Dec 6, 2007 — Veel christenen hebben het idee van buitenaards leven overgenomen. Zie verder: verhoevenmarc.be/PDF/fermi-paradox.pdf.

172 KB – 6 Pages

PAGE – 1 ============
1 Zijn buitenaardse w ezens echt? door d r. Jason Lisl e op 6 december 200 7 ; laatst weergegeven op 7 augustus 202 0 , https://answersingenesis.org/astronomy/alien – life/are – aliens – r e al/ Dr. Jason Lisle is een christelijke astrofysicus die onderzoek doet naar kwesties die betrekking heb- ben op wetenschap en het christelijk geloof. Lisle behaalde een PhD in astrofysica aan de Universi- teit van Colorado in Boulder. https://answersingenesis.or g/bios/jason – lisle/ Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling ( HSV) Vertaling en inlass en door M.V. Veel christenen hebben het ide e van buitenaards leven overge n omen. Maar is dit idee echt bijbels? Zijn fi aliens fl echt? De kwestie van leven op andere planeten is tegenwoordig een hot topic in onze cultuur. Sciencefictionfilms en televisieshows tonen vaak vreemde wezens van verre planeten. Maar deze ideeën zijn niet a lleen beperkt tot sciencefictionprogramm a ™ s . Veel secul iere wetenschappers geloven dat we op een dag daadwerkelijk leven op andere planeten zullen ontdekken. Er zijn zelfs projecten zoals de Search for Extra – Terrestrial Intelligence (SETI) die de hemel s cannen met krac h- tige radiotelescopen om te luisteren naar s ignalen van intelligente buitenaardse wezens. Veel chris- tenen hebben het idee van buitenaards leven overgenomen. Maar is dit idee echt bijbels? De chris- ten moet ideeën voortdurend onderz o eken in het licht van de S chrift en fi w ij ne men elke gedachte g e vangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus fl (2 Korinthiërs 10:5). D e Evoluti ec onnecti e met buitenaards leven Het idee van fi buitenaards leven fl komt grotendeels voort uit een geloof in evoluti e . Bedenk d a t in de evolutionaire visie de aarde fi gewoon een andere planeet fl is – een plek waar toevallig de omstan- digheden goed waren om leven te vormen en te evolueren. Als er talloze miljarden andere planeten in o nze Melkweg zijn, dan hebben waarschijnlijk een h a n d vol van de ze werelden ook de juiste om- standigheden gehad. Buitenaards leven is bijna onvermijdelijk in een evolutionair wereldbeeld. De notie van buitenaards leven strookt echter niet met de Schrift. D e aarde is uniek. God heeft de aarde ontworpen voor le v en ( Jesaja 45:18 ) . De andere planeten hebben een heel ander doel dan de aarde, en daarom zijn ze anders ontworpen. In Genesis 1 lezen we dat God de planten op aarde schiep op dag 3, vogels om in de atmosfeer te vliegen en zeeleven om in de oceaan t e zwemm e n op dag 5, en dieren om op dag 6 op het land te wonen. Ook de mens werd op dag 6 geschapen en hij kreeg heerschappij over de dieren. Maar waar bespreekt de Bijbel de schepping van leven op de fi lichten i n het uitspansel van de hemel en fl ? Er is gee n dergeli j ke beschrijving omdat de lichten in het uitspansel niet ontworpen waren om leven te accommoderen. God gaf de aarde aan de mens, maar de hemelen zijn v an de Heer ( Psalm 115: 16 ) . Vanuit bijbels perspectief lijkt buitenaards leven niet redel i jk. De probl emen worden v ermenigvuldigd als we de mogelijkheid van intelligen t buitenaards leven overwegen . Science fiction – programm a ™ s zijn rijk aan mensenrassen die op andere werelden zijn geëvolueerd. We zien voorbeelden van fi Vulcans fl en fi Klingons fl – p s eudo mensen d ie i n de meeste opzichten op ons lijken, maar in andere verschillen. Als een plot – middel maken deze ra ssen de ver- kenning van de menselijke omstandigheid mogelijk vanuit het perspectief van een buitenstaander. Hoewel ze erg vermakelijk zijn, zijn dergelijke b ui t enaardse rassen theo logisch problematisch. In- telligente buitenaardse wezens kunnen niet worden verlost . Gods verlossingsplan is voor mensen: zij die afstammen van A dam. Laten we het conflict tussen de reddingsboodschap en de notie van buite n aards leven on d erzoeken. De verlossing van de mensheid De Bijbel leert dat de eerste mens, Adam, in opstand kwam tegen God ( Genesis 3 ) . Het resultaat was dat zonde en dood de wereld binnenkwamen ( Romeinen 5:12 ) . We stammen allemaal af van

