De universiteiten leveren een grote bijdrage aan. Nederland als kennisland en aan onze economie. Het leidt tot een toename in instroom van Nederlandse en

27 KB – 83 Pages

PAGE – 3 ============
12345678910111213144 6 10 1624344454708498112126136148Woord voorafDe Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereldUitdagingen in de wereld om ons heen Onze strategie in leidende principes Een open en veerkrachtige gemeenschap Uitmuntend onderwijs Grensverleggend onderzoek Faculteit Bètawetenschappen Faculteit Diergeneeskunde Faculteit Geesteswetenschappen University College Utrecht Faculteit Geneeskunde Faculteit Geowetenschappen Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie Faculteit Sociale Wetenschappen

PAGE – 4 ============
45Woord voorafVoor u ligt het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht. Dit is waar we ons de komende jaren op richten om onze missie uit te voeren en optimaal te werken aan een betere wereld. We kunnen dat alleen doen als we de krachten bundelen, in- en extern. Als we naast ambitie, deskundigheid en daadkracht ook een open houding aan de dag leggen. We willen onze kennis delen en samen met anderen bijdragen aan het wetenschappelijke proces en de maatschappelijke uitdagingen van nu en straks.Dit plan is tot stand gekomen in de periode dat de corona- crisis toesloeg. In maart 2020 moesten we plotsklaps om- schakelen van discussies in werkgroepen en 24-uursessies naar online uitwisseling. De manier waarop we dit samen hebben gedaan tekent de veerkracht van onze organisatie. Wij, decanen en College van Bestuur zijn geraakt door de onvoorstelbare betrokkenheid van docenten, onderzoekers, collega™s uit de ondersteunende diensten en studenten. De COVID-19-crisis maakte snel duidelijk dat onze missie en visie staan als een huis. Juist door over grenzen van disciplines en landen samen te werken bij het onderwijs en onderzoek, kunnen we bijdragen aan een adequate mondiale respons op issues zoals COVID-19, en werken aan de benodigde maatschap-pelijke duurzame reset in plaats van restart. Bijdragen aan duur-zaamheidsvraagstukken staat hoog op onze langetermijnagenda. Dit plan bouwt daarom voort op de ingeslagen weg van de afgelo -pen jaren. Er is alle reden voor Œ en behoefte aan Œ continuïteit. Bij de manier waarop we onze missie in de praktijk brengen, moeten we natuurlijk wel constant aanpassen aan de veranderende omstandigheden Œ waaronder COVID-19. Aanpassingen zijn verkend en uitgewerkt met een groot aantal studenten, collega™s, alumni en externe partners. Met hun hulp hebben we een scherpe focus aangebracht, en tegelijk de blik soms wat verder gericht dan de komende vier jaar. De rode draad van het Strategisch Plan is dat we vol inzetten op openheid: dat zit in het DNA van onze instelling. Met Open Science brengen we deze openheid tot volle wasdom. Dat betekent wetenschap beoefenen vanuit een integrale visie op de relatie met de maatschappij en de ontwikkelingen om ons heen. Daarvan moet ons onderwijs doordrenkt zijn. Dat is ook bepalend voor de manier waarop we onderzoek doen en met resultaten omgaan. Openheid is ook een sleutelwoord bij onze inspanningen voor diversiteit van mensen en perspectieven in onze gemeenschap en de wijze waarop we willen samenwerken, communiceren en onze academische cultuur willen transfor- meren. We gaan voor teamwerk, waarin ieder op zijn eigen manier kan bijdragen en floreren. In de volgende hoofdstukken nemen we u mee in onze analyse van wie wij zijn en van de uitdagingen om ons heen. Daarna beschrijven we onze strategie voor de komende jaren in vijf leidende principes. Deze vijf pijlers worden vertaald naar concrete ambities voor de organisatie, voor ons onderwijs en voor ons onderzoek. Tot slot treft u de plannen van de faculteiten aan waarin zij hun facultaire doorvertaling en koers schetsen. Wij gaan onze ambities realiseren en rapporteren jaarlijks over de voortgang. Voor nu willen wij iedereen die heeft mee- gedacht heel erg hartelijk bedanken voor de tomeloze inzet. We zien ernaar uit de open dialoog voort te zetten. Laten we onze kennis blijven delen! Decanen en College van BestuurLeeswijzer: We gebruiken in dit strategisch plan de term multidisciplinair. Vanuit multidisciplinariteit realiseren we verschillende vormen van samenwerking, zowel tussen medewerkers uit verschillende disciplines als met de samen- leving. Deze verbinding kan ook interdisciplinair en trans- disciplinair zijn.

