Als u vervolgens uw aansprakelijkheidsschuld niet betaalt, kunnen wij ook de aannemers boven u in de keten aansprakelijk stellen voor het deel van de

36 KB – 16 Pages

PAGE – 1 ============
Taal: Nederlands Besteedt u werk uit aan een onderaannemer en draagt deze de loonheffingen niet af aan de Belastingdienst? Op basis van ketenaansprakelijkheid kunt u hiervoor aansprakelijk worden gesteld. In deze brochure leest u hoe dit werkt en wat u kunt doen om het risico van ketenaansprakelijkheid te beperken. Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

PAGE – 2 ============
˜ Inhoud ˚ Waarover gaat deze brochure? 3 ˜ Wat is ketenaansprakelijkheid? 3 ˜.˚ Wanneer geldt de ketenaansprakelijkheidsregeling? 4 ˜.˜ Voor welke belasting en premies? 4 ˜.˛ Wie is voor wie aansprakelijk? 4 ˜.˝ Volgorde van aansprakelijkheid 5 ˜.˙ Bezwaar 5 ˛ Samenvallen met andere vormen van aansprakelijkheid 5 ˛.˚ Inlenersaansprakelijkheid 6 ˛.˜ Bestuurdersaansprakelijkheid 6 ˛.˛ Aansprakelijkheid van bestuurders, vertegenwoordigers of vereffenaars van lichamen 6 ˝ Voor wie geldt de ketenaansprakelijkheid? 6 ˝.˚ Wat is een eigenbouwer? 6 ˝.˜ Verkopers van een toekomstige zaak 7 ˝.˛ Opdrachtgevers in de confectiesector 7 ˝.˝ Kopers van nog te vervaardigen kleding 7 ˙ Bijzondere situaties 7 ˙.˚ Zelfstandigen zonder personeel 8 ˙.˜ Directeuren-grootaandeelhouders (dga) 8 ˙.˛ Buitenlandse aannemers 8 ˙.˝ Uitvoering (grotendeels) in eigen bedrijf 8 ˙.˙ Koop en verkoop van een bestaande zaak 8 ˙.ˆ Schuldsaneringsregeling of faillissement 8 ˆ Bescherming tegen aansprakelijkheid 9 ˆ.˚ Verklaring betalingsgedrag 9 ˆ.˜ Goede administratie; matiging van het anoniementarief 10 ˆ.˛ Beroep op de disculpatieregeling 11 ˇ De geblokkeerde rekening (g-rekening) 11 ˇ.˚ Zo werkt de g-rekening 12 ˇ.˜ Het gebruik van de g-rekening 12 ˇ.˛ Voorwaarden voor vrijwaring bij storting op de g-rekening 12 ˇ.˝ Aanvraag g-rekening 13 ˇ.˙ De g-rekeningovereenkomst 13 ˇ.ˆ Beoordelen van uw aanvraag 13 ˇ.ˇ Geen medewerking 13 ˇ.˘ Openen g-rekening 13 ˇ Wijzigen van de g-rekeningovereenkomst 13 ˇ.˚ Storten op de g-rekening 14 ˇ.˚˚ Overmaken van de g-rekening naar de Belastingdienst 14 ˇ.˚˜ Deblokkeren van de g-rekening 14 ˇ.˚˛ Opheffen van de g-rekening 15 ˇ.˚˝ Eenzijdige opzegging van de g-rekening 15 ˇ.˚˙ Onjuist gebruik van de g-rekening 15 ˘ Meer informatie 15

PAGE – 3 ============
˛ ˚ Waarover gaat deze brochure? Als u als aannemer (bijvoorbeeld in de bouw, scheepsbouw, metaalconstructie of confectie-industrie) een deel van het werk uitbesteedt aan een ander, dan kunt u te maken krijgen met ketenaansprakelijkheid. In deze brochure leest u over ketenaansprakelijkheid, in welke situaties u ermee te maken heeft en hoe u het risico van aansprakelijkheid kunt beperken. Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het aannemen en onder-aannemen van werk van stoffelijke aard. In hoofdstuk 2 leest u wat werk van stoffelijke aard precies inhoudt. Hoe is deze brochure opgebouwd?In hoofdstuk 2 leest u wat ketenaansprakelijkheid precies inhoudt. Ketenaansprakelijkheid kan samengaan met andere vormen van aansprakelijkheid. Zie hiervoor hoofdstuk 3.De ketenaansprakelijkheidsregeling geldt ook voor:Ł eigenbouwersŁ verkopers van een toekomstige zaakŁ opdrachtgevers in de confectiesectorŁ kopers van nog te vervaardigen kledingHierover leest u meer in hoofdstuk 4.Voor zzp™ers en buitenlandse aannemers gelden speciale regels. Over deze en andere bijzondere