Ze willen zich onderscheiden en zijn bereid Zo bieden hogescholen excellente studenten de kans zich te ontwikkelen tot een excellente professional.
24 pages

59 KB – 24 Pages

PAGE – 4 ============
Voor u ligt de publicatie ‚Hogescholen leiden hun talenten op tot excellente professional™. Deze uitgave is een uitkomst van een gezamenlijk proces tussen een aantal Sirius hogescholen over het gedeelde profiel van een excellente hbo professional. Het doel van de publicatie is om de meerwaarde en de diversiteit van de excellentieprogramma™s binnen de hogescholen beter zichtbaar te maken, zodat honoursstudenten deze meerwaarde in hun stap naar het werkveld nog beter kunnen communiceren. De ontwikkelingen van de profielen van de instellingen is een continu proces. Deze publicatie is dan ook een living document, en bedoelt om voor nu meer inzicht te geven in de aanpak van de verschillende hogescholen. Over het Sirius Programma In 2008 is het Platform Bèta Techniek, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), gestart met het Sirius Programma. Hogescholen en universiteiten zijn uitgenodigd programma™s te ontwikkelen die de betere studenten uitdagen het beste uit zichzelf te halen. De ontwikkeling van excellentieprogramma™s heeft niet alleen ten doel de betere studenten tot een hoger niveau te brengen, maar is er ook op gericht de weg vrij te maken voor een onderwijsklimaat waarin studenten mogen, willen en kunnen excelleren. Binnen het Sirius Programma werken hogescholen en universiteiten op experimentele basis en doelgericht aan deze ontwikkeling. Lange Voorhout 20 Postbus 556 T (070) 3119711www.siriusprogramma.nlwww.platformexcellentie.nl Facebook: Sirius Programma & Twitter: @ExcellentieHOOver deze publicatie

PAGE – 5 ============
Hogescholen leiden hun talenten op tot excellente professional Het gedeelde profiel van de excellente professiona l 4Het profiel van Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 6Het profiel van Hanzehogeschool Groningen 8Het profiel van Hogeschool van Amsterdam 10Het profiel van Hogeschool Rotterdam 12 Het profiel van Hogeschool Utrecht 14Het profiel van Saxion 16 Het profiel van NHL Hogeschool 18Inhoud3

PAGE – 6 ============
Inleiding Studenten zoeken extra uitdagingen in hun onderwijs. Ze willen invloed op hun eigen leren en hun talenten verder ontwikkelen. Ze willen zich onderscheiden en zijn bereid daar extra inspanning voor te leveren. Hogescholen geven studenten met deze moti -vatie de ruimte deze uitdaging aan te gaan via excellentie- en honours programma™s. Zo bieden hogescholen excellente studenten de kans zich te ontwikkelen tot een excellente professional .De excellente professional Het werkveld heeft behoefte aan professionals die over grenzen heen willen en kun -nen kijken, die kennis uit verschillende vakgebieden kunnen combineren om een complex (internationaal) vraagstuk aan te pakken en nieuwe oplossingsrichtingen te onderzoeken. De vraagstukken van morgen worden er niet eenvoudiger op, maar er zijn toch praktische en werkbare oplossingen nodig die vanuit de complexi -teit van het vraagstuk en vanuit de onderliggende disciplines benaderd worden. Het vraagstuk moet als geheel worden beschouwd, dat is een complexe uitdaging. Voor het oplossen van dit type vraagstuk binnen hun maatschappelijke omgeving is een multidisciplinaire aanpak nodig met een contextrijke aanpak, effectieve communicatie en een betrouwbare uitwerking. Over deze karakterisering van de excellente professional bestaat in hoofdlijnen overeenstemming tussen de aan Sirius deelnemende hogescholen. Het profiel van de excellente professional wordt in iedere hogeschool met eigen accenten uitgewerkt, op basis van specifieke competenties en kwaliteiten. De excellente student Studenten die over grenzen heen kijken en zich zowel disciplinair als multidisciplinair willen ontwikkelen passen in dit profiel. Ze zien complexiteit als een uitdaging, nemen initiatief, zoeken langs multidisciplinaire wegen en komen zo tot creatieve en innova – tieve oplossingen. Ze kunnen omgaan met grenzen van vakken en internationale grenzen, met opleidingen, beroepen en verschillen in culturen. Ze zijn gemotiveerd, zelfstandig, effectief, deskundig en onderzoekend in hun vakgebied en respecteren de excellente professional Het pro˜el van de inbreng van andere vakgebieden. Ze leren werken aan complexe vraagstukken en hun deskundigheid daarvoor in te zetten: ondernemend, creatief, ambitieus, vasthoudend, kritisch en zelfsturend. Met die eigenschappen kunnen ze deze vraagstukken oppakken, ook in een multidisciplinaire werkomgeving. Uitdagende programma™s Hogescholen bieden uitdagende programma™s waarbinnen studenten activiteiten kiezen en zelf kunnen ontplooien. Het zijn programma™s met een eigen missie en een goede balans tussen vrijheid en structuur. Van belang is dat de student zélf het heft in handen neemt. Een drijvende kracht daarbij is de intrinsieke motivatie van de student en de reflectie op het vraagstuk, het eigen functioneren en de eigen ontwikkeling: wat is het belang van dit vraagstuk, heb ik de juiste instrumenten om er iets mee te gaan doen, ben ik deskundig genoeg, weet ik wie ik er bij moet betrekken en bereiken we zo gezamenlijk een mogelijke oplossing? Docent en communityDeze excellente studenten vragen om een docent die ruimte geeft, coacht en vragen blijft stellen die helpen bij reflectie en voortgang, die oog heeft voor de individuele ontwikkeling en in staat is dat te verwoorden, die voor studenten een inspiratiebron en rolmodel is en zelf oprecht geïnteresseerd is in samenwerking met gemotiveerde en ambitieuze studenten. Een stimulerende community ondersteunt deze samenwerking en biedt ruimte aan studenten en docenten die samen deze uitdaging aan gaan. Zo krijgt talent de ruimte in een omgeving waarin het wordt herkend, erkend en de excellente student zich kan ontwikkelen tot een excellente professional.