PAGE – 6 ============
89We vormen een hechte gemeenschap, verbinding vinden we belangrijk. Publieke waarden zoals gelijkheid, diversiteit, inclusie, openheid, toegankelijkheid en wederzijds respect zijn het vertrekpunt voor onze strategie en activiteiten. Betrokken studenten, medewerkers en alumni dragen ons gedachtengoed verder.Het onderwijs van de Universiteit Utrecht is modern, persoonlijk, van hoge kwaliteit en continu in ontwikkeling. Studenten vinden bij ons een uitdagend studieklimaat, passend bij hun ambities en talenten. Onze studenten zijn onderzoekend, creatief, kritisch en ondernemend. We hebben bijzondere aan-dacht voor onze docenten en voor het stimuleren en faciliteren van onderwijsinnovatie, in een omgeving die in toenemende mate inclusief en internationaal is. Een groot aantal Utrechtse onderzoeksgroepen behoort tot de wereldtop in hun vakgebied. De Universiteit Utrecht concentreert haar multidisciplinaire onderzoek in vier thema™s: Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. De Universiteit Utrecht participeert in regionale, nationale en internationale consortia die thematisch en actueel onderzoek doen naar maatschappelijke thema™s.Wij zien dat complexe vraagstukken niet vanuit één perspectief kunnen worden opgelost. We zijn overtuigd van een multidisciplinaire en wetenschappelijke aanpak als sleutel tot inzichten en oplossingen. Samen gaan we de wereld duurzaam verbeteren. De Universiteit Utrecht is een brede Nederlandse én internationale universiteit. Toonaangevend onderzoek voedt ons innovatieve onderwijs. De universiteit heeft een sterke band met haar omgeving, in het bijzonder met de stad en regio Utrecht. Onze universitaire wortels reiken tot diep in het verleden. MISSIE EN VISIEDe Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld.Onze afgestudeerden hebben de kennis en vaardigheid om een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Ons onderzoek is grensverleggend en gericht op het oplossen van grote mondiale vraagstukken. Onze cultuur van samen-werken maakt innovatie, nieuwe inzichten en maatschappelijke impact mogelijk. De kernwaarden ambitie, inspiratie, betrokkenheid en onafhankelijkheid vormen de basis voor onze universitaire gemeenschap.

