Ad 1 Wetgevende macht. De wetgevende macht wordt uitgeoefend door de Koning(in) in samen- werking met de volksvertegenwoordiging (de Staten-Generaal) die be

97 KB – 18 Pages

PAGE – 1 ============
© Noordhoff Uitgevers bv 131.1Staatsinrichting 1.2Wetgeving en recht 1.3Europese Unie Een staat wordt gevormd door een gemeenschap van mensen dieleven op een door grenzen afgebakend grondgebied, die bestuurd wor- den door een hoogste gezag en die niet afhankelijk zijn van een ande-re bevolkingsgroep. Hoe die staat wordt bestuurd, wordt besproken inparagraaf 1.1. Om die gemeenschap leefbaar te houden en de belangen van elk indi-vidu te ordenen en te waarborgen, wordt door het staatsbestuur eenwetgeving gemaakt. In deze wetgeving worden de rechten en plichten van de inwoners ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de staat vastgelegd. Paragraaf 1.2 gaat in op wetgeving en recht. In het belang van economische vooruitgang en samenwerking wordenmet staatsbesturen van andere Europese staten, elk met een eigen wet-geving, bindende afspraken gemaakt om de wetgeving van de afzon- derlijke staten op af te stemmen. Daardoor ontstond de EuropeseUnie, wat wordt besproken in paragraaf 1.3.Om als persoon of als rechtspersoon te kunnen functioneren en metelkaar te kunnen communiceren, is het belangrijk om inzicht te heb-ben in het tot stand komen van de wetgeving en de inrichting van deNederlandse staat en zijn onderdelen.Functioneren van de staat1

PAGE – 2 ============
14Deel 1 Publiekrechtelijk bouwrecht OPENINGSCASUSWet- en regelgeving Frank heeft het diploma mbo-bouwkunde op zak en is op zoek naar passendwerk in de bouw. Tot dat moment heeft hij gewerkt bij een houtverwerkings -bedrijf op het industrieterrein. Omdat hij tijdens zijn opleiding enige juridische kennis heeft opgedaan wordt hij op een dag bij de directeur van het bedrijf ge- roepen die met hem wil discussiëren over de uitbreiding van het bedrijf. Omdat het erg goed gaat met het bedrijf heeft men het plan opgevat een extra bedrijfs- ruimte voor machinale houtbewerking te gaan bouwen. Het blijkt dat een omgevingsvergunningvan de gemeente nodig is. De bouw blijkt in strijd met het bestemmingsplan te zijn, waardoor een projectafwijkings- beluitingevolge de Wet ruimtelijke ordening nodig is. De directeur heeft laatst in de krant gelezen dat het kabinet vermindering van regeldruk voorstaat en dat op grond van deWet algemene bepalingen omgevingsrecht en een algemene maat-regel van bestuur het bouwen misschien wel vergunningvrij is.Om daar zeker van te zijn wil hij het ministerie van infrastructuur en milieu benaderen. Hijvraagt Frank het een en ander uit te zoeken. Frank vraagt zich af hoe hij hier een goed antwoord op kan vinden.1.1 StaatsinrichtingIn het woord staatsinrichtingzijn twee begrippen besloten, namelijk hetbegrip staaten het begrip functioneren van die staat. Staatsinrichting isde organisatie en inrichting van de staat en zijn onderdelen (provin-cies, gemeenten en waterschappen).In Nederland onderscheiden wij in volgorde van belangrijkheid enmacht drie soorten besturen:1staatsbestuur 2provinciaal bestuur 3gemeentelijk bestuur. Naast deze bestuursvormen die een bestuurlijke decentralisatieinhou-den, bestaat verder nog een functionele decentralisatiewaartoe de water-en zuiveringschappen behoren.In de volgende subparagrafen worden de genoemde bestuursvormen besproken.1.1.1StaatsbestuurIn Nederland is de regeringsvorm een erfelijke constitutionele monarchie met een parlementair stelsel. Een monarchie is een staatsvorm waarbij een vorst aan het hoofd staaten het gezag voor zijn leven uitoefent; dit houdt feitelijk in dat detroonopvolging erfelijk is. Wel kan een vorst troonsafstand ( abdicatie)doen ten behoeve van zijn opvolger. Koningin Beatrix deed dit in 2013. Parlementaireconstitutionele monarchie © Noordhoff Uitgevers bv