PAGE – 8 ============
De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) leidt studenten op voor het nationale en internationale werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. De AHK staat voor excellent opleiden: uitstekende docenten helpen bijzonder getalenteerde studenten hun artistieke identiteit te ontwikkelen vanuit vakmanschap en traditie, met oog voor vernieuwing en in nauwe verwevenheid met het internationaal toonaangevende werkveld waarvan Amsterdam de spil is. De instituten van de AHK hebben een lange en rijke traditie in het opleiden van talentvolle jonge mensen. Vijfentwintig jaar geleden ontstond de AHK, en vandaag de dag herbergt zij vrijwel alle kunstdisciplines onder één koepel. De Academie voor Beeldende Vorming, de Academie van Bouwkunst, het Conservatorium van Amster – dam, de Nederlandse Filmacademie, de Reinwardt Academie en de Theaterschool vormen samen de AHK. De instituten van de hogeschool zijn gevestigd in unieke gebouwen op bijzondere locaties in de Amsterdamse binnenstad. Deze positie in de creatieve metropool Amsterdam, met haar gevarieerd en hoogstaand cultureel en onderwijsaanbod, biedt kansen voor vruchtbare samenwerkingen op nationaal en internationaal niveau. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Het pro˜el van Excellent opleiden is uitgangspunt en continue kwaliteitsstreven. Dit is uitgewerkt in het Instellingsplan 2013-2018. Wie het professionele kunstenaarschap ambieert, heeft meer nodig dan talent alleen. De opleiding tot kunstenaar vergt de hoogste inspanning en motivatie van zowel de student als de docent. Aan de AHK worden studenten opgeleid tot veelzijdige kunstenaars, tot op het hoogste niveau. Ze zijn uitstekend in staat om zich een plek te veroveren in en richting te geven aan het werkveld van de toekomst. Dit is waar de AHK voor staat. De hogeschool heeft opvattingen over wat het betekent om professional te zijn en de eisen die dat stelt aan de kwaliteit van ons onderwijs, over het herkennen en selecteren van talent, over het vak, de traditie waaruit het voortkomt en hoe het zich ontwikkelt, over de manieren waarop je studenten kunt begeleiden in het ontdekken van hun eigenheid en hoe zij die kunnen ontwikkelen tot kunstenaarschap. Alle studenten krijgen aan de AHK de best mogelijke opleiding zodat zij naar beste kunnen presteren in hun studie en hun latere beroepspraktijk. De docenten hebben een hoog professioneel niveau en staan in verbinding met de actuele en toonaan – gevende beroepspraktijk. Zij zijn in staat het specifieke talent van de student te herkennen en hebben goed inzicht in de arbeidsmarkt in al zijn diversiteit.

