Alleen documenten die na onderzoek echt of “met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid” echt bevonden worden, worden als “vervalst” beoordeeld als er een

388 KB – 11 Pages

PAGE – 1 ============
Vakbijlage Bureau DocumentenAl sinds 1994 doet het Bureau Documenten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onderzoek naar (bron)documenten uit de hele wereld. Per jaar onderzoeken we meer dan 50.000 documenten op echtheid. Met die kennis dragen we bij aan een veilige samenleving. In deze bijlage nemen wij u mee in de deskundigheid en ervaring die Bureau Documenten biedt in binnen- en buitenland.

PAGE – 2 ============
2 van 111. Onze kennis Bij Bureau Documenten werken documentdeskundigen die op het hoogste niveau zijn opgeleid om documenten te onderzoeken. Daarbij kan het gaan om brondocumenten zoals geboorte aktes, identiteitskaarten of huwelijksaktes, maar ook om documenten die in een asielprocedure kunnen worden ingebracht, zoals arrestatiebevelen, gerechtelijke uitspraken, kranten of oproepen voor de dienstplicht. Onze document -deskundigen hebben jarenlange ervaring met document-onderzoek en zijn gespecialiseerd in een eigen aandachts-gebied. Daarmee zorgen we ervoor dat onze deskundigheid geborgd is en we een objectieve benadering kunnen garanderen. Het terugdringen van documentfraude is een belangrijke taak van Bureau Documenten. Om daar goede uitvoering aan te kunnen geven, werken we nauw samen met andere landen en organisaties. Speci˜eke kennis over brondocumenten delen we met (internationale) controlerende overheidsinstanties in de database DISCS. Deze database, die sinds 1998 door Bureau Documenten is ontwikkeld, bevat technische echtheids-kenmerken van buitenlandse brondocumenten, zowel in omschrijvingen als in a˚eeldingen. Hoewel Bureau Documenten aanvankelijk de enige partij was die zorg droeg voor de gegevens in DISCS, wordt er nu ook samengewerkt met landen als Canada, Australië, Noorwegen en de Verenigde Arabische Emiraten. Dichter bij huis dragen ook de RDW en het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij aan het vullen en up to date houden van DISCS. Interpol en Frontex verspreiden DISCS via hun eigen kanalen over de hele wereld.Om onze kennis over te brengen op anderen, verzorgt Bureau Documenten trainingen, voorlichting en adviseert bij (inter)nationale opleidingen voor documentonderzoek aan bron- en reisdocumenten. 2. Afnemers van onze dienstenBureau Documenten voert onderzoek uit voor zowel nationale als internationale overheidsdiensten. Bureau Documenten is weliswaar opgehangen onder de IND maar werkt als adviseur op afstand van haar belangrijkste afnemers de Immigratie- en Naturalisatiedienst en gemeentes. Daarnaast worden docu -menten onderzocht op verzoek van de politie, Koninklijke Marechaussee, Rijksdienst voor het Wegverkeer en Nederlandse Ambassades in het buitenland. Voor al deze klanten geldt dat de echtheid van documenten die als bewijsmiddel door aanvragers worden overgelegd, essentieel is. 3. Borging van onze expertiseOm internationaal te kunnen opereren, is het belangrijk dat we onze kennis bijhouden en delen met anderen. Bureau Documenten hee˛ van kwaliteitsbewaking een speerpunt gemaakt. 3.1 KwaliteitsbewakingBureau Documenten is lid van de Kwaliteitskring Documenten en Betaalmiddelen (KD&B). De 160 leden van deze kring zijn a˝omstig uit diverse organisaties, maar houden zich allemaal bezig met forensisch-technisch documentonderzoek. KD&B stelt zich ten doel de kwaliteit van het deskundigenonderzoek aan documenten te bevorderen o.a. door het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten waar kennisuitwisseling plaatsvindt tussen haar leden.Daarnaast is Bureau Documenten aangesloten bij het EDEWG; het European Network of Forensic Science Institutes dat ziet op forensisch documentonderzoek. Ten slo˙e vertegenwoordigt Bureau Documenten samen met de Koninklijke Marechaussee Nederland in de Europese raadswerkgroep Frontiers-FauxDoc in Brussel.3.2 Opleidingen van onderzoekers en deskundigen van Bureau DocumentenDe documentonderzoekers van Bureau Documenten hebben opleidingen gevolgd aan onder andere de Politieacademie, het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee (OTCKMar) en de Gra˜sche School. Deze opleidingen zijn enkel toegankelijk voor overheids-functionarissen die zich bezighouden met documentcontrole. Bureau Documenten levert ook examinatoren voor deze opleidingen, tot op het hoogste niveau. Er zijn ook enkele documentonderzoekers afgestudeerd aan de HBO opleiding Forensic Science. Inhoudsopgave1. Onze kennis 22. Afnemers van onze diensten 23. Borging van onze expertise 24. Onze onderzoeken 35. Legalisatie 46. Bevindingen 47. Verklaring van Onderzoek 58. Conclusies 69. Beperkingen 1010. Beheer Documenten 1011. Contra-expertise 1012. Internationale projecten 11

