60 KB – 68 Pages

PAGE – 2 ============
2 B A N – P T : L KP S A P S P rogram S t udi D 3 T ekn i k E l ek t ro IDENTI T A S PENGUSUL P e r g u r uan T i n g g i : UN I VERSI T A S R I A U U n i t P en g e l o l a P r o g r a m S t udi : F AKU L T A S T EKN I K Jen i s P r o g r a m : PRO G RA M D I P L O M A N a m a P r o g r am S t udi : PRO G RA M S T UD I D 3 T EKN I K E L E K T R O Al a m at : J l . H . R . S ub r a n t as k m 1 2 , 5 Si m pa n g B a r u . P e k a n ba r u, 28293 N o m or T e l epon : 0761 66596 E – M a i l dan W e bs i t e : e l e k t r o @ e n g . u n r i . a c . i d dan h t t p : / / e e . ft. u n r i . a c . i d N o m or S K P end i r i an P T 1 ) : S K M en t e r i P e r gu r uan T i n g g i dan I l m u P e n g e t a huan N o . 123 T ahun 1962 T a n g g al S K P end i r i an P T : 1 O k t ob e r 1962 P e j abat P enanda t a n g an S K P end i r i an P T : M en t e r i P e r g u r uan T i n g g i dan I l m u P e n g e t ahuan Al a m , T o y i b H ad iwi j a y a N o m or S K P e m b u k aan P S 2 ) : 37 7 / D I K T I / K ep / 2000 T a n g g al S K P e m b u k aan P S : 27 O k t ob e r 2000 P e j abat P enanda t a n g an S K P e m b u k aan P S : Dir j en D i k t i , S a t r y o S oe m a t r i B r o d j on e g o r o T ahun P e rt a m a K a l i M ene r i m a M aha s i s w a : 1998 P e r i ng k a t T e r ba r u A k r ed i t asi P S : B N o m or S K BA N – P T : 47 6 / SK / BAN – P T / A k r ed /D pl – I I I / X I I/ 2 014 D a ft ar P r o g r am S t udi di U n i t P en g e l o l a P r o g r a m S t udi ( UPPS ) No. Je nis Progr a m N am a Progr a m Studi A k r e dit as i Progr a m St u di J u m l a h Ma h a s i s w a saa t T S 4 ) St a tu s / P e ring ka t No. D a n Tgl. SK Tgl. K a d a lu a r s a 1 2 3 4 5 6 7 1 DIP LO M A D3 T EKNIK E L EK T RO B N o . 476 /S K /BA N – P T /A k r ed /D p l – III/ X II/ 201 4 T gl . 22 – 12 – 201 4 21 – 12 – 2 01 9 17 8 2 DIP LO M A D3 T EKNIK M ESIN B N o . 2050 /SK/BA N – P T /A k r ed /D ip l – III/VI/ 2 01 9 . T gl . 25 – 06 – 201 9 25 – 06 – 2 02 4 20 4 3 DIP LO M A D3 T EKNIK K I M IA B N o . 390 /S K /BA N – P T /A k r ed /D ip l – III/ X / 2014 . T gl . 02 – 10 – 201 4 01 – 10 – 2 01 9 24 2 4 DIP LO M A D3 T EKNIK SIPIL B N o . 3360 /SK/BA N – P T /A k r ed /D ip l – III/ X II/ 2018 . T gl . 19 – 12 – 201 8 19 – 12 – 2 02 3 32 6 5 DIP LO M A D3 T EKN O LO G I PU L P DAN KER T AS T IDAK T ERAKRE DI T ASI – – 7 6 J u m l a h 5 102 6

PAGE – 3 ============
3 B A N – P T : L KP S A P S P rogram S t udi D 3 T ekn i k E l ek t ro K e t e r a n g an: 1 ) La m p ir k an sa li nan S u r at K ep u t usan P end i r i an P e r g u r uan T i n g g i . 2 ) La m p ir k an sa li nan S u r at K ep u t usan P e m b u k a a n P r o g r a m S t ud i . 3 ) La m p ir k an sa li nan S u r at K ep u t usan A k r ed i t asi P r og r am S t udi t e r ba r u . 4 ) Dii si den g an j u m l ah m ahas i s w a a k t i f di m as i n g – m as i n g P S saat T S .