situaties leest u meer in hoofdstuk 5.In hoofdstuk 6 leest u hoe het risico van aansprakelijkheid kan beperken. Hierin speelt het gebruik van de g-rekening een belangrijke rol, waarover u meer leest in hoofdstuk 7. ˜ Wat is ketenaansprakelijkheid? De ketenaansprakelijkheidsregeling is een maatregel tegen mogelijk misbruik door aannemers en onderaannemers bij de afdracht van loonheffingen. De regeling maakt elke schakel van de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels.Stel: u krijgt een grote opdracht en u kunt het werk niet alleen aan. Dan kunt u een deel van het werk uitbesteden. U bent dan de aannemer en degene aan wie u het werk uitbesteedt, is de onderaannemer. Als de onderaannemer de door hem verschuldigde loonheffingen niet betaalt, kunnen wij u hiervoor aansprakelijk stellen.Stel nu dat uw onderaannemer een deel van het aangenomen werk verder uitbesteedt aan een volgende onderaannemer. Deze onderaannemer betaalt de door hem verschuldigde loonheffingen niet. In dat geval kunnen zowel u als uw onderaannemer aansprakelijk worden gesteld voor de onbetaalde loonheffingen. Wanneer is iemand onderaannemer? Als de aannemer de uitvoering van zijn werk geheel of deels uitbesteedt aan een ander die niet bij hem in dienst is, is die ander onderaannemer. Of iemand aannemer of onderaannemer is, hangt af van het contract dat zij met elkaar hebben gesloten.

PAGE – 4 ============
˝Aanneming en onderaanneming van werk komen niet alleen voor in de bouwnijverheid en de metaalindustrie (groot- en kleinmetaal), maar ook in andere bedrijfstakken en branches. Eigenlijk in nagenoeg alle gevallen waarbij de aannemer van het werk een werk van stoffelijke aard geheel of deels uitbesteedt aan een ander die niet bij hem in dienst is. ˜.˚ Wanneer geldt de ketenaansprakelijkheidsregeling? De ketenaansprakelijkheid geldt als een aannemer voor een opdrachtgever een werk van stoffelijke aard uitvoert tegen een bepaalde prijs. De aannemer is daarbij niet in dienst van de opdrachtgever. Het is soms moeilijk vast te stellen of een bepaald werk van stoffelijke aard is. Meestal zal de uitvoering van zo™n werk een tastbaar product opleveren. Werken van stoffelijke aard zijn bijvoorbeeld bouwwerken, wegenaanleg, landbewerking, herstelwerkzaamheden en het vervaardigen van kleding. Maar ook andere werkzaamheden kunnen erbij horen, zoals het verpakken van goederen en schoonmaken. Niet-stoffelijk zijn producten van grotendeels persoonsgebonden arbeid van intellectuele aard, zoals van auteurs, advocaten, vormgevers en musici. Ook vervoersovereenkomsten vallen buiten de regeling. Ketenaansprakelijkheid geldt voor zowel overeenkomsten waarvoor een projectprijs wordt betaald als voor overeenkomsten waarbij het aangenomen werk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en verwerkte materialen. ˜.˜ Voor welke belasting en premies? Iedere aannemer die werk van stoffelijke aard aan een onderaannemer uitbesteedt, is aansprakelijk voor de door de onderaannemer onbetaald gelaten:Ł loonbelastingŁ premie volksverzekeringenŁ premies werknemersverzekeringenŁ inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de ZorgverzekeringswetDeze belasting en premies vormen samen de ‚loonheffingen™. Om te bepalen welk bedrag aan loonheffingen voor het werk betaald moet worden, moet het fiscaal loon van de betrokken werknemers bekend zijn. Meer informatie over de berekening van de loonheffingen staat op belastingdienst.nl . 