PAGE – 2 ============
2 Adam en Eva ( G en e sis 3:20 ) en h e bben van hen een zondige natuur geërfd ( Romeinen 6: 6 , 20 ) . Dit is een probleem: zonde is een ba rrière die de mens verhindert om in orde te zijn met God ( Jesaja 59: 2 ) . Maar God houdt van ons ondanks onze zonden en heeft gezorgd voo r een verl o ssingsplan – e e n manier om met God verzoend te worden . Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, maakte God kler en van huiden om ze te bedekken ( Genesis 3:21 ) . Hij moest daarom minstens één dier doden. Deze letterlijke handeling staat symbool voor onze verlossi n g; een onsch ul d ig Lam (Christus – het L am van God) zou worden geofferd om de zonde te bedekken ( Johannes 1:29 ) . In het Oude Testament offerden mensen dieren aan de Heer als herinnering aan hun zonde ( Hebreeën 10: 3 ) en als symbool van de Ene die zou komen, de Heer Je- zu s , die werkelijk de straf voor de zonde zou betalen . De dierenoffers betaalden niet echt de straf voor de zonde ( Hebreeën 10: 4 , 11 ) . Dieren zijn niet aan ons verwant; hun vergoten bloed kan niet meetellen voor het onze. Maar het bloed van Chri s tus kan dat we l . Christus is een bloedverwant van ons, aangezien Hij net als wij van Adam afstamt; alle mensen zijn van fi één bloed fl ( Handelingen 17:26 ) . Bovendien, aangezien C hristus ook God is, is Zijn leven van oneindige waarde, en dus kan Zijn dood bet a len voor all e z onden van alle mensen. Daarom kon alleen de Heer Zelf onze Redder zijn ( Jesaja 45:21 ) . Daarom stierf Christus eens en voor altijd ( Hebreeën 10:10 ) . De verlossing van buitenaardse wezens? Als we bedenken hoe het verlossingsplan van toepassin g zou kunnen zi j n op hypothetis che buiten- aardse (maar verder mensachtige) wezens, stellen we ons voor een probleem. Als er Vulcans of Klingons zouden zijn , hoe zouden ze dan worden gered? Ze zijn geen bloedverwanten van Jezus, en dus kan Christus ™ vergoten bloed hun zo nd e niet betalen. Men zo u in eerste instantie kunnen veron- derstellen dat Christus ook hun wereld bezocht, daar woonde en daar ook stierf, maar dit is antibij- bels. Christus stierf een s voor altij d ( 1 Petrus 3 :18 ; Hebreeën 9: 27 Œ 28 , Hebreeën 10:1 0 ) . Jezus is nu en voor altijd zowel God als mens; maar hij is gee n fi alien fl . Ken Ham in fi Geloof ik in UFO ™ s? Absolu ut ! fl https://answersingenesis.org/a stronomy/ alien – life/d o – i – believe – in – ufos – absolutely/ : fi Men vraagt mij soms : gelooft u in UFO ™ s? Ik antwo ord dan : Absoluut! Elk vliegend object dat niet geïdentificeerd kan worden is een UFO fl . – Maar er is een theologische reden die naar mijn mening de mogelijkheid van inte ll i gent leven in de ruimte uitsluit . De Bijbel maakt in Romeinen 8:22 duidelijk dat ‚ heel de schepping gezamenlijk zucht ™ van- wege Adams zonde. Toen Adam viel, werd het hele universum beïnvloed. Niet alleen d a t, maar op een dag in de toekomst k rijgen we : ‚ e en nie uw e h emel en een nieuwe aa rde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voo r bijgegaan ™ ( Openbaring 21: 1 ) . Jes aja 34: 4 zegt : ‚ Heel het ste rren leger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boek rol , en heel zij n leger zal val le n , z o als bladeren v allen van een