PAGE – 9 ============
Hogescholen leiden hun talenten op tot excellente professional Excellent opleiden vertaalt zich naar de onderwijsvisie en leerlijn van de faculteiten; personeelsbeleid en deskundigheidsbevordering zijn erop afgestemd. De faculteiten hebben een duidelijke visie op de competenties en vaardigheden van hun studenten en op de kennisbasis van hun opleidingen. Het onderwijs en onderzoek sluit aan bij kwaliteitseisen van het (internationale) werkveld. Samenwerking met gerenommeerde internationale onderwijsinstituten geeft een extra impuls aan de kwaliteit van de opleiding. Alleen de beste kandidaten komen in aanmerking voor een studie aan de AHK. Grondige beheersing van het vak is een essentieel onderdeel van de opleiding, omdat vakmanschap de vrijheid geeft het kunstenaarschap op hoog niveau uit te oefenen. Tevens is er ruimte om het studietraject individueler vorm te geven. De faculteiten investeren in jong talent, streven permanent naar vakmanschap op hoog niveau en in een later stadium van de opleiding het creëren van ruimte voor de ontwikkeling van het individuele kunstenaarschap (verdiepend en verbredend), afhankelijk van de rol die de student later in de praktijk hoopt in te nemen. De opleidingen staan continu in wisselwerking met het werkveld van kunst, cultuur en erfgoed. Ondernemerschap vormt een integraal onderdeel van de curricula op een wijze die past bij het geambieerde beroep. De AHK heeft de bijdrage van Sirius gebruikt voor de versterking van de beroeps -opleiding tot balletdanser (Nationale Balletacademie) tot een topopleiding voor leerlingen vanaf 10 jaar, geïntegreerd met het basis- en voortgezet onderwijs en in nauwe samenwerking met Het Nationale Ballet. Contactgegevens Klaas Backx // klaas.backx@ahk.nl www.ahk.nl, www.nationaleballetacademie.nl, www.theaterschool.nl 7

PAGE – 10 ============
Inleiding De Hanzehogeschool Groningen (HG) kiest in het strategisch plan Koers op Kwaliteit (2010-2015) voor de focus op kwaliteit en excellentie. Daar hoort bij dat we speciale aandacht geven aan de bijzonder getalenteerde student- de bovenste vijf – tien procent van de studentenpopulatie, waarbij een positief effect ontstaat op de motivatie en ambitie van alle studenten. In de prestatieafspraken met het ministerie van OCW is vastgelegd dat de HG streeft naar zes procent deelname aan excellentieonderwijs (eind 2015). Kenmerkend voor de HG is het gevarieerde aanbod van honoursprogramma´s. De Hanzehogeschool onderscheidt verschillende typen programma´s. Programma´s worden aangedragen en ontwikkeld door de Schools. Via procedures voor toelating en certificering worden de programma´s beoordeeld door het Hanze Honours College, op basis van aansluiting bij de visie van de Hanzehogeschool op honours en de criteria waaraan de programma´s dienen te voldoen. DoelenDe Hanzehogeschool Groningen heeft ten aanzien van excellentieonderwijs de volgende doelen: Het opleiden van toekomstige excellente professionals door elke student uit te dagen boven zichzelf uit te stijgen, binnen een cultuur waarin excellentie wordt herkend, erkend en gestimuleerd; Excellentie te bevorderen in samenwerking met- en ten dienste van het werkveld en de samenleving, in de regio en daarbuiten; Door onderzoek bij te dragen aan de vermeerdering van kennis over het bevorde – ren van uitmuntende prestaties en een cultuur waarin excellentie gedijt. 1 1 Het excellentieprofiel van de Hanzehogeschool 2012-2016; Zichtbaar verankerd Hanzehogeschool Groningen Het pro˜el van Visie op honoursonderwijs In de notitie fiHonoursfl bij de Hanzehogeschool Groningen (2013) is de visie op honoursonderwijs geactualiseerd en verder uitgewerkt. De HG-visie op honours bevat vier elementen: 1. HG-profiel van de honoursstudent De honoursstudent is een ambitieuze en bijzonder getalenteerde student, een kritische, onderzoekende en creatieve denker die kan omgaan met complexe vraagstukken binnen het eigen domein of in een inter- of multidisciplinaire setting. Daaraan geeft hij een eigen invulling. Hij zoekt naar duurzame en innovatieve oplossingen en werkwijzen. Hij legt verbanden met onderwerpen buiten het eigen domein en oriënteert zich internationaal. Hij toont initiatief en durf en kan zijn activiteiten in een bredere maatschappe -lijke context plaatsen. Hij vormt zich een eigen visie waarin hij ethische dilemma™s onderkent en overtuigend behandelt. Hij zet zijn talent in om iets in de wereld, de directe omgeving of ver weg, te betekenen. Daarom werkt hij aan opdrachten die relatie hebben met de praktijk en impact hebben op de omgeving. De honoursstudent reflecteert kritisch op de eigen activiteiten, werkwijzen en behaalde resultaten. 2. Honours didactiek: ontwikkeling van de student centraal Een honoursprogramma is een programma dat optimaal recht doet aan de ontwikkeling van de bijzonder getalenteerde student: uitdagend, op basis van complexe vraagstukken, met een goede balans tussen vrijheid en structuur. Het predicaat fihonoursfl is verbonden aan vooraf, door het College van Bestuur vastgestelde programma™s. Honoursprogramma™s zijn bedoeld voor sterk gemoti – veerde studenten met een hoog ambitieniveau. Binnen een honoursprogramma gaat het niet (of niet alleen) om fisnellerfl studeren, maar om fiandersfl of fibeterfl studeren, op een wijze die optimaal recht doet aan de ontwikkeling van de

