Meer dan 170 maatschappelijke entiteiten verzetten zich tegen de plannen na een door Big Tech gedomineerde instantie voor mondiaal digitaal bestuur.
12 pages

128 KB – 12 Pages

PAGE – 1 ============
Just Net Coalition www.justnetcoalition.org Email: secretariat@justnetcoalition.org Meer dan 170 maatschappelijke entiteiten verzetten zich tegen de plannen na een door Big Tech gedomineerde instantie voor mondiaal digitaal bestuur Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in de VS en de EU neemt de roep om meer regulering van grote digitale techno logiebedrijven (Big Tech) toe. Precies op het moment dat we mondiale normen zouden moeten ontwikkelen om deze bedrijven te reguleren, zijn er plannen ontstaan om een “mondiaal” wereld digitaal bestuursorgaan op te richten dat duidelijk zal worden gedominee rd door de grote grote conglomeraten bieden grote weerstand aan een effectieve regulering, zowel wereldwijd als nationaal. In feite worden we geconfrontee rd met het ongelooflijke en tegenstrijdig vooruitzicht van “een door Big Tech zelf geleide instantie voor wereldwijde Big Tech – governance.” Aan de secretaris – generaal, Verenigde Naties, New York. De “Roadmap for Digital Cooperation” erkent terecht dat “de wereld zich op een kritiek keerpunt bevindt voor technologisch bestuur, dat urgenter is geworden door de huidige pandemie.” We zijn echter bezorgd dat het voorstel voor een nieuwe “strategische en mondige” multisectorale instantie op hoog n iveau met aanzienlijke bevoegdheden op het gebied van digitaal beleid volledig in strijd is met werkwijze en richtlijnen van de Wereld Summit over de informatiemaatschappij (WSIS) en de officiële follow – up ervan. Het is in ieder geval onaanvaardbaar dat een dergelijke regelgevende instantie vertegenwoordigers van bedrijven en regeringen op voet van gelijkheid heeft. Erger nog, het voorgestelde nieuwe orgaan zal grotendeels worden bedrijfs n het belangrijkste voorstel dat voor dit orgaan op tafel ligt, stelt voor om het verkrijgen van een zetel te koppelen aan financiële steun. Dit is een nieuwe blunder voor de VN en een ondenkbaar gevaarlijke richting voor de toekomst van mondiaal bestuur. WSIS gaf opdracht tot een proces van “versterkte samenwerking” om “internationaal openbaar beleid met betrekking tot internet” (of mondiaal digitaal beleid ) te ontwikkelen, en een ruimte voor een politieke dialoog met meerdere belanghebbenden (of multisect – multilaterale element van beleidsontwikkeling zelf, in het kader van “geïntensiveerde samenwerkin g”, nog tot bloei komen. Het blijft echter steeds op de lopende WSIS – vervolgagenda staan, waarbij de Algemene Vergadering van de VN in december 2020 signaleerde “de noodzaak om de dialoog voort te zetten en te werken aan de implementatie van geïntensiveerd e samenwerking”, zoals ook gepland was bij WSIS.