PAGE – 4 ============
4 B A N – P T : L KP S A P S P rogram S t udi D 3 T ekn i k E l ek t ro IDENTI T A S TIM P E NYUSUN L A P O R A N KI N ER J A P RO G R A M S TU D I N a m a : B udhi A n t o , S T. M T N I D N : 0013087203 Jaba t an : K e t ua T a n g g al P e n g i s i an : – – T anda T a n g an : N a m a : D r . F r i M u r d i y a, S T. M T N I D N : 0005 0 28001 Jaba t an : S e k r e t a r i s T a n g g al P e n g i s i an : – – T anda T a n g an : N a m a : N u r ha li m , S T . M T N I D N : 0020087403 Jaba t an : A nggo t a T a n g g al P e n g i s i an : – – T anda T a n g an : N a m a : A m i r H a m z ah, S T. M T N I D N : 0005077503 Jaba t an : A nggo t a T a n g g al P e n g i s i an : – – T anda T a n g an : N a m a : F i r daus, S T . M T N I D N : 0010057703 Jaba t an : A nggo t a T a n g g al P e n g i s i an : – – T anda T a n g an :

PAGE – 5 ============
5 B A N – P T : L KP S A P S P rogram S t udi D 3 T ekn i k E l ek t ro B O R A N G I ND IK A T OR K I N E R J A U T A M A H a l a m an 1 T A T A P A MO N G , T A T A KE L O L A , D A N KER J A S A M A 6 2 M A H A S I S W A 3 SU M BE R D A Y A M A N U S I A 4 KE U A N G A N , S A R A N A D A N P R A S A R A N A 5 PEND I D IK A N 6 PENE L I T I A N 7 PEN G A BD I A N KE P A D A M A S Y A R A K A T 8 L U A R A N D A N C A P A I A N T R I D H A R M A

PAGE – 6 ============
1 B A N – P T : L KP S A P S P rogram S t udi D 3 T ekn i k E l ek t ro B O R A NG I ND I K A TOR K I N ER JA UT AM A 1. T a t a P among, T a t a K e l o l a, dan K er j asama a. K er j asama T u li s k an k e r j as a m a t r i d h a rm a di U n i t P e n g e l o l a P r og r am S t udi ( UPPS ) da l am 3 t ahun t e r a k h i r de n g an m e n g i k u t i f o rm a t T abel 1 b e r i k u t i n i . . T abel 1 . K e rj as a m a T r i d ha rm a No. L em b a g a M itra Ting kat 1 ) J udul K e g i a t a n K e rj asa m a 2) Ma nf a a t b a gi PS y a ng Di ak r e dit a s i W ak tu d a n Dur as i Bu k ti K e rj asa m a 3) Int e r – n asio – n a l N asi – on a l Lo ka l / Wil a – y a h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 K abup a t e n K am p a r D enga n U ni v e r si t a s R i a u V · B an t u a n bea s is w a un t u k mah a s i s w a FT y an g be r a s a l da ri kab u pa t e n K a mpa r · P ene m pat – a n mah a s i s w a KKN K e r ja s am a K emi t r aa n bida n g peng e m – bang a n SDM pad a b ida n g pend i d i kan , pela t ih a n , pene l i t i a n da n pem b an g u n – a n m a s y a r a – ka t 2012 – 201 6 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 2 B an k I nd o ne s i a (BI) V Pr og r a m B e a sis w a B an t u a n bea s is w a 2014 – 201 6 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 3 P eme r i n t a h K abup a t e n B eng k al i s V T en t ang : keg i a t a n P enel i t i a n d a n pen g ka j i – a n d i bida n g p e nd i d i kan , lin g ku n gan , pe rt a n ian , pe r d a – gang a n , t e k n ik , eko n om i , k es e ha t – an , s o s ia l da n buda y a , ke g ia t a n pen y us u na n na s ka h ak a de m i k da n r a nc a ng a n P e r da , d l l · B an t u a n pene l i t i a n · K olabo r a s i deng a n pem d a · S olu s i pe r – ma s ala h a n ( k o ns u l t a si ) K ab u pa t e n B eng k al i s 2014 – 201 6 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 4 S ag a U n i ve r si t y , Jap a n V K e r j a sa m a b i da n g peng i nde r a – a n ja u h un t u k p e me t a a n gam b u t d i R i a u S ha r in g in f o r ma s i / p e – neli t ia n bida n g peng i nde r a – a n j a u h u n t u k apl i k a s i pem e t aa n gam b u t d i R ia u 2015 – 201 6 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 5 T ok y o U ni v e r si ty o f M a r in e S ci e nc e a n d T echnol o g y D enga n U ni v e r s i t a s R ia u V K e r j a san a pene l i t i a n d a n s t u d en t e x c ha n g e C olla b o r a t i o n o f F a cul t y an d St a ff m e m be rs f o r R esea r ch , S y m pos i a an d o t he r aca d e m i c pu r s u i t s , ex c han g e o f 2012 – 201 7 P e r ja n jia n K e r ja s am a

PAGE – 8 ============
ka n lul u s a n t e r ba i k F T – UNRI un t u k be r gab u n g deng a n APEI d a n pe r u s ah a – a n 1 3 B ala i pe l a t i h a n ko n s tr u ks i w ila y a h I B and a A ce h B ad a n P emb i na a n K ons t r u k s i K eme n tr ia n P eke r j aa n U m u m V · M en y e l enggara k a n pen i ng k at – a n k o m pe – ten s i ba i k k etera m p i l – a n m aupu n k e ah li a n k o s ntru k s i · Ka ji a n s u m b e r da y a m anu si a / k etenaga – k er j a a n k on s tru k s i · E v a l ua s i p e l a k s an a a n bag i p e s e rt a y a n g m e m en u h i p er s y ar a ta n P ela t i ha n ko m pe t e ns i t ena g a P L P 2014 – 201 7 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 1 4 I ns t i t u te o f A d v ance d E ngin e e r i n g a n d S cie n c e (IAES) V K e r ja s am a d a la m peni n g k at – a n pene l i t i a n d a n peng e m – b ang a n ilm u pe g e t a hu a n da n t e k n olo g i P e n e li t i a n b er s a m a b i da n g i lm u p eng e t a hua n d a n t e k n o l og i , p e r tu k a ra n i nf o r m a s i d a n d at a il m i a h d a n pen i n g – k a ta n k u a li t a s p enu l is a n a r t ik e l ilm i a h 2015 – 201 7 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 1 5 PT P e rt amin a EP A sse t 1 L i r i k F i e l d V D ose n dap a t mel a k u ka n peng a bd i a n mas y a r a ka t P ema n t au a n Lin g ku n ga n da n P en y usu n a n D oku m e n M oni t o r in g se rta e v alua s i 2016 – 201 7 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 1 6 P T . B i ro K la s i f i ka s i I ndo n es i a (P e r se r o ) V P e r ja n jia n K e r j a S am a O pe r a s i (KS O ) Pe m antaua n L i ng k unga n da n Pen y u s una n D o k u m e n M on i tor i n g Sert a E v a l ua s i Pe l a ks anaa n R KL – R P L 201 6 P T . Perta mi n a E P A ss e t 1 L i r i k F i e l d K olabo r a s i dal a m pen y us u na n dok u me n RK L – RPL da n e v a l ua s i pel a ks a na a n 2016 – 201 7 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 1 7 B ada n P ene l i t i a n D a n P en g em b an g a n P eme r i n t a h K abup a t e n P elala w a n V K emi t r aa n bi d an g S D M , pene l i t i a n da n P e ng e m – bang a n T ekn o lo g i . P end a mp i n g – a n Ja s a P e man f aa t a n T eknolo g i , P en y edi a a n W eb s i te D e sa , P emb u a t a n B a n k D a ta D e s a d a n P emb u a t a n Pr om o s i D e s a K olabo r a s i dal a m pem b ua t a n ban k da t a des a da n pem b ua t a n p r om o s i de s a 2017 – 201 7 P e r ja n jia n K e r ja s a m a B A N – P T : L KP S A P S P rogram S t udi D 3 T ekn i k E l ek t ro 3

