Inholland zullen belangrijke bijdragen leveren aan de opgaven die we in het streven naar De gezonde samenleving zien. Domein GSW gaat.
32 pages

347 KB – 32 Pages

PAGE – 3 ============
Voorwoord We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them Albert Einstein In de recent verschenen Strategische Agenda Hoger Onderw˜s en Onderzoek schr˜ft Minister Jet Bussemaker: fiB˜ studenten en docenten in heel Nederland leeft een breed gedeeld besef dat de toekomst niet een abstracte grootheid is die ons overkomt. De toekomst is de uitkomst van keuzes die we vandaag en morgen met elkaar maken. Vanuit een idee over wat voor samenleving we willen z˜n. En welk hoger onderw˜s daar b˜ nodig is.fl Vanuit deze gedachte z˜n de opleidingen en lectoraten van het domein Gezondheid, Sport en Welz˜n op pad gegaan om betekenis te geven aan één van de hoofdthema™s waarmee Inholland waarde wil toevoegen: De Gezonde Samenleving.Studenten, docenten en lectoren hebben hun kennis en visie gebundeld. Collega™s uit andere domeinen z˜n geïnterviewd en externe partners uit werkveld, wetenschap en onderw˜s hebben met ons meegedacht. Wat heeft de samenleving nodig? Hoe z˜n we toekomstbestendig, spelen we in op veranderingen en leveren we onze b˜drage aan de opleiding tot krachtige en kundige professionals? Samen hebben we onze visie op de Gezonde Samenleving bepaald om daarmee inspiratie, focus en richting te geven aan al onze inspanningen. In dit boekje is de visie compact beschreven. Het is een startpunt. We gaan er mee aan de slag. En we stimuleren dat het onderwerp van kritisch debat en actie bl˜ft: binnen de hogeschool en met al onze partners in het werkveld. Zo dragen we b˜ aan de complexe maat schappel˜ke opgaven waar onze professionals van nu en van de toekomst samen met burgers voor staan. Heleen JumeletHogeschooldirecteur Gezondheidszorg, Sport en Welz˜n September ˚˛˝˙3

PAGE – 5 ============
Jaarlijks leidt Hogeschool Inholland ruim 6000 studenten op tot professional in de gezondheids-, sport en welzijnssector. En met praktijkgericht onderzoek draagt Inholland bij aan kenniscreatie, kennis circulatie en innovatie in en met deze beroepspraktijk. De afgelopen jaren heeft het domein Gezondheid, Sport en Welz˜n (GSW) veel geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van het onderw˜s. Dit is de basis waarop w˜ nu onze focus en proˆlering gaan versterken. Duidel˜k bepalen wat ons speelveld is, zorgen dat we daarbinnen excelleren en een toonaangevende b˜drage leveren aan de prakt˜k. Inholland heeft, als opleidings- en kennisinstituut, gekozen voor De Gezonde Samenleving als een van de leidende thema™s. De Gezonde Samenleving gaat over een meer integrale benadering van zorg en welz˜n, waarb˜ de mens zelf centraal staat en niet de afzonderl˜ke problemen waar h˜ of z˜ tegenaan loopt. In dit thema komen de ont -wikkelingen binnen gezondheid, sport en welz˜n samen en ontstaan kansen om nieuwe, betere oplossingen te bieden voor mensen. Deze ontwikkelingen leveren ook nieuwe vragen en dillema™s voor (toekomstige) professionals, de samenleving en burgers. Daarb˜ ver -schuift de nadruk van grote zorginstellingen naar kleinschalig georgani -seerde integrale voorzieningen, dichtb˜ de burger en diens sociale omgeving. Hierdoor past het thema b˜ uitstek b˜ Inholland: w˜ z˜n in de brede Delta-regio kleinschalig georganiseerd, dichtb˜ het lokale werk -veld. Precies daar waar het werkterrein van de Gezonde samenleving zich het sterkst ontwikkelt. De Gezonde Samenleving ligt in het hart van het domein Gezondheid, Sport en Welz˜n. Met onze unieke combinatie van expertisegebieden z˜n we uitstekend gepositioneerd om aan deze ontwikkeling een b˜drage te leveren. Voor ons domein is deze visie daarom richtinggevend en sturend voor de activiteiten in de komende jaren. Maar ook andere domeinen van Inholland zullen belangr˜ke b˜dragen leveren aan de opgaven die we in het streven naar De gezonde samenleving zien. Domein GSW gaat hiervoor actief de verbinding aan. 1 Inleiding5

PAGE – 6 ============
De gezonde samenleving Inspiratievisie domein Gezondheid, Sport en Welzijn 6Hotspot Hutspot: sociale innovatie in Rotterdam Bob Richters runt met zijn initiatief Hotspot Hutspot vier sociale en duurzame restaurants in kwetsbare Rotterdamse wijken. Kinderen zijn er de vrijwilligers. Zij koken samen gezonde en relatief goedkope driegangenmaaltijden (7,50 euro) voor buurtbewoners. ‚Rijkere™ Rotterdammers betalen het dubbele tarief en dragen zo bij aan de maaltijden van de anderen. Hotspot Hutspot laat mooie resultaten zien. Er vindt ontmoeting plaats, deelnemers voelen zich fysiek en psychisch beter en bezoekers krijgen meer contacten in de buurt. Sociale innovatie dus op het terrein van gezondheid én welzijn, ideaal passend bij de Gezonde Samenleving. Bob Richters is met zijn initiatief een mooi voorbeeld van hoe je de samenleving anders kunt vormgeven: beter, socialer en met meer ruimte voor de potentie van mensen. Er worden op aansprekende wijze nieuwe ‚sociaal-werk-concepten™ ontwikkeld, die interessant zijn voor de professionals van morgen. Hotspot Hutspot is maatschappelijk partner van Actieacademie Rotterdam, een initiatief van het cluster Social Work van Inholland Rotterdam, gericht op het vormgeven van ervarend leren en onderzoekend onderwijs in een veranderende beroepspraktijk. 6De gezonde samenleving Inspiratievisie domein Gezondheid, Sport en Welzijn

PAGE – 9 ============
Het beroerde is, dat de tw˜ fel zich veel beter laat verdedigen dan de een of andere visie Gerard Reve Onze visie op deze ontwikkelingen Kwaliteit van zorg en welz˜ n neemt toe door een bredere aanpak, waarin de burger met al z˜ n verweven levensdomeinen centraal staat en niet de afzonderl˜ ke problemen waar deze tegenaan loopt. Zeker als we daarb˜ ook k˜ ken naar de rol van de sociale omgeving en de maatschappel˜ ke structuren waarin burgers functioneren. DOELSCOPE preventie oplossen/ genezenhelpen aanpassensocialeomgevingindividumaatschappe- l˜ ke structuren en beleidKortom: wanneer we onze benadering in zorg en welz˜ n verbreden van het oplossen van afzonderl˜ ke problemen naar het realiseren van een gezonde samenleving en gezondheid en welz˜ n niet als aparte levens- gebieden benaderen. Dit brengt nieuwe uitdagingen en dillema™s met zich mee. Tot op heden z˜ n gezondheid en welz˜ n veelal separaat georganiseerd, met eigen werk- en benaderingsw˜ zen. Bovendien kent de participatiesamenleving grenzen en heeft het neveneffecten. Wanneer bestuurl˜ ke en economische dr˜ fveren de overhand kr˜ gen, kan de gezondheid en het welz˜ n van individuele, zeker meer kwetsbare, burgers uiteindel˜ k juist in het gedrang komen. Integrale benadering, burger staat centraal 9

PAGE – 10 ============
fiDe verschillen tussen de gezondheidszorg en welz˜n z˜n heel groot. Neem alleen al de taal–..Maar de cliënten die met allebei in aanraking komen z˜n hetzelfde. Het inspireert me daarom met deze visie aan de slag te gaan.fl Docent fiW˜ kr˜gen zo een voorsprong, omdat we veel beter meekomen in het werkveld.fl Student fiWat ik wel spannend vind is of we zo nog voldoende kunnen werken aan het vakmanschap van onze studenten. Dat is nodig voor individuele behandelvragen van de patiënt. Vervlakt het niet teveel?fl DocentfiMooi te zien hoe jullie uitgaan van een integraal mensbeeld. En inspire -rend hoe jullie vanuit de inhoud samen bouwen aan de kwaliteit van jullie onderw˜s en onderzoek.fl Collega hogeschool 10

PAGE – 11 ============
In dit krachtenveld werken onze (toekomstige) professionals. De ontwik -kelingen vragen van hen een brede k˜k op hun vak, een sterke identiteit met reˇectie op hun eigen normatief kader en meer kennis van aan -palende vakgebieden. De ‚technische™ kennis en vaardigheden vergen veel en de effectiviteit van professionals zal steeds meer afhangen van hun inzicht in wat werkt én het hele systeem rondom burgers/patiënten/ cliënten, en hun vermogen om hierbinnen steeds de juiste keuzes te maken. Onze opleidingen moeten in die brede basis voorzien, met enerz˜ds kennis van werkzame methoden en (technische) vaardigheden en anderz˜ds meer nadruk op vorming: het ontwikkelen van een krachtige identiteit als basis voor samenwerking met burgers en andere profes – sionals en een onderzoekende, kritische houding. Tegel˜kert˜d is duidel˜k dat de ontwikkeling tot die stevige, geëmancipeerde en volwaardige professional meer vraagt dan een bachelor Œ het vraagt om duurzaam leren. Daarom wordt ook de verdere ontwikkeling van professionals t˜dens hun loopbaan een integraal onderdeel van onze onderw˜s benadering, in nauwe samenwerking met het werkveld. En tot slot is het van belang om ons prakt˜konderzoek sterker te richten op de speciˆeke kansen, uitdagingen en grenzen van deze ontwikke – lingen. Met die kennis kunnen we onze studenten beter toerusten voor hun toekomstige taak en z˜n we van betekenis voor huidige profes – sionals, beleidsmakers en beslissers in het werkveld en de overheid. 11

347 KB – 32 Pages