Internationale samenwerking tot stand brengen bij het oplossen van internationale 1 vvnindeklas.be/images/PDF/De_VN_in_de_Klas.pdf

220 KB – 21 Pages

PAGE – 1 ============
SCHOLIEREN MUN : TOOLKIT Ken je de Verenigde Naties? Heb je als je naar het nieuws kijkt soms ook het gevoel dat het niet zo goed gaat in de wereld? Dagelijks vertellen nieuwsankers over de gevo lgen van oorlog in bepaalde ge bieden van de wereld. Iedere dag worden er wel ergens mensenrechten geschonden. Nochtans doen de wereldleiders meestal erg hun best om vrede te bewerkstelligen in de wereld. De Verenigde Naties (VN) is daarvan het voorbeeld bij uitstek. Het is een internat ionale organisatie waarin zowat alle landen van de wereld vertegenwoordigd zijn. Via samenwerking proberen zij o.a. oorlog de wereld uit te helpen.

PAGE – 2 ============
Vereniging voor de Verenigde Naties Scholieren MUN 2017 Toolkit 1 De Verenigde Naties: Een introductie De Verenigde Naties, afgekort VN, is een internationale intergouvernementele organisatie die in 1945 werd opgericht toe n de Tweede Wereldoorlog net was afgelopen. Ze verving de V olkenbond, e en organisatie die na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht om een nieuwe catastro f e te voorkomen, iets wat ze met het losbarsten van de Tweede Wereldoorlog duidelijk niet had kunnen voorkomen. Het doel van de VN wer d o pgenomen in artikel 1 van het H andvest van de Verenigde Naties: 1. De inter nationale vrede en veiligheid handhaven en, met het oog daarop: doeltreffe nde gezamenlijke maatregelen nemen ter voorkoming en opheffing van bedreigingen van de vrede en ter onderdrukking van daden van agressie of andere vormen van verbreking van de vrede, alsook met vreedzame middele n en in overeenstemming met de beginselen van gerechtigheid en internationaal recht, een regeling of beslechting van internationale geschillen of van situaties die tot verbreking van de vrede zou den kunnen leiden, tot stand brengen; 2. Tussen de naties vr iendschappelijke betrekkingen tot ontwikkeling brengen, die zijn gegrond op eerbied voor het beginsel van gelijke rechten en van zelfbeschikking voor volken, e n andere passende maatregelen nemen ter versterking van de vrede overal ter wereld; 3. Internati onale samenwerking tot stand brengen bij het oplossen van internationale vraagstukken van economische, sociale, culturele of humanitaire aard, alsmede bij het bevorderen en stimuleren van eerbied voor de rechten van de mens en voor fundamentele vrijheden v oor allen, zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst; en 4. Een centrum zijn voor de harmonisatie van het optreden van de naties ter verwezenlijking van deze gemeenschappelijke doelstellingen. Na de Tweede Wereld oorlog kwamen 5 0 l anden bijeen in San Francisco om het H andvest van de V erenigde N aties uit te werken. Op 24 oktober 1945 werd het H andvest geratificeerd en kwam de Verenigde Naties als o rganisatie tot stand. Oorspronkelijk t elde de organisatie 51 landen. O ndertussen is dit aant al gegroeid tot 193 landen en o ok tal van internationale organisaties en andere belanghebbende groepen maken deel uit van de Verenigde Naties .

