Wij willen op een verantwoorde manier een bijdrage leveren aan de continuïteit van het onderwijs. Het is cruciaal dat er aandacht is voor goed

37 KB – 12 Pages

PAGE – 2 ============
Waarom deze Gedragscode? ABU-leden die actief zijn in de uitzendbranche willen graag een goede langetermijnrelatie opbouwen met de onderwijsinstellingen. Uitzenden, detacheren en hr-dienstverlening zijn namelijk oplossingen voor de grote uitdagingen waar het onderwijs voor staat. Denk aan de oplopende kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan personeel. De bijdrage van de uitzendbranche aan de onderwijssector zit niet alleen in de plaatsing van ˜exkrachten bij acute problemen, maar is ook structureel. ABU-leden leveren namelijk een bijdrage aan bijvoorbeeld loopbaanbeleid, begeleiding en scholing (ook van zij-instromers) en herplaatsingen in van-werk-naar-werktrajecten. ABU-leden die actief zijn in het onderwijs, vinden net als de onderwijssector en de maatschappij dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met maatschappelijke middelen. Wij willen op een verantwoorde manier een bijdrage leveren aan de continuïteit van het onderwijs. Het is cruciaal dat er aandacht is voor goed werkgeverschap en daarmee goed hr-beleid in de sector. Wij zijn ervan overtuigd dat goed hr-beleid gericht op instroom, doorstroom en uitstroom van personeel goed is voor iedereen: de werkgever, de werknemer en de kwaliteit van het onderwijs en daarmee de leerlingen en studenten. De ABU kiest voor: ˜ Openheid en transparantie ˜ Duidelijkheid over wat wordt geboden aan dienstverlening ˜ Verantwoorde tarieven ˜ Verantwoord marktgedrag ˜ Gelijkwaardig partnerschap Transparantie zorgt ervoor dat onderwijsinstellingen de gewenste regie krijgen om verantwoord en onderbouwd de dienstverlening van ABU-leden in te zetten. Daarom heeft de ABU samen met leden die actief zijn in het onderwijs, deze Gedragscode ontwikkeld. Wij hebben daarin adviezen meegenomen van onderwijsorganisaties zoals de PO-, en VO-Raad. Ook spraken we met andere betrokkenen in het onderwijs en het ministerie. Scholen weten wat zij op grond van deze code van ABU-leden mogen verwachten en kunnen hen hierop aanspreken.

PAGE – 3 ============
Drie uitgangspunten voor verantwoorde Gelijkwaardig partnerschap De hr-dienstverlener en de school werken met elkaar samen als gelijkwaardige partners, om zo goed mogelijk invulling te geven aan de vraag van de school. ˚ Een goede samenwerking is uitgangspunt voor een goede dienstverlening. ˚ Wij zijn altijd bereikbaar voor elkaar en spreken elkaar aan op elkaars verantwoordelijkheid. ˚ Opdrachten worden regelmatig met betrokkenen geëvalueerd. ˚ Innovatieve oplossingen ontwikkelen we bij voorkeur in co-creatie. Dit draagt bij aan een succesvolle implementatie ervan binnen de school. Kwalitatieve inhuur ABU-leden erkennen de maatschappelijke belangen van het onderwijs. Zij dragen daaraan bij door transparante, duidelijke communicatie naar de school en een maatschappelijk verantwoorde invulling van de opdracht. ˚ We leveren een bijdrage aan oplossingen voor problemen zoals die door de sector worden onderkend. ˚ Oplossingen dragen bij aan het verkleinen van de problemen van het onderwijs en nooit tot het vergroten ervan. Als voorbeeld: ‚het wegkopen™ van docenten hoort nadrukkelijk niet bij deze oplossingen. Wél het bemiddelen van docenten naar andere scholen als dit bijdraagt aan hun duurzame inzetbaarheid of hun persoonlijke ontwikkelbehoeftes. ˚ Door het creëren en faciliteren van gewenste mobiliteit behouden we mensen voor het onderwijs. ˚ We bevorderen de employability van werknemers in het onderwijs door training en begeleiding, waardoor mensen inzetbaar blijven voor het onderwijs. ˚ We vergroten het aanbod door proactief opleiden. Denk hierbij aan zij-instroom- trajecten, revitaliseringstrajecten, het opleiden van hybride docenten en aan het samen ontwikkelen van nieuwe oplossingen. ˚ We dragen bij aan kwaliteit van onderwijs door kennispartner te zijn op hr- beleid, goed werkgeverschap en door samen invulling te geven aan en het professionaliseren van ontwikkelingsmogelijkheden voor leerkrachten, docenten en ondersteunend personeel. Een verantwoorde investering De school kan rekenen op heldere afspraken over de ˜nanciële investering van de dienstverlening. Daarbij neemt de hr-dienstverlener altijd voorafgaand aan de samenwerking de afspraken door en legt deze contractueel goed vast. Hierbij wordt een heldere checklist gebruikt. ˚ ABU-leden maken gebruik v an de Checklist verantwoorde inhuur van ˜exibele arbeid , zodat de onderwijsinstelling de regie heeft bij de inhuur van een hr-dienstverlener.

