Het Nederlands Letterenfonds reikt ieder jaar drie prijzen uit aan literair vertalers die zich onderscheiden door zowel de hoge kwaliteit van hun vertaal oeuvre

50 KB – 9 Pages

PAGE – 2 ============
· ClaudiaDi Palermo Claudia Di Palermo heeft in ruim tien jaar een indrukwekkend vertaal – oeuvre opgebouwd, maar doet heel wat meer dan dat: zij is onvermoeibaar in het aandragen van nieuwe Nederlandstalige titels bij Italiaanse uitge – verijen, zet haar expertise regelmatig in als eind- redacteur, en treedt regel -matig op als mentor van minder ervaren collega™s en als moderator van vertaalworkshops. (uit het juryrapport) De Nederlands Letterenfonds Prijzen 2011 voor de vertaler als cultureel bemiddelaar gaan naar Claudia Di Palermo, Vincent Hunink en Bartho Kriek. Het Nederlands Letterenfonds reikt ieder jaar drie prijzen uit aan literair vertalers die zich onderscheiden door zowel de hoge kwaliteit van hun vertaal – oeuvre als door hun inzet als ambassa – deur voor een bepaald taalgebied of genre en/of het literair vertalen in het algemeen. Met deze prijzen wil het Nederlands Letterenfonds de belang – rijke maar vaak onderbelichte bijdrage die vertalers leveren als herscheppend kunstenaar en als bemiddelaar tussen talen, literaturen en culturen meer voor het voetlicht brengen. Van de drie prij – zen is er één bestemd voor een literair vertaler van proza en/of poëzie in het Nederlands, één voor een vertaler van literaire non – fictie in het Nederlands, en één voor een literair vertaler uit het Nederlands. Aan elk van de drie prijzen is een vrij besteedbaar bedrag verbon -den van 10.000 euro. De jury voor de Nederlands Letteren -fonds Prijs 2011 voor een vertaler uit het Nederlands werd gevormd door de afdeling Vertaalbeleid Buitenland van het Letterenfonds; de jury voor de Nederlands Letterenfonds Prijzen voor vertalers in het Nederlands bestond dit jaar uit Djûke Poppinga (voorzitter), Hans Driessen en Jeanne Holierhoek.