PAGE – 3 ============
Constitutioneel wil zeggen dat de vorst in de uitoefening van het gezaggebonden is aan de grondwet , de constitutie. Een monarchie waarbij de monarch niet gebonden is aan een grondwet, maar onbeperkt gezag uitoefent, noemt men een absolute monarchie .Een parlementair stelselwil zeggen dat de vorst bovendien bij het uit-voeren van zijn taak de medewerking behoeft van het parlement. Tegenover de monarchie in algemene zin staat de republiek . Denk bij-voorbeeld aan Frankrijk. Hier staat een president aan het hoofd van de regering. Deze wordt meestal voor een aantal jaren gekozen en somsvoor het leven; de opvolging is niet erfelijk. Ook hier kan een parle- ment een belangrijke rol spelen in het bestuur van de staat. Door middel van een parlement kunnen de burgers (het volk) invloed uitoefenen op de regering. In een democratische regeringsvorm heb-ben het kabinet en de ministers het vertrouwen van het parlement nodig om aan te kunnen blijven. Democratie betekent letterlijk: demacht van het volk. Als een staatshoofd de invloed van het parlement sterk vermindert of heeft verminderd en zelf de macht naar zich toe trekt, waardoor hetparlement eigenlijk alleen in naam bestaat, spreken we van een dicta-tuur.In het staatsbestuur onderscheiden we drie machten:1wetgevende macht; 2uitvoerende macht; 3rechterlijke macht. Ad 1 Wetgevende macht De wetgevende machtwordt uitgeoefend door de Koning(in) in samen-werking met de volksvertegenwoordiging (de Staten-Generaal) die be-staat uit de Eerste en Tweede Kamer. De belangrijkste taak van de wetgevende macht is het maken van wet- ten die voor iedereen die op Nederlands grondgebied verblijft van toe- passing en bindend zijn.Belangrijk hierbij is de Grondwet . In de Grondwet worden de rechten enplichten van overheid en onderdanen geregeld. Zij is de basis van de Nederlandse wetgeving. In het eerste hoofdstuk zijn de grondrechten geregeld. Belangrijke grondrechten zijn:·het discriminatieverbod;·de vrijheid van godsdienst, levensovertuiging en meningsuiting;·de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam;·het brief- en telefoongeheim;·de vrijheid van onderwijs. In de Grondwet staan verder nog hoofdstukken over inrichting, werk-wijze en omvang van staat, regering, Staten-Generaal, Raad van State, wetgeving en rechtspraak. In deze hoofdstukken is ook vastgelegdwelke onderwerpen door de Staten-Generaal middels een wet moeten worden geregeld. Een door de Grondwet verplicht gestelde wet wordt een organieke wetgenoemd. Voorbeelden hiervan zijn de Kieswet, de Provinciewet en de Gemeentewet.GrondwetStaten-Generaal1 Functioneren van de staat 15© Noordhoff Uitgevers bv

PAGE – 4 ============
© Noordhoff Uitgevers bv 16Deel 1 Publiekrechtelijk bouwrecht In de Grondwet is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan de instelling,opheffing en werkwijze van provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. Een grondwetswijziging kan niet al te gemakkelijk en lichtvaardig totstand worden gebracht. Eerst wordt de herziening behandeld als eennormale wet. Daarna wordt zowel de Eerste als de Tweede Kamer ont- bonden en wordt de herziening opnieuw bij de kamers ingebracht. Denieuw gekozen kamers overwegen dan het wetsvoorstel en kunnen dit alleen aannemen met ten minste tweederde van het aantal uitgebrach-te stemmen.Ad 2 Uitvoerende macht De uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de Koning(in), dat wilzeggen door de Koning(in) en de ministers. Het staatshoofd en de mi-nisters vormen samen de regering, ook wel de Kroon genoemd. Alleende ministers zijn verantwoording schuldig aan de Staten-Generaal(volksvertegenwoordiging). Zij zijn degenen die werkelijk de uitvoerende macht uitoefenen. De Ko-ning(in) is geen verantwoording schuldig en heeft ook geen zelfstandi-ge bevoegdheden. De ministers zijn verantwoordelijk voor het doen en laten van de Koning(in). De Koning(in) moet zich in staatkundige zaken gedragen zoals de ministers voorschrijven. Tot de uitvoerende macht behoort het uitvaardigen van:·algemene maatregelen van bestuur (AMvB);·ministeriële regelingen;·Koninklijke Besluiten (KB).Omdat zowel een AMvBals een ministeriële regeling een uitwerking isvan een wet waaraan elke Nederlandse onderdaan gebonden is, gelden deze ook voor elke Nederlander. Voordat een AMvB wordt vastgesteld en vervolgens afgekondigd, moet de Raad van State worden gehoord. Koninklijke Besluitenkunnen in twee verschijningsvormen voorkomen:·Als een KB dat algemeen verbindend is en in de regel betrekkingheeft op het in werking treden van een wet of van een AMvB. Dit type van een KB moet in het Staatsbladworden afgekondigd.·Als een KB in engere zin. Dit KB heeft veelal betrekking op een groeppersonen of zelfs maar op één persoon. Dit type van een KB moet in de Staatscourantworden afgekondigd.De Staatscourantis het officiële nieuwsblad van de regering, dat dage-lijks op werkdagen verschijnt. In deze (digitale) krant worden allerlei gegevens over de dagelijkse feiten opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe fabrieks- en handelsmerken, faillissementen en door de re-gering goedgekeurde statuten.Het Staatsbladverschijnt alleen als er iets bijzonders moet worden be-kendgemaakt: een wet, een AMvB, soms een KB.Een wet treedt pas in werking nadat deze in het Staatsbladis afgekon-digd.Ad 3 Rechterlijke macht De rechterlijke macht wordt uitgeoefend door voor het leven benoemdeonafhankelijke rechters. In de strafrechtspraak behandelen zij zaken waarbij burgers een wet hebben overtreden, in principe dus geschillentussen staat en onderdaan. In de burgerlijke (civiele) rechtspraak be-Staatscourant

PAGE – 5 ============
© Noordhoff Uitgevers bv 1 Functioneren van de staat 17handelen zij geschillen tussen burgers onderling en treden zij alsscheidsrechters op. Soms treden zij ook als scheidsrechters op tussen staat en burgers.In de rechterlijke organisatie worden de volgende vormen onderschei-den:·Het kantongerecht behandelt naar verhouding de minder belangrijkezaken (waaronder overtredingen) en speelt ook een voorname rol bijarbeidsgeschillen.·De rechtbank behandelt alle civiele zaken, evenals de strafzaken enmisdrijven. Bovendien fungeert ze als instantie voor hoger beroep in kantongerechtzaken.·Het gerechtshof behandelt in hoger beroep de daarvoor in aanmer- king komende zaken van de rechtbank.·De Hoge Raadis het hoogste rechtscollege in ons land. Hij behandeltin hoofdzaak de zogenoemde cassatierechtspraak en zorgt hiermeevooral voor de eenheid in de rechtspraak.De drie zojuist behandelde machten binnen het staatsbestuur houdenelkaar in evenwicht door middel van een ingewikkeld systeem van con- troles op elkaars activiteiten. Dit is nodig omdat een te groot overwicht van één bepaalde macht zou kunnen leiden tot ongewenste toestan- den.Belangrijke organen in het staatsbestuur zijn:·Raad van State;·Staten-Generaal.Raad van StateHet hoogste en oudste adviesorgaan van de Kroon is de Raad van State,die onder andere gehoord moet worden bij elk ontwerp van wet. De raad staat onder voorzitterschap van de Koning(in) en bestaat verderuit maximaal 24 leden en een met de dagelijkse leiding belaste vice-president. De taak van de Raad van State bestaat in hoofdzaak uit:·het adviseren van het staatshoofd;·het adviseren van de Kroon;·rechtspraak.Het staatshoofd vraagt aan de Raad van State advies aangaande wets-voorstellen en ontwerpen van AMvB, overeenkomsten met andere mo-gendheden en volkenrechtelijke organisaties.De raad adviseert de Kroon over te nemen besluiten tot vernietiging,bijvoorbeeld besluiten van een gemeentebestuur die in strijd zijn met de wet of het algemeen belang. De raad wordt ook gehoord in die gevallen waarin de wet dit voor-schrijft, zoals bij de Onteigeningswet. Hij kan aan de Kroon voorstellen doen aangaande onderwerpen van wetgeving of bestuur. Daarnaast bestaat een speciale afdeling voor geschillen van bestuur. Die heeft tot taak de Kroon te adviseren met betrekking tot beroepenwaarop ingevolge een wettelijk voorschrift door de Kroon moet wor- den beslist.