PAGE – 3 ============
3 van 114. Onze onderzoeken Een document wordt door Bureau Documenten grondig onderzocht. Aˆankelijk van de beschikbaarheid van referentie- en vergelijkingsmateriaal en overige informatie wordt elk document aan een combinatie van deze vormen van onderzoek onderworpen. Ieder document wordt individueel onderzocht, maar ook in combinatie met andere documenten die door dezelfde persoon zijn aangeleverd. Waar mogelijk worden ook eerder aangeleverde documenten in dit onderzoek betrokken. Bureau Documenten voert technisch en tactisch onderzoek uit waarbij ook gebruik gemaakt wordt van empirisch onderzoek. 4.1 Technisch onderzoek Bij technisch onderzoek aan een document wordt onderzoek gedaan naar de verschillende productietechnieken en beveiligingskenmerken die in een document voorkomen. Onder technisch onderzoek wordt verstaan: het onderzoek aan aanwezige echtheidskenmerken zoals watermerken en druktechnieken en ook aan aanwezige waarmerken zoals stempelafdrukken en handtekeningen. Met dit onderzoek stellen we vast, of sluiten we uit, dat er sporen zijn van gewijzigde gegevens of vervalsing. De gebruikte technieken worden vergeleken met beschikbaar referentiemateriaal. Is er geen referentiemateriaal beschikbaar, dan wordt vergeleken met eerder onderzochte documenten, zowel positief als negatief beoordeelde, en met informatie in referentiesystemen. Beveiligingskenmerken zijn per document verschillend in soort en in aantal. Voorbeelden van technische onderzoeksvragen zijn: Ł Hee˛ het document het juiste watermerk?Ł Is het document gedrukt of is het geprint met een printer?Ł Zijn er wijzigingen of andere onregelmatigheden zichtbaar aan het document?Ł Zijn deze wijzigingen gewaarmerkt door de autoriteiten?Ł Is op een andere manier vast te stellen of deze wijziging een ambtelijke verschrijving is?Ł Zijn de stempelafdrukken op het document gestempeld of nagebootst met een prin˙echniek?Ł Is de pasfoto origineel aangebracht of is die vervangen?Gebruikte apparatuur bij technisch onderzoek Technisch onderzoek wordt uitgevoerd met verschillende apparatuur. De apparatuur van Foster & Freeman VSC6000/HS en de Projectina Nirvis wordt onder andere gebruikt om verschillende, op het oog dezelfde, inkten te onderscheiden door met ˜lters en lichtkleuren te variëren. Leica microscopen vergroten van 8 tot 100 keer. De Hirox digitale microscoop vergroot van 70 tot maximaal 700 keer, waardoor zeer gedetailleerd naar elementen op documenten gekeken kan worden. Het ESDA-apparaat kan doordrukschri˛ op verschil-lende ondergronden zichtbaar maken.Schrijfmachine- en handschri˜onderzoekDe kernfunctie van handschri˛vergelijkingsonderzoek is het vaststellen of handschri˛producties van één en dezelfde schrijver a˝omstig zijn. Daarnaast mag een handschri˛-deskundige ook uitspraken doen over de ‚motorische staat™ van de schrijver. Bij schrijfmachineonderzoek gaat het erom vast te stellen of de machineschri˛producties door dezelfde schrijfmachine zijn geproduceerd.Naast het formuleren van conclusies over het auteurschap (de bron) van een een handschri˛- of schrijfmachineproductie, kan een schri˛deskundige ook een oordeel geven over het productieproces (bijvoorbeeld of een handtekening het resultaat is van een nabootsingproces). Bureau Documenten hee˛ expertise in huis om dit soort onderzoek te doen en zet deze onder andere in bij nader onderzoek aan documenten.Fotovergelijkonderzoek Indien IND™ers tijdens werkzaamheden geconfronteerd worden met (pas)foto™s op documenten waarbij twijfel bestaat of de gelaatskenmerken wel of niet overeenkomen, kan Bureau Documenten de foto™s vergelijken. De onderzoeksmogelijk -heden zijn aˆankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van de foto™s. Onderzoeksvraag op basis van twee foto™s kan zijn: betre˛ dit dezelfde persoon? Of: betre˛ dit niet dezelfde persoon? Aˆankelijk van de situatie kunnen beide resultaten fraude betekenen. Wij voeren fotovergelijkonderzoek momenteel alleen uit voor IND™ers. 4.2 Tactisch onderzoek Zowel de verschijningsvorm van documenten, als de opmaak en afgi˛e hiervan kan in de loop van de tijd wijzigen. Ook de wet- en regelgeving met betrekking tot documenten wijzigt. Bureau Documenten informeert zich over gewijzigde verschij-ningsvormen, bevoegdheden van lokale functionarissen en van wijzigende lokale wet- en regelgeving. Dit gebeurt in samenwerking met partners als het Ministerie van

PAGE – 4 ============
