk recht 37vaststelling Artikel 58 Geschillen 37 Artikel 59 Vaststelling en depot 37

PAGE – 11 ============
11101 Begripsbepalingen Artikel 1 Verstaan wordt onder: Begripsbepalingen advieshet resultaat van de werkzaamheden van de adviseur; advieskosten het honorarium en de kosten, de omzetbelasting daarin niet begrepen; adviseurde partij die de opdracht aanvaardt; architect in het kader van deze regeling genoemd adviseur; consumenteen natuurlijke persoon, die te dezen niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; derden-adviseurs adviseurs, die geen partij zijn bij de opdracht opgedragen aan de adviseur; deze regeling Rechtsverhouding opdrachtgever Œ architect, ingenieur en adviseur DNR 2011; detacheren het ter beschikking stellen van een of meer natuurlijke personen aan een opdrachtgever teneinde onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten; documenteninformatiedragers in welke vorm dan ook; faseeen afgebakend stadium met een gede˜nieerd en toetsbaar resultaat; honorariumde vergoeding die de adviseur toekomt voor diens werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen; ingenieur in het kader van deze regeling genoemd adviseur; kosten toezichtskosten en bijkomende kosten, de omzetbelasting daarin niet begrepen; objecthet in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard; opdrachtde overeenkomst tussen opdrachtgever en adviseur; opdrachtgever de partij die de opdracht verleent; participant elke deelnemer aan het project, onder wie opdrachtgever, adviseur, derden- adviseurs en zij die het object uitvoeren; project het geheel van activiteiten, waaronder de aan de adviseur opgedragen werkzaam- heden, gericht op de totstandbrenging van hetgeen de opdrachtgever beoogt; rechten van de adviseur rechten die de adviseur uit hoofde van wetgeving en/of de opdracht op het advies toekomen; toerekenbare tekortkoming een tekortkoming die te wijten is aan schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of volgens in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van de schul -denaar komt. Onder in het verkeer geldende opvattingen wordt verstaan: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend adviseur of opdrachtgever onder de betreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplet -tendheid Œ en waar het de adviseur betreft: met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust Œ had kunnen en behoren te vermijden; uitvoeringskosten de kosten van het uitvoeren van het object door de uitvoerende partijen, de omzetbelasting daarin niet begrepen; werk ontwerpen, schetsen, plastische werken, uitvindingen en dergelijke in de zin van de Auteurswet 1912 en/of Rijkswet houdende regels met betrekking tot octrooi.

39 KB – 40 Pages