PAGE – 3 ============
Vrouw van de praktijkomdat Turks fruit in het Italiaans niet als zodanig bekend is, maar voor andere boek- titels heeft ze moeten vechten: fiIk wilde per se dat De helaasheid der dingen van Dimitri Verhulst in het Italiaans overeind bleef. Ook in het Nederlands is ‚helaasheid™ geen gang- baar woord, maar een tot zelfstandig naam -woord omgebouwd bijwoord. Dat kon in het Italiaans ook, maar de uitgever twijfelde of die titel pakkend genoeg was.fl Il purtroppo delle cose heeft het dankzij Di Palermo gehaald, maar het blijft moeilijk inschatten. fiDat geldt net zo goed voor de boeken zelf. Je kunt wel honderd redenen bedenken waarom een boek wel of niet zal aanslaan in Italië, maar het blijft nattevingerwerk.fl Binnenkort begint zij aan de vertaling van haar lievelingsroman: Nooit meer slapen van W.F. Hermans. fiHet is altijd mijn droom geweest om hem te vertalen.fl Tandarts Net voordat op 1 augustus dit jaar haar zoon Francesco wordt geboren, rondt ze de verta – ling af van Jan Brokkens roman over de Russische pianist Youri Egorov. Di Palermo is er nog steeds vol van: fiDe vertaling heeft me verrijkt. Ik heb me verdiept in bepaalde klas – sieke muziek en ben gaan luisteren naar Egorovs vertolkingen met specifieke aan -dacht voor enkele sonates die in het boek beschreven worden.fl fiDaar ligt wel mijn passie voor het verta -lenfl, vertelt ze: fidat een boek je eigen kader verbreedt, je er nieuwsgierig van wordt en met plezier de gedachten van de schrijver volgt en er soms zelfs een beetje in kunt verdwalenfl. fiIk wandelde met mijn hoogzwangere vertaalster door Amsterdam, over de Brouwersgracht. Het was de eerste keer dat ik Claudia Di Palermo ontmoette. Ik wees haar de huizen die een belangrijke rol spelen in: In het huis van de dichter . Ze keek geconcentreerd, nam de details in zich op, knikte en zei af en toe: ‚Ik voel het na.™ Zo is de verhouding tussen een vertaler en een schrijver.fl Jan Brokken, schrijver Het liefst zou Di Palermo zich zes maanden concentreren op één boek, fimaar dan moet ik eerst een rijke tandarts trouwenfl. In de prak -tijk werkt ze voor een vertaling met een drie -stappenplan: fiDe eerste versie is grof en staat vol slashes met allerlei varianten voor woor -den en zinsdelen in het Italiaans en gemar-keerde stukjes tekst. In de tweede versie ga ik dat opschonen. Knelpunten in de vertaling neem ik mee in mijn dagelijks leven. Ik denk erover na als ik boodschappen doe, bij de kap – per zit of onder de douche sta. Vaak test ik woordgrapjes uit op vrienden hier in Rome die geen andere taal dan Italiaans spreken. Omdat ze geen meertalige context hebben, moet het Italiaans voor hen volstaan. Als zij er niet om kunnen lachen, moet ik verder scha – ven. In de laatste fase lees ik de vertaling hardop.fl fiClaudia Di Palermo weet professionali-teit en vriendschappelijkheid perfect te combineren: ze deelt graag haar enthousiasme voor haar werk en voor de mensen met wie ze werkt én ze is buitengewoon competent, zowel in haar literaire vertaalwerk als in de manier waarop ze uitgevers weet te adviseren over nieuwe titels en publicaties die precies bij hun fonds passen.fl Francesca Ferrua, redacteur bij Scritturapura Selfmade Het belangrijkste is voor Di Palermo de lees -baarheid: fiIk vind Italiaanse vertalingen vaak zo moeizaam. Je leest de brontaal er overal doorheen. Ik probeer mijn vertalingen zo vloeiend mogelijk te maken.fl Di Palermo noemt zichzelf een selfmade vertaler, meer een vrouw van de praktijk dan van de theorie. Toch is ze blij met de uitnodiging van de Universiteit van Napels, L™Orientale, om komend semester gastcolle – ges Nederlands en vertalen te gaan geven. Dit voorjaar heeft ze de smaak te pakken gekre -gen toen ze aan de Universiteit van Triëst en Padua met Tom Lanoye vertaalworkshops heeft verzorgd met fragmenten uit twee boe – ken van de Vlaamse schrijver: fiIk vond het ontzettend inspirerend om te doen. Samen met de studenten ideeën laten stromen, ze aan te moedigen en instrumenten te geven waarmee ze verder kunnen.fl En nu krijgt Di Palermo een prijs waar ze zelf mee verder kan. Een bekroning voor kwaliteit en bevlogenheid. Ze noemt het een eervolle referentie: fiHet is bijzonder als er aan je naam zoiets moois wordt toegevoegd.fl Interview door Anne Telkers fiLaten we iets heel moeilijks kiezen, iets wat bijna onvertaalbaar is en ons daarmee vermaken, want winnen lukt toch nietfl, denkt Claudia Di Palermo als ze zich met Alessandra Corda in 1996 inschrijft voor een vertaalwedstrijd. Samen vertalen ze fide grappigste columsfl uit Temperamenten en humeu -ren van Gerrit Komrij in het Italiaans. Tot hun grote verrassing is de Nella Voss -Del Mar prijs dat jaar voor hen. De onderscheiding opent deuren: fiWe kon -den beginnen met de kruimels die de grote vertalers lieten liggenfl, vertelt Di Palermo. fiRonald Giphart en Abdelkader Benali waren in die tijd nog relatief onbekende schrijvers, met een snelle stijl vol straattaal, woordgrap – jes en nicknames en daar mochten wij jonge vertalers ons aan wagen.fl fi‚Een onblusbare liefde voor de letteren, de vechtlust van een leeuwin en de toe – wijding van een mediterrane mamma Wie zou niet onder haar hoede willen staan? Van Frankfurt tot Milaan?fl Tom Lanoye, schrijver Olga la rossa De lijst met vertalingen van Di Palermo is aanzienlijk en gevarieerd. In elf jaar tijd levert zij meer dan 35 fictie en non-fictie titels af. fiVoor de meeste vertalingen ben ik gevraagd, maar met de jaren bouw je met sommige Italiaanse uitgevers een relatie op en vertrou – wen zij op je smaak en kun je zelf voorstellen doen. Toch werkt het vaak het beste als je weet waar een uitgever precies naar op zoek is. Uitgeverij Scritturapura zocht naar moderne klassiekers en toen ben ik met Mystiek lichaam van Frans Kellendonk geko -men.fl Ook Turks fruit van Wolkers is een sug -gestie van Di Palermo, Olga la rossa heet het in het Italiaans. De titel noemt ze passend Claudia Di Palermo (1967) groeide op in Rome , waar ze in 1985 Nederlands ging studeren. Ze studeerde cum laude af op een scriptie over het vroege werk van Martinus Nijhoff en kwam daarna met een studiebeurs van het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken naar Nederland om taalkundig en lexicografisch onderzoek te doen aan de Universiteit van Amsterdam, in het kader van het woordenboekproject. Ze bleef als lid van de hoofdredactie betrokken bij de totstandkoming van het tweetalig woordenboek Italiaans-Nederlands en Nederlands-Italiaans, dat in 2001 in Nederland verscheen bij Van Dale en in Italië bij Zanichelli. Daarnaast werkte ze sinds 1988 als docent Italiaans voor verschillende instituten en als vertaalster Nederlands- Italiaans en Engels-Italiaans van velerlei soorten teksten: juridisch, technisch, commercieel en kunst -historisch. Van 1998 tot 2000 presenteerde ze een twaalfdelige Teleac-serie over Italië en het Italiaans, getiteld ‚Giro d™Italia™. Nadat Di Palermo in 1996 de Nella Voss-Del Mar prijs won, is ze zich gaandeweg meer en meer gaan toeleggen op het literair vertalen. Inmiddels heeft ze een gevarieerd en indrukwekkend oeuvre opgebouwd van ruim 35 fictie en non-fictie titels en is ze actief als cultureel bemidde -laar. Zo is ze als freelance rechtenma -nager verbonden aan uitgeverij Prometheus. Ook zet zij haar exper -tise regelmatig in als eindredacteur, onder andere van de Italiaanse verta -ling In Europa van Geert Mak, en als moderator van vertaalworkshops en mentor van beginnende vertalers.

50 KB – 9 Pages