4 van 11Buitenlandse Zaken en haar Ambassades en de internationale DISCS partners. Bij een tactisch onderzoek wordt onder andere onderzocht of de verschijningsvorm van het document overeenkomt met de datum waarop het is afgegeven. Onderzoek naar de verschijningsvorm in relatie tot opmaak en afgi˛e noemen we ‚tactisch onderzoek™. Op documenten worden (droog)stempelafdrukken, en/of zegels en/of handtekeningen aangebracht ter autorisatie. Wanneer deze documenten gelegaliseerd zijn, betekent dit in principe dat de hogere autoriteit kennis hee˛ van de ver-schijningsvorm van de bevoegdheden, stempelafdrukken en handtekeningen van de lagere autoriteit. In sommige landen ligt de verantwoordelijkheid voor de verschijningsvormen bij lagere overheden, waardoor hogere overheden niet geïnformeerd worden over wijzigingen. 4.3 Empirisch onderzoek In empirisch onderzoek wordt geprobeerd regelmaat te ontdekken in de waargenomen verschijnselen, om zo inzicht te krijgen en tot een algemeen geldende uitspraak te komen. Wij verzamelen op diverse manieren vergelijkingsmateriaal. Dit materiaal wordt expliciet niet op basis van persoonsgege-vens geregistreerd. Door middel van empirisch onderzoek en patroonherkenning kan kennis over technische en tactische elementen in documenten worden uitgebreid. Hierbij geldt: hoe meer materiaal er voor handen is, hoe speci˜eker de beoordeling door Bureau Documenten.5. LegalisatieVeel documenten hebben na afgi˛e een legalisatieketen doorlopen. Vaak worden autorisaties door lokale ambtenaren gelegaliseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken of het Ministerie van Justitie, waarna de keten vervolgd wordt bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het land van herkomst van het document. Deze keten wordt in ieder land zelfstandig vastgesteld. De Nederlandse Ambassade krijgt over het algemeen regelmatig updates van de bevoegde legalisatie-ambtenaren op het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het gastland. De frequentie en de zorgvuldigheid van de updates verschilt per land. De updates worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in DISCS geplaatst. Legalisatiemedewerkers op Ministeries van Buitenlandse Zaken beschikken zelden over technische onderzoeksapparatuur en zijn vanwege ontbrekende documentdeskundigheid ook onvoldoende in staat om technische fraude te onderkennen, waardoor in Nederland soms gelegaliseerde documenten aangeboden worden die nooit afgegeven zijn door de lokale autoriteiten. Weinig landen beschikken over een gedigitali -seerd bevolkingsbestand, wat bij legalisatie geraadpleegd zou kunnen worden. Verklaringen van buitenlandse Ambassades in Nederland die documenten uit hun land van herkomst bevestigen, stuiten vaak op dezelfde problemen.Gelet hierop en gelet op ervaringen van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Nederlandse Ambassades gestopt met het legaliseren van documenten. Zij willen geen schijnzekerheid creëren door het plaatsen van een Nederlandse legalisatie. Wanneer de Nederlandse Ambassade in een land nog wel legaliseert, houdt dat niet automatisch in dat de documenten betrouwbaar zijn. Ondanks aanwezigheid van een legalisatie op een document kan dit door Bureau Documenten dus wel degelijk negatief beoordeeld worden. Bureau Documenten constateert met regelmaat wijzigingen/vervalsingen in gelegaliseerde docu-menten, evenals valse legalisaties.Apostilles bevestigen enkel dat de ambtenaar die een document als laatste ondertekend hee˛ bevoegd is. Een apostille bevestigt nooit de inhoud van een document. Bureau Documenten tre˛ met regelmaat echte apostilles aan op valse documenten, evenals valse of vervalste apostilles.6. BevindingenDe verschillende resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd onder de kop fiControlefl in de Verklaring van Onderzoek. Deze bevindingen kunnen geconstateerde feiten zijn, zoals fide basisgegevens zijn aangebracht met een prin˙echniek (toner)fl. Andere bevindingen zijn het resultaat van weging van de feiten, zoals fiDe opmaak en afgi˛e wijkt af van het beschikbare vergelijkingsmateriaalfl. De onderzoeks -bevindingen worden gewogen om tot een conclusie te komen. De weging van de bevindingen is aˆankelijk van verschillende factoren:Ł de technische beschrijving van het speci˜eke document; Ł het aantal en de kwaliteit van de echtheidskenmerken (hoe moeilijk zijn deze na te maken);Ł de omvang van het vergelijkingsmateriaal (één specimen kan voldoende zijn);Ł de betrouwbaarheid van het gehele vergelijkingsmateriaal;Ł het vergelijkingsmateriaal uit de plaats van afgi˛e;Ł het vergelijkingsmateriaal uit de periode van afgi˛e;Ł de vastgestelde fraude aan het vergelijkingsmateriaal;Ł lokale wetgeving en lokaal beleid;Ł kennis verkregen door Fact˜ndingsmissies naar het land van herkomst door onze documentdeskundigen;Ł de waarde die aan de afwijking gehecht wordt (waarbij een gewijzigd geboorteadres in een geboorteakte anders wordt gewogen dan een gewijzigd documentnummer).Deze lijst is niet limitatief. De positieve en negatieve elemen-ten uit een combinatie van bovenstaande factoren wordt gewogen door de documentdeskundige waarna de hoogte van de waarschijnlijkheidsconclusie wordt bepaald. Dit gebeurt voor elk document.