PAGE – 3 ============
Vereniging voor de Verenigde Naties Scholieren MUN 2017 Toolkit 2 De VN is bevoegd voor het handhaven van het international e recht alsook het verzekeren van wereldwijde vrede en veiligheid, economische groei en stabiliteit en sociale vooruitga ng. Er zijn zes bestuursorganen die de werkzaamheden van de o rganisatie aansturen: de Algemene Vergadering, de Economische en Sociale Raad, het Internationaal Gerechtshof, het Secretariaat, d e (tegenwoordig inactieve) Trustschapsraad en het meest dwingende en bekendste orgaan van de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad. Daarnaast zijn er diverse G especialiseerde O rganisaties die deel uitmaken van het systeem van de Verenigde Naties, waaronder de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) , de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tevens hebben de Verenigde Naties gespecialiseerde P rogramma s en Fondsen , zoals het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en Unicef ( het VN – Kinderfonds) . Aan het hoofd van de VN staat de Secretaris – Generaal van de VN , António Guterres . De VN is vandaag een van de meest invloedrijke organisaties ter wereld en werkt op basis van overleg op verschillend e niveaus waardoor ze meteen een vrij democratisch karakter h eeft. In het verleden heeft de o rganisatie al vaak kunnen zorgen voor de vreedzame oplossing van tal van conflicten en voor de totstandkoming van regels en principes die de basis vormen van vele aspecten van onze moderne maatschappij. Hiervoor onderhandelen de l idstaten met elkaar over een brede waaier a Dit wil echter niet zeggen dat de o rganisatie perfect is ; er is al jaren vraag naar hervorming en naar verandering binnen het systeem. Ondanks deze tekortkomingen is er geen twijfel mogelijk: de VN is een organisatie die een bepale nde rol speelt op wereldvlak en die voor altijd de werking van relaties tussen de verschillende internationale actoren heeft bepaald. W Een Model United Nations is een simulatie van de werking van de VN. De deelnemers spelen de rol van af gevaardigden van een bepaald land of organisatie binnen de VN – structuren en proberen samen een oplossing te vinden voor een reëel probleem, zo als bijvoorbeeld de klimaatsverandering. Daarbij is het de bedoeling dat de studenten zich echt in leven in het land dat ze verte genwoordigen: ze moeten de posities van hun land verdedigen. Soms ben je het niet eens met de posities van het land dat je moet vertegenwoordigen, maar je m oet je ei gen mening dan even aan de kant zetten tot de MUN is afgelopen. Dit soort simulaties van de VN zijn erg populair in landen als de Verenigde Staten en Groot – Brittannië, m aar ook in België worden de MUN s steeds bekender en geliefder. Er zijn MUNs op universiteitsniveau, maar ook veel mid delbare scholen organiseren te genwoordig een MUN.

PAGE – 4 ============
Vereniging voor de Verenigde Naties Scholieren MUN 2017 Toolkit 3 Een MUN kan georganiseerd worden binnen één school, maar vaak komen er ook studenten van verschillende scholen uit verschillende landen samen . Op die manier lijkt een MUN nog meer op een echte vergadering op VN – niveau. Er zijn verschillende soorten MUN afhankelijk van het thema dat je behandelt. Zo kan een MUN een simulatie zijn van de VN Veiligheidsraad, een groep van 15 landen die in st aan voor het behouden van vrede en veiligheid in de wereld. Maar je hebt ook een simulatie van de E co nomische en S ociale Raad (ECOSOC) of de Alge mene Vergadering waarin alle zaken aan bod komen en alle 193 landen aanwezig zijn. Tijdens een MUN zetel je a ls afgevaardigde in een comité. Dit comité kan deel uitmaken van een gespec ialiseerd orgaan van de VN of kan één van de commissies van de Algemene Vergadering zijn . Hoewel er in de werkelijkheid een groot verschil is in de werking van al deze commissies, c omités, gespecialiseerde organen, enz. w ordt tijdens een MUN vaak gebruik gemaakt van één enkele procedure en worden de verschillende soorte n vergaderingen gewoon comités g enoemd. De procedure die wordt gehanteerd is die van de Algemene Vergadering van de VN . H et geheel aan regels kun je hier vinden . MUN volgen deze regels in grote mate maar gezien de aard van het evenement zijn MUN regels vaak veel simpeler. In bepaalde gevallen zullen de regels van een bepaalde organisatie/commissie/orgaan gevolgd worden maar dan wordt dit vaak verduidelijkt. Zo zijn er bijvoorbeeld simulaties van andere organisaties (Europese Unie, Wereldbank, etc.) die elk hun eigen procedure hanteren. Wij g aan hier enkel in op de werk ing van de Algemene Vergadering . Waarom een MUN? 1. Het m otiveert studenten om te leren Het is leuk om te doen alsof je een wereldleider bent die verantwoordelijk is voor het oplossen van ‘s werelds belangrijkste problemen en dat nog wel in een heel korte tijdsperiode . Een MUN laat studenten toe op creatieve wijze op te komen voor problemen die zeer actueel zijn, het zet hen aan om kritisch na te denken en laat hen toe om tezelfdertijd hun communicatie – en onderhandelingstechnieken toe te passen. S tudenten kunnen ook genieten van het ontdekken van nieuwe omgevingen , het delen van gemeenschappelijke ervaringen met teamgenoten en vrienden, en het maken van nieuwe vrienden met studenten van andere scholen , vaak ook uit andere landen. Studenten grap pe n vaak dat MUN FUN is en dit is inderdaad zo; het is dan ook de reden waarom het zo populair is .

