3.1. Norm van de verantwoorde werktoedeling. 13. 3.2. Pas toe of leg uit. 14. 3.3. Wie is verantwoordelijk voor de toepassing

126 KB – 38 Pages

PAGE – 2 ============
Kwaliteitskader Jeugd, versie 2.1 september 2016 2 Inhoud1. Inleiding 3 1.4. Gemeenschappelijke basis 71.5. Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming 71.6. Leeswijzer 82. Gemeenschappelijke basis voor alle professionals in het jeugddomein 92.1. De doelen van de Jeugdwet op een rij 92.2. Gemeenschappelijke basis professionals 103. Verantwoorde hulp 13 werktoedeling? 4. Uitwerking van de norm van de verantwoorde werktoedeling 174.1. Uitgangspunten 174.2. Afwegingskader voor de inzet van geregistreerde en niet-geregistreerde professionals 18 van een geregistreerde professional professional 4.7. Afwegingsgebied 24 Bijlagen 1 Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming 25

PAGE – 3 ============
1 Inleiding 1.1. Aanscherping en actualisatie Kwaliteitskader Jeugd zij Œ in het licht van de veranderingen die plaatsvinden Œ de uitwerking van het Kwaliteitskader Jeugd evalueren en indien nodig in samenhang hiermee actualiseren. 1.2. Jeugdwet naar gemeenten plaatsvindt, moet ertoe leiden dat jeugdigen gezond en veilig opgroeien, hun integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt fiéén gezin, één plan, één regisseurfl demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden 1. ondersteuning, hulp en zorg in het jeugddomein. Daardoor worden ook andere eisen gesteld aan de professionals die in het jeugddomein werken. De Jeugdwet schaart allerlei verschillende vormen van hulp aan jeugdigen, die nu nog vanuit verschillende sectoren wordt geboden, onder één nieuw

PAGE – 4 ============
Kwaliteitskader Jeugd, versie 2.1 september 2016 4 daarmee niet alleen maar ontvanger van ondersteuning, hulp en zorg, maar zijn zelf ook een cruciale actor. Professionalisering in de Jeugdwet betrouwbare professionals. Professionals die goede ondersteuning bieden en samen met hen de juiste Het moet voor ouders en professionals vanzelfsprekend zijn dat ouders zelf de regie nemen en houden over de opvoeding van hun kinderen, tenzij dit een onverantwoord risico voor de jeugdige oplevert. Daarvoor is een vraaggerichte houding van professionals nodig, waarbij uitgegaan hulpverleners naar oplossingen zoeken. Dit betekent praten met jeugdigen en ouders in plaats van over hen, en in de hulpverlening aansluiten op wat mensen en hun sociale netwerk zelf kunnen en waarvoor zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen 2.De autonomie van professionals en hun verantwoordelijkheden zijn onder de Jeugdwet zijn om de aan hen toebedeelde taken uit te voeren, dat zij beschikken over de juiste deskundigheid om jeugdigen adequaat te kunnen ondersteunen en te helpen, en dat zij beroepsethische normen hanteren als uitgangspunt voor het professioneel handelen. Vakbekwaam zijn houdt in dat professionals in staat zijn om een beroep uit te oefenen volgens de voor de beroepsgroep geldende professionele standaard. Dat betekent dat steeds die professional Jeugdhulp wordt in de wet als volgt omschreven (artikel 1.1, Jeugdwet): van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, of opvoedingsproblemen van ouders b. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig kader van jeugdstrafrecht.

PAGE – 5 ============
Kwaliteitskader Jeugd, versie 2.1 september 2016 5moet worden ingezet die past bij de vraag van de cliënt, die beschikt over de noodzakelijke vakbekwaamheid en die handelt volgens de beroepsethische normen. Dit vraagt inspanning van professionals en van hun werkgevers. De Jeugdwet verplicht van jeugdhulp en jeugdbescherming tot het verlenen van verantwoorde hulp zijn verplicht om te handelen als goede hulpverleners, in overeenstemming met de verantwoordelijkheid die zij hebben, Professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming moeten leren omgaan met de grotere professionele ruimte die ze hebben. Dat leren vindt plaats via opleidingen, intervisie, andere werkvormen gericht op leren en ontwikkelen 4, en op de werkplek. Het is ook aan de opleidingen om professionals voor professional wordt daarom verwacht dat hij zijn vak bijhoudt. Beroepsregistratie een niveau van de vakbekwaamheid van professionals. 4. Hierbij kan gedacht worden aan werkvormen waarbij bijvoorbeeld beroepsethische dilemma™s en uitspraken van tuchtcolleges centraal staan.

