Nov 12, 2002 — GB Glace Aktiebolag skall ersätta Åhus Glass Aktiebolag dess rättegångskostnader med etthundraåttioåttatusentjugofem (188 025) kr, varav 172

60 KB – 10 Pages

PAGE – 1 ============
MARKNADSDOMSTOLENDOM2002:272002-11-12Dnr C 10/01KÄRANDEGB Glace Aktiebolag, 556017-4939,Box 30033, 104 25 STOCKHOLM Ombud: jur. kand. Helena Östblom och jur. kand. Bengt Eliasson, Stockholms Patentbyrå Zacco AB, Box 23101, 104 35 STOCKHOLMSVARANDEÅhus Glass Aktiebolag, 556121-8487, Box 53,296 21 ÅHUS Ombud: advokaten Lars Edman, Cityadvokaterna i Malmö, Södergatan 14, 211 34 MALMÖSAKENmarknadsföring av glass_______________________DOMSLUT1. Marknadsdomstolen lämnar GB Glace Aktiebolags talan utan bifall.2. GB Glace Aktiebolag skall ersätta Åhus Glass Aktiebolag dess rättegångskostnadermed etthundraåttioåttatusentjugofem (188 025) kr, varav 172 000 kr för ombuds-arvode. På beloppet skall utgå ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen förMarknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

PAGE – 2 ============
2YRKANDEN, M.M.GB Glace Aktiebolag (GB) har yrkat att Marknadsdomstolen förbjuder Åhus GlassAktiebolag (Åhus) vid vite om tvåhundratusen (200 000) kr att marknadsföra och för-sälja den i målet aktuella glasstårtan d.sign eller därmed liknande produkter.Åhus har bestritt GB:s talan. Vardera parten har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. Bilder på de i målet aktuella glasstårtorna, tillverkade av GB respektive Åhus, åter-finns i domsbilagorna 1-4.GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALANParterna har anfört i huvudsak följande.GBSedan år 1986 har GB sålt en glasstårta under varumärket VIENNETTA i Sverige.Glasstårtan, som formgivits i nära samarbete med tillverkaren av glassmaskinen, be-står av flera lager glass vilka skiljs åt av tunna krispiga kakaolager. Yttre delen avglasslagren är vågformade och på glasstårtans övre del löper en sträng av krispig ka-kao. På kortändan, som är slät, kan man se de olika lagren. Produkten har utformatsför att ge den ett karakteristiskt och estetiskt utseende och har således ett specifikt och unikt utseende. Det stöds också av det förhållandet att både tillverkningsmetoden så-vitt avser glasstårtan och de maskiner som tillverkar den är patentskyddade i delar avEuropa.På produktens förpackning har en del av produkten avbildats. Utformningen av pro-dukten har med obetydliga förändringar, som inte påverkar helhetsintrycket, använtssedan år 1986.

PAGE – 3 ============
3GB:s marknadsföring av VIENNETTA har under åren varit omfattande. Av en av ACN. International utförd marknadsundersökning framgår att GB:s marknadsandel avse-ende glasstårtor under år 2000 uppgick till 56,5 %.Genom en omfattande marknadsföring och kontinuiteten i utformningen är GB:s pro-dukt att anse som starkt inarbetad. Utformningen av denna är även att anse som sär-präglad. En produkt som tillverkas maskinellt kan vara särpräglad och dessutom inar-betad som ett kännetecken till följd av långvarig användning i sig.Under hösten år 2000 började Åhus marknadsföra och försälja en glasstårta under be-nämningen d.sign. Produkten består av flera lager glass. Mellan glasslagren förekom-mer tunna lager av kakao. Yttre delen av glasslagren är vågformad och på toppen avglasstårtan finns en sträng av tunn kakao. Glasstårtan har ett karakteristiskt utseende. På kortändan, som inte är spritsad, kan man se de olika lagren. På förpackningen har en del av produkten avbildats.Åhus användning av glasstårtan d.sign innebär att bolaget bryter mot dels 4 § mark-nadsföringslagen (MFL) genom ett otillbörligt utnyttjande av GB:s goda anseende ochrenommé, dels 8 § MFL genom att Åhus produkt lätt kan förväxlas med GB:s kändaoch särpräglade produkt VIENNETTA.Renommésnyltning År 1986 när VIENNETTA lanserades, var det i en annorlunda och ovanlig utformning.GB tog en kommersiell risk. Det torde därför utgöra en otillåten association till eller snyltning på GB:s anseende när Åhus marknadsför och försäljer en näst intill identisk produkt. Åhus utnyttjar det uppmärksamhetsvärde som finns hos GB:s produktVIENNETTA. Åhus säljer dessutom sin produkt, d.sign, i en förpackning som är likastor som VIENNETTA:s förpackning. Förutom att formen på förpackningen av glass-tårtan d.sign är identisk med GB:s förpackning förekommer det en bild av produktenpå samma sätt som på VIENNETTA:s förpackning. Det karakteristiska vågmönstret på glasstårtans vertikala långsidor exponeras tydligt. Produkten är dessutom avbildad snett framifrån. Att Åhus velat bli förknippat med GB:s produkt VIENNETTA fram-går också vid valet av storlek på produkten. Den i målet åberopade marknadsunder-