PAGE – 5 ============
Vereniging voor de Verenigde Naties Scholieren MUN 2017 Toolkit 4 Studenten wonen MUN conferenties bij omdat het leuk is gelukkig le r en ze ondertussen ook veel bij. D oor het interactieve karakter van de conferentie blijft wat ze leren hen altijd bij. 2. Aanvulling voor de school Op MUN conferenties leren studenten van elkaar door theorie om te zetten in praktijk . De MUN is geen vervanging van de klas het is een aan vulling er van . Studenten interna liseren wat ze in de klas leren, v ullen dit aan met eigen kennis en onderhandelen door middel van toespraken, tijdens formele en informele momenten en door middel van overleg om uiteindelijk tot een eind akkoord te komen . De rol van de leraar bij de MU N is om er ook voor te zorgen dat de studenten op een kwaliteitsvol le manier leren (bv. door erop toe te zien dat ze correct onderzoek voeren, correct schrijven, enz .) en om studenten aan te moedigen om van elkaar te leren . O ok moet de leraar zorgen dat de leerling voldoende materiaal en oefening krijgt (publiek spreken, schrijven van officiële documenten, etc.). 1 . MUN: Hoe begin ik ermee? Studenten kunnen overal ter wereld deelnemen aan een MUN . Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door universiteiten, middelbare scholen en no n – gouvernementele organisaties , en worden daarbij aangeboden voor verschillende leeftijdsgroepen, zowel voor universitaire studenten als voor studenten van het middelbaar of lager onderwijs . Er is geen centraal orgaan voor de hele MUN – wereld. Elke school of instelling kan zijn eigen MUN organiseren of kan zijn eigen team samenstellen voor eender welke MUN . E lke deelnemer van een MUN, al dan niet als deel van e en team, ontvangt een land dat hij of zij moet vertegenwoordigen in een comité. Wanneer jij of je organisatie voor het eerst wil deelnemen aan e en MUN , moet je een conferentie kiezen om heen te gaan. De grootste conferenties zijn 4 – daagse evenementen in een hotel of vergaderc o mplex met meer dan 3000 deelnemers, met meer dan 300 deelnemers in hetzelfde comité. Maar wanneer je voor de eerste maal deelneemt, wordt sterk aanbevolen te kiezen voor een klein ere conferentie in de buurt. 1 http://vvnindeklas.be/images/PDF/De_VN_in_de_Klas.pdf

PAGE – 6 ============
Vereniging voor de Verenigde Naties Scholieren MUN 2017 Toolkit 5 Zo organiseert VVN Youth dit jaar een MUN voor scholieren aan de VUB in Brussel. Indien jij , of je school, interesse heeft om deel te nemen , twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. Hoe bereid ik me voor op mijn e erste MUN? Eens je bent ingeschreven in een conferentie zal je een land toegewezen krijgen, evenals je themaoverzicht die als korte introductie in de onderwerpen k unnen dienen. Als je het onderwerp van je comité krij gt , kun je soms wat verward zijn. Vaak zijn de besproken onderwerpen vrij ingewikkeld en weet je niet echt waar je moet beginnen. Daarom raden wij het volgende aan : Verzamel achtergrondinformatie over je land en thema o Probeer hier zo algemeen mogelijk te beginne n. Normaal krijg je een gids die wordt opgesteld door de voorzitters van je comité. Dit zal als leidraad dienen ti jdens het debat en je onderzoek.