PAGE – 6 ============
Kwaliteitskader Jeugd, versie 2.1 september 2016 6Norm van de verantwoorde werktoedeling 5De norm van de verantwoorde werktoedeling bestaat uit drie onderdelen 1. De aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming dragen er zorg voor dat de taken worden uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde vaardigheden van de geregistreerde professional. 2. De aanbieder van jeugdhulp en jeugdbescherming kan anderen dan geregistreerde professionals met de uitvoering van taken belasten indien hij of zij aannemelijk kan geregistreerde professionals hun taken kunnen verrichten met inachtneming van de voor hen geldende professionele standaarden. 6. 1.3. Kwaliteitskader Jeugd Jeugd een aanzet gegeven voor de toepassing van de norm van de verantwoorde werktoedeling in de werkzaamheden en verantwoordelijkheden een geregistreerde professional moet worden ingezet een niet-geregistreerde professional kan worden ingezet. Het Kwaliteitskader Jeugd biedt werkgevers een leidraad bij het maken van een afweging bij de werktoedeling. Uiteraard moeten daarbij de taken zo worden toebedeeld dat juist die professional, die beschikt over de noodzakelijke kennis en vaardigheden passend bij de werkzaamheden, wordt ingezet. Deze professional moet zodanig worden ingezet dat deze kan werken met in achtneming van verantwoorde werktoedeling baseren op het Kwaliteitskader Jeugd. aandacht nodig voor de ontwikkeling van professionals. Dit is een proces van voortdurende investering en

PAGE – 8 ============
Kwaliteitskader Jeugd, versie 2.1 september 2016 8 1.6. Leeswijzer Het Kwaliteitskader Jeugd start in hoofdstuk 2 met een belangrijk resultaat van de samenwerking bieden van jeugdhulp en jeugdbescherming. Door samen en in samenhang een gemeenschappelijke basis te formuleren van het handelen van élke professional in de jeugdhulp, is duidelijk dat er een gemaakt wanneer een geregistreerde vakbekwame professional ingezet moet worden, en wanneer een niet-geregistreerde professional ingezet kan worden.

PAGE – 9 ============
Kwaliteitskader Jeugd, versie 2.1 september 2016 92. Gemeenschappelijke basis voor alle professionals in het jeugddomein van de Jeugdwet. Deze gemeenschappelijke basis is van toepassing op alle professionals in het brede jeugddomein, er gelden geen uitzonderingen. De gemeenschappelijke basis bestaat uit een aantal Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind Het nieuwe stelsel van jeugdhulp is erop gericht dat iedere jeugdige gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het maatschappelijk leven, rekening houdend verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn. Allereerst worden de doelen van de Jeugdwet vermeld, om vervolgens aan te geven wat dit betekent 2.1. De doelen van de Jeugdwet op een rij 1. Preventie en uitgaan van eigen kracht van jeugdigen, ouders en de sociale omgeving leveren hieraan een bijdrage door inzet op brede en lichte opvoed- en opgroeiondersteuning en van pedagogische basisvoorzieningen, zoals onderwijs en kinderopvang, en informele waarborgen van de veiligheid en gezonde ontwikkeling van de jeugdige is hierbij een vereiste. 2. Minder snel medicaliseren, meer ontzorgen en normaliseren van de jeugdige en het gewone ontwikkelen, opvoeden en opgroeien centraal. Dit betekent aandacht voor de ontwikkelingsfase van de jeugdige en voor talentontwikkeling, met oog

PAGE – 10 ============
Kwaliteitskader Jeugd, versie 2.1 september 2016 10 jeugdige. 3. Eerder (jeugd)hulp op maat voor kwetsbare kinderen Het hulpaanbod draagt bij aan lokale zorg op maat voor jeugdigen en ouders. Hier wordt indien het vraagt om een gevarieerd hulpaanbod. 4. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‚één gezin, één plan, één regisseur™ doorverwezen maar dat aanvullende hulp ‚erbij wordt gehaald™. 5. Meer ruimte voor jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk en om integrale hulp te bieden. 2.2. Gemeenschappelijke basis professionals Cliëntgericht werken gesprek over wat ze willen, wat ze zelf kunnen en welke hulp en ondersteuning aanvullend nodig is, samenleving. Professionals versterken ouders in hun rol als opvoeder, ondersteunen of behandelen hen en werken samen met de sociale omgeving.

PAGE – 11 ============
Kwaliteitskader Jeugd, versie 2.1 september 2016 11Signaleren een gezamenlijk gefundeerde beslissing over de inzet van passende hulp en ondersteuning. Versterken eigen kracht en zelfregie Professionals sluiten aan bij, en versterken de eigen kracht en zelfregie van jeugdigen, ouders en hun deze in. Ze weten wanneer ze moeten loslaten en afstand nemen. Ze kunnen ook de grenzen van de Veiligheid bevorderen Zij zijn alert op signalen die de veiligheid bedreigen en kunnen deze, in lijn met de meldcode van de veiligheid of voordat ze andere professionals inschakelen. Werken vanuit een integrale blik: breder kijken, meer zien en ouders in de verschillende levensgebieden en de invloed die hier vanuit gaat. Hierbij dragen ze bij aan een integrale afweging, zowel bij de analyse van de vraag als bij de mogelijke oplossingen. Samenwerken Professionals stemmen, in dialoog met ouders en jeugdigen, af met andere professionals en Professionals herkennen en erkennen hierin hun eigen grenzen en elkaars vakmanschap. Leven lang leren en reflecteren en vermindering van regeldruk staan centraal. Daarbij moeten professionals voldoen aan de vertrouwelijkheid en privacy.

126 KB – 38 Pages