PAGE – 5 ============
5 van 117. Verklaring van Onderzoek Nadat een document is onderzocht, wordt op basis van de weging van de onderzoeksresultaten een wijze van rapporteren gekozen. Als een document door twee onderzoekers/ deskundigen positief wordt beoordeeld en wanneer er geen bijzonderheden worden geconstateerd, worden de onderzoeks-resultaten direct toegevoegd aan het dossier van de aan-vragende dienst. Wanneer een document negatief wordt beoordeeld of wanneer er vermeldenswaardige bevindingen zijn, wordt door de documentonderzoeker een fiVerklaring van Onderzoekfl opgemaakt. Deze verklaring wordt niet onder -tekend, omdat deze valt onder de substitutie-aanvraag van de IND. Dit document wordt vervolgens aangeboden aan een documentdeskundige die het onderzoek en de conclusie van de documentonderzoeker beoordeelt. Indien de document -deskundige de wijze van onderzoek, de inhoud van de verklaring en de conclusie bevestigt, stelt hij de Verklaring van Onderzoek digitaal de˜nitief. Deze collegiale check vormt een vast onderdeel van het onderzoek om zo de kwaliteit van de adviezen te waarborgen. Pas als dit stadium is gepasseerd, komt de Verklaring van Onderzoek beschikbaar voor de overheidsdienst die het documentonderzoek hee˛ aan-gevraagd. De naam van de documentonderzoeker is in de Verklaring van Onderzoek opgenomen, de naam van de documentdeskundige die de Verklaring de˜nitief stelt niet. De naam van de documentdeskundige is wel in het digitale systeem opgenomen.Veel voorkomende termen Onder de kop ‚Controle™ in de Verklaring van Onderzoek wordt puntsgewijs opgesomd wat de onderzoeker hee˛ vastgesteld. Dit betre˛ feitelijke informatie. Hierin worden enkele veel voor- komende termen gebruikt die hier nader toegelicht worden.Verschijningsvorm Betre˜ zowel de layout als de productie-technieken en beveiligingstechnieken van het document vóórdat er persoonsgegevens zijn aangebracht en vóórdat dit geautoriseerd wordt. Ook speci˚eke elementen op documenten, zoals stempelafdrukken, hebben een verschijningsvorm. Opmaak en afgi˜eDe methoden en technieken die gebruikt zijn voor de invulling van het document en alle waarmerken die op het document voor autorisatie zijn aangebracht. DruktechniekAmbachtelijk vakwerk voor massaproductie. Voorbeelden van druktechnieken zijn o˛set, hoogdruk, plaatdruk, zeefdruk.Prin˚echniekA˝omstig uit een digitale printer. Voorbeelden van prin˙echnieken zijn inkjet- en tonerprinter. ReproductietechniekZie ook prin˙echniek. A˝omstig uit een digitale printer, kopieerapparaat of multifunctional. RaderingVerwijdering van gegevens. Wij maken onderscheid tussen mechanische radering (wegkrassen van gegevens met een scherp voorwerp) en chemische radering (oplossen of wegwassen van gegevens met chemische middelen).Waarmerken Documenten worden voorzien van verschillende elementen om de herkomst te bevestigen, zoals afdrukken van inktstempels, handtekeningen, legeszegels, afdrukken van droogstempels, lakzegels. Afdruk van een inktstempelOnder inktstempel wordt het gereedschap verstaan waarmee afdrukken worden gemaakt. Een afdruk van een inktstempel is het op het document zichtbare resultaat.NabootsingMeestal gebruikt in combinatie met fiafdruk van een inktstempelfl. Dit betekent dat de afdruk is nagebootst met bijvoorbeeld een printer en dat er geen stempel aan te pas gekomen is. Tardieve registratie Registratie die niet binnen de we˙elijke termijn hee˜ plaatsgevonden. De we˙elijke termijn wordt meestal in het burgerlijk wetboek van het land van herkomst van het document vastgesteld, en varieert per land. LegalisatieHiermee kan elke stap in de legalisatieketen worden bedoeld, dus meer dan alleen de legalisatie door de Nederlandse Ambassade in het land van herkomst van het document. Meestal wordt benoemd over welke legalisatie opmerkingen worden gemaakt. ApostilleLanden die aangesloten zijn bij het Apostille-verdrag mogen openbare documenten van de burgerlijke stand voorzien van een Apostille, in plaats van een legalisatie. Voorwaarden voor Apostilles staan op deze website: www.hcch.net/en/instruments/conventions/ specialised-sections/apostille