PAGE – 9 ============
1 8 S e k re t ar i s DP R D K o ta Pe k a nb a r u V K e r ja s am a P ela k sa n aa n K egia t a n O r i e n t a s i A nggo t a DPRD K o ta P e kan b a ru B an t u a n pene l i t i a n 2014 – 201 8 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 1 9 S e k re t ar i s DP R D K a b . Be n g k a l i s V · K e r ja s am a P ela k sa n aa n K egia t a n O r i e n t a s i A nggo t a DPRD K ab . B e n gk a l i s · B an t u a n P enel i t i a n / pen g a b – dia n · P eng e mb a nga n ke r j a s a m a 2014 – 201 8 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 2 0 S ek r e t a r i s DPRD K ab . I nd r a gi ri H i l i r (INHI L ) V · Ke r j a s a m a Pe la k s a na a n Ke g i a t a n O r i e n t a s i An g g o t a D P R D Ka b . I NH I L B an t u a n pene l i t i an / p e ngab d ia n , P eng e m – bang a n K e r ja s am a 2014 – 201 8 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 2 1 S e k re t ar i s DP R D K a b . R o k a n H u l u (R O H U L ) V K e r ja s am a P ela k sa n aa n K egia t a n O r i e n t a s i A nggo t a DPRD K ab . R o k a n H u l u B an t u a n pene l i t i an / peng a bd i – an , P eng e m – bang a n K e r ja s am a 2014 – 201 8 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 2 2 Y a y asa n B e r k a h R ia u B e r p ad u V Pe n d id i k a n , Pe n e l i ti an , d a n Pe n g a b di a n K e p a d a M a s y ar a k a t . P eng e mba n ga n K e r ja s am a 2014 – 201 8 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 2 3 S e k re t ar i s DP R D K a b . Pe l a l a w a n V K e r ja s am a P ela k sa n aa n K egia t a n O r i e n t a s i A nggo t a DPRD K ab . P e l ala w a n B an t u a n pene l i t i an / p e ngab d ia n P eng e mba n ga n K e r ja s am a 2014 – 201 8 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 2 4 S e k re t ar i s DP R D K o ta D u m a i V K e r ja s am a P ela k sa n aa n K egia t a n O r i e n t a s i A nggo t a DPRD K o ta D u ma i B an t u a n pene l i t i an / peng a bd i – an , P eng e m – bang a n K e r ja s am a 2014 – 201 8 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 2 5 P oli t e kn i k N e ge ri Ja k a rta V Ker j a s a m a da l a m b i dan g Pend i d ik an , Pene li t i a n da n Pengabd i a n M a s y ara k a t Pe n i ng k a t a n pr o g r a m k e r j a d a n p e n g e m b a n g a n i n s t i t us i 2015 – 201 8 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 2 6 T AN O T O /RAPP V Pe m banguna n G edun g T A N O T O P U L P & PA P E R C E N T E R P ena m ba h – a n r u a n g sa r a n a pend i d i kan , labo r a t o r i u m da n pe r al a t an y a 2017 – 201 8 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 2 7 F ac u l ty o f E ngin e e r i n g , U ni v e r si ty o f M i y a z ak i D enga n F ak u l t a s T ekn i k V E xc h ang e o f r esea r che r s a n d o t he r r es e a r c h s t a ff, C ondu c t i n g col l abo r a t i v e r esea r c h p r o j ec t s an d o r ga n i z in g sy m p o sia , E xc h ang e o f r esea r c h da ta an d m a t e r ia l s , E xc h ang e o f s t u d en t s , V i si t i n g P ubl i ka s i B e r s a ma , M endapa t ka n na ra s um b e r un t u k k u li a h t amu , K e r j a san a pene l i t i an , M endapa t ka n pelu a n g un t u k s t ud e n t ex c han g e , P elua n g 2014 – 201 9 P e r ja n jia n K e r ja s a m a B A N – P T : L KP S A P S P rogram S t udi D 3 T ekn i k E l ek t ro 4