wijnstok, en zoals vijgen vallen van een vijgenb oom ™ . Aliens en de val Nu zit hier het proble em. Als er intelligente wezens op andere planeten zijn, dan zouden ze zijn beïnvloed door de val van Adam omdat de hele scheppi ng werd beïnvloed. Deze we- zens zouden dus moeten sterven omdat de dood de straf op de zonde was. Op een dag zal hun planee t worde n vernietigd door vuur tijdens Gods laatste oordeel, maar z i j kunnen geen redding krijgen omdat die zegen alleen aan mensen wor dt gegeven fl . Je zou kunnen veronderstellen dat buitenaardse wezens nooit hebben gezondigd, in wel k geval ze niet zouden hoeven verlost te worden . Maar dan doet zich een ander probleem voor : ze lijden onder de gevolgen van de zonde , ondanks dat ze nooit h e bben gezondigd. Adams zonde heeft de hele schepping beïnvloed – niet alleen de mensheid. Romeinen 8: 20 Œ 22 maakt duidelijk dat de hele

PAGE – 3 ============
3 schepping lijdt onder de slavernij van corruptie. Dit soort kwesties benadrukken het probleem van het proberen om een antibijbels e notie in het christelijke wereldbeeld op te nemen . Buitenaards leven is een evolutionair concept; het komt niet overeen met de bijbelse leringen over het unieke karakter van de aarde en de duidelijke spirituele positie van mensen. Van alle w erelden in het universum was het de aarde die God Zelf bezocht, daar de aanvullende natuur van een mens aannam, aan een kruis stierf en uit de dood opstond om iedereen te verlossen die op Hem zou ver- trouwen. Het bijbelse wereldbeeld staat in schril contras t met het seculiere wereldbeeld als het gaat om buitenaards leven. Dus, welk wereldbeeld ondersteunt het wetenschappelijk bewijs? Ondersteu- nen moderne waarnemingen het seculiere idee dat het universum wemelt van het leven, of het bij- belse idee dat de aarde uniek is? Waar is iedereen? Tot dusverre heeft niemand leven op an dere planeten ontdekt of radiosignalen van intelligente bui- tenaardse wezens gedetecteerd , en d it komt overeen met wat een bijbelse creationist zou verwach- ten. Seculiere astronomen blijven z oeke n n aar leven op andere werelden, maar ze hebben alleen gesteent en en levenloze materie gevonden. Hun radio – zoekopdrachten worden met stilte beant- woord. De echte wereld is de bijbelse wereld – een universum ontworpen door God met de aarde in het spiritu ele brandpu nt, niet een evolutio nair universum dat wemelt van leven. Als het om buitenaards leven gaat, staat de wetenschap lijnrecht tegenover de evolutionaire mentali- teit. We hebben momenteel gee n bewijs van buitenaardse levensvormen. Dit probleem is de sec u lie- re wetenschappers niet ontgaan . Er is gezegd dat de atoomwetenschapper Enrico Fermi ooit het on- derwerp buitenaards leven besprak toen hij de diepgaande vraag stelde: fi Waar is iedereen? fl Aange- zien er mogelijk miljarden planete n in onze Melkweg zij n, zal dit in de seculiere visie bijna onver- mijdelijk beteken en dat sommige van deze planeten de juiste voorwaarden hadden om leven te laten evolueren. En als sommige van deze werelden miljarden jaren ou der zijn dan de onze, dan zou er in ieder geval intellig ent l even zijn geëvolueerd. Het universum zou daarom talloze technologisch su- perieure beschavingen moeten hebben, die allemaal al eeuwen geleden onze Melkweg zouden heb- ben gek oloniseerd. Toch vind en we geen bewijs van deze beschavingen. Waar is iedereen? D it pr o- bleem is bekend geworden als de fi Fermi – paradox fl . Wat is d e Fermi – p aradox ? De Fermiparadox is een paradox waarin de grote statistische waarschijnl i jkheid van het bestaan van intelligent buitenaards leven in schril contrast staat met een gebrek aan bew ijs d aarvoor. fi De leeftijd van het universum en het reusachtige aantal sterren lijken