PAGE – 6 ============
6 van 11conclusies echt, vals en vervalst gebruikt . Uitleg (betekenis) van de genoemde conclusies staat hieronder opgenomen en wordt ook standaard vermeld in de Verklaring van Onderzoek. Behalve de genoemde conclusies kan worden geconcludeerd dat het document frauduleus verkregen is, dus verkregen op basis van onjuiste andere documenten. Tenslo˙e is het ook mogelijk dat we geen uitspraak kunnen doen over de echtheid, opmaak en afgi˛e en inhoud van een document omdat hiervoor voldoende, betrouwbaar vergelijkingsmateriaal ontbreekt. Het document is dan wel volledig onderzocht. Voor elk van de drie conclusies (echtheid, opmaak en afgi˛e en inhoud) worden de genoemde gradaties gebruikt. Toelichting conclusies 8.2 Toelichting op de conclusies In de conclusies wordt verwezen naar specimen, referentie-materiaal en vergelijkingsmateriaal. Hieronder verstaat Bureau Documenten het volgende:Ł fiSpecimenfl staat voor voorbeelddocumenten die door de Nederlandse overheid of door ketenpartners waarmee bureau Documenten samenwerkt ontvangen zijn van de overheid in het land van herkomst. Ł fiReferentiemateriaal fl wordt enkel gebruikt wanneer specimina beschikbaar zijn. Dit kan zowel documenten als autorisaties en legalisaties betreˇen, en ook andere door overheden verstrekte informatie.Ł fiVergelijkingsmateriaal fl wordt gebruikt na analyse en empirisch onderzoek van dit speci˜eke document of vergelijkbare documenten. Dat kunnen documenten zijn van hetzelfde type uit een andere periode of regio. Vervalste documenten kunnen eveneens als fivergelijkingsmateriaalfl gebruikt worden, dit zijn immers echte documenten waaraan wijzigingen zijn aangebracht. Valse documenten worden eveneens als vergelijkingsmateriaal gebruikt. 8. ConclusiesWanneer documenten binnen een IND procedure zijn onderzocht, worden de onderzoeksresultaten verwerkt in het digitale dossier. Wanneer documenten positief beoordeeld worden, wordt hierover door de documentonderzoeker een eenvoudige Verklaring van Onderzoek gemaakt. Deze wordt altijd bevestigd door een tweede documentonderzoeker of documentdeskundige. Een positief beoordeeld document kan gebruikt worden in elke procedure waarin het aangeboden is als bewijs van een rechtsfeit. De conclusie ‚positief™ is niet zonder meer gelijk te stellen met ‚echt™. Uit ervaring en navraag is gebleken dat het voor de ambtenaar die het document ontvangt binnen een procedure niet belangrijk is of een document als fimogelijk echtfl of als fihoogstwaarschijnlijk echtfl beoordeeld is door ons. Ook voor documenten waarover geen uitspraak wordt gedaan, wordt een eenvoudige Verklaring van Onderzoek gemaakt. Documenten die negatief beoordeeld worden of documenten waarbij verschillende zaken zijn geconstateerd die vermeld moeten worden, worden verwerkt in een uitgebreide Verklaring van Onderzoek. In tegenstelling tot de wetgever spreekt Bureau Documenten niet over authenticiteit van documenten. Het woord authen-tiek betekent echt en betrouwbaar. Bureau Documenten hee˛ geconstateerd dat de authenticiteit van een document op drie punten wordt vastgesteld, het papier/kaartje moet echt zijn, de invulling en ondertekening moet bevoegd gedaan zijn en de inhoud moet juist zijn. In een Verklaring van Onderzoek worden daarom in principe drie conclusies getrokken. 1. Echtheid : De eerste conclusie betre˛ de technische echtheid van het document. Dit houdt in dat wordt beoordeeld of het document voldoet aan de technische eisen van dit speci˜eke document. De conclusie over de echtheid van het document gaat uitdrukkelijk niet over de personalisering en de autorisatie.2. Opmaak en Afgi˜e: De tweede conclusie betre˛ de opmaak en afgi˛e van het document. Hierin wordt beoordeeld of de variabele gegevens en de autorisatie(s) op de juiste wijze zijn aangebracht en of het echte en juiste autorisaties zijn. 3. Inhoud: De derde conclusie betre˛ de inhoud van het document. Bureau Documenten doet meestal geen uitspraak over de juistheid van de inhoud van een document omdat wij de feitelijkheid van de informatie in het document niet vast kunnen stellen.8.1. Gradaties van conclusiesDe in de Verklaring van Onderzoek te hanteren conclusies zijn gebaseerd op het bestuursrecht. Het betre˛ de gradaties: mogelijk, zeer wel mogelijk, waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid (echt/niet echt). Iedere gradatie kan zowel door ‚echt™ als ‚niet echt™ gevolgd worden. Naast genoemde gradaties worden uiteraard de Soorten conclusies en gradaties in waarschijnlijkheidsconclusies:fiechtfl, fivalsfl, fivervalstfl, fifrauduleus verkregenflfimet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid (niet)flfihoogstwaarschijnlijk (niet)flfiwaarschijnlijk (niet)flfizeer wel mogelijk (niet)flfimogelijk (niet)flfiniet te beoordelenflMate van zekerheid: Absolute zekerheid Bijna absolute zekerheid Grote mate van zekerheid Behoorlijke mate van zekerheid Iets minder zekerheid dan de conclusie fiwaarschijnlijkflLaagste vorm van zekerheid Geen zekerheid

PAGE – 8 ============
8 van 11Voorbeelden beoordeling Voorbeeld 1 Ł Bureau Documenten onderzoekt een identiteitskaart met echtheidskenmerkenŁ Bureau Documenten hee˛ geen specimen van het documentŁ Alle echtheidskenmerken zijn aanwezigŁ Het document hee˛ een documentnummerŁ Bij Bureau Documenten is informatie beschikbaar dat dit documentnummer hoort bij een stadŁ Het document is afgegeven in een andere stad Ł Op het document staat een afdruk van een inktstempelŁ Bureau Documenten hee˛ specimen van de afdruk van die inktstempel uit dezelfde periodeVoorbeeld 2 Ł Bureau Documenten onderzoekt een handgeschreven brief op commercieel verkrijgbaar papierŁ Het document is ondertekend met een handtekening en naam Ł Het document hee˛ een stempelafdruk waarin een functie van de ondertekenaar staatŁ De naam en functie zijn te googelenŁ Er is geen referentie- of vergelijkingsmateriaal van de ondertekenaar beschikbaarŁ Wanneer een naam en functie op internet te vinden zijn, zijn deze ook voor vervalsers te vinden.EchtMet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid echt Hoogstwaarschijnlijk echtWaarschijnlijk echt Zeer wel mogelijk echtMogelijk echtNiet te beoordelenMogelijk niet echtZeer wel mogelijk niet echtWaarschijnlijk niet echt Hoogstwaarschijnlijk niet echtMet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet echt Vals/vervalst EchtMet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid echt Hoogstwaarschijnlijk echtWaarschijnlijk echt Zeer wel mogelijk echtMogelijk echtNiet te beoordelenMogelijk niet echtZeer wel mogelijk niet echtWaarschijnlijk niet echt Hoogstwaarschijnlijk niet echtMet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet echt Vals/vervalst BevoegdMet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bevoegd Hoogstwaarschijnlijk bevoegdWaarschijnlijk bevoegd Zeer wel mogelijk bevoegdMogelijk bevoegdNiet te beoordelenMogelijk niet bevoegdZeer wel mogelijk niet bevoegdWaarschijnlijk niet bevoegd Hoogstwaarschijnlijk niet bevoegdMet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet bevoegd Niet bevoegd/frauduleus verkregenBevoegdMet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bevoegd Hoogstwaarschijnlijk bevoegdWaarschijnlijk bevoegd Zeer wel mogelijk bevoegdMogelijk bevoegdNiet te beoordelenMogelijk niet bevoegdZeer wel mogelijk niet bevoegdWaarschijnlijk niet bevoegd Hoogstwaarschijnlijk niet bevoegdMet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet bevoegd Niet bevoegd/frauduleus verkregenXXXXHet document is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk-heid echt, maar dit is niet meer relevant, nu het door een vervalser is ingevuld en afgegeven. In de Verklaring van Onderzoek wordt opgenomen: Het document is niet bevoegd opgemaakt en afgegeven. Dezerzijds kan niet worden vast-gesteld of het document inhoudelijk juist is.In de Verklaring van Onderzoek wordt opgenomen: Gelet op het ontbreken van voldoende, betrouwbaar vergelijkings-materiaal kan niet worden vastgesteld of het document echt is en bevoegd is opgemaakt en afgegeven. Dezerzijds kan niet worden vastgesteld of het document inhoudelijk juist is.

