Onder verantwoordelijkheid en begeleiding van collega’s. Niveau 2. Helpende. Zorg en. Welzijn. • Ondersteunt zorgvragers vraaggericht bij persoonlijke zorg,

71 KB – 16 Pages

PAGE – 3 ============
Pagina 3Rol 1: ZorgverlenerNiveau 1Assistent Dienstverle-ning en ZorgŁ Voert zorg- en dienstverlende werkzaamheden in de werk-, woon- en leef omgeving uit.Ł Voert eenvoudige routinema- tige werkzaamheden uit.Ł Volgens vaste procedures in stabiele situaties.Ł Onder verantwoordelijkheid en begeleiding van collega™s.Niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn Ł Ondersteunt zorgvragers vraaggericht bij persoonlijke zorg, ADL en dienstverlenende taken, op basis van de afspraken in het zorgleefplan, zoals wonen, leven en voeding.Ł Draagt eraan bij dat de cliënt zo veel mogelijkzelf kan doen.Ł Biedt operationele zorg vanuit een vast takenpakket, of op basis van instructies.Ł Volgens standaardprocedu- res en/ of gemaakte afspraken. Ł In laagcomplexe en stabiele situaties. Kan altijd terugval- len op het team.Niveau 3 Verzorgende IG Ł Analyseert gegevens van de intake en stelt (mede) een zorgleef- plan op met zorg- ondersteuningsdoelen en passende activiteiten. Ł Bespreekt dit met zorgvrager. Ł Signaleert veranderingen in gedrag en gezondheid en onder- neemt stappen.Ł Voert verpleegtechnische handelingen uit in opdracht van een arts. Ł Stimuleert zelf- en samenredzaamheid, het omgaan met moge- lijkheden en beperkigen en participatie in de samenleving. Ł Werkt zelfstandig en in team verband.Ł In gemiddeld complexe zorg- situaties, die voorspelbaar en niet levensbedreigend zijn. FunctieniveauWerkzaamhedenContext en verantwoordelijkheidNiveau 4Mbo Verpleegkun-digeŁ Neemt een anamnese af, en geeft advies m.b.t indicatie. Ł Stelt een verpleegkundige diagnose en bespreekt die met het behandelteam. Ł Legt samen met de zorgvrager het verpleegproces vast in het verpleegplan. Ł Coördineert en bewaakt het zorgproces in het team en werkt samen in de keten.Ł Versterkt het zelfmanagement van de zorgvrager door voorlich ting, instructie en advies.Ł Verleent zelfstandig verpleeg- kundigezorg. Ł In gemiddeld tot hoog com- plexe instabiele situaties.Ł Waarbij meerdere ziekten en beperkingen elkaar beïnvloe den.Niveau 6Bachelor Verpleegkun-dige Ł Stelt op basis van klinisch redeneren een verpleeg kundige diagno- se vast, ten aanzien van de behoefte aan (verpleegkundige) zorg.Ł Regisseert en coördineert bij een complexe zorginhoudelijke vraag, om samen met het team, tot een passende interventie te komen.Ł Ondersteunt, indien nodig, bij de uitvoering daarvan en betrekt waar nodig andere professionals.Ł Stelt de zorgindicatie vast of stelt deze bij en vraagt deze aan.Ł Verleent zelfstandig verpleeg- kundige zorg.Ł In (hoog) complexe- en onvoorspelbare, instabiele zorgsituaties.Ł Draagt medeverantwoorde- lijkheid voor het aansturen van processen en de ontwik- keling van collega™s.Ł Overal waar zorgvrager staat wordt bedoeld: de zorgvrager en diens betrokkenen. Ł Iedere volgende functie bevat werkzaamheden uit de vorige functie, de kern van de functie is gearceerd.

PAGE – 5 ============
Pagina 5Rol 2: CommunicatorNiveau 1Assistent Dienstverle-ning en ZorgŁ Stelt vragen en wensen en problemen bij de juiste personen aan de orde. Ł Verwijst bij vragen van de zorgvrager, collega™s of andere disciplines zo nodig door.Ł Registreert (digitaal) volgens afspraak.Ł Voert eenvoudige routinema- tige werkzaamheden uit.Ł Volgens vaste procedures in stabiele situaties.Ł Onder verantwoordelijkheid en begeleiding van collega™s.Niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn Ł Treedt op als aanspreekpunt.Ł Communiceert met zorgvragers rondom de werkzaamheden en volgens de afspraken die gelden in de organisatie. Ł Achterhaalt informatie door vragen te stellen en te luisteren.Ł Ondersteunt bij de omgang met sociale media en internet.Ł Zet technologische hulpmiddelen in voