Toegevoegde waarde van process mining. Process mining is, net zoals data mining, een generieke technologie en kan op verschillende.

118 KB – 8 Pages

PAGE – 1 ============
14iProcess mining maakt procesmodellen uit ruwe data. Maar wat heb je er precies aan? Een overzicht en concrete voorbeelden. Dat alles om te bepalen of process mining inderdaad zinvol is.Anne Rozinat en Christian W. Günther Zinvol of niet voor uw situatie? Toegevoegde waarde van process miningProcess mining is, net zoals data mining, een generieke technologie en kan op verschillende manieren worden toegepast. Dit is een voordeel, maar tegelijkertijd maakt dit het moeilijk om te begrijpen wat precies de toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor uw situatie. Zou u process mining kunnen gebruiken? Welke soorten pro -cessen kunnen worden geanalyseerd met process mining? Welke voordelen zou dit opleveren? Dit artikel schetst een kader voor de meest voorkomende process mining use cases. Op basis hiervan is eenvoudig te bepalen of process mining zinvol is in een speci˜eke situatie.ProcessenPorter™s Value Chain Analysis biedt een raamwerk om te kijken naar de processen die kunnen wor-den geanalyseerd (Porter, 1985). Figuur 1 toont een overzicht van de processoorten die er binnen en buiten een organisatie te vinden zijn. Bijna alle processen die worden ondersteund door een IT-systeem kunnen worden geanalyseerd met behulp van process-miningtechnieken. Het IT-systeem moet daarvoor de volgende informatie vastleggen voor elke activiteit die wordt uitge-voerd: (1) een zogenaamde case-ID die verwijst naar de bijhorende casus, (2) de naam van de uitgevoerde activiteit, en (3) het tijdstip van uitvoering. In het afgelopen decennium is pro-cess mining toegepast op een grote variëteit aan bedrijfsprocessen. Deze kunnen als volgt geclas-si˜ceerd worden:A) Primaire processenEr zijn primaire processen die we in veel sectoren tegenkomen. Denk aan verkooppro-cessen (bijvoorbeeld ondersteund door een Salesforce-systeem), klantenservice-processen (bijvoorbeeld ondersteund door een Siebel CRM-systeem), en materiaalbeheer-processen (ondersteund door een Warehouse Management System). Er zijn ook primaire processen die zeer speci˜ek zijn voor een bedrijf of industrie, zoals bijvoor-beeld de verwerking van een hypotheekaanvraag door een bank; het vertaalproces van een nieuwe wet bij de EU; de diagnose en het behandel-proces in een ziekenhuis; de verwerking van een aangifte bij een verzekeringsmaatschappij; de afhandeling van een subsidie-aanvraag bij de overheid; en het ontwikkelingsproces bij een softwareleverancier. B) Ondersteunende processenOndersteunende processen zijn onder andere HR (Human Resources)-processen (bijvoorbeeld verwerkt door een casemanagementsysteem), servicedeskprocessen (bijvoorbeeld ondersteund door een ITSM-systeem), en inkoopprocessen (bijvoorbeeld ondersteund door een ERP-sys-teem).C) GebruiksprocessenAls het bedrijf een product verkoopt of een dienst verleent, is het essentieel om te begrijpen

PAGE – 2 ============
15Samenvatting De meeste bedrijfsprocessen worden tegenwoordig ondersteund door IT-systemen, en dat maakt process mining direct toepasbaar omdat de benodigde gegevens al bestaan. Process mining brengt gegevens vanuit een procesperspectief in kaart. De resultaten zijn gebaseerd op feiten, visueel, en maken het mogelijk de werkelijke processen te verkennen op een geheel nieuw niveau van transparantie.hoe klanten het product of de dienst gebrui-ken. Bijvoorbeeld, een fabrikant van medische apparaten zoals Philips Healthcare wil een goed beeld hebben hoe artsen hun röntgenapparaten nu echt gebruiken, bijvoorbeeld om de betrouw-baarheid en bruikbaarheid van deze machines te kunnen verbeteren.D) LeveranciersprocessenVoor verwerkende bedrijven die in hoge mate afhankelijk zijn van externe leveranciers, zoals bijvoorbeeld autofabrikanten, is het vaak belang-rijk om al in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase met de leveranciers samen te werken om de processen succesvol op elkaar af te stemmen.E) Uitbestede processenEen toenemend aantal niet-kernactiviteiten wordt uitbesteed aan gespecialiseerde dienst-verleners, die deze diensten ef˜ciënter en tegen lagere kosten kunnen aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn servicedeskprocessen, callcenters, veiligheidsdiensten en logistieke taken. Deze worden vaak geheel of gedeeltelijk uitbesteed aan externe dienstverleners. Use casesOm de toegevoegde waarde van process mining voor elk van deze processen te begrijpen moeten we naar de concrete use cases kijken. Wíe technologische ontwikkeling humanresourcemanagement bedrijfsinfrastructuur aanbestedingen inbound logistiek operaties outbound logistiek afzet & sales service marge marge leveranciers- processen ondersteunende processen gebruiks- processen primaire processen uitbestede processen bedrijf Xklanten leveranciers outsourcingpartners ABCED˜˜˚˛˝˙ˆˇ˘˛˛ˇ˛˘˛˘ ˘˘ ˛˛ˆ˘˛ˆ˘˘ ˙ˆ˘ ˚Figuur 1. Processen binnen en buiten een organisatie

PAGE – 3 ============
16duurzame kostenbesparingen en hogere inkom-sten voor het bedrijf te realiseren. Het startpunt voor een procesverbeterproject is de ‚ist™-procesanalyse, waarbij de huidige toe-stand met de tekortkomingen van het proces in kaart worden gebracht en waar mogelijke verbeteringen worden benoemd. In de traditi-onele aanpak wordt het ‚ist™-proces handmatig geconstrueerd. Dit op basis van interviews en workshops (vaak ‚brown paper-sessies™ genoemd). De uitdaging hierbij is dat deze handmatige aanpak tijdrovend, subjectief en onvolledig is, en dat men na een verbetertraject de handmatige analyse door de grote inspanning niet zo eenvou-dig kan herhalen. Het grote voordeel van process mining is de objectieve en snelle diagnose van procesgerela-teerde problemen. Process mining verlaagt de kosten van het begrijpen van het huidige ‚ist™- proces, doordat het automatisch de feitelijke pro-cessen a˚eidt op basis van bestaande gegevens in de IT-systemen. Met process mining kunnen de mensen in een procesverbeterworkshop meteen aan de slag om te begrijpen waarom processen zo worden uitgevoerd (in plaats van langdurige discussies te voeren over hóe het proces über-haupt loopt). Bovendien loopt u minder risico om belangrijke zwaktes in het proces over het hoofd te zien en kunt u na een procesverbetering de ‚ist™-procesanalyse zonder grote inspanningen herhalen, om te zien of de verbetering effectief is geweest. Al deze uitdagingen en voordelen precies gebruikt process mining voor wélk doel? Hoe werken deze mensen nu? En welke voordelen heeft het gebruik van process mining ten opzichte van de oude manier van werken? Figuur 2 toont een aantal typische organisatori-sche rollen die betrokken kunnen zijn bij pro-cess-miningactiviteiten. Neem bijvoorbeeld de use case van een zoge-noemde ‚Process Excellence Groep™ (rol 2 in ˜guur 2). Een ‚Process Excellence Groep™ telt procesdeskundigen en interne consultants die mogelijk verschillende afdelingen binnen een organisatie helpen om bedrijfsprocessen te herstructureren en te optimaliseren. De voorge-stelde procesverbeteringen hebben als doel om marge marge ondersteunende processen procesmanagers interne accountants Process Excellence Groepen primaire processen bedrijf Xklanten leveranciers outsourcingpartners 1consultants 3externe accountants 52procesmanagers productmanagers 16procesmanagers accountmanagers 174˜˛˘˙ˆ˘˘ ˇ˛˘˛˘ ˘˛ˆ˘˙ˆ˘ ˚Figuur 2. Organisatorische rollen die kunnen worden betrokken bij process mining

PAGE – 4 ============
17Hier een aantal voorbeelden van process mining om het spectrum van mogelijkheden te illustreren.Knelpunten oplossen en wacht-tijden verminderen: In een terugbetalingsproces van een consumenten-elektronicafabri-kant klaagden klanten dat het proces te langzaam was (Rozinat & Aalst, 2013). De procesmana -ger wist niet waar in het proces de hoofdoorzaak van het pro-bleem lag. Process mining kan gebruikt worden om automatisch te detecteren in welk deel van het proces zich de grootste ver -tragingen voordoen. Vertragingen worden berekend over alle pro -cesuitvoeringen. In het terugbe -talingsproces werd onder andere een knelpunt bij een van de expeditiebedrijven gedetecteerd (˜guur 3). In een ander proces bij een verzekeringsmaatschappij was de bottleneck het afdelings-hoofd, dat alle vorderingen moest goedkeuren. Hij deed dat slechts één keer per week, waardoor een aanzienlijke vertraging van het proces werd veroorzaakt. Zodra het knelpunt is geïdenti˜ceerd, kan een procesverbeteringstraject worden ingeslagen. Na het imple-menteren van de verandering kan de process-mininganalyse wor-den herhaald om een effectieve oplossing te garanderen en om in het kader van voortdurende verbetering het volgende proces-deel te vinden wat vertragingen veroorzaakt. Verspilling reduceren: Er zijn vaak extra activiteiten die worden uitgevoerd, maar die eigenlijk niet (of niet zo vaak) zouden moeten voorkomen. In het boven -genoemd terugbetalingsproces bleek bijvoorbeeld dat er vaak ontbrekende informatie moest worden opgevraagd bij de klant als het proces was gestart via een bepaald kanaal. Dergelijke ‚ver -borgen™ activiteiten worden soms ook wel ‚verborgen fabrieken™ genoemd, omdat ze van schaarse middelen (bijvoorbeeld de tijd van werknemers) gebruikmaken maar niemand zich ervan bewust is dat ze bestaan (Rozinat, 2011). Een ander voorbeeld van ver-spilling is rework, waar bepaalde processtappen één of meerdere keren worden herhaald. Het ver -minderen van verspilling in een proces biedt mogelijkheden tot aanzienlijke kostenbesparingen. Process mining maakt het feite-lijke proces Œ waaronder ook alle herbewerkingen en pingpong- gedrag Œ zichtbaar. Figuur 4 wijst bijvoorbeeld op een dominante herbewerkingslus in een inkoop -Voorbeelden Figuur 3. Process-miningsoftware Disco in actie: de performance- analyseview laat zien dat de zending via het expeditiebedrijf een knelpunt oplevert Figuur 4. Een inkoopproces met vele aanpassingen (verspilling die moet worden voorkomen) »

PAGE – 5 ============
18igelden ook voor externe consultants (rol 3 in ˜guur 2) die voor procesverbeterprojecten bij hun klanten zijn ingehuurd. Als een ander voorbeeld nemen we de use case van een procesmanager (rol 1 in ˜guur 2). De manager en zijn team hebben meestal de moge-lijkheid om individuele cases in hun IT-systeem op te zoeken, bijvoorbeeld om de geschiedenis van een speci˜ek incident in een ITSM-systeem te bekijken. Meestal hebben zij ook een dash-board waarmee ze bepaalde ‚key performance indicators™ (KPI™s) voor het proces kunnen meten. Maar ze hebben geen echt overzicht van wat er werkelijk gebeurt in het proces en waar de knel-punten zijn. Niemand weet hoe de echte proces-sen eruit zien, omdat iedereen een subjectief en incompleet beeld van het proces heeft, bijvoor-beeld omdat er meerdere mensen of zelfs meer-dere teams, afdelingen of bedrijven betrokken zijn bij de uitvoering van het proces, en omdat de processen veranderen (bijvoorbeeld door nieuwe wetgeving of door herstructureringen binnen het bedrijf). Process mining kan worden gebruikt om de feitelijke processen zichtbaar te maken, dit om ze periodiek te verbeteren en beter te bewa-ken en aan te sturen.Aan de slagOm de toegevoegde waarde van uw eigen use case te kwanti˜ceren, kunt u het best zelf met een process-miningtool zoals Disco aan de slag. Afhankelijk van het proces en doelstellingen is het vaak mogelijk proceskosten te besparen of nieuwe opbrengsten te realiseren. De voordelen van de aanpak ten opzichte van de handmatige ‚ist™-procesanalyse zijn evident: het is sneller en proces, waarbij bestaande offerte -aanvragen nog erg vaak worden gewijzigd. Effectiviteit van procesver-anderingen veri˜ëren: Om te zien of veranderingen in het proces daadwerkelijk effectief zijn geweest, kan de process- mininganalyse worden herhaald en eventueel zelfs periodiek wor -den uitgevoerd. Figuur 5 toont bijvoorbeeld een fragment van een incidentmanagementproces vóór (links) en ná (rechts) een procesverbetering. Om de wacht -tijden in het proces te verminde-ren werd er een gerichte training gegeven aan een geselecteerde groep medewerkers. De latere process-mininganalyses bevestig -den dat de tijd tussen de stappen ‚diagnose™ en ‚resolutie™ inderdaad gemiddeld met bijna vijf dagen verminderd was. Men kan ech -ter ook zien dat de wachttijden tussen andere stappen in het proces niet zijn verminderd. De mogelijkheid om de effectiviteit van wijzigingen in het proces te kunnen controleren, biedt een krachtig instrument voor elke procesmanager die controle wil hebben over het proces waar hij/ zij verantwoordelijk voor is.Naleving van procedures garanderen: Het is normaal gesproken moeilijk om te contro -leren of voorgeschreven proce -dures, in werkelijkheid ook echt worden nageleefd. Soms dwingen de IT-systemen bepaalde proces -stromen af. De meeste infor -matiesystemen zijn uitermate ˚exibel en gaan niet uit van een precies vastgelegde volgorde. Hoe kunt u weten of uw proces toch voldoet aan de richtlijnen? Met process mining is het mogelijk om afwijkingen van het voorgeschre -ven proces zichtbaar te maken en te kwanti˜ceren. In diverse ˜ˇ˛˘˘ ˙ˆ˘˚ˆ˘˘ ˘˛˘˘ ˘˛˛ˆ˘ ˚» voorbeelden

PAGE – 6 ============
19ziekenhuizen is met behulp van process mining inzichtelijk gemaakt waar veelvuldig afwij-kingen van medische richtlijnen plaatsvinden. Figuur 6 toont een ander voorbeeld, waar tijdens de process-mininganalyse van een change managementproces binnen een luchthavenbedrijf een frequente overtreding van het algemeen geaccepteerde ITIL-reglement werd ontdekt: wijzigingsverzoeken gingen rechtstreeks naar de uitvoering, hoewel het een vereiste is dat elk verzoek eerst zorgvuldig wordt geanalyseerd en expliciet goedge -keurd om ongewenste bijwerkin -gen te voorkomen. Uiteindelijk bleek dat de afwijking het gevolg was van misbruik van het ITSM- systeem, wat minder ernstig was maar nog steeds gevolgen had voor de KPI™s en rapportages. Die klopten namelijk niet. Onderhoudskosten verminde-ren: De instandhouding van de IT-systemen zelf is ook vaak een uitdaging. Bijvoorbeeld, sterk aangepaste SAP-systemen zijn lastig om te upgraden naar de nieuwste versie. IT-managers willen graag weten welke van de aanpassingen daadwerkelijk in de praktijk worden gebruikt en welke niet echt nodig zijn. Figuur 5. Incident-management-proces voor (links) en na (rechts) de uitvoering van de proces-verandering Figuur 6. In een change -management-proces wer-den change requests direct geïm-plementeerd. Volgens de of˜ciële pro-cedure is dit niet toege -staan»˜˚˛˝˙ˆˇ˘ ˆ˜ ˜˚˛˝˙ˆˇ˘ ˆ ˜˚˛˝˙ˆˇ˘ ˆ ˜˚˛˜˚˝˙˚ˆˇ˘˚˝˙˚˛˙˚ˇˆ ˆ ˛ ˆ ˛ ˆ ˆ˝ ˆ ˆ˝ ˆ

PAGE – 8 ============
21workshops en interviewsessies te doen. Door gebruik te maken van process mining was het echter mogelijk om het ‚ist™-proces feitelijk zichtbaar te maken en daarna met speci˜eke vragen naar de individuele teams te gaan om te begrijpen waarom ze op een ander manier werkten. KPI™s de˜niëren: Voor een meer volwassen procesmanagement-benadering is het zaak eerst de relevante KPI™s te bepalen en te meten. Process mining helpt bij een eerste evaluatie van het proces en laat zien hoe het proces in detail verloopt. Na de process-mininganalyse is duide-lijk welke KPI™s moeten worden gemeten en ook waar precies de meetpunten voor deze KPI™s in de data moeten worden geplaatst om het proces op lange termijn te monitoren. Uitbestede processen controle-ren: Process mining kan helpen om processen zoveel mogelijk te standaardiseren, zodat ze makkelijker kunnen worden uitbesteed. Het blijft echter een uitdaging om alle uitbe-stede processen te overzien. Bijvoorbeeld in het bovenge-noemde terugbetalingsproces waren het nog steeds de klanten van de consumenten-elektronica-fabrikant, die last hadden van de slechte dienstverlening (en zich dus ook negatief uitlaten over het merk via bijvoorbeeld sociale netwerken). Problemen in uitbestede processen zijn dus vaak nog steeds ‚eigen™ proble -men. Process mining is dus ook een instrument om deze proces -sen te overzien en de afgesproken service level agreements (SLA™s) te volgen.Legacy-systemen vervangen: Oude systemen zijn een grote uitdaging voor veel organisa-ties, omdat de oorspronkelijke ontwikkelaars er vaak niet meer werken maar er nog steeds wij -zigingen op deze systemen moe-ten worden uitgevoerd. Process mining kan worden gebruikt om het werkelijke systeemgedrag te begrijpen en biedt daarmee een alternatief ten opzichte van hand -matige code-analysetechnieken (Kilner, 2013). Bijvoorbeeld, in een process-miningproject bij een Australische overheidsin -stantie konden vier keer zoveel processtromen van een in-house legacy-systeem in kaart worden gebracht met een grotere nauw -keurigheid. En ook nog in de helft van de tijd die was geschat voor handmatige herdocumentatie. Auditing verbeteren: Interne en externe accountants (zie rol 4 en rol 5 in ˜guur 2) moeten processen op onafhankelijke wijze beoordelen. Dit om risi-co™s te identi˜ceren en fraude te voorkomen. Traditionele audit- tools analyseren gegevens echter niet op een procesgeoriënteer-de manier en de analyses zijn meestal beperkt tot steekproeven. Process mining is een aanvullend instrument voor auditors dat hen in staat stelt om de processen met al hun variaties te analyseren (Jans, Alles & Vasarhelyi, 2013). Op deze manier kunnen ze erach -ter komen of de interne controles werken. Zo kan bijvoorbeeld wor -den gecontroleerd of de functie-scheiding (het vier-ogen-princi -pe) werd aangehouden op basis van een grondige analyse van alle IT-logs. Figuur 7. Bij een grote IT-dienstverlener was op aanvraag een speci˜ek pad aan het systeem toegevoegd. Achteraf bleek deze mogelijkheid zelden gebruikt te worden ˝˚ ˘ˆ ˙ˆ ˆ˛ˆ

118 KB – 8 Pages