PAGE – 6 ============
© Noordhoff Uitgevers bv 18Deel 1 Publiekrechtelijk bouwrecht De Afdeling bestuursrechtspraak beslist over beroepen die aangetekendzijn op grond of krachtens de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Volgens de Awb kunnen burgers beroep tegen overheidsbeschikkingen aanteke- nen in gevallen waar een andere mogelijkheid ontbreekt. Ook aan gemeentebesturen is deze mogelijkheid gegeven.Staten-GeneraalDe Staten-Generaalbestaan uit een door het volk gekozen Eerste enTweede Kamer. De Eerste Kamer, ook wel de Senaatgenoemd, heeft 75 leden en treedtom de vier jaar in zijn geheel af. De leden worden gekozen door de Pro-vinciale Staten en dus indirect door het volk. Men noemt dit getrapteverkiezingen. De verkiezing van de Eerste Kamer moet plaatsvinden bin-nen drie maanden nadat de verkiezingen voor de Provinciale Statenzijn gehouden.Om gekozen te kunnen worden, moet men meerderjarig zijn en de Ne-derlandse nationaliteit bezitten (passief kiesrecht). De Eerste Kamer kan wetsvoorstellen aannemenof verwerpen .Verder heeft hij een aantal rechten: ·Het recht van interpellatie wil zeggen dat hij aan de regering schrifte-lijke vragen kan stellen.·Het recht van enquête wil zeggen dat hij buiten de regering om eenonderzoek kan instellen.·Het budgetrecht is het recht om een begroting aan te nemen of te ver-werpen.De Tweede Kamer heeft 150 leden en wordt rechtstreeks door het volkgekozen. Om de vier jaar treedt hij in zijn geheel af. Om gekozen te kunnen worden (passief kiesrecht ), moet men Nederlander zijn en 18jaar oud zijn. Om te mogen kiezen (actief kiesrecht ), moet men 18 jaaroud zijn.De Tweede Kamer heeft dezelfde rechten als de Eerste Kamer, en bo- vendien: ·het recht van amendement;·het recht van initiatief.Het recht van amendement is het belangrijkste, omdat de Tweede Kamer daarmee in een wetsontwerp veranderingen kan aanbrengen. Het recht van initiatief geeft aan de leden het recht zelf een wetsontwerpin te dienen. Als voorbeeld noemen we de bekende Kinderwet van Van Houten (het prille begin van onze arbeidswetgeving).1.1.2Provinciaal bestuurHet provinciaal bestuur wordt gevormd door:·Provinciale Staten;·Gedeputeerde Staten;·de commissaris der Koning(in).Provinciale Staten(PS) vormen het algemeen bestuur van een provincieen worden telkens voor vier jaar gekozen door de inwoners van eenprovincie. Het aantal leden is afhankelijk van het inwonertal. Tweede Kamer Eerste Kamer

PAGE – 8 ============
© Noordhoff Uitgevers bv 20Deel 1 Publiekrechtelijk bouwrecht Het aantal leden van de raad is afhankelijk van het inwonertal. In de Wet dualisering gemeentebestuur is vastgelegd dat gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B en W) een dualis- tisch stelsel vervullen met ieder een eigen functie en eigen verantwoor- delijkheid. Het college van B en W houdt zich bezig met het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad stelt hiervoor de kaders op, contro- leert het bestuur en is de volksvertegenwoordiging. Om hun taak te kunnen uitvoeren, bezitten raadsleden als lid en als raad een aantal rechten die overeenkomen met de rechten die de leden van de Provin- ciale Staten bezitten. Zo bezitten zij als lid en als raad het expliciete recht op ambtelijke bij- stand. Om het recht op ambtelijke bijstand mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat in een verordening wordt vastgelegd op welke wijze ambtelijke bijstand door een door de raad benoemde griffieren ambte- lijke organisaties wordt verleend. In het kader van zijn controlerende functie is de raad verplicht een rekenkamerfunctie in te stellen. Deze functie kan hij zelf vervullen aan de hand van een commissie, of laten vervullen door een externe des- kundige. De rekenkamerfunctie houdt in dat er onderzoek wordt gedaannaar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid.De wethouders, die geen deel mogen uitmaken van de gemeenteraad ofvan een raadscommissie, worden door de leden van de gemeenteraadbenoemd. Het is dus mogelijk dat een persoon die niet op een lijst voor de raadsverkiezingen heeft gestaan, voorgedragen en benoemd kan worden als wethouder. De wethouders vormen samen met de burge- meester het college van burgemeester en wethouders(B en W). Het collegevan BenW is het dagelijks bestuur van de gemeente en voert alle be- sluiten van de raad uit. Voorbeelden hiervan zijn het aanstellen van ambtenaren en het verlenen van omgevingsvergunningen (zie de ope- ningscasus). Anders gezegd, niet de raad maar ambtenaren houdenzich in opdracht van het college van BenW bezig met de uitvoering van het beleid.De burgemeesterwordt op voordracht van de gemeenteraad voor deduur van zes jaar door de Kroon benoemd. Hij is voorzitter van de ge- meenteraad en van het college van B en W. Verder is hij hoofd van de plaatselijke politie en van de brandweer. De inrichting van de Staat der Nederlanden, die in deze paragraaf is be-handeld, is in figuur 1.1 schematisch weergegeven.Dualisering gemeentebestuur