PAGE – 8 ============
Vereniging voor de Verenigde Naties Scholieren MUN 2017 Toolkit 7 Onderzoeksbundel Hier zijn 15 punten die je in je onderzoeks bundel kunt bijhouden : De bijeenkomst 1 . Procedureregels. De ze regels bepalen de werking van het comité of het orgaan waar je in zetelt en wat je dus wel of niet kan doen. Deze verschillen van conferentie tot conferentie niet enkel de regels zelf maar ook de wijze waarop ze worden toegepast. Comité 2. Jouw comité s eigenlijke VN website. Het doel van een comité is een resolutie aan te nemen, afhankelijk van wat het comité wel of niet kan doen. Je dient het mandaat van je comité te begrijpen (waarom is het opgericht), diens macht (wat kan het doen), organisatie (waar situeert het zich in de VN en in de internationale gemeenschap) en ledenbestand (wie maakt er deel van uit). 3 . Het VN Handvest . Als je in de A lgemene V ergadering , ECOSOC of een ander orgaan zetelt dan is het VN Handvest de bron van de bevoegdheden dat jou w comité heeft. Als je in een regionale organisatie zetelt, zoals de NAVO (Noord – Atlantische Verdragsorganisat ie ) of de OAS ( Organisatie van Amerikaanse Staten ) , dan worden deze nog steeds beïnvloed door het Handvest , met name voornamelijk hoofdstuk VII betreffende internation ale veiligheid en hoofdstuk VIII betreffende regionale overeenkomsten. Land 4 . Het CIA World Factbook . Voor elke MUN deelnemer is dit een belangrijke bron om essentiële informatie over het toegewezen land te bekomen. Je dient natuurlijk te weten waar je land gelegen is, w elke de buurlanden zijn, het bevolkingsaantal, welk staatssysteem, type economie, handelspartners en bij welke internationale organisaties het is aangesloten. 5 . Wikipedia is e en nuttig middel om basisinformatie over de geschiedenis en eventuele controverses over je land te ontdekken. Normaal zal je er ook artikels over je o nderwerp terugvinden. Wikipedia wordt misschien niet zo gecontroleerd als officiële publicaties maar je schrijft ook geen wetenschappelijke paper je doet mee aan een MUN . Heb gewoon aandacht voor mogelijk e opmerkingen die men heeft bij het onderwerp van de Wikipedia pagina, (bv. ).

PAGE – 9 ============
Vereniging voor de Verenigde Naties Scholieren MUN 2017 Toolkit 8 Onderwerpen 6 . Studie gids. Jij, een andere gedelegeerde of de voorzitter zal tijdens de beraadslagingen onvermijdelijk verwijzen naar iets dat vermeld staat in de studie gids van jouw comité. Datgene waar de voorzitter over heeft geschreven zal ook datgene zijn waarvoor hij het meeste aandacht zal hebben in het comité. Maak van deze info rmatie gebrui k om toespraken en clausules te formuleren die zo de aa ndacht van de voorzitter en andere delegaties of deelnemers zullen trekken. 7 . Nieuwsartikelen. Je dient de laatste nieuwtjes en feiten over je onderwerpen en je land te kennen. De gemakkelijkste manier om dit te doen is door opzoekingen te doen op Yahoo! News en Google News en de koppen die je daar vindt , uit te printen . BBC online biedt ook gemakkelijk te gebruiken tijdlijnen en profielen aan over jouw onderwerpen en land. Ook de websites van grote kranten zoals de New York Times en de Wall Street Journa l zijn handig om diepteonderzoek te doen naar je onderwerpen. 8 . Resoluties, verdragen en c onventies. Vooraleer je aan je onderwerp wil werken, moet je weten wat er al gerealiseerd is. Reeds bestaande resoluties kan je terug vinden via het UN D ocumentati on C enter . Je weg hierin vinden is echter geen sinecure. Eens je de meest recente resolutie hebt gev onden, zullen de clausules in d e P reambule je naar andere nuttige resoluties doorverwijzen. Het kan echter zijn dat de meest relevante bepalingen van intern ationaal recht niet in een resolutie terug te vinden zijn maar eerder in een verdrag of een conventie. Deze laatste bepalen vaak de werking en het doel van een organisatie. Beleid 9 . Voordrachten en persberichten. Er zijn verschillende manieren waarop be leidsmakers hun beleid voorstellen. Maak zeker gebruik van speeches en persberichten van mensen uit de uitvoerende tak van de huidige administratie van je land ( P resident, E erste M inister, M i nister van buitenlandse zaken, a een andere zienswijze hebben, maar als een vertegenwoordiger van je land werk je voor het staatshoofd/regeringshoofd. Begin je zoektocht bij de website van het M inisterie van buitenlandse zake n van je land. 10 . Stemgedrag. Daden spreken luider dan woorden. Als de leiders van je land nog geen duidelijk beleid hebben geformuleerd over je onderwerp, dan kan je gaan kijken naar het stemgedrag van je land bij vorige resoluties, verdragen of convent ies (en of ze zelf hun stem uitbrachten) .