PAGE – 5 ============
Voorafgaand aan uw gesprek met de dienstverlener ˚exibele arbeid 1. Maak een pro˛el v an de door u gewenste kandidaat. Gaat het om tijdelijke vervang -ing en/of een kandidaat die u misschien na verloop van tijd in dienst wilt nemen? In dat laatste geval is het belangrijk om vooraf niet alleen op de hoogte te zijn van de voorwaarden van het inhuren, maar juist ook van de voorwaarden rondom de overname van de kandidaat door uw instelling. Maak daarover ook heldere en duidelijke afspraken. Dit voorkomt tegenvallers: voor de school, voor de hr-dienst- verlener en voor de kandidaat. De kandidaat heeft er alle belang bij dat de overname in goed overleg gebeurt. 2. Zor g voor een goede begeleiding van de kandidaat op uw school. Zorg voor een goede opvang, een vast aanspreekpunt en begeleiding op uw school tijdens de looptijd van de inhuur. Bespreek dit met uw hr-dienstverlener. In principe staat de kandidaat onder uw leiding en toezicht. Maar uw hr-dienstverlener kan ook scholing en begeleiding van de kandidaat faciliteren om de inhuur succesvol te laten verlopen. 3. Over weeg of u gebruik wilt maken van een of meer vaste hr-dienstverleners. Zo leert u elkaar beter kennen, wat goed is voor de dienstverlening aan uw onderwijsinstelling. 4. Bent u aanbestedin gsplichtig en wilt u gaan aanbesteden voor de inhuur van een hr-dienstverlener en daarbij gebruikmaken van een inkoopbureau? Dan adviseren wij u het volgende: a. Doe voor af marktconsultaties met verschillende hr-dienstverleners en bepaal zo welke elementen voor u van belang zijn in de uitvraag. b. Win a dvies in bij collega-scholen over ervaringen met de betreffende inkoop- bureaus: l. In hoe verre heeft de uitvraag en de uitkomst van de aanbesteding voldaan aan hun verwachtingen? ll. Is het ink oopbureau tegemoetgekomen aan de belangen van de school en de kandidaat als omschreven in de Gedragscode? lll. Heeft de uitvr aag bijgedragen aan goed en kwalitatief onderwijs, zodat zorgvuldig en transparant is omgegaan met publiek geld? lV. Was er v oldoende ruimte in de aanbesteding om uw rol als goed werkgever Œ ook bij tijdelijke inhuur Œ goed te kunnen invullen? 5. Chec k voordat u een hr-dienstverlener benadert of er in uw organisatie al afspraken bestaan met een hr-dienstverlener, bijvoorbeeld voortvloeiend uit een aanbesteding. Vaak zijn de tarieven en voorwaarden uit die afspraken gunstiger. Overweeg om gebruik te maken van een organisatie die lid is van de ABU. De ABU is de grootste brancheorganisatie in de uitzendbranche. De ABU stelt hoge eisen aan organisaties die lid willen worden en blijven. Eisen die verder gaan dan de wet. Of een onderneming lid is van de ABU, kunt u controleren in het ledenregister van de ABU .Tot slot: kies een dienstverlener die kwaliteit biedt