PAGE – 9 ============
Figuur 1.1Schema inrichting van het bestuur van de Nederlandse StaatKroonGedeputeerde Staten(GS)is het dagelijks bestuurStaatshoofdKoning(in)KabinetMinisterraadBenoemde commissaris der Koning(in)is voorzitter van:Benoemde burgemeesteris voorzitter van:Staten-GeneraalTweedeKamer150 ledenEersteKamer75 ledenRaad van StateAdviesorgaan+Rechtspraak Algemenewet bestuursrechtVormen samende wetgevendemachtGekozen doorProvinciale StatenBurgemeester en Wethouders(B en W)is het dagelijks bestuurGemeenteraadNederlandse bevolking in het bezit van actief kiesrecht kiestInwoners van een gemeente kiezenInwoners van een provincie kiezenProvinciale Staten© Noordhoff Uitgevers bv 1 Functioneren van de staat 211.1.4Bestuurlijke en functionele decentralisatieIn de Grondwet is aan provincies en gemeenten een bestuurlijke decen-tralisatietoegekend. Met andere woorden: zij zijn binnen een bepaaldgebied autonoom en kunnen verordeningen vaststellen. Vanzelfspre- kend mogen verordeningen niet in strijd zijn met bestaande wetge-ving. Waterschappen, maar ook een zuiveringschap, kennen een functioneledecentralisatie. Dat wil zeggen dat zij autonoom zijn binnen een bepaal-de functie. Een waterschapheeft het beheer over en de zorg voor:Waterschap

PAGE – 10 ============
© Noordhoff Uitgevers bv 22Deel 1 Publiekrechtelijk bouwrecht ·het keren van water;·de aanleg en het onderhoud van dijken en dammen;·de afvoer van het overtollig water. Het bestuur van het waterschap is vergelijkbaar met een gemeentebe-stuur en bestaat uit:·een algemeen bestuur, bestaande uit door de ingelanden gekozen hoofdingelanden;·een dagelijks bestuur, gekozen uit en door de hoofdingelanden; ·een bij KB benoemde dijkgraafof watergraaf.De oudste waterschappen zijn al ruim zevenhonderd jaar oud. Vandaar dat de historische benamingen van streek tot streek kunnen verschil-len.Het bestuur van een waterschap kan:·verbindende verordeningen, keuren genoemd, vaststellen;·belasting, de zogenoemde omslag, heffen;·zo nodig de uitvoering van de keuren afdwingen.De keuren hebben, voordat zij rechtskracht bezitten, de goedkeuringvan Gedeputeerde Staten nodig. Het kwaliteitsbeheer van het water is door de regering in handen ge-legd van de provinciale besturen die ze weer kunnen overdragen aan waterschappen of aan nieuw op te richten zuiveringschappen.1.2 Wetgeving en recht Voor het leefbaar houden van een gemeenschap is het nodig dat er af- spraken worden gemaakt. Deze worden vastgelegd in wetgeving en recht. In paragraaf 1.2.1 komt aan de orde hoe de regels, waar Frank inde openingscasus mee te maken kreeg, tot stand komen.1.2.1Wetgeving De totstandkoming van een wet en de uitwerking ervan in bestuurlijke regelingen en verordeningen is gedetailleerd in ons staatsrecht voorge- schreven.Totstandkoming van een wet Meestal wordt een wetsontwerp in opdracht van een minister op zijn departement voorbereid en voorzien van een Memorie van Toelichting .Dit zogenoemde voorontwerp van een wet wordt in het algemeen voor advies voorgelegd aan de daartoe bij wet op het desbetreffende terreiningestelde (regerings)adviesorganen. In die adviesorganen hebbennaast deskundigen op het desbetreffende terrein, ook bij de materie be-trokken partijen zitting, bijvoorbeeld:·de Raad van advies voor de ruimtelijke ordening (RARO);·de Raad voor de volkshuisvesting (RAVO). De uitgebrachte adviezen kunnen van invloed zijn op het wetsvoorsteldat vervolgens aan de ministerraad ( het kabinet) wordt aangeboden. Nabehandeling door de ministerraad gaat het naar de Raad van State voor