PAGE – 10 ============
Vereniging voor de Verenigde Naties Scholieren MUN 2017 Toolkit 9 Hou d wel rekening met recente verklaring en , deze kunnen een indicatie zijn van een eventuele beleidsverschuiving ten opzichte van de vroeger ingenomen standpunten, zeker als er net een nieuwe regering is aangetred en. Desalniettemin is het van groot belang om het stemgedrag van je land omtrent je onderwerpen te kennen, niet enkel voor jezelf maar ook voor het geval iemand anders je er op aanspreekt. Oplossingen 11 . . Hoewel deze schr ijvers vertrekken vanuit een persoonlijk of journalistiek perspectief, kunnen ze als inspiratie dienen voor voorstellen in de comités of kan je ze gebruiken in een resolutie. Je kan beginnen bij de grote media zoals de New York Times of Wall Street Journal maar vergeet zeker de gespecialiseerde blogs niet. Hou d er rekening mee dat deze mogelijks vooringenomen zijn en dat je dus steeds moet kijken of hun ideeën met het beleid van je land vallen te rijmen. 12 . Denktanken. Organisaties zoals het Egmont Insti tuut (B) of het Clingendael I nstituut (NL) geven hun inzicht om zo oplossingen te formuleren voor de onderwerpen die behandeld worden in een MUN. De publicaties van een denktank zijn beter gefundeerd dan een opiniestuk maar niet zo gedetailleerd als een ac ademische paper. Vergeet niet dat ook deze organisaties een bepaalde agenda hebben, wees je daar dus bewust van. Ze zijn vaak een goed startpunt in je zoektocht naar oplossingen. 13 . Academische papers. Deze zijn niet gemakkelijk om te lezen en zijn veel te gedetailleerd voor een MUN. Maar ze zijn waarschijnlijk wel de meest inzichtvolle en rigoureus ge zuiverde bronnen die je op het internet zal vinden. Je kan Google Scholar gebruiken om dergelijke papers te vinden. Verspil je tijd niet aan het verwerken van zo een paper zoals je dat normaal voor schoolwerk zou doen. Lees het uittreksel en vlooi de paper uit voor ideeën die je kan gebruiken in het comité. 14 . Jouw ideeën. Voeg in je werkmap je position papers , notities, gedachten en v oldoende blanco geli jnd papier toe. Vertrou w er niet op dat de conferentie voldoende papier heeft om voorstellen te maken en aan briefwisseling te doen. Je kan zo veel onderzoek doen als je wil en je kan er heel snel en efficiënt in zijn, maar het is even belangrijk om al wat je gelezen hebt en de ideeën die je hebt met je eigen woorden te kunnen uitleggen. 15. Profiel van je land. Het profiel van je land is een werkblad dat je helpt je land goed te begrijpen en wordt niet noodzakelijk vereist. Het merendeel van de informatie die je nodig hebt , kan je vinden op het CIA World Factbook . Indien het toch vereist wordt, dan moet het meestal gelijktijdig ingediend worden met je position paper .

PAGE – 11 ============
Vereniging voor de Verenigde Naties Scholieren MUN 2017 Toolkit 10 Naast deze 15 punten zijn ook de volgende twee bijkomende punten van belang: Motivatie 16 . Persoonlijke motivatie. Wil je meer kennis over een thema? Wil je een netwerk van vrienden opbouwen? Een MUN is veel meer dan enkel debatteren. 1 7 . Prijzen. Als je een prijs wil winnen dan moet je weten wat de doelstellingen van de conferentie zijn e n datgene waar de voorzitter, die het comité voorzit, naar op zoek is. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de studiegids en zorg ervoor dat je op alle momenten actief meedoet aan het debat. Hoe ziet een normale dag in een comité er uit? Een bijeenkomst heeft vaak de volgende structuur : 1. Plenaire Opening: h ie rbij worden afgevaardigden welkom geheten en word t meestal ook een spreker uitgenodigd om over een welbepaald thema inzicht te bieden .

220 KB – 21 Pages