2.2.1 Aansprakelijkheid voor invorderingsrente en kosten Wij kunnen de aannemer aansprakelijk stellen voor invorderingsrente en kosten voor de aanslag(en) loonheffingen als die te wijten zijn aan de aannemer zelf, bijvoorbeeld omdat de aannemer zijn onderaannemer te laat heeft betaald.Daarnaast brengen wij invorderingsrente en eventuele kosten in rekening als de aannemer zijn aansprakelijkheidsschuld te laat betaalt. ˜.˛ Wie is voor wie aansprakelijk? Bij uitbesteding van werk is de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffingen die zijn onderaannemer voor dat werk moet betalen. De onderaannemer kan op zijn beurt het werk (deels) uitbesteden aan een andere onderaannemer. De aannemer is dan ook hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffingen van die andere onderaannemer en van eventuele volgende onderaannemers. Ook iedere onderaannemer zelf is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffingen van de onderaannemers aan wie hij werk heeft uitbesteed en van eventuele volgende onderaannemers. Zo ontstaat een keten van aansprakelijke aannemers die bij een bepaald werk zijn betrokken. Als een van de onderaannemers in de keten de loonheffingen voor dit werk niet betaalt, dan kunnen wij daarvoor de aannemers boven hem in de keten aansprakelijk stellen. Er kunnen dus meer aannemers tegelijk aansprakelijk zijn. De opdrachtgever van het werk is niet aansprakelijk (behalve de opdrachtgever in de confectiesector, zie 4.3).

PAGE – 5 ============
˙Ketenaansprakelijkheid eindigt altijd bij de eerste aannemer in de keten, de zogeheten hoofdaannemer. Voorbeeld Opdrachtgever (hoofd)Aannemer A (onder)Aannemer B (onder)Aannemer CA neemt van de opdrachtgever een werk aan dat hij (deels) uitbesteedt aan B. B besteedt weer (een deel van) het werk uit aan C. Voor C is B dan aannemer. In dit voorbeeld is A aansprakelijk voor de onbetaalde loonheffingen van B en C. B is aansprakelijk voor de onbetaalde loonheffingen van C. ˜.˝ Volgorde van aansprakelijkheid Bij het aansprakelijk stellen in de keten houden wij een bepaalde volgorde aan. Als eerste stellen wij meestal de aannemer aansprakelijk die het contract heeft gesloten met de onderaannemer die zijn loonheffingen niet heeft betaald. Maar wij kunnen ook alle aannemers in de keten tegelijkertijd aansprakelijk stellen als bij het volgen van de normale volgorde de schuld anders onbetaald zou blijven. ˜.˙ BezwaarAls de loonheffingen niet worden betaald, sturen wij een beschikking naar de aannemer waarin wij hem aansprakelijk stellen voor de onbetaalde loonheffingen. De aannemer kan hiertegen bezwaar maken. Dit kan door ons binnen 6 weken na de datum van de beschikking een brief te sturen. In de brief moet hij duidelijk beargumenteren waarom hij bezwaar maakt. Het bezwaar kan gaan over de aansprakelijkheid zelf en over het bedrag waarvoor hij aansprakelijk is gesteld. De aannemer kan de nodige gegevens opvragen over de aanslag waarvoor hij aansprakelijk is gesteld. Dit kan bij de ontvanger van de Belastingdienst die de beschikking heeft verstuurd.Als wij het bezwaar afwijzen, kan de aannemer tegen die beslissing in beroep gaan bij de belastingrechter van de rechtbank. Als de rechter dit beroep afwijst, kan de aannemer in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof. Ten slotte is nog beroep in cassatie mogelijk bij de Hoge Raad. ˛ Samenvallen met andere vormen van aansprakelijkheid De ketenaansprakelijkheid van de aannemer bestaat op grond van de wet. Kunnen anderen aansprakelijk gesteld worden buiten de keten? Dan kunnen wij dat voorafgaand, naast of na de ketenaansprakelijkheid doen. Hiervoor is geen vaste volgorde. Het kan voorkomen dat ketenaansprakelijkheid samenvalt met: Ł inlenersaansprakelijkheid (zie 3.1)Ł bestuurdersaansprakelijkheid (zie 3.2)Ł aansprakelijkheid van bestuurders, vertegenwoordigers of vereffenaars van lichamen als bedoeld in artikel 33 Invorderingswet 1990 (zie 3.3)