aanwijzingen voor de aan- n a me dat buitenaards leven veel zou moeten voorkomen. Tijdens een lunch in 1950 praatte de n a tuurkundige Enrico Fermi daarover met zijn collega ™ s, en z ou toen hebben gezegd: ‚ Waar zij n ze dan? Als er zo veel buitenaardse beschavingen in de Mel k weg zijn, waarom is er dan geen bewijs, zoals sondes, ruimteschepen of radio – uitzendingen? ™ Deze eenvoudige vraag ‚ Waar zijn ze dan? ™ is misschien apocrief ma ar in het algemeen krijgt Fermi de eer voor het op heldere en eenvoudige wijze onder woorden brengen van het vraagstuk van de waarschijnlij k heid van bui- tenaards leven fl ( https://nl.wikipedia.org/w iki/F ermiparadox ). Zie verder : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/fermi – paradox.pdf D eze paradox voor evoluti e is een kenmer k van schepping. We hebben gezien dat de aarde ontwor- pen is voo r lev en. Met zijn oceanen van vlo eibaar water, een beschermende atmosfeer met een overvloed aan vrije zuurstof en een afstand tot de zon die precies goed is voor het leven, was de aarde zeker ontworpen door God om bewoond te zijn . Maar de a ndere planeten v an he t universum waren d at niet. Van de zwavelzuurwolken van Venus tot de bevroren woestenij van Pluto, de andere werelden van ons zonnestelsel zijn mooi en divers, maar ze zijn niet ontworpen voor leven. Hoe zit het met UFO ™ s? Soms, nadat ik heb gesproken over het onderwerp buit enaards leven, zal iemand me vragen stellen over UFO ™ s. Een UFO (ongeïdentificeerd vliegend object) is precies dat : een object gezien in de

PAGE – 4 ============
4 lucht dat niet geïdentificeerd is voor de persoon die het ziet. Mensen will en vaak dat ik u itleg geef over een waarnemin g van een onbekend vliegend object dat zij , of soms een vriend , bewe ert te heb- ben gezien. (Soms is de implicatie dat als ik het niet kan uitleggen, het op de een of andere manier bew ijst dat het een buitenaards ruimtevaartuig m oet z ijn; maar een dergelijke r edenering is volko- men wezenloos . [1] Dit soort vragen is onredelijk. Het is één ding om gevraagd te worden om het bewijs dat we hebben te interpreteren, maar het is onrealistisch om iemand te vragen ongedocumen- teerde verhalen uit d e tweede of derde hand te interpreteren zonder dat er daadwerkelijk bewijs be- schikbaar is voor inspec tie. Het lijdt geen twijfel dat sommige mensen oprecht dingen in de lucht heb ben gezien die ze niet be- grijpen. Dit is niet verwonderli jk aangezien er veel dingen fi daarboven fl zijn die verkeerd begrepen kunnen worden door mensen die er niet vertrouwd mee zij n. Deze omvatten Venus, satellieten, het internationale ruimtestation, raketten, Iridium – fakkels, kunstmatige vliegtuigen, interne ref lecties, meteore n, ba llonnen, Thaise lampions (vuurbalonnen) , vuurvliegjes, aurorae ( lichtstralen) , vogels, balbliksem, lensvormige wolken, parhelia (bijzonnen) , en z. Iemand die onbekend met deze dingen zou een ufo zien, aangezien het object fi niet geïdentific eerd fl is voor de waarnemer . H et is hoe men- sen inte rpreteren wat ze zien dat in vraag gesteld kan worden . Onthoud dat we bewijsmateriaal altijd interpreteren in het licht van ons wereldbeeld. Het is daarom cruciaal om een correct, bijbels wereldbeeld te hebben. Het bedrieglijke wereldbeeld van atheïsme / naturalisme kan ertoe leiden dat iemand verkeerde conclusies trekt over wat hij ziet. Vanuit een bijbels wereldbeeld verwachten we af en toe dingen te zien die niet gemak kelijk te verklaren zijn, aangezien onze geest eindig is. Maar UFO ™ s zijn geen buitenaards ruimtevaartuig en er is natuurlijk geen tastbaar bewijs om een dergelijk idee te ondersteunen. Waarom de hype? In de jaren negentig vermaakt e de televisieserie fi Th e X – file s fl miljoenen fans