PAGE – 6 ============
Dan bent u verzekerd dat deze dienstverlener voldoet aan het volgende: a. De eisen die de Inspectie SZW (per 1 januar i 2022 Nederlandse Arbeidsinspectie) noodzakelijk vindt bij inhuur van uitzenders/detacheerders vindt u op de website van de Inspectie SZW . b. Registratie in h et Handelsregister van de Kamer van Koophandel. c. Cer ti˛cering door de Stichting Normering Arbeid (SNA): gecerti˛ceerde bedrijven worden twee keer per jaar gecontroleerd. d. Heeft u een G-rek ening: een waarborg voor aangifte en afdracht van de verschuldigde loonhef˛ngen. Hierdoor bent u als inlener door de combinatie met de SNA-certi˛cering gevrijwaard van ˛scale aansprakelijkheid. e. Cor recte facturering. f. Contr ole op identiteit van de kandidaat. g. Contr ole of de kandidaat in Nederland mag werken, als hij/zij een arbeidsmigrant is. h. Cor recte loonbetaling, met inachtneming van de normen van de Wet minimum- loon en minimumvakantiebijslag. i. Nalevin g van de CAO voor Uitzendkrachten en de relevante onderdelen van de cao van uw onderwijsinstelling, met inbegrip van de bepalingen omtrent het salaris en andere arbeidsvoorwaarden. j. Een a ctief antidiscriminatiebeleid. k. De Gedra gscode onderwijs. Leden van de ABU worden twee keer per jaar gecontroleerd op bovenstaande eisen. De ABU treedt direct op bij het niet naleven van de eisen. Niet voldoen aan de eisen leidt tot verlies van lidmaatschap.

PAGE – 8 ============
1. DE OPDRACHT ˚+Œ1. Heeft u als onderwijsinstelling al een duidelijk beeld / duidelijke analyse van uw aanvraag of vacature? Nee De hr-dienstverlener neemt met u uw vraag door om te komen tot een heldere analyse en aan vraag. JaAfspraken Ingangsdatum en periode Pro˛el Bijzonderheden 2. TIJDENS DE OPDRACHT ˚+Œ2a. Is er begeleiding van de uitzendkracht vanuit school? Ja, te weten Nee, omdat 2b. Is er een vast aanspreekpunt vanuit school voor het uitzendbureau. Wie is de achtervang? Ja, te weten De heer/mevrouw: Naam: E-mailadres: Mobiele nummer: De heer/mevrouw: Naam: E-mailadres: Mobiele nummer: Nee, omdat ˚ Besproken en akkoord. + School ziet dit aspect als meerwaarde van de hr-dienstverlener. Œ Sch ool ziet dit aspect als risico dan wel bezwaarlijk in de dienstverlening. Mocht u aspecten met dit punt markeren, dan adviseren wij u om in overleg met uw hr-afdeling te gaan alvorens u besluit tot inzet van de hr-dienstverlener. Onderdeel van de dienstverlening Afspraak 3

PAGE – 9 ============
1. DE OPDRACHT ˜+Œ2c. Welke afspraken over begeleiding maakt u met de hr-dienstverlener? Afspraken 2d. Is er een vast aanspreekpunt vanuit de hr-dienstverlener? Wie is de achtervang? ? JaDe heer/mevrouw: Naam: E-mailadres: Mobiele nummer: De heer/mevrouw: Naam: E-mailadres: Mobiele nummer: Nee, omdat 2e. Hoe lang voor het einde van de opdracht informeert u de hr- dienstverlener over de de˚nitieve einddatum of eventuele verlenging? Als de opdracht eindigt, bemiddelen we de uitzendkracht graag naar een volgende passende opdracht. Afspraak Niet van toepassing: er wordt een vaste termijn gehanteerd. 2f. Welke evaluatie- en communicatie- momenten spreken we af? Afspraak 2g. Op welke manier wilt u dat wij omgaan met eventuele klachten? Afspraak ˜ Besproken en akkoord. + School ziet dit aspect als meerwaarde van de hr-dienstverlener. Œ Sch ool ziet dit aspect als risico dan wel bezwaarlijk in de dienstverlening. Mocht u aspecten met dit punt markeren, dan adviseren wij u om in overleg met uw hr-afdeling te gaan alvorens u besluit tot inzet van de hr-dienstverlener. 4Onderdeel van de dienstverlening Afspraak