PAGE – 6 ============
ˆ ˛.˚ Inlenersaansprakelijkheid De ketenaansprakelijkheid is niet hetzelfde als de inlenersaansprakelijkheid. Bent u uitlener en stelt u een werknemer ter beschikking aan een derde (inlener) om onder leiding of toezicht van die derde te werken? Dan blijft deze werknemer in dienst bij u. U moet de loonheffingen en btw betalen voor deze werknemer. De inlener is aansprakelijk voor deze belastingen voor zover die verband houden met de inlening (inlenersaansprakelijkheid). Bent u onderaannemer en maakt u zelf gebruik van ingeleend personeel van een uitlener? Dan bent u aansprakelijk voor de loonheffingen en omzetbelasting die de uitlener moet betalen. Als u vervolgens uw aansprakelijkheidsschuld niet betaalt, kunnen wij ook de aannemers boven u in de keten aansprakelijk stellen voor het deel van de aansprakelijkheidsschuld dat betrekking heeft op de loonheffingen (ketenaansprakelijkheid). ˛.˜ Bestuurdersaansprakelijkheid Is de onderaannemer bij wie de loonheffingen onbetaald gebleven zijn, een rechtspersoon? Dan kunnen wij de belastingschuld zowel verhalen op de bestuurders van die rechtspersoon (bestuurdersaansprakelijkheid) als op de aannemers hoger in de keten. ˛.˛ Aansprakelijkheid van bestuurders, vertegenwoordigers of vereffenaars van lichamen Is de onderaannemer, bij wie de loonheffingen onbetaald zijn gebleven, een lichaam in de zin van artikel 33 Invorderingswet 1990? Dan kunnen wij de belastingschuld zowel verhalen op de bestuurders, vertegenwoordigers of vereffenaars van dat lichaam als op de aannemers hoger in de keten. ˝ Voor wie geldt de ketenaansprakelijkheid? Ketenaansprakelijkheid geldt niet alleen voor aannemers en onderaannemers, maar ook voor: Ł eigenbouwers (zie 4.1)Ł verkopers van een toekomstige zaak (zie 4.2)Ł opdrachtgevers in de confectiesector (zie 4.3)Ł kopers van nog te vervaardigen kleding (zie 4.4) ˝.˚ Wat is een eigenbouwer? Een eigenbouwer is een ondernemer die zonder opdracht van een ander en niet in dienst van een ander in de normale uitoefening van zijn bedrijf werk uitvoert. Dit werk moet van stoffelijke aard zijn.Bent u een fabrikant en laat u bijvoorbeeld de verpakking van uw producten in uw fabriek door een onderaannemer uitvoeren? Of bent u een woningbouwvereniging en ontwikkelt u bouwprojecten voor verkoop of verhuur waarbij u een onderaannemer inschakelt? Dan bent u een eigenbouwer. De ketenaansprakelijkheidsregeling ziet ook eigenbouwers als aannemers. Als een eigenbouwer het werk geheel of deels door een ander laat uitvoeren, is die ander onderaannemer. Of een werk tot de normale bedrijfsuitoefening behoort, bekijken wij per bedrijf. De bedrijfstak geeft daarbij niet de doorslag. Vaak bestaat de normale bedrijfsuitoefening bijvoorbeeld uit het maken van producten voor de markt. Maar het bedrijf kan daarnaast ook zelf zijn bedrijfsmiddelen maken en onderhouden voor de fabricage van deze producten. Voor die bedrijfsmiddelen geldt zo™n bedrijf dan ook als eigenbouwer.