PAGE – 9 ============
9 van 11Voorbeeld 3 Ł Bureau Documenten onderzoekt een geboorteakteŁ Het hele document is geprint met een tonerprinter op wit papier en bevat geen echtheidskenmerkenŁ Het geboortejaar is weggekrast en er is met pen een nieuw geboortejaar bijgeschrevenŁ Ook het persoonsnummer is op die manier gewijzigdŁ De wijzigingen zijn niet gewaarmerkt door de afgevende autoriteitŁ Het document is voorzien van een stempelafdruk en een handtekeningŁ Bureau Documenten hee˛ onvoldoende, betrouwbaar ver- gelijkingsmateriaal van deze stempelafdruk en handtekening8.3 Toepasbaarheid van de conclusies Er wordt geen uitspraak over de bruikbaarheid van het document gedaan, omdat iedere afnemende dienst verschil-lend beleid hee˛ voor de bruikbaarheid van documenten. Bureau Documenten is adviseur en het is aan de geadviseerde om te beoordelen of het document met de door ons gegeven conclusies bruikbaar is voor de procedure waarin het als bewijsmiddel is overgelegd of ingenomen. Bijvoorbeeld een tardieve geboorteregistratie kan door Bureau Documenten als fiechtfl worden beoordeeld, maar de behandelend ambtenaar kan op basis het dossier besluiten om geen waarde te hechten aan de inhoud van het document. In het dossier kan bijvoor -beeld een verklaring van de fiouderfl zi˙en, waarin deze enkele jaren geleden verklaarde geen kinderen te hebben.Elke Verklaring van Onderzoek is openbaar. In de Verklaring van Onderzoek wordt vermeld welke bijzonderheden zijn vastgesteld in het onderzochte document. De omschrijving van deze bijzonderheden worden doorgaans niet in detail weergegeven en zijn soms summier. Dit is een bewuste keus van Bureau Documenten. De reden hiervoor is dat de informatie die aan de omschrijving ten grondslag ligt in nieuwe vervalsingen wordt teruggevonden en daarmee is niet openbaarmaking noodzakelijk voor de veiligheid van de Staat en de voorkoming, opsporing en vervolging van stra˚are feiten. Bovendien is sommige informatie vertrouwelijk verkregen van de autoriteiten van het land van herkomst van het document, en is Bureau Documenten te verstaan gegeven dat op de vertrouwelijkheid van de desbetreˇende informatie wordt gerekend. Wanneer een Verklaring van Onderzoek wordt gebruikt in een procedure, hee˛ de behandelend ambtenaar een vergewisplicht . Hij of zij moet begrijpen wat in de verklaring staat. Indien dit niet het geval is, kan de behandelend ambtenaar contact opnemen met Bureau Documenten. In dat geval wordt om voornoemde redenen niet in detail uitgelegd wat precies onjuist is, maar wordt wel verduidelijkt op basis waarvan tot deze conclusie is gekomen. Indien behoe˛e bestaat aan een nadere toelichting op een documentonderzoek kan een documentonderzoeker of documentdeskundige als getuige-deskundige ter terechtzi˙ing optreden. In dat geval kan contact worden opgenomen met Bureau Documenten, via telefoonnummer 088 043 04 30.In de Verklaring van Onderzoek wordt opgenomen: Gelet op het ontbreken van voldoende, betrouwbaar vergelijkings-materiaal kan niet worden vastgesteld of het document echt is.Gelet op de ongeautoriseerde wijzigingen is het document niet in deze gewijzigde staat opgemaakt en afgegeven door daartoe bevoegde autoriteiten. Dezerzijds kan niet worden vastgesteld of het document inhoudelijk juist is. EchtMet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid echt Hoogstwaarschijnlijk echtWaarschijnlijk echt Zeer wel mogelijk echtMogelijk echtNiet te beoordelenMogelijk niet echtZeer wel mogelijk niet echtWaarschijnlijk niet echt Hoogstwaarschijnlijk niet echtMet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet echt Vals/vervalst BevoegdMet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bevoegd Hoogstwaarschijnlijk bevoegdWaarschijnlijk bevoegd Zeer wel mogelijk bevoegdMogelijk bevoegdNiet te beoordelenMogelijk niet bevoegdZeer wel mogelijk niet bevoegdWaarschijnlijk niet bevoegd Hoogstwaarschijnlijk niet bevoegdMet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet bevoegd Niet bevoegd/frauduleus verkregenXX

PAGE – 10 ============
