varumärken som Absolut, Knorr, Önos, Blå Band, Bongs, Kronfågel, Åhus Glass, Scan,. Skånemejerier och Konsumbagarn. 9. Andra återkommande aktiviteter

45 KB – 52 Pages

PAGE – 2 ============
I Svensk titel: Webbplatsen som marknadsfıringskanal ! Lokala Evenemang Engelsk titel: Website as a marketing channel ! Local Events Utgivnings„r: 2010 Fırfattare: Camilla Sv−rd och Caroline Bladh Handledare: Eva Gustafsson Institution: Institutionen fır data- och aff−rsvetenskap Abstract Because of the Internet new and inventive solutions are constantly created. These solutions give companies and organizations the possibility to present their messages in a virtual way. This is especially important for companies that are operating in the event-industry, because of the ability to reflect reality by technology. The purpose of our essay is to chart how local events are marketed on the Internet and present conclusions about the way websites can strengthen and expend the experience for visitors. The study is based on a qualitative approach with semi-structured observations of recurring, major and local events. These events take place within a close temporal proximity of the writing of this essay. The research method we applied was to execute observations on a basis of a schedule. In turn, the schedule was based on theories and models from the literature review. In our result we present an analysis of the material we have collected, on the basis of the literature we have presented in the literature review, and here we describe trends and patterns in what we have observed. Our findings indicate that the sites are largely satisfying the visitors need for information, builds up excitement and expectation. The sites do not live up to their full potential, but could be designed to add more value for the visitor. The sites offer several opportunities for interactivity. However, if the objective is to further prolong and enhance the experience, there is room for improvement. Keywords: Event marketing, Internet marketing, experiences, local events

PAGE – 3 ============
II Sammanfattning Genom Internet skapas st−ndigt nya och kreativa lısningar som ger fıretag och organisationer mıjligheter att fırmedla sitt budskap p„ ett virtuellt s−tt. S−rskilt viktigt −r det fır upplevelseindustrin och d−r tillhırande evenemangsaktırer att kunna „terge verkligheten i teknologin. I v„r uppsats har vi som syfte att kartl−gga hur lokala evenemang marknadsfırs via Internet, fır att sedan dra slutsatser om hur deras webbplatser kan fırst−rka och fırl−nga upplevelsen fır besıkaren. Studien bygger p„ en kvalitativ metod d−r vi har gjort semistrukturerade observationer av „terkommande, stırre och lokala evenemang som l„g n−ra i tiden fır sitt genomfırande. Den undersıkningsmetod vi till−mpade var att utfıra observationer med hj−lp av ett schema. Detta schema var baserat p„ teorier och modeller fr„n litteraturgenomg„ngen. I den teoretiska delen beskrivs teorier om Event marketing, Internetmarknadsfıring, kundv−rde, besıkarens deltagande och engagemang samt hur upplevelser kan fırl−ngas. I resultatet presenteras och analyseras de observationer vi har gjort och vi uttalar oss om tendenser och mınster. V„ra slutsatser visar att webbplatserna i stor utstr−ckning tillfredsst−ller besıkarens behov av information samt bygger upp en sp−nning och fırv−ntan infır evenemangen. Sidorna utnyttjas dock inte till sin fulla potential, utan kan byggas p„ fır att ıka v−rdet fır besıkaren. Webbplatserna erbjuder flera mıjligheter till interaktivitet men −ven h−r kan utbudet utıkas, fır att ytterligare fırl−nga och fırst−rka upplevelsen. Nyckelord: Evenemangsmarknadsfıring, Internetmarknadsfıring, upplevelser, lokala evenemang

PAGE – 4 ============
III Fırord Ett stort tack till v„r handledare Eva Gustavsson som har varit en viktig v−gvisare under uppsatsens arbetsg„ng och bist„tt med v−rdefull kunskap, kreativa id”er och ett stort engagemang. Bor„s den 24 maj 2010 Camilla Sv−rd och Caroline Bladh