PAGE – 4 ============
4sökningen utvisar att VIENNETTA förknippas med en annan näringsidkare än Åhus.Inte mindre än 70 % av de tillfrågade kände till att GB var tillverkare.GB:s produkt har mot bakgrund av den inarbetning som redovisats i målet ett renom-mé på marknaden och Åhus marknadsföring utgör renommésnyltning.Vilseledande efterbildningSom ovan anförts utvisar åberopad marknadsundersökning att VIENNETTA har blivitkänd på marknaden på sådant sätt att den förknippas med GB. Produkten har därför förvärvat särskiljningsförmåga, den har blivit särpräglad. Produkten har tagits fram för att ge den ett karakteristiskt och estetiskt utseende.För att en produkt skall kunna förbjudas såsom vilseledande enligt MFL krävs att denlätt kan förväxlas med en annan näringsidkares kända och särpräglade produkt. Båda i målet aktuella glasstårtor marknadsförs och försäljs i förpackningar som är identiska i fråga om form och vikt. Även om förpackningarna uppvisar vissa olikheter så gör ex-poneringen av glasstårtans karakteristiska vågmönster på Åhus förpackning att kon-sumentens minnesbild av GB:s och Åhus näst intill identiska produkter leder till att detföreligger en betydande risk för förväxling mellan GB:s original och Åhus produkt.Detta styrks också av ett yttrande från Dagligvaruleverantörerna.ÅhusGB:s produkt är funktionellt betingad, dvs. produktens utseende är betingat av funk-tion och konstruktion av de tillverkningsmaskiner som används. Härigenom kan inteprodukten anses vara särpräglad i MFL:s mening. Åhus medger att både varumärket och produkten VIENNETTA är väl kända på marknaden. Det bestrids emellertid att det finns risk för förväxling, varför det inte föreligger något vilseledande om kommer-siellt ursprung.RenommésnyltningFör att renommésnyltning skall föreligga krävs att en konkurrent obehörigen anknytertill en annan näringsidkares verksamhet, produkter, symboler eller liknande och att

PAGE – 5 ============
5konkurrenten därvid utnyttjar det värde som ligger i en positiv förebild som dennenäringsidkare eller produkt gett upphov till på marknaden.Åhus tillgodogör sig inte alls det uppmärksamhetsvärde som kan finnas kringVIENNETTA. Det föreligger därför inte någon renommésnyltning.Åhus produkt, d.sign, marknadsförs under eget varumärke, vilket har en avsevärd di-stans till varumärket VIENNETTA, och i förpackningar med en förpackningsutstyrselsom likaledes skiljer sig avsevärt från utformningen av de förpackningar som GB an-vänder. Det har inte skett någon efterbildning. Åhus produkt har fått den form som blirföljden av den produktionsmetod som används. Även om Marknadsdomstolen skullebehandla produkten d.sign som en efterbildning så är efterbildning i sig tillåtet isvenskt rätt så länge som man inte gör något immaterialrättsligt intrång. Åhus har på alla sätt försökt att framhäva sin egen och produkten d.sign:s självständighet och iden-titet. Det bestrids att konsumenterna i något avseende kan förknippa eller associeraÅhus produkt med GB eller dess produkt VIENNETTA. Åhus har varit medvetet om att VIENNETTA fanns och har inte eftersträvat att efterlikna denna produkt. Åhus har numera lagt ner tillverkningen av d.sign. Skälet härtill var att VIENNETTA var en alltför välkänd produkt.Vilseledande efterbildningRelevant marknad är dels glassprodukter, förutom styckesåld glass, dels gräddtårtoroch liknande konditoriprodukter. Det är på denna marknad som VIENNETTA konkur-rerar. Relevant marknad har betydelse vid bedömningen av hur pass särpräglad form-givningen är.Formgivningen av produkter av i målet aktuellt slag kan hämtas från konditoriernas ut-formning av tårtor. Stubbar av olika tårttyper har förekommit länge. Den typ av utse-ende de båda produkterna har, följer av idén att varva lager av glass med spröd ochtunn choklad.Vilseledande om kommersiellt ursprung kan bara förekomma inom det som kallas denestetiska sfären. Om formgivningen har andra syften än att estetiskt skilja ut en pro-dukt så får formgivningen betraktas som funktionell. Maskintillverkarna har patent på

