RISICO = de waarschijnlijkheid dat schade berokkend wordt. • risico ontstaat bij blootstelling aan gevaar. • RISICOFACTOR = elke factor die het gevaar kan.

51 KB – 21 Pages

PAGE – 1 ============
1 1 © All rights reserved ” WWW.YOURSAFETYINGOODHANDS.BE Risicoanalyse (RA) = Risico inventarisatie en evaluatie (RIE) 1 2 © All rights reserved ” O verzicht 1. Risicoanalyse en het wettelijk kader 2. Gevaar en risico 3. Risicoinventarisatie 4. Risicoevaluatie 2

PAGE – 2 ============
2 3 © All rights reserved ” Wetgeving welzijn Van ARAB naar Welzijnswet 4/08/1996 : Grote wijziging in benadering en beheer van : resultaatsverbintenis 3 4 © All rights reserved ” P reventiebeleid en risicoanalyse KB. 27.3.1998: welzijnsbeleid: Art. 7. De werkgever ontwikkelt in zijn dynamisch risicobeheersingssysteem een strategie in verband met het verrichten van een risicoanalyse op basis waarvan preventiemaatregelen worden vastgesteld, rekening houdend met de bepalingen van de art 8 en 9. 5

PAGE – 3 ============
3 5 © All rights reserved ” RA art 8 en 9 Uitgevoerd op 3 : De organisatie in zijn geheel Elke groep van werkposten of functies ; Per individu . Risicoanalyse verloopt in 3 fases : Identificatie van de gevaren Bepalen van de Evaluatie van de ; 6 6 © All rights reserved ” Risicoanalyse (RA ) = RIE Risicoinventarisatie en evaluatie (RIE) is voor verschillende onderwerpen verplicht : Algemene RA Biologische , kankerverwekkende , mutagene en chemische agentia Asbest Explosieve atmosfeer Geluid , trillingen Persoonlijke beschermingsmiddelen Werken op hoogte Psychosociale belasting Elektrische installaties Manueel hanteren van lasten Nachtarbeid , werken op beeldschermen Zwangere werkneemsters 7

PAGE – 4 ============
4 7 © All rights reserved ” P reventie KB. 27.3.1998: welzijnsbeleid Preventiemaatregelen worden genomen op basis van de risicoanalyse, rekening houdend met de juiste volgorde: Voorkomen van schade Beperken van schade 8 8 © All rights reserved ” Algemene preventieprincipes Risicoanalyse is niet het doel maar een middel om : de kans , de ernst en de frequentie van arbeidsongevallen te verminderen de gezondheid te behouden het welzijn te verbeteren 9

PAGE – 5 ============
5 9 © All rights reserved ” Algemene preventieprincipes 2 manieren: PROACTIEF Een systematische analyse op het terrein van werkposten organisatie REACTIEF Onderzoek van ongevallen en incidenten 10 10 © All rights reserved ” ALGEMENE PREVENTIEBEGINSELEN 11 1. risico’s voorkomen; 2. de evaluatie van risico’s die niet kunnen worden voorkomen; 3. de bestrijding van de risico’s bij de bron; 4. de vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is; 5. voorrang aan maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake individuele bescherming; 6. de aanpassing van het werk aan de mens; 7. ontwikkelingen van de techniek volgen; 8. de risico’s op een ernstig letsel inperken door het nemen van materiële maatregelen met voorrang op iedere andere maatregel; 9. de planning van de preventie en de uitvoering van het beleid 10. de werknemer voorlichten over de aard van zijn werkzaamheden; 11. het verschaffen van passende instructies aan de werknemers ; 12. het voorzien in of het zich vergewissen van het bestaan van de gepaste veiligheids – en gezondheidssignalering op het werk;

PAGE – 6 ============
6 11 © All rights reserved ” A ctoren 12 12 © All rights reserved ” 13 werkgever Interne dienst PB Hiërarchische lijn + uitvoerders RIE COMITE PB Neemt initiatieven coördineert adviseert Coachen = doen doen informeren adviseren deelnemen controleren Externe dienst PB externe experten + Multidisciplinaire teams Actoren en verantwoordelijkheden

PAGE – 8 ============
8 15 © All rights reserved ” 23 risico Werken op hoogte is het gevaar gevaar Risico is kans op schade. Het risico hangt af van de wijze waarop ze gebruikt wordt Risico 16 © All rights reserved ” GEVAAR/RISICO 22 GEVAAR = de intrinsieke eigenschap van een object, een proces of een situatie om nadelige gevolgen te veroorzaken RISICO = de waarschijnlijkheid dat schade berokkend wordt risico ontstaat bij blootstelling aan gevaar RISICOFACTOR = elke factor die het gevaar kan beïnvloeden en het optreden van het risico bepaalt

PAGE – 9 ============
9 17 © All rights reserved ” Risicofactoren: MATERIEEL ORGANISATIONEEL GEDRAG 35 18 © All rights reserved ” RISICOFACTOREN 24 individu taak (belasting, ongewone situaties) materiaal fysisch milieu (geluid, temperatuur, verlichting, inrichting van lokalen) klimaat (sociaal klimaat, relaties) werkorganisatie (repetitief werk, monotoon,

PAGE – 10 ============
10 19 © All rights reserved ” GEVAAR/RISICO : VOORBEELD Gevaar : Bewegend voertuig Risico : Kans op aanrijding RISICOFACTOREN – Materiaal : defecte remmen, geen knipperlicht – Organisatie : dringende taak, werklast – Individu : instructies niet opgevolgd, snelheid – Werkplaats : lawaai, ongemarkeerde rijstroken 20 © All rights reserved ” G evaar Risico risicofactoren Collectieve Individuele 37

51 KB – 21 Pages