met verhalen over buitenaardse wezens, samenzweringen van de overheid en een toegewijde FBI – agent met zijn niet – aflatende zoektocht naar waarheid. Het motto van de show, fi De waarheid is daarbuiten fl , is een be- ke nde uitdrukking v oor sc ifi – fans. Maar waarom is er zo ™ n hype rond het idee van buitenaards le- ven? Waarom zijn sciencefictionprogramm a ™ s zo populair? Waarom besteedt SETI miljoenen dol- lars aan het zoeken naar leven in de ruimte? De ontdekking van intelligen t buitenaards lev en zou zeker gezien worden als een rechtvaardiging van evolutie; het is een verwachting van een naturalistisch wereldbeeld. Maar het verlangen om buitenaardse wezens te ontmoeten, vooral intelligente, technologisch geavanceerde wezens , lijkt veel dieper ge voe ld dan all een om evolutionaire voorspellingen te rechtvaardigen. Wat is het echt e probleem? Ik heb een aantal verschillende antwoorden gehoord van seculiere astronomen. In sommige gevallen kan een geloof in ET ™ s voortkomen uit een gevoel van k osmische e enz aam- heid: fi Als er buitenaardse wezens zijn, zouden we niet alleen zijn in het universum fl . In veel geval- len komt het voort uit een academisch verlangen om de mysteries van het universum te leren ken- nen; een hoogontwikkeld buitenaards ras kan ove r geavance erd e kennis b eschikken om aan ons door te geven. Misschien is dergelijke kennis niet alleen academisch; de hypothetische buitenaardse wezens kennen misschien de antwoorden op fundamentele vragen van het bestaan: fi Waarom ben ik hier? Wat is de bet ekenis van he t leven? fl enzovoort. Een gevorderd buitenaards ras kan medische kennis hebben die onze eigen kennis ver overtreft – kennis die kan worden gebruikt om onze ziekten te genezen. Misschien zou hun medische technologie zo ver gevorderd zijn dat ze zelfs het geh eim van le ven en dood bevatten; met zo ™ n ongelooflijke medische kennis zouden mensen misschien niet langer hoeven te sterven ! In zekere zin is een geloof in buitenaards leven een seculiere vervanging v an God geworden. God is degene di e elke ziek te kan gene ze n. God is degene fi in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn fl ( Kolossenzen 2: 3 ) . God is degene die de fundamentele vragen van ons be- staan kan bean twoorden. Alleen God bezit de gave van eeuwig leven ( Johannes 17: 3 ) . Het is nie t verwonderlijk dat de ongelovige wetenschapper een gevoel van kosmische eenzaamheid zou voelen nadat hij zijn Schepper had afgewezen. Maar we zijn niet alleen in het universum; daar is God. God heeft ons geschapen om met Hem om te gaan; daarom hebben we e en aangeboren b ehoefte aan

PAGE – 5 ============
5 Hem en aan een levens doel. Hoewel mensen God hebben verworpen, in Adam en door o nze zon- den, blijft onze behoefte aan gemeenschap met Hem bestaan . Als ik denk aan de meerderheid van intelligente wetenschappers die Gods ma gnifieke schepping hebben bestudeerd, maar Hem niettemin hebben verworpen en in plaats daarvan hebben gekozen om in buitenaardse wezens en miljoenen jaren van evolutie te geloven, moet ik denken aan Romei- nen 1: 18 – 25 . Gods onzichtbare eigenschappen – Zijn e euwige kr acht en goddelijk e nat uur – worden duidelijk geopenbaard in de natuurlijke wereld, zodat er geen excuus is om God te verwerpen of de waarheid over Hem te onderdrukken. Het denken van de mens los van God is niets meer dan zinlo- ze speculatie . De waa rheid van God, zoals de s chepp ing, inruilen voor een leugen, zoals evolutie, en je wenden tot louter schepsel en , zoals hypothetische buitenaardse wezens , om antwoorden te krij- gen , is opvallend vergelijkbaar met wat in Romeinen 1 :25 is opgetekend : fi Zij h ebb en d e waa rheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en g e