PAGE – 6 ============
6tillverkningsmetoden. Innan VIENNETTA kom ut på marknaden fanns inte de maski-nella förutsättningarna att varva glass och choklad i olika lager på det sätt som görs påi målet aktuella produkter. Genom den tekniska utvecklingen finns numera maskineratt tillgå som kan flbygga uppfl en glassprodukt av flera lager. Båda produkterna ut-nyttjar den tekniska och funktionella företeelsen för att få produkten på detta sätt. Detär ändamålsenligt att kapa produkten i vissa längder, den blir avlång och delas av utan spritsningar. Utseendet på VIENNETTA betingas av de maskiner som används vid tillverkningen. Det finns maskintillverkare som talar om att deras maskiner tillverkar produkter av flVIENNETTA-typfl.VIENNETTA:s utformning skall i MFL:s mening betraktas som funktionell. Funktio-nen ligger i att den har en formgivning som har ett annat upphov än rent estetiska ochsom är beroende av maskiner som den tillverkas i. I vart fall är formgivningen i hög grad så funktionell att det måste ställas mycket höga krav på särskiljande moment vid sidan av det utseende som följer av tillverkningsmetoden. Banala spritsningar och vågmönster kan möjligen ha en estetisk utformning. Det innebär inte att produkten kan anses särpräglad endast mot den bakgrunden med tanke på hur stor del av själva form-givningen som har den funktionen. Utformningen av en produkt skall inte anses sär-präglad i MFL:s mening för att den är inarbetad enligt varumärkeslagen.Produkterna har endast sålts i förpackat skick. Det som skulle kunna förväxlas är för-packningsutstyrseln. Det är således minnesbilden av förpackningen som konsumentenrelaterar till när den gör sitt val. Förväxling är emellertid utesluten eftersom namnet Åhus framhävs på förpackningen och denna dessutom har de för Åhus karaktäristiska färgerna rött och blått. Färgsättningen, som förknippas med Åhus, skiljer sig avsevärt från GB:s. Fråga uppkommer om avbildningen ensam kan orsaka förväxling. Det för-utsätter att VIENNETTA i sig kan anses särpräglad. Om Marknadsdomstolen skullefinna att så var fallet, föreligger ändå inte någon förväxlingsrisk då varumärket ochfärgerna neutraliserar en förväxlingsrisk av förpackningarna.GBDen relevanta produktmarknaden är betydligt snävare än vad Åhus har hävdat. Visser-ligen kan konditorivaror i stort förtäras på motsvarande sätt men glass och glasstårtoromfattas inte av begreppet konditorivaror. Glasstårtor ingår snarare som en del i pro-