PAGE – 10 ============
p r o f e sso r , D ou b l e deg r e e p r o g r a m f o r m as t e r s t ud e n t s , E xc h ang e o f ad m in i s tr a t iv e s t a ff un t u k me m bu k a p r og r a m doub l e deg r e e 2 8 K e r ja s am a Ju r u s a n T ekni k E lek t ro F ak u l t a s T ekn i k U ni v e r si t a s d en g a n IEEE I nd o ne s ia n S ec t i o n V P ubl i ka s i p r os i di n g T h e 2 n d I n t e r n a t i o na l C on f e r e n c e o n E lec t r ic a l E ngin e e r i n g a n d I n f o r m a t i c s (IC ON – EEI) 201 8 B e rt a m ba h – n y a pub l i k as i dos e n d a l a m sk a l a in t e r n as i on a l y an g be r ep u t a s i 2018 – 201 8 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 2 9 F ac u l ty o f E ng i ne e r i n g Y a m a gu c h i U n i v er s i ty J ap a n . D enga n F ak u l t a s T ekn i k V E xc h ang e o f r esea r che r s a n d o t he r r es e a r c h s t a ff, C ondu c t i n g col l abo r a t i v e r esea r c h p r o j ec t s an d o r ga n i z in g sy m p o sia , E xc h ang e o f r esea r c h da ta an d m a t e r ia l s , E xc h ang e o f s t u d en t s , V i si t i n g p r o f e sso r , D ou b l e deg r e e p r o g r a m f o r m as t e r s t ud e n ts P ubl i ka s i B e r s a ma , M endapa t ka n na ra s um b e r un t u k ( ke y no te spe a ker ) se m ina r nas i on a l , K e r j a sa m a pene l i t i an , M endapa t ka n pelu a n g un t u k s t ud e n t ex c han g e , P elua n g un t u k me m bu k a p r og r a m doub l e deg r e e 2014 – 201 9 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 3 0 I nt e rna t i ona l S o ci et y o f O c ea n M e c h an ic a l an d A ero s pa c e sci e nt is t an d e n g i ne e r s ( I S O M A s e ) V P enel i t i a n be r sa m a da n pel a k – s a na a n se m ina r in t e r n a – sio n al , P eng e lo l a – a n d a n p e ne r b i t a n ju r n a l in t er – nas i on a l B an t u a n pad a se m i n a r in t e r n as i on a l T ekni k M esin , K uli a h U m u m 2014 – 201 9 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 3 1 H oka i d o U n i ve r si t y V P ubl i ka s i B e r sa m a , P e rt u k a r a n m ahas i s wa Joi n r e s ea r c h an d S t ud e n t ex c han g e 2014 – 201 9 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 3 2 S ek r e t a r i s DPRD K abup a t e n SIAK V P el a k s an a a n K eg i at a n O r ien t a s i A ng g ot a DPR D K ab u pa t e n S i a k B an t u a n pene l i t i a n 2014 – 201 9 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 3 3 P T .C he v r o n P asi f i c I ndo n es i a (P T . CPI) V Pe n d id i k a n , p e n g a j a r a n , p e n e l i t i a n d a n Pe n g a b di a n k e p a d a m a s ya r a k a t B an t u a n pene l i t i an / p e ngab d ia n P eng e mba n ga n 2014 – 201 9 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 3 4 D e w a n K e t aha n a n N a s i on a l ( W ant a n n a s ) V P endi d i k an , pene l i t i a n d