PAGE – 8 ============
1213MAATSCHAPPELIJKE VRAAGSTUKKENHedendaagse maatschappelijke vraagstukken kennen veel facetten: ze beperken zich niet tot generaties of werelddelen en kunnen niet opgelost worden vanuit één perspectief. Zo leidt klimaatverandering tot urgente maatschappelijke vraagstuk- ken waaronder energietransitie, inrichting van onze omgeving en circulariteit. De kloof in de samenleving, tussen arm en rijk, tussen hoog- en laagopgeleid, neemt toe. We leven gemiddeld langer, wat vragen ten aanzien van zorg en gezondheid met zich meebrengt. Al deze uitdagingen vragen om studenten, medewer -kers en alumni die zoeken naar oplossingen en bijdragen aan het maatschappelijk debat. De rol van fundamenteel onderzoek is daarbij cruciaal. Tegenwoordig is informatie, ook wetenschappelijke, overal en onmiddellijk beschikbaar. Niet alleen experts vormen hun mening: mede door nieuwe media is informatie voor ieder- een toegankelijk en zijn discussies versneld en heftiger van aard. Wetenschappers gaan een open relatie aan met vele partijen om in gezamenlijkheid aan maatschappelijke vraagstukken te werken. Tijdens de COVID-19 pandemie hebben we de interactie tussen wetenschap, beleidsmakers en de politiek bijna dagelijks kunnen aanschouwen. De openheid van de wetenschap droeg ertoe bij dat wetenschappelijke bevindingen, onzekerheden en inzichten, volledig werden meegewogen, net als politieke- en sociaaleconomische factoren. Het is juist door de verbinding aan te gaan met maatschappelijke partners, dat we kunnen laten zien hoe wetenschappers in gezamenlijkheid hun kennis ontwikkelen en inbrengen via transparante methoden.TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJSGlobalisering en digitalisering brengen internationale kennis en onderwijs dicht-bij. Met een spreekwoordelijke druk op de knop komen colleges uit alle delen van de wereld binnen bereik van onze studen-ten. Digitale technologie brengt nieuwe mogelijkheden in het onderzoek. Weten-schappers kunnen hun data open delen met collega™s van andere universiteiten. Kennisontwikkeling en -overdracht zijn niet langer het domein van kennis- instellingen.Van universiteiten wordt steeds meer verwacht dat onderzoek ten goede komt aan de gehele samenleving, zeker van publiek gefinancierde instellingen. Daarom wordt internationaal gewerkt aan een open model van kennisdeling en samenwerking. Zowel in de Europese Unie als in Nederland wordt fors ingezet op Open Science, dat erop gericht is om onderzoeksresultaten, ongeacht de vorm van de wetenschappelijke output, in een zo vroeg mogelijk stadium vrij toegan-kelijk te maken en te delen met anderen. Open Science gaat over onderzoek, onder-wijs en hoe wij in contact zijn met elkaar en met de samenleving. Het universitaire onderwijs verandert van primair het overdragen van informatie naar meer het actief toe-passen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden. Studenten, de professionals van straks, doen tijdens hun opleiding ervaringen op met persoonlijke vaardig heden als zelfreflectie en creativiteit. Zij zullen in toenemende mate hun studietraject niet meer in een keer af- leggen en hun studie combineren met werk of andere activiteiten. Alumni zien kennis en de arbeidsmarkt in hoog tempo veranderen. Om inzetbaar te blijven, moeten professionals zich verantwoorde-lijk voelen voor hun eigen vorming en een leven lang in staat zijn om zich te blijven De Universiteit Utrecht staat midden in de samenleving. Ontwikkelingen in de wereld om ons heen zijn mede bepalend voor onze strategie.

PAGE – 9 ============
1415ontwikkelen. Dit alles vraagt om maatwerk en om andere, flexibelere, manieren van onderwijs. Door de toegenomen druk om te presteren in combinatie bijvoorbeeld met de krappe kamermarkt ervaren meer studenten mentale gezondheids- problemen. Deze ontwikkeling vraagt om actief beleid en om meer maatwerk in de begeleiding en opvang van studenten. Onderwijs en onderzoek bewegen zich in toenemende mate in de richting van de private sector. Traditionele curricula zijn aan verandering onderhevig. Niet alleen door de manier waarop het onderwijs wordt aangeboden, maar ook door externe ontwik-kelingen. Er komen nieuwe partijen bij, publiek en privaat, die delen van curricula voor hun rekening nemen en een mondiaal onderwijsaanbod creëren voor professionals. Universiteiten worden afhankelijker van technologische bedrijven voor de infrastructuur van onderwijs en onderzoek. Om de academische kwaliteit van data in dit nieuwe speelveld te borgen is samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld infra -structuur noodzakelijk: samenwerking volgens publieke waarden met universiteiten in Nederland en daarbuiten.De internationale mobiliteit van studenten en medewerkers groeide de afgelopen decennia fors. Studenten vanuit de hele wereld volgen hun opleiding in Utrecht en internationale medewerkers maken deel uit van onze universitaire gemeen -schap. Hun kennis en culturele achtergrond zijn verrijkend voor onderwijs en onderzoek en hun perspectieven zijn van meer-waarde voor het academisch debat. Mede door de internationale instroom neemt de diversiteit van onze universitaire gemeen-schap toe. Er is sprake van toenemende verscheidenheid in vooropleiding, culturele-, religieuze- en sociaal-economische achtergronden. Internationale samenwerking is van groot belang voor de kwaliteit van universiteiten en wordt vanuit de Europese Unie gestimuleerd. Ondanks de publieke discussie over het ‚verengelsen™ van het hoger onderwijs, is de afgelopen jaren het aantal Engelstalige opleidingen bij de Nederlandse universiteiten flink uitgebreid.MEER SAMENWERKENDe Nederlandse universiteiten presteren in internationaal opzicht zeer goed. De universiteiten leveren een grote bijdrage aan Nederland als kennisland en aan onze economie. Het leidt tot een toename in instroom van Nederlandse en internationale studenten in het universitair onderwijs.Investeringen in het stelsel zijn noodzakelijk, maar lijken zich nu te beperken tot bèta en techniek en ten koste te gaan van financiering van andere vakgebieden. Echter, een samenleving die vooruit wil komen, heeft alle disciplines hard nodig: zowel de technologische ontwikkeling als het cultuurbehoud, zowel natuurwetenschappelijke ontdekkingen als de kennis over gedragsverandering, zowel het fundamentele onderzoek als het meer toegepaste. Een samenleving die vooruit wil komen is juist gebaat bij een multidisciplinaire aanpak van maatschappelijke uitdagingen en dat vraagt om een investering in álle vakgebieden. Financiering van onderzoek is in Nederland, en de Europese Unie, de laatste jaren verschoven van vrij, ongebonden onderzoek naar meer vraaggestuurd, gebonden onderzoek. Bij gebonden onderzoek praten bedrijven of maatschappelijke organisaties mee over de onderzoeksvraag. Daarnaast is in het onderzoek sprake van een enorme competitie: er wordt slechts een klein deel van de onderzoeksaanvragen gehonoreerd. Deze concurrentie draagt bij aan een verhoging van de werkdruk bij onderzoekers. De financiële structuur en de toenemende competitie hebben ook een nadelig effect op de werkdruk en het welzijn van studenten en promovendi. Universiteiten en overheid hebben elkaar nodig om de druk in het hoger onderwijs en onderzoek te verminderen en om onze mondiale positie als kenniseconomie te behouden. Komende periode staan meer samenwerking en minder onnodige concur-rentie hoog op de Strategische Agenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om concurrentieprikkels te temperen is het nodig dat instellingen Œ in onderling overleg met elkaar, de VSNU1 en bijvoorbeeld de LERU2 Œ kiezen waarmee ze zich willen onderscheiden en op welke gebieden ze juist willen samenwerken.1 2

