Category: REFERENSI

” Shio NAGA “

Shio NAGA   (Kekuatan YANG = Kehidupan) Karakter dan Sifat dasar : —————————————————– Pasangan Shio NAGA —————————————————— Shio Naga elemen LOGAM 5 Februari 2000 sampai 23 Januari 2001 2 Februari 2060…

” Shio KELINCI “

Shio KELINCI   (Kekuatan YIN = Kematian) Karakter dan Sifat dasar : —————————————————– Pasangan Shio KELINCI —————————————————— Shio Kelinci elemen LOGAM 3 Februari 2011 sampai 22 Januari 2012 31 Januari 2071…

” Shio MACAN “

Shio MACAN   (Kekuatan YANG = Kehidupan) Karakter dan Sifat dasar : —————————————————– Pasangan Shio MACAN —————————————————— Shio Macan elemen LOGAM 14 Februari 2010 sampai 2 Februari 2011 11 Februari 2070…

” Shio KERBAU “

Shio KERBAU   (Kekuatan YIN = Kematian) Karakter dan Sifat dasar : —————————————————– Pasangan Shio KERBAU —————————————————— Shio Kerbau elemen LOGAM 15 Februari 1961 sampai 4 Februari 1962 12 Februari 2021…

” Shio TIKUS “

Shio TIKUS   (Kekuatan YANG = Kehidupan) Karakter dan Sifat dasar : ——————————————— Pasangan Shio TIKUS ——————————————— Shio Tikus elemen LOGAM 28 Januari 1960 sampai 14 Februari 1961 25 Januari 2020…