10 van 119. BeperkingenAlle originele documenten kunnen technisch onderzocht worden op fraude. Wel zijn er enkele beperkingen mogelijk. Hieronder volgen de belangrijkste beperkingen.9.1 Ontbreken van vertalingen Bureau Documenten stelt als voorwaarde dat originele documenten met vertaling worden aangeboden. Dat is niet omdat documentonderzoekers de betreˇende taal niet machtig zijn maar om interpretaties uit te sluiten. Documentonderzoekers zijn immers geen beëdigd vertaler. Het ontbreken van een vertaling beperkt de onderzoeks-mogelijkheden. Tactische informatie is moeilijker te inter -preteren zonder vertaling. Documenten uit landen met afwijkende jaartelling en andere le˙ertekens dan de Gregoriaanse, kunnen zonder vertaling voornamelijk op technieken beoordeeld worden. Er zijn situaties waarin zonder vertaling niet duidelijk is welke stempelafdrukken en hand-tekeningen geplaatst zijn voor autorisatie, en welke voor legalisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder van de documenten om originele documenten met een vertaling aan te leveren voor onderzoek. Bureau Documenten vertaalt niet zelf en laat ook geen documenten vertalen.9.2 Ontbreken van vergelijkingsmateriaalSommige documenten worden lokaal opgemaakt en afgegeven en soms ook lokaal geproduceerd. Bureau Documenten beschikt over veel vergelijkingsmateriaal, maar wanneer dit ontbreekt en er geen veri˜catiemogelijkheden zijn of deze geen resultaat opleveren, kan niet altijd een uitspraak worden gedaan over de echtheid of over opmaak en afgi˛e van een document. Van lokale autoriteiten is niet altijd betrouwbaar vergelijkingsmateriaal beschikbaar. Wanneer documenten geautoriseerd zijn door een onbekende lokale ambtenaar of politieagent, wordt over de opmaak en afgi˛e van dergelijke documenten evenmin een uitspraak gedaan. De documenten worden wel onderzocht. Indien er bijzonderheden worden aangetroˇen op een document wat beoordeeld wordt als finiet te beoordelenfl kan dat leiden tot een negatieve conclusie.9.3 Ontbreken van het origineel documentSoms ontvangen we vertalingen waaraan een kopie van een document gehecht is. Soms worden door een Nederlandse gemeente gewaarmerkte kopieën van documenten aan-geboden. Dit gebeurt vaak wanneer men aanneemt met een origineel te maken te hebben. Aan (gewaarmerkte) kopieën kan slechts beperkt onderzoek uitgevoerd worden. De echtheidskenmerken in het papier zijn niet te onderzoeken omdat het aangeboden papier uit de multifunctional van de gemeente of vertaler komt. Ook vervalsing door middel van raderingen zijn op kopieën evenmin vast te stellen. De (gewaarmerkte) kopie wordt wel onderzocht. Op basis van technische en of tactische elementen kan soms wel een oordeel worden gegeven.10. Beheer DocumentenBureau Documenten beheert alle documenten die tijdens de asielprocedure overgelegd worden. Documenten voor grens- overschrijding en/of identiteitsdocumenten die niet vals of vervalst zijn worden aan de vreemdeling geretourneerd bij inwilliging van de verblijfsaanvraag dan wel bij daadwerkelijk vertrek uit Nederland. Indien de documenten op basis van objectieve feiten of omstandigheden noodzakelijk zijn voor de vreemdeling om de terugkeer voor te bereiden dan wel een (herhaalde) verblijfsaanvraag in te dienen kan de Dienst Terugkeer en Vertrek daarin faciliteren. Documenten die door ons als vals, vervalst, frauduleus verkregen, fimet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheidfl of fihoogstwaarschijnlijkfl niet echt of niet bevoegd zijn beoordeeld, worden niet terugge -bracht in het rechtsverkeer. Bureau Documenten is aangewe -zen als strafrechtelijk bewaarder door het College van PGS van het Openbaar Ministerie.Documenten die op verzoek van Nederlandse gemeentes geretourneerd aan de gemeente. Bij valse documenten is de gemeente verantwoordelijk voor het vervolgtraject (bv. aangi˛e bij de politie).11. Contra-expertiseBureau Documenten faciliteert documentonderzoek door een contra-documentexpert. Omdat valse/vervalste documenten niet terecht mogen komen in het maatschappelijk verkeer stuurt Bureau Documenten het document op aan de contra-expert wanneer afspraken zijn gemaakt over het in dezelfde staat aan Bureau Documenten retourneren van het betreˇende document. In sommige zaken, waarbij het om vergelijkend en/ of inhoudelijk onderzoek gaat, volstaat het verstrekken van een gewaarmerkte kleurenkopie. Het opsturen van het origineel blij˛ dan achterwege. Na ontvangst van de contra-expertise schrij˛ een documentdeskundige van Bureau Documenten een weerwoord.

388 KB – 11 Pages