PAGE – 2 ============
De vertraging bij de oprichting van een door de overheid geleid VN orgaan/mechanisme /kader voor digitaal beleid, zoals gemandateerd door WSIS is, laat een tijdelijke leegte achter waarin het voorgestelde mu ltisectorale orgaan op hoog niveau zichzelf wil insinueren. Het mandaat maakt echter helemaal niet duidelijk hoe het officiële en formele proces van “nauwere samenwerking” kan worden vervangen (en ondermijnd) door een informeel proces onder leiding van het bureau van de secretaris – generaal (zij het met een licht gewijzigde naam van “digitale samenwerking”). (Zie bijlage 1 van dit document over hoe dit uitdrukkelijk in strijd is met de WSIS – en UN GA – mandaten). Hoewel het IGF goed functioneert als een forum voor beleidsdialoog, lijken de verschillende functies, die het om het belangrijkste normaliserende orgaan voor mondiaal digitaal bestuur te maken, terwijl het toch een particuliere financieringsbasis krijgt. (Zie bijlage 2 voor de duidelijke beleidsvormende rol van dit voorgestelde orgaan en zijn problematische financieringsmodel). Niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in de VS en de EU neemt de roep om meer regulering van grote digitale technologiebedrijven (Big Tech) toe. Precies op het moment dat we mondiale normen zouden moeten ontwikkelen om deze bedrijven te reguleren, zijn er plannen ontstaan om een “mondiaal” wereld digitaal bestuursorgaan op te richten dat duidelijk zal worden gedomineerd door de grote deze grote conglomeraten bieden ook grote weerstand tegen een effectieve regulering, zow el wereldwijd als nationaal. In feite worden we geconfronteerd met het ongelooflijke en tegenstrijdig vooruitzicht van “een door Big Tech zélf geleide instantie voor wereldwijde Big Tech – Een document van de University of Massachusetts beschrij ft hoe het Global Redesign Initiative van het World Economic Forum (WEF) beoogt dat “multi – stakeholder consultaties” over mondiale kwesties evolueren naar “multi – stakeholder governance” – regelingen. “Deze transformatie betekent dat de niet – statelijke actor en niet langer beperkt zouden zijn tot het leveren van input aan besluitvormers maar feitelijk verantwoordelijk zouden zijn voor mondiale politieke besluitvormers.” Het Global Redesign Initiative – rapport was bedoeld om zich in de eerste plaats te conce ntreren op “het ontwerpen van multisectorale structuren voor instellingen die zich bezighouden met mondiale vraagstukken die een online dimensie hebben”. En vervolgens: ” naarmate meer problemen een online dimensie krijgen, wordt de multistakeholderinst elling de norm voor internationale samenwerking.” Het gevoel van déjà – vu dat de eerste stap wordt gezet om een corpus van “multisectoraal overleg” (IGF) om te bouwen tot ee n corpus van “multisectoraal bestuur” (het IGF plus, multisectoraal orgaan op hoog niveau) voor de “online” of digitale dimensie. Het opmerkelijk hoe de term “samenwerking” wordt gebruikt in het eerder genoemde WEF – “plan” om de beleidsvorming zélf aan te d uiden, vergelijkbaar met hoe het wordt gebruikt in de initiatief en de architectuur voor “Digital Cooperation”. We dringen er bij het bureau van de secretaris – generaal van de Verenigde Naties op aan om het voorstel om een multisectoraal orgaan op hoog nive au voor “digitale samenwerking” op te richten, onmiddellijk in te trekken, omdat het de facto het orgaan voor “mondiaal digitaal bestuur” zou worden. Als dit voorstel wordt aangenomen zal de doodsklok voor democratisch en multilateraal mondiaal bestuur lui den, door de overname van corporate – geleide bestuurssystemen, die, zoals beoogd door het WEF, met de toenemende digitalisering van alle sectoren, steeds dieper zijn doordrongen.

PAGE – 3 ============
In feite betreedt deze verovering van politieke fora al verschillende dimensie s van het multilaterale systeem van de VN. Het heeft een directe impact op het leven van mensen, zoals we nu duidelijk zien in de pandemie op het gebied van gezondheidsbestuur, maar ook in het bestuur van voedsel, onderwijs en het milieu. Recente gebeurten issen zoals COVAX en de Food System Summit zijn enkele tekenen van beweging in die richting, volgens het patroon dat onlangs werd beoogt in de WEF als “Great Reset”. De snelle groei van de rol van big data, AI en digitale platforms in alle sectoren sluit a an bij de beweging van Big Tech naar wereldwijde zelfregulering, en zou tot gevolg hebben dat deze aanpak in alle sectoren verder wordt verankerd. Zoals geïnstrueerd bij WSIS, dringen we er bij het kantoor van de secretaris – generaal van de VN te wijden op het onderzoeken van de beste manier om een democratisch systeem voor mondiaal digitaal bestuur te ontwikkelen, volgens de WSIS – richtlijnen. Ons specifieke verzoek aan het kantoor van de secretaris – generaal: 1. Dat het voorstel voor een multisectorale instantie op hoog niveau “met bevoegdheden en strategisch doel” moet worden ingetrokken. We zien geen enkele functie nog behoefte eraan. 2. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds wat digitale samenwerking zou kunnen z ijn om VN – agentschappen te helpen bij het gebruik van digitale technologieën in programmatische termen, en anderzijds de essentiële digitale beleidsvormende functies van de VN. Wat de eerste betreft, zien we enkele stappen die worden voorgesteld in de Road map for Digital Cooperation. Bij sommige van deze stappen kunnen we verschillende niveaus van bezorgdheid hebben. Wat ons echter het meest zorgen baart, is de volstrekt onaanvaardbare reikwijdte van de agenda voor digitale samenwerking om inhoudelijke bele idsbepalende functies op zich te nemen, ook al zijn ze enigszins verborgen onder verschillende vage termen en beschrijvingen. De agenda voor digitale samenwerking moet worden geherformuleerd om zich, indien van toepassing, te beperken tot programmatische e n beleidsdialoogfuncties. Elk framework of forum dat eronder wordt gemaakt, mag deze functies in het minst niet overschrijden. Dit moet volledig worden verduidelijkt in alle relevante documenten en mandaten. Alle vage en verwarrende taal in dit verband moe t worden vervangen door een duidelijke beschrijving van rollen en functies, waarbij inhoudelijke beleidsbepalende functies volledig worden uitgesloten. Wij helpen u hierbij graag met advies en assistentie. 3. Er moeten nieuwe inspanningen worden geleverd om e en werkelijk democratisch systeem voor mondiaal digitaal bestuur te ontwikkelen, waarbij bedrijfsbelangen op afstand worden gehouden. Het kantoor van de secretaris – generaal zou een nieuw formeel overlegproces over deze kwestie moeten starten, in overeenste mming met de WSIS – richtlijnen. Dit is nu vooral relevant, gezien de dramatische verschuiving in de publieke en politieke opinie over de noodzaak van strikte regulering van grote bedrijven.