PAGE – 10 ============
3. KOSTEN INHUUR ˚+Œ3a. Is het tarief conform inschaling CAO ABU of CAO Onderwijs? (zie ook vraag 3f en vraag 3m) CAO ABU CAO Onderwijs Mengvorm CAO ABU + elementen uit de CAO Onderwijs 3b. Is de kandidaat volgens u ingeschaald op de juiste schaal en trede? Is er afstemming over inschaling en trede tussen u en de hr-dienstverlener? Ja Nee Ja Nee 3c. Na w elke periode is een verhoging van het salaris bespreekbaar? Afspraak Welke normen voor verhoging gelden in de school? Afspraak 3d. Is de inhuur op basis van daadwerkelijk gewerkte uren of op basis van vooraf afgesproken contracturen? Bij vooraf afgesproken contracturen vindt ook doorfacturering plaats in vakanties. Daadwerkelijk gewerkte uren: Contracturen: 3e. Welke contractvorm wordt er gehanteerd? ˚ Besproken en akkoord. + School ziet dit aspect als meerwaarde van de hr-dienstverlener. Œ Sch ool ziet dit aspect als risico dan wel bezwaarlijk in de dienstverlening. Mocht u aspecten met dit punt markeren, dan adviseren wij u om in overleg met uw hr-afdeling te gaan alvorens u besluit tot inzet van de hr-dienstverlener. 5Onderdeel van de dienstverlening Afspraak

PAGE – 11 ============
3. KOSTEN INHUUR ˚+Œ3f. Welke van deze voorkomende emolumenten zijn van toepassing op de kandidaat? De keuzes die u maakt hebben effect op de kosten en daardoor ook op het uiteindelijke tarief. ABU-leden onderschrijven het belang van goed werkgeverschap voor uitzend- krachten. Uiteraard wordt de ABU-CAO toegepast, maar wij adviseren scholen sterk om ook aanvullende arbeidsvoor- waarden uit de Cao Onderwijs mee te nemen. Hiermee krijgt de uitzendkracht een pakket aan arbeidsvoorwaarden dat vrijwel hetzelfde of gelijkwaardig is aan dat van docenten die werkzaam zijn bij de onderwijs-instelling zelf bij de school werken. Eindejaarsuitkering CAO ABU nee CAO Onderwijs ja Pensioen CAO ABU StiPP CAO Onderwijs ABP Vakantiedagen CAO ABU 25 dagen CAO Onderwijs _______ dagen Levensloop CAO ABU nee CAO Onderwijs ja Eventueel andere zaken: 3g. Welke emolumenten hanteert de hr-dienstverlener extra? Denk hierbij aan mobiliteits- maatregelen of bonussen. Bespreek als school of dit (on)wenselijk is met uw hr-dienstverlener en maak hierover afspraken. Afspraak 3h. Optioneel: welke voorbereidingstijd en daarbij behorende vergoeding per les wordt er afgesproken? Afspraak 3i. Wanneer kan de kandidaat worden overgenomen? Overname is altijd mogelijk bij ABU-leden. Overname kosteloos mogelijk na gewerkte uren of anders namelijk Eerdere overname mogelijk volgens volgende ˛nanciële voorwaarden: 3j. Ka n de uitzendkracht ook gebruik- maken van secundaire arbeids- voorwaarden van de onderwijs- instelling, zoals teamuitjes, trainingen, ˛tnessfaciliteiten, kerstpakket? Afspraak ˚ Besproken en akkoord. + School ziet dit aspect als meerwaarde van de hr-dienstverlener. Œ Sch ool ziet dit aspect als risico dan wel bezwaarlijk in de dienstverlening. Mocht u aspecten met dit punt markeren, dan adviseren wij u om in overleg met uw hr-afdeling te gaan alvorens u besluit tot inzet van de hr-dienstverlener. 6Onderdeel van de dienstverlening Afspraak

37 KB – 12 Pages