PAGE – 8 ============
˘ ˙.˚ Zelfstandigen zonder personeelBent u een zelfstandige zonder personeel (zzp™er)? Dan is uw opdrachtgever in principe niet aansprakelijk op grond van de ketenaansprakelijkheid. U hebt namelijk geen personeel in dienst en hoeft geen loonheffingen af te dragen. Een aannemer loopt met u dus ook geen aansprakelijkheidsrisico. U kunt het werk vervolgens weer uitbesteden aan een ander, die mogelijk wel personeel hiervoor inzet. In dat geval zijn u en uw opdrachtgever wél aansprakelijk. ˙.˜ Directeuren-grootaandeelhouders (dga)Als aannemer kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de niet afgedragen loonheffingen voor de dga van uw onderaannemer. ˙.˛ Buitenlandse aannemersBent u een buitenlandse aannemer? En laat u in het buitenland werkzaamheden uitvoeren door een onderaannemer die in Nederland loonheffingen moet betalen? Dan bent u niet aansprakelijk op grond van de ketenaansprakelijkheid. Maar laat u dat werk in Nederland uitvoeren? Dan zijn u en de volgende personen aansprakelijk:Ł de leider van uw vaste inrichting in Nederland Ł uw vaste vertegenwoordiger die in Nederland woont of is gevestigd Ł de leider van de werkzaamheden die in Nederland zijn verricht ˙.˝ Uitvoering (grotendeels) in eigen bedrijfAls uw onderaannemer het werk geheel of grotendeels uitvoert in zijn eigen bedrijf (dus niet bij u), bent u niet aansprakelijk. ‚Grotendeels™ wil zeggen: voor meer dan 50% van het benodigde aantal arbeidsuren. Deze uitzondering geldt echter niet bij het vervaardigen van kleding en elke daarop gerichte handeling, maar weer wel voor schoeisel.Voorbeeld aan hem hebt uitbesteed, omvat voor meer dan 50% van het benodigde aantal arbeidsuren typewerk dat in zijn eigen bedrijf plaatsvindt en dus niet bij u op de werkvloer. U bent nu niet aansprakelijk voor de betaling van de ˙.˙ Koop en verkoop van een bestaande zaak Twee partijen sluiten een overeenkomst van koop en verkoop van een bestaande zaak. Zij spreken af dat de verkopende partij als onderaannemer een werk zal uitvoeren dat samenhangt met die verkoop. Het werk aan die zaak is echter van ‚ondergeschikte betekenis™. Dit heeft tot gevolg dat de keten wordt doorbroken en geen aansprakelijkheid ontstaat voor niet betaalde loonheffingen van de verkoper. Voorbeeld U koopt als aannemer bij een fabrikant deuren die uit voorraad leverbaar zijn. U spreekt tegelijk af dat de . In an ondergeschikte betekenis. U bent niet aansprak ˙.ˆ Schuldsaneringsregeling of faillissementFinanciële problemen bij de onderaannemer vormen vaak een risico voor de aannemer (denk aan faillissement). Bij gebruik van een g-rekening (zie hoofdstuk 7) adviseren we de aannemer geen geld over te maken nadat de onderaannemer failliet is.. Het bedrag valt dan in de (faillissements)boedel en geldt niet als een vrijwarende betaling. Wij kunnen de aannemer dan tóch nog aansprakelijk stellen voor de loonheffingen.