PAGE – 4 ============
Ondertekent door: 1. Just Net Coalition (Global) 2. Transnational Institute (TNI) (Global) 3. Society for International Development (SID) (Global) 4. Tricontinental Centre (CETRI) (Belgium) 5. FIAN International (Global) 6. Focus on the Global South (Asia) 7. ETC Group (Global) 8. Global Campaign for Education (Global) 9. Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN) (Global) 10. Internet Ciudadana (Latin America) 11. Association for Proper Internet Governance (Switzerland) 12. Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) (Latin America) 13. Nexus Research Cooperative (Ireland) 14. Social Watch (Global) 15. Observatory of Linguistic and Cultural Diversity on the Internet (Global) 16. IT for Change (India) Meer dan 150 maatschappelijke groeperingen die deze brief steunen, staan vermeld in bijlage 2.

PAGE – 5 ============
Annex 1 A brief institutional history of W SIS and its follow up in relation to the proposal for a High Level Multistakeholder Body for Digital Cooperation The World Summit on the Information Society (WSIS), held in two phases in 2003 and 2005, mandated two complementary but distinct policy process policy making, and a multistakeholder Internet Governance Forum (IGF) as a policy dialogue forum. UN IGF was formed in 2006, and it meets annually. In 2010, the UN General Assembly (GA) set up a Commission on Science and Technology for Development (CSTD) Working Group on Improvements to the IGF. Its report was adopted by the UN GA and has been implemented. Significantly, many design elements of the now proposed High Level Multistakeholder Bo dy involving new kinds of more substantive policy roles for the IGF or IGF associated bodies were expressly considered by this Working Group and rejected. It is jected by a formal process pursuant to extensive consultations, are re – emerging through the back – door of an informal The other WSIS – icy making, remained a contested issue. From 2014 to 2018, two successive CSTD Working Groups considered various ways to implement this key WSIS recommendation, but an agreement could not be reached. However, this process of exploring the appropriate archi tecture for Enhanced Cooperation on global digital policies is not 020. As with the Multistakeholder Advisory Group (MAG) of the IGF and quite likely an extension of it the new High Level Multistakeholder Body would have corporation and government nominees, in addition to some technical community and civil society mem bers, sit as equals. This is acceptable for the MAG whose role is basically to develop the program for the annual IGF. On the other hand, the proposed new High Level Multistakeholder Body has a clear and central policy role. There is no evident reason othe rwise to go beyond the current IGF and MAG structure, which has been performing well as a policy dialogue system, as mandated by the WSIS. The current proposal appears to be a clear effort to creep from the IGF side to the Enhanced Cooperation side of the WSIS mandate, because it was the Enhanced Cooperation process which was supposed to undertake the policy development role. It is precisely to pre – hat the UN GA has clearly stated in its post s multilateral, but with multistakeholder consult ations). The new High Level Multistakeholder Body is evidently trying to become such a hybrid. This is a clear subversion of the architecture laid out by the WSIS and subsequent guidelines from the UN GA. The High Level Multistakeholder Body for Digital Co qualify for such a role from a WSIS mandate point of view, which laid out directions of what and ho w of such an Internet/digital policy body in its Tunis Agenda.

PAGE – 6 ============
Once such a High Level Multistakeholder Body dabbling in substantive policy issues is formed, it will slowly but surely seek to fill up the vacuum left by non – creation of a democratic and multi – lateral body for development of global Internet and digital policies. It will thus come to be at the apex of global digital governance and policy system.

128 KB – 12 Pages