PAGE – 5 ============
IV Inneh„llsfırteckning1 Inledning..1 1.1 Bakgrund1 1.2 Problemdiskussion2 1.3 Problemformulering.4 1.4 Syfte..5 1.5 Avgr−nsningar.5 1.6 Uppsatsens disposition5 2 Teoretisk referensram7 2.1 Event Marketing.7 2.2 Internetmarknadsfıring.8 2.3 Kundv−rde..10 2.4 Fırv−ntningar och upplevd servicekvalitet.11 2.5 Upplevelser.13 2.5.1 Internets betydelse fır upplevelser.14 2.5.2 Kundens deltagande och absorbering..15 2.5.3 Kundens engagemang16 2.6 Studiens analysmodell fır Internetmarknadsfıring17 3 Metod19 3.1 Observationer av webbplatser.19 3.2 Ansats19 3.3 Kriterier fır observerade webbplatser20 3.3.1 Evenemangsaktırerna21 3.4 Genomfırande av observationer23 3.5 Validitet och Reliabilitet.24 4 Resultat; Internetmarknadsfıring26 4.1 –versikt26 4.2 Vilka budskap och behov fırmedlar webbplatserna?27 4.3 Webbplatsernas uppbyggnad29 4.3.1 Teknisk och funktionell kvalitet..29 4.3.2 Kvalitetsdeterminanter..30 4.4 Hur webbplatserna skapar kundv−rde.32 4.5 Besıkarens deltagande och engagemang.33 5 Slutsatser36 5.1 Information.36 5.2 Interaktion37 5.3 Behov.38 5.4 Kundv−rde..39 5.5 Fırl−ngning av upplevelsen..40 5.6 Normativ modell fır effektiv marknadsfıring p„ Internet.40 5.7 Fırslag till vidare studier42 6 Referenslista.43 7 Bilagor.45 7.1 Observationsschema.45 7.2 Observationstider46

PAGE – 6 ============
1 1 Inledning 1.1 Bakgrund Det −mne vi har valt till uppsatsen grundar sig i ett intresse fır evenemang och Internet som mediekanaler. Genom Internet skapas st−ndigt nya och kreativa lısningar som ger fıretag och organisationer fler mıjligheter att fırmedla sitt budskap p„ ett virtuellt s−tt. Internet tycks aldrig sluta att ıverraska och vi −r fascinerade ıver den enorma p„verkan som detta medium har inneburit samt ıver den stora nytta det ger fır merparten av fıretag och konsumenter. Internet kan −ven ses som n„got som inskr−nker m−nniskors sociala liv. Att teknologin har utvecklats dramatiskt bara under 2000-talets fırsta decennium har lett till att m−nniskor har blivit distanserade och avsk−rmade fr„n varandra, skriver Jens ¯rnbo m.fl. (2005). Detta i sin tur har gjort att samh−llet idag g„tt fr„n att vara hıgteknologiskt till att vara ett hıgberıringssamh−lle. Med det menas att man fırsıker „terge verkligheten i teknologin i stırsta mıjliga m„n, vilket kan ske i form av virtuella v−rldar som ıppnas upp fır besıkarna och som aktiverar flera sinnen samtidigt. I takt med att fysiska mıten har minskat har m−nniskor ocks„ kommit till insikt om den betydelse som de faktiskt inneb−r fır oss. M−nniskor behıver k−nna samvaro och tillhırighet med andra m−nniskor, och som Jens ¯rnbo m.fl. (2005) skriver, uppst„r inga starka relationer utan n−rvaro och fysiska mıten. Detta −r s−kerligen en bidragande faktor till att evenemang har ıkat i antal. Vad som fırenar Internet och evenemang −r att Internet som marknadsfıringsverktyg p„ ett effektivt s−tt kan fırmedla det budskap som evenemangsaktırer vill kommunicera till sina besıkare, och d„ s−rskilt infır evenemanget. Blivande besıkare kan via evenemangens webbplatser leva sig in i evenemanget med hj−lp av ljud och ljus i form av foton, filmer och interaktion med andra besıkare, fır att f„ en s„ r−ttvis bild av sin kommande upplevelse som mıjligt. P„ s„ s−tt kan evenemangsaktırer visa vad besıkare