PAGE – 11 ============
1819Deze vijf leidende principes lichten we hieronder toe. Implicaties voor de organisatie, het onderwijs en het onderzoek en de facul-teiten beschrijven we in de hierop volgende hoofdstukken.SAMENWERKEN OVER GRENZENAls samenleving staan we voor grote en complexe uitdagingen. Antwoorden erop zijn alleen te vinden door het samenbrengen van verschillende perspectieven en door intensieve samen- werking over de grenzen van disciplines. Daarom hebben we geïnvesteerd in vier grote multidisciplinaire strategische onderzoeksthema™s: Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Excellent disciplinair onderzoek ligt ten grondslag aan deze vier strategische thema™s. Deze profielkeuze zal Œ door de verwevenheid van onderzoek en onderwijs – de komende jaren sterker zichtbaar worden in het onderwijs. Vanuit de thema™s werken onze onderzoekers vanzelfsprekend samen met overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Samenwerking over de grenzen heen is ook het uitgangs-punt voor de alliantie die wij zijn aangegaan met de Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research en het UMC Utrecht. Door de complementariteit te benutten van onze vier instellingen versterken en vernieuwen we het onder-wijs en onderzoek ook komende periode met concrete projecten. Voor studenten ontstaan veel keuzemogelijkheden om een breed persoonlijk ontwikkelpad uit te stippelen. In dit Strategisch Plan zet de Universiteit Utrecht de koers uit voor de komende jaren. Met onze positie en missie als stevig fundament en rekening houdend met omgevingsfactoren en uitdagingen, formuleren we onze strategie in vijf leidende principes:Samenwerken over grenzen heen: een internationale universiteit met multidisciplinair onderwijs en onderzoek.Een toekomstbestendige onderwijscultuur, gericht op kwaliteit en innovatie.Een hechte gemeenschap met betrokken studenten, medewerkers en alumni, waarin zorg is voor elkaar en ruimte voor ontwikkeling, ontmoeting, kennisdeling en een open gesprek. Focus op duurzame ontwikkeling: de Sustainable Development Goals zijn integraal onderdeel van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.Transitie naar Open Science, waarbij we prioriteit geven aan bredere erkenning en waardering van medewerkers en aan impact van onderwijs en onderzoek.

27 KB – 83 Pages