PAGE – 11 ============
Hogescholen leiden hun talenten op tot excellente professional bijzonder getalenteerde student. Daarbij gaat het uitdrukkelijk om een programma, dat gericht is op een hoge mate van complexiteit dat een eigen invulling vereist van de student. De intrinsieke motivatie en de behoefte van studenten om zelf sturing te geven aan de eigen ontwikkeling, hangen nauw met elkaar samen. Honoursstudenten willen zelf activiteiten kiezen of ondernemen en deze op hun eigen manier doen. De vrijheid voor eigen invulling bepaalt mede de mate van complexiteit van taken die de student uitvoert en de uitdaging die de student daarbij ondervindt. Ondersteunend aan de eigen ontwikkeling is de docent, die studenten die vrijheid geeft en de vragen stelt die helpen bij de reflectie op de eigen ontwikkeling. De vrijheid van de student is niet ongelimiteerd, maar passend binnen de missie van het programma waaraan de student deelneemt. Ook honoursstudenten heb – ben behoefte aan een focus en aan een zekere mate van houvast en structuur. 3. Community als stimulerende omgeving Honoursstudenten en -docenten vormen een ambitieuze, stimulerende commu – nity, die in verbinding staat met de reguliere studenten, docenten en werkveld en ervaringen en kennis met hen deelt. De community waarbinnen studenten elkaar stimuleren en ondersteunen, is voor honoursstudenten van groot belang. Uit literatuur en uit onderzoek van het lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving komt de waarde van de community duidelijk naar voren . De community betreft in de eerste plaats de groep honoursstudenten, die elkaar stimuleert. Maar ook de honoursdocenten en waar mogelijk, de lector, docentonderzoekers en professionals uit het werk – veld kunnen aan de community deelnemen. Een community van ambitieuze honoursstudenten, enthousiaste docenten en anderen, biedt een inspirerende kennisgemeenschap die stimuleert om tot excellente prestaties te komen. Ook studenten in individuele trajecten zouden deel moeten uitmaken van een dergelijke community. Daarin kunnen ze gemeenschappelijke thema™s bespreken en ook elkaar ondersteunen bij de activiteiten die ze in hun traject uitvoeren. Inspirerend zijn ook de hogeschoolbrede netwerken van honoursstudenten, die mogelijkheden bieden voor ontmoeting en multidisciplinaire samenwerking. Belangrijk is dat de honourscommunity ook in verbinding staat met de reguliere studenten en docenten en ervaringen en kennis met hen deelt. Een ambitieuze honourscommunity, die ook zichtbaar is, draagt bij aan een ambitieuze studie – cultuur in breder verband. 4. Relatie met het werkveld Honoursprogramma™s zijn gebaseerd op een profiel van de excellente professio – nal. Blijvende betrokkenheid van het werkveld is van groot belang. Excellentie wordt door de HG gedefinieerd als professionele excellentie, dat wil zeggen excellentie in relatie tot het latere beroep. Dat betekent niet dat het honoursprogramma uitsluitend gericht is op puur instrumentele kennis en vaardigheden. In een honoursprogramma kan het accent liggen op verdieping of verbreding, in relatie met de beroepsuitoefening. Het honoursprogramma kan op uiteenlopende manieren verrijkend zijn, zowel voor de student als voor zijn ontwikkeling tot professional, bijvoorbeeld door een combinatie van verdieping van kennis, internationale ervaring, versterking van onderzoeksvaardigheden, inzicht in de maatschappelijke context, ervaring opdoen in de leiderschapsrol. Van belang is dat de student zichzelf goed leert kennen, reflecteert en sturing geeft aan zijn eigen ontwikkeling. Ook een multidisciplinaire context kan verrijkend zijn in relatie tot de beroepsvoorbereiding. Daarom is het Honours Projectenbureau, dat externe multidisciplinaire projecten werft voor honours -studenten, van groot belang. Contactgegevens Pieter Veenstra // p.f.veenstra@pl.hanze.nl Lammert Tiesinga // l.tiesinga@pl.hanze.nl www.hanze.nl/home/Schools/hanze-honours-college/ 9

59 KB – 24 Pages