diend boven de Scheppe r fl . Maar als we uitgaan van de Bijbel, is het be wijs logisch. Het universum is consistent met de bijbel- se leer dat de aarde een bijzondere schepping is. De prachtige schoonheid en omvang van een uni- versum, dat verstoken is van leven behalve één kleine wereld waar leven in overvloed is, is prec ies wat we zouden verwachten van een bijbelse wereldbeschouwing. De waarheid is niet fi daarbuiten fl ; de waa rheid is daari n – in d e Bijbel ! De Heer Jezus is de W aarheid ( Johannes 14 : 6 ) . Dus als we ons denken baseren op wat God in Zijn Woord heeft gezegd, ont dekken we dat het universum zinvol is. UF O ™ s : s atanische/demonische invloeden niet veronachtzamen ! Stukj e u it : http://www.letusreason.org/NAM24.htm (bewerkt) Wat onthullend is, is dat de new age beweging spreekt over geestelijke wezens die op andere werelden leven en de mensheid helpen op haar weg naar ze lfontdekking. Ze zijn h ier om ons te helpen ons aan te passen door heen een moeilijke tijd om te word en getransformeerd naar een nieuwe gouden eeuw toe . Dit is precies w at 2 Ko r. 11:14 zegt, namelijk dat Satan zich kan voordoen als een engel van het l icht . Deze ruimte wezens verte llen ons dat z ij het “legioen van het licht” zijn om de mens in deze cruciale tijd te helpen. Welnu, het enige geestelijke le gioen dat Jezus noemde, was dat van de duisternis, niet van het licht. De Bijbel legt uit waar de huid ige verblijfplaats van Satan is, hij is fi de aanvoerder van de macht in de lucht fl , Efez . 2: 2 1 . Paulus zegt in Efez. 6:12 2 dat w ij (onze strijd) niet hebb en met vlees en bloed, maar met de overheden en machten , met de fi machten van het kwaad in de hemelse gew esten fl , in het Grieks epouran io s : in de hemelse gewesten in de lucht: Satan, de hoogste gevallen engel , is fi de aanvoerder van de macht in de lucht fl ( Efez . 2: 2 ) . De s atanische confederatie heeft zijn zetel in de atmosfeer boven en rond onze wereld. Zi j willen de dingen op aarde beheer sen . M.V.: Veel waarnemingen van UFO ™ s en ruimtewezens moeten daarom verklaard wo rden als manifestaties van de gevallen geestenwereld , satan en zijn demonen. Het gaat om bedrog : m e n ziet bedrieglijk e dingen , m en ondergaa t bedrieglijke dingen , m en gelooft bedrieglijke din- gen. Daar is het om te doen. Satan fi is een leugenaar en de vader van de leugen fl (Joh. 8:44). E ind noten 1. Het argument is dat buitenaardse ruimtevaartuigen niet kunnen worden verklaard door een natuurlijk f enomeen. Daarom wordt gesuggereerd dat als je getuige bent van iets dat niet op natuurlijke wijze kan worden verklaard, het bestaan van buitenaardse ruimt evaartuigen za l bewijzen . Dit is een logische denk- 1 Efez iërs 2 :2: fi waarin u voorh ee n gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overee n- ko m stig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht , van de geest die nu werk z a am is in de kin- deren van de ong e hoorz aamheid fl . 2 Efeziërs 6:12: fi Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeh e e rsers van de duisternis van di t tijdperk, tegen de geest e lijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten ( epouranios ) . Neem daarom de hele wapenru sting van God aan – fl

PAGE – 6 ============
6 fout die fi het consequente bevestigen fl wordt genoemd. Het is hetzelfde als zeggen: fi Alle witte dwerg- sterren zijn wit. Fred is wit; daarom is Fred een witte dwergster fl . Lees erder : o R ubriek UFO ™ s en buitenaardsen : http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#UFO verhoevenmarc@skynet .be – w ww.v erhoevenmarc. be – www.verhoevenmarc.be/Nie uwsteArtikelen.htm Rubriek fi Schepping vs. Evolutie fl : http://www.ve rhoevenmarc.be/sche pping.htm

172 KB – 6 Pages