PAGE – 8 ============
3 leverantır av plattformar fır webbpublicering och digitala mıtesplatser. I undersıkningen deltog 1065 svenskar mellan 18 och 65 „r. Fırutom att fıretagen kan f„ kontakt med konsumenter via den egna webbplatsen, kan fıretagen −ven uppmana sina besıkare till att fılja dem via sociala medier som Facebook och Twitter. Enligt Lena Carlsson, VD p„ kommunikationsbyr„n Kreafon i Gıteborg och fırfattare till ÓMarknadsfıring och kommunikation i sociala medierÓ, har m„nga fıretag inte fırst„tt vilka enorma mıjligheter sociala medier kan ge, och vilken efterfr„gan det kan finnas p„ s„dant. Hon p„st„r vidare att med en regelbunden genomg„ng av bloggar och olika sociala forum kan fıretag f„ viktig feedback om sina konsumenter, som det tidigare kr−vdes marknadsundersıkningar fır att hitta. Lena Carlssons bok om sociala medier −r den fırsta i sitt slag (Wikberg, 2009). Infır skrivandet av denna uppsats har vi sıkt efter liknande bıcker ang„ende hur evenemangsaktırer p„ ett bra s−tt kan marknadsfıra sig p„ Internet och via deras webbplatser. D„ vi har haft sv„rt att hitta mer omfattande information i detta avseende, kan vi ana att denna typ av information efterfr„gas av flera. Utan n„gra tidigare mer specifikt utformade ramar att tillg„ om marknadsfıring fır evenemangsaktırer via webben, ville vi i v„r uppsats observera hur evenemangsaktırer marknadsfır sig via sina webbplatser idag. Bland annat studerar vi hur evenemangsaktırerna kommunicerar och interagerar med sina besıkare och hur medverkan i sociala medier ser ut. Fır oss som blivande marknadsfırare −r det v−rdefull kunskap att k−nna till om hur en webbplats kan vara intressant fır besıkare. Vi hoppas att v„ra observationer ska bidra till en ıkad kunskap om vad marknadsfıring via Internet kan tillfıra, samt ge en insikt i hur den har betydelse och inverkan p„ den enskilde konsumenten. De huvudsakliga fr„gorna vi st−ller oss i undersıkningen −r hur lokala evenemangsaktırer arbetar med Internet som marknadsfıringskanal och hur de kan fırl−nga och fırst−rka upplevelsen av evenemanget? Fır att undersıka detta studeras

PAGE – 9 ============
4 exempelvis hur besıkarna uppmuntras p„ hemsidan till att fırbereda sig infır evenemanget och vad de kan anv−nda webbplatsen till under ett p„g„ende evenemang, som exempelvis ladda upp bilder eller prata med andra deltagare som kommer att medverka eller har medverkat. •ven hur fırv−ntningar byggs upp studeras och vi spekulerar i hur evenemanget lyckas matcha dessa fırv−ntningar, dessutom reflekterar vi kring ett s„ kallat ÓefterkıpsbeteendeÓ. Utıver v„r huvudfr„ga kommer vi i studien −ven att presentera en analys av delfr„gorna. En delfr„ga berır −mnet kundv−rde och vad detta begrepp har fır betydelse fır besıkarna samt hur det skapas genom den Internetbaserade marknadsfıringen. En annan delfr„ga handlar om hur aktırerna uppmuntrar till interaktion genom webbplatsen och p„ vilket s−tt. Intressant att studera var ocks„ p„ vilket s−tt aktırerna lyckades skapa fırv−ntningar hos besıkarna och reducerade eventuella gap som kan finnas mellan fırv−ntningar och den faktiska upplevelsen. 1.3 Problemformulering Sammanfattningsvis gır vi allts„ en kartl−ggning av hur lokala evenemang anv−nder sig av Internet i sin marknadsfıring, d−r huvudfr„gan −r: ¥ Hur kan lokala evenemangsaktırer fırl−nga och fırst−rka upplevelsen med hj−lp av Internet? Delfr„gor som besvaras under den huvudsakliga fr„gan −r: ! Vilka v−rden skapas fır besıkarna? ! Hur uppmuntrar webbplatserna besıkarna till interaktion? ! Hur reducerar webbplatserna eventuella risker som besıkarna kan uppleva?