a n P enga b di a n K epad a N e g a r a , P eme r i n t a h d a n mas y a r a ka t y an g did a sa ri o le h a t u r a n y an g be r l a k u B an t u a n pene l i t i an / p e ngab d ia n P eng e m – bang a n K e r ja s am a P emb e ka l a n KKN K eban g sa a n 2014 – 201 9 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 3 5 P eme r i n t a h K abup a t e n P elala w a n V T en t ang : keg i a t a n P enel i t i a n d a n pen g ka j ia n d i bida n g p e nd i d i kan , · B an t u a n pene l i t i an / peng a b d ia n 2014 – 201 9 P e r ja n jia n K e r ja s a m a B A N – P T : L KP S A P S P rogram S t udi D 3 T ekn i k E l ek t ro 5

PAGE – 11 ============
lin g ku n gan , pe rt a n ian , pe r da g an g an , t ek n ik , ek o n o mi , ke s eha t an , so c ia l da n b uda y a , keg i a t a n pen y us u na n n a sk a h aka d em i k d a n r anc a ng a n P e r d a , dl l · P eng e mb a nga n K e r ja s am a K ons u l t a n s i keg i a t a n 3 6 U ni v e r si t a s M uhammadi y a h R ia u (U M RI) V Pe n d id i k a n , Pe n e l i ti an , d a n Pe n g a b di a n Ke p a d a M a s y ar a k a t . P eng e m – bang a n K e r ja s am a 2014 – 201 9 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 3 7 U n i v er si ta s M ar i t i m R a j a A l i H a j i (U M R A H ) V Pe n d id i k a n , Pe n e l i ti an , d a n Pe n g a b di a n Ke p a d a M a s y ar a k a t . P eng e m – bang a n K e r ja s am a 2014 – 201 9 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 3 8 P T . A l fa S c o r p i i P eka n ba ru V · M en y elengga r a k a n p e la k s a na a n p e n e l i t i a n s e s u a i d e n g a n k o m p e t e n s i d a n s u m be r d a y a p ar a p i h a k · P ela k sa n aa n keg i a t a n aka d em i k d a n peng e m b ang a n kei l m u a n u n t u k men d uk u n g f un g s i d a n kine r j a · P ela k sa n aa n ke r j a p r a k t e k mah a s i s w a · R ek r ui t m e n t ena g a k e r j a · P ela t i ha n t une – u p sep e d a mo t o r · ke m i tr a a n dal a m S e m i na r t ek n olo g i t e r ba ru sep e d a mo t o r · Bantua n m ed i a pe m be l a j a r a n bag i m aha s i s w a te k n i k m e si n berup a s eped a m oto r 2014 – 201 9 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 3 9 P e r sa t ua n I n s i in y u r I ndo n es i a R i a u V · M empe r s i – a p ka n , men y e – l eng g a r a – kan , pe m – bi n aa n ko m pe t e n – s i maha – s i s w a · M en y elengga r a k a n p e la t i ha n da n r ek r u i t m e n kea n ggo t aa n P II Pr og r a m e v alu a s i da n pen i n g ka t a n ku r i ku l u m P ela t i ha n ko m pe t e ns i mah a s i s w a 2014 – 201 9 P e r ja n jia n K e r ja s a m a 4 0 P T S i n a r m a s O l e o c h e m i c a l In do n e s i a V · M en y elengga r a k a n k em i tr aa n dal a m pel a ks a na a n pene l i t i a n se s ua i deng a n ko m pe t e ns i da n su m be r da y a · P ela k sa n aa n keg i a t a n aka d em i k d a n peng e m b ang a n kei l m u a n u n t u k men d uk u n g · R ek r ui t m e n t en a g a ke r j a se t i a p t ahu n · S emi n a r t en t a n g t ek n olo g i peng o la h a n sa w i t 2014 – 201 9 P e r ja n jia n K e r ja s a m a B A N – P T : L KP S A P S P rogram S t udi D 3 T ekn i k E l ek t ro 6

60 KB – 68 Pages