PAGE – 8 ============
8också ägnat att, i en eller annan form, skada den utsatte näringsidkaren och att försäm-ra konsumenternas marknadsöverblick.En förutsättning för att ett förfarande skall innebära renommésnyltning och vara otill-börligt är att det som har utnyttjats är känt på marknaden så att det förknippas med enannan näringsidkares verksamhet.Av utredningen i målet framgår att produkten VIENNETTA har en mycket hög mark-nadsandel och att en stor del av de personer som ingått i den av GB åberopade mark-nadsundersökningen förklarat sig ha kännedom om den. Det anförda ger enligt Mark-nadsdomstolens mening vid handen att VIENNETTA är ett väl inarbetet kännetecken iSverige och måste anses väl känt av konsumenterna.Vid angivna förhållanden återstår att besvara frågan om Åhus förpackning eller pro-dukt är utformad så att den anknyter och associerar till GB:s produkt VIENNETTA påett otillbörligt sätt. Åhus produkt, glasstårtan d.sign, har marknadsförts och försålts av Åhus i förpackningar som till form och storlek stämmer överens med VIENNETTA:s förpackningar. På förpackningarna finns en bild av en glasstårta i ett utförande som påminner om VIENNETTA. Färgsättningen rött och blått, som dominerar på Åhus förpackning, skiljer sig emellertid betydligt från VIENNETTA:s färgsättning. Vidarefinns på förpackningen angivet såväl namnet Åhus som beteckningen d.sign medframträdande text. Vad avser produkterna så liknar utformningen av dessa varandra. Beträffande utformningen kan Åhus påstående att produkten har utformats med hän-syn till föreliggande maskinella möjligheter att tillverka glasstårtor dock inte lämnasutan avseende. Att det i en glasstårta varvas olika ingredienser eller att den har ett vågmönster kan inte i sig innebära att andra tillverkare är förhindrade att också ut-nyttja samma förfarande. I detta fall har de aktuella förpackningarna båda ett våg-mönster och glass varvat med chokladlager. I utformningen av dessa skiljer sig dockprodukterna åt.Vid en samlad bedömning finner Marknadsdomstolen inte att Åhus produkt, glasstår-tan d.sign, kan anses anknyta eller associera till glasstårtan VIENNETTA på ett sådantsätt som erfordras för att förfarandet skall anses utgöra otillåten renommésnyltning.

PAGE – 9 ============
9Vilseledande efterbildningEnligt 8 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföringen inte använda efterbildning-ar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidka-res kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas ut-formning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.Marknadsdomstolen har i tidigare avgöranden (se bl.a. MD 1996:1) uttalat att bedöm-ningen av risken för att två förpackningar förväxlas måste grundas på en jämförelse avdet helhetsintryck förpackningarna ger och att förväxlingsrisk föreligger om förpack-ningarna skapar i allt väsentligt samma minnesbild hos konsumenten. I fråga om varorsom ofta säljs i självbetjäningsbutiker har domstolen vidare uttalat att det blir det hel-hetsintryck som förpackningens form och färg m.m. ger vid ett flyktigt påseende somavgör valet av vara och att det är av mindre betydelse om förpackningarna sedda sam-tidigt kan skiljas åt.I målet har upplysts att utformningen av VIENNETTA, med vissa mindre förändringarsom inte kan anses ha påverkat helhetsintrycket, har använts sedan år 1986. Av utred-ningen i målet har vidare framkommit att produkten VIENNETTA är känd på mark-naden.Åhus har i fråga om förväxlingsrisk mellan produkterna invänt att bl.a. förpackningar-nas olika utseende och de olika varumärkena utesluter en förväxling.Vid en jämförelse mellan produkterna på förpackningarna uppvisar Åhus produktd.sign vissa likheter med VIENNETTA och dess förpackning. Färgvalet och utform-ningen av namnet Åhus och benämningen d.sign på förpackningen skiljer sig dockmarkant från GB:s förpackning vilket starkt neutraliserar likheten i produktbilden.Med hänsyn härtill anser Marknadsdomstolen inte att Åhus produkt ger ett sådant hel-hetsintryck att risk för förväxling med produkten VIENNETTA uppkommer. Attglasstårtor är varor som ofta säljs i självbetjäningsbutiker föranleder inte någon annan bedömning.

PAGE – 10 ============
10Sammanfattningsvis finner sålunda Marknadsdomstolen att Åhus produkt inte utgör enefterbildning av produkten VIENNETTA som är ägnad att vilseleda konsumenterna om produktens kommersiella ursprung. Ej heller på denna grund kan GB:s talan vinnabifall.Rättegångskostnader Åhus är som vinnande part berättigad att erhålla ersättning för sina rättegångskostna-der. Åhus har yrkat sammanlagt 188 025 kronor varav 172 000 kr för ombudsarvode.Marknadsdomstolen finner yrkad ersättning skälig.På Marknadsdomstolens vägnarC H FalleniusLedamöter: Christer Fallenius, ordförande, Ingegerd Westlander, Jan G Petersson,Per-Olof Edin, och Marianne Reuterskiöld. EnhälligtSekreterare: Elisabeth Sundlöf

60 KB – 10 Pages