PAGE – 10 ============
5 1.4 Syfte V„rt syfte med uppsatsen −r att gıra en kartl−ggning av hur lokala evenemangsaktırer marknadsfır sig via Internet, fır att sedan kunna dra slutsatser om hur evenemangsaktırer p„ ett bra s−tt kan g„ tillv−ga fır att fırl−nga och fırst−rka upplevelsen av ett evenemang. Fır att uppn„ v„rt syfte observerar vi vilka v−rden som skapas fır besıkarna samt vilka funktioner p„ webbplatserna som uppmuntrar till interaktion. Avsikten med uppsatsen −r att kunna urskilja mınster och likheter mellan hur lokala evenemang och dess n−tverk −r utformade fır sedan ge en normativ modell av hur man effektivt kan arbeta med Internet som ett redskap fır sin marknadsfıring. 1.5 Avgr−nsningar Vi har avgr−nsat oss till lokala evenemang i Sverige, som utspelar sig p„ en best−md plats vid ett speciellt tillf−lle. Fır att vi ska kunna gıra en s„ korrekt bedımning av evenemangsaktırernas marknadsfıring via Internet som mıjligt, har vi undersıkt de evenemang som ligger n−ra i tiden. Eftersom v„r studie utfırs fıre evenemangen −ger rum s„ −r det sv„rt fır oss att med s−kerhet uttala oss om hur evenemangsaktırerna agerar direkt efter att de slutfırts. D„ vi enbart observerar och inte har n„gon personlig kontakt med evenemangsaktırerna kan vi inte veta vilka intentioner de har med sin marknadsfıring. Vi kan heller inte uttala oss om hur besıkarna uppfattar marknadsfıringen via webbplatserna, d„ vi inte genomfırde undersıkningar som berırde detta omr„de. 1.6 Uppsatsens disposition Uppsatsens andra kapitel best„r av en litteraturgenomg„ng d−r vi redogır fır de teorier och modeller som vi anv−nder oss av. Med hj−lp av teorierna sammanst−llde vi ett observationsschema fır att kunna strukturera v„ra observationer och fır att i ett senare skede av processen kunna analysera det insamlade materialet. De omr„den som berırs −r Internetmarknadsfıring, kundv−rde, upplevelser, evenemangsmarknadsfıring, fırv−ntningar och tj−nstekvalitet. Detta kapitel avslutas med en sammanfattande diskussion om hur vi kommer till−mpa teorierna i v„r analys.

PAGE – 11 ============
6 Det tredje kapitlet handlar om metod och d−r fırklarar vi v„rt tillv−gag„ngss−tt av studien. H−r framkommer att vi har gjort en observationsstudie av olika evenemangs webbplatser och dess marknadsfıring p„ Internet, vilka evenemang vi har studerat och varfır, en kort presentation av respektive evenemang, beskrivning av genomfırande av observation samt en diskussion kring begreppen validitet och reliabilitet. I kapitel fyra redogır vi fır resultatet av v„ra observationer och sammanst−ller den kartl−ggning som visar hur evenemangsaktırer anv−nder sig av sina webbplatser och kringliggande n−tverk i sin marknadsfıring. Resultatet −r uppdelat i enlighet med teorin och bırjar med en mer generell analys av webbplatserna utifr„n Frankel (2007). Vi forts−tter med att diskutera vilka behov aktırerna tillfredsst−ller hos sina besıkare. Sedan analyseras uppbyggnaden av webbplatserna med hj−lp av begrepp som teknisk och funktionell kvalitet och en teori om fırv−ntad och upplevd kvalitet. H−refter analyseras hur webbplatserna skapar kundv−rde och avslutningsvis besıkarnas deltagande och engagemang. I det sista kapitlet presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till genom att analysera v„rt insamlade material. H−r „terkopplar vi till studiens syfte och fr„gest−llning ang„ende webbplatsernas fırl−ngning av upplevelsen. Avslutningsvis framfır vi −ven studiens bidrag och ger fırslag till framtida forskning.

45 KB – 52 Pages