PAGE – 11 ============
© Noordhoff Uitgevers bv 1 Functioneren van de staat 23advies. Nadat met het advies van de Raad van State rekening is gehou-den, wordt het wetsvoorstel met de daarbij behorende Memorie van Toelichting namens de regering door de Koning(in) bij koninklijke boodschap aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden. In de Tweede Kamer volgt eerst een schriftelijke behandeling in de afde- lingen. Wanneer een wetsvoorstel naar het oordeel van de commissie van rapporteurs voldoende is voorbereid, deelt zij dit in de vorm van een eindverslag aan de leden van de Kamer mee. Hierna begint het tweede gedeelte, de openbare behandeling. Deze openbare behandeling vangt aan met een algemene beschou- wing, waarna een artikelsgewijze behandeling volgt. De leden kunnen nu gebruikmaken van hun recht van amendement . Ten minste vijf leden moeten de indiening van een amendement ondersteunen, wil hetamendement voor behandeling in aanmerking komen. Over elk rechts-geldig amendement en vervolgens over elk artikel wordt gestemd. Als laatste heeft een eindstemming plaats, en met de uitslag van deze stem- ming valt of staat het wetsontwerp. Is het aangenomen, dan gaat hetnaar de Eerste Kamer der Staten-Generaal. In de Eerste Kamer volgt het ontwerp dezelfde weg. Zoals we al in sub-paragraaf 1.1.1 zagen, heeft de Eerste Kamer niet het recht van amen- dement. Hierdoor kan hij geen wijzigingen voorstellen. Daarom vindt er geen stemming over elk wetsartikel plaats, maar slechts een eind-stemming over het gehele wetsvoorstel. Na bekrachtiging door de Koning(in) (men noemt dit sanctie verlenen)wordt het ontwerp tot wet verheven. Ook de minister moet mede ondertekenen, immers hij en niet de Ko- ning(in) is ten opzichte van de Staten-Generaal verantwoordelijk. Als laatste volgt nu ondertekening door de minister van Justitie en af-kondiging in het Staatsblad.De wet treedt in werking, indien in de wet zelf geen datum is gesteld,twintig dagen na afkondiging.In figuur 1.2 is de totstandkoming van een wet schematisch weergege-ven.Uitwerking van een wetEen artikel van een wet begint soms met de zin ‘Bij of krachtens alge-mene maatregel van bestuur ’De bedoeling hiervan is dat het wetsartikel nader uitgewerkt wordt doorhetuitvaardigenvaneenalgemenemaatregelvanbestuur(AMvB). Het voordeel hiervan is dat de wet gemakkelijk de ontwikkelingen van de techniek kan volgen omdat voor de aanpassing van een AMvB geenwetswijziging nodig is. Zoals wij reeds zagen, is het uitvaardigen vaneen wet een langdurige geschiedenis. Komt in een wet meerdere malen een artikel voor dat met de woorden‘Bij algemene maatregel van bestuur’ begint, dan wordt die wet eenraamwetgenoemd. De Wet milieubeheer is een duidelijk voorbeeld van een raamwet.Een voorbeeld uit de Woningwet: ‘Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden uit het oog-punt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid enmilieu technische voorschriften gegeven omtrent het bouwen van wo- ningen, woonketen, woonwagens en andere gebouwen.’Algemene maatregelvan bestuurRecht vanamendement

97 KB – 18 Pages