PAGE – 9 ============
ˆ Bescherming tegen aansprakelijkheid Bent u aannemer? Dan kunt u er zelf voor zorgen dat het risico van aansprakelijkstelling voor de loonheffingenschulden van een onderaannemer zo klein mogelijk blijft. Uitsluiting van elk risico is niet mogelijk. U kunt het risico van ketenaansprakelijkheid beperken door:Ł de onderaannemer te vragen naar een recente en originele verklaring betalingsgedrag (zie 6.1) en Ł een goede administratie bij te houden (zie 6.2) enŁ te storten op een geblokkeerde rekening (zie hoofdstuk 7)Rechtstreeks storten bij de Belastingdienst ter vrijwaring van deze aansprakelijkheid is niet mogelijk (zie 7). ˆ.˚ Verklaring betalingsgedrag U kunt uw onderaannemer vragen om een recente en originele verklaring betalingsgedrag afgegeven door de Belastingdienst. Dat geeft u een beter beeld van de onderaannemer en van het eventuele aansprakelijkheidsrisico dat u met hem loopt. In een verklaring betalingsgedrag verklaren wij schriftelijk dat de onderaannemer op dat moment zijn loonheffingen heeft betaald. Wij geven alleen een verklaring betalingsgedrag aan de onderaannemer als hij daar zelf om vraagt. Wij geven zo™n verklaring niet aan de aannemer. Deze verklaring is geen vrijwaringsverklaring; ook met een verklaring kunnen wij u aansprakelijk stellen. 6.1.1 Aanvraag verklaringDe onderaannemer moet de verklaring over zijn betalingsgedrag schriftelijk aanvragen bij zijn belastingkantoor. Wij sturen de verklaring ongeveer een week na ontvangst van de aanvraag. Wilt u een verklaring aanvragen? Vul dan het formulier Aanvraag Verklaring betalingsgedrag ketenaansprakelijkheid in. U kunt dit formulier downloaden van belastingdienst.nl . 6.1.2 Twee soorten verklaringen betalingsgedrag Wij kunnen de onderaannemer 2 soorten verklaringen betalingsgedrag geven: a een schone verklaringDe onderaannemer ontvangt een schone verklaring als hij alle loonheffingen heeft betaald. Het kan zijn dat de onderaannemer bezwaar of beroep heeft ingediend tegen nageheven loonheffingen. Hij zal van ons in dat geval alleen een schone verklaring krijgen als hij die naheffingen eerst betaalt. Wij geven ook een schone verklaring als voor het bedrag van de aanslag(en) zekerheid is verstrekt. b een voorbehoudverklaringDe onderaannemer ontvangt een voorbehoudverklaring als hij: Ł alle loonheffingen heeft betaald, met uitzondering van de bedragen waarvoor een betalingsregeling is getroffen wegens tijdelijke liquiditeitsproblemen, en als hij die regeling ook nakomt Ł alle loonheffingen heeft betaald, met uitzondering van de bedragen waarvoor wij uitstel van betaling hebben verleend voor bezwaar of (hoger) beroep 6.1.3 Aanvraag verklaring door een nieuwe onderaannemerWij kunnen een recent gestarte onderaannemer geen verklaring van betalingsgedrag geven. Wij laten de onderaannemer schriftelijk weten dat hij geen verklaring krijgt omdat hij nog geen loonheffingen heeft hoeven afdragen.

PAGE – 10 ============
6.1.4 Aanvraag verklaring door een zelfstandige zonder personeelZelfstandigen zonder personeel (zzp™ers) hebben geen werknemers in dienst. Zij hoeven daarom geen loonheffingen af te dragen. Toch wil de aannemer meestal dat ook zzp™ers een verklaring betalingsgedrag laten zien. Als een zzp™er in het kader van de ketenaansprakelijkheid om een verklaring betalingsgedrag vraagt, dan laten wij de zzp™er schriftelijk weten dat hij geen verklaring krijgt, omdat hij geen loonheffingen hoeft af te dragen. Deze brief kan de zzp™er laten zien aan de aannemer. 6.1.5 Aanvraag verklaring door een curator/bewindvoerder Het bedrijf van een onderaannemer wordt soms voortgezet door een curator of bewindvoerder. We weten dan nog niet of de loonheffingen die zijn verschuldigd door de voortzetting van het bedrijf, ook echt worden afgedragen. In zo™n geval geven wij geen verklaring betalingsgedrag. Dat doen we wel als het bedrijf al langere tijd wordt voortgezet en de curator of bewindvoerder alsnog om een verklaring vraagt. ˆ.˜ Goede administratie; matiging van het anoniementariefWij stellen de aansprakelijkheidsschuld meestal vast aan de hand van de administratie van de onderaannemer. Zo nodig gebruiken wij ook de administratie van de aannemer die in de keten boven de onderaannemer staat. Als uit de administratie het loonbedrag niet eenduidig is vast te stellen, maken wij een schatting van het loonbedrag en de daarbij behorende loonheffingen. Het ontbreken van een goede administratie van de onderaannemer kan aanleiding zijn om de loonheffingen vast te stellen met toepassing van het zogenoemde anoniementarief. Dit betekent dat wij het hoogste tarief voor de loonheffingen toepassen.Wij passen het anoniementarief bijvoorbeeld toe als:Ł de gegevens van de werknemers niet volledig in de loonadministratie van de onderaannemer zijn opgenomenŁ de identiteit van de werknemers niet goed is vastgesteldŁ er geen stukken zijn waaruit blijkt dat de werknemers in Nederland mogen werken U kunt ons vragen uw aansprakelijkheid voor het anoniementarief te matigen. Dit doen wij als u gegevens overlegt waarmee wij het loon van de werknemer aan zijn werkzaamheden kunnen toerekenen en waarmee u de identiteit van de door uw onderaannemer ingezette werknemer kunt aantonen. U kunt de identiteit van de door uw onderaannemer ingezette werknemer aantonen met de volgende gegevens van die werknemer:Ł naam-, adres- en woonplaatsgegevensŁ de geboortedatumŁ het burgerservicenummerŁ een specificatie van de gewerkte urenŁ de nationaliteitŁ het soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduurŁ als dat van toepassing is, de aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning of notificatieŁ naam-, adres- en woonplaats van de onderaannemer en het inschrijvingsnummer van de onderaannemer bij de Kamer van Koophandel

PAGE – 11 ============
˚˚Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming mag u voor dit doel geen kopie van het identiteitsbewijs vragen. Het is voldoende om de relevante gegevens van het originele identiteitsbewijs over te nemen. Een rijbewijs kunt u niet gebruiken om de identiteit vast te stellen, omdat de nationaliteit van de werknemer daar niet op staat. Op grond van andere wetgeving (bijvoorbeeld de Wet arbeid vreemdelingen of de Wet op de loonbelasting 1964) kan het overigens wél verplicht zijn om een kopie van het identiteitsbewijs te vragen en bewaren. Let op De gegevens moeten worden vastgelegd. Hiervoor kunt u een door de onderaannemer aan de aannemer overhandigd overzicht van werknemers, aangevuld met hun burgerservicenummer gebruiken. Deze vastlegging moet plaatsvinden of plaats gevonden hebben op het moment dat de werknemers de aanneemovereenkomst gaan uitvoeren. Uw administratie moet ook een adequate procedure bevatten voor de:Ł identificatie van de door uw onderaannemer ingezette werknemerŁ verificatie van zijn identiteitsbewijsŁ vastlegging van zijn persoonsgegevens Aan het vastleggen van persoonsgegevens gaat een belangrijke stap vooraf: de identificatie van de persoon en de verificatie van het identiteitsdocument. Dit kan door het originele identiteitsbewijs te controleren op geldigheid en echtheid. Onder andere de Richtsnoeren identificatie en verificatie van het College Bescherming Persoonsgegevens (zie hier) geven handvatten voor deze controle.Na deze controle moet u de persoonsgegevens vastleggen en ontoegankelijk maken voor onbevoegden. Dat voorkomt misverstanden en misbruik zoals identiteitsfraude. Wilt u weten hoe u de persoonsgegevens vastlegt? Kijk op belastingdienst.nl voor een Voorbeeld vastlegging persoonsgegevens en een Voorbeeld vastlegging gewerkte uren . ˆ.˛ Beroep op de disculpatieregelingSoms valt het niemand te verwijten dat de loonheffingen niet worden betaald. Bijvoorbeeld bij een plotseling verslechterde economische situatie of bij uitzonderlijk slechte weersomstandigheden. De aannemer kan dan een beroep doen op de disculpatieregeling. Een beroep op de disculpatieregeling heeft alleen succes als naast de aannemer ook de onderaannemer (de hele keten) geen verwijt kan worden gemaakt. Of u terecht een beroep op de disculpatieregeling doet, beoordelen wij op basis van feiten en omstandigheden. ˇ De geblokkeerde rekening (g-rekening) U kunt het risico van aansprakelijkheid beperken door te storten op een geblokkeerde rekening, de zogenoemde g-rekening van uw onderaannemer. Deze rekening kan alleen gebruikt worden voor het betalen van uw loonheffingen of voor het doorstorten naar een andere g-rekening. Ook uitleners of doorleners kunnen een g-rekening gebruiken (zie de brochure Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel ). Het gebruik van een g-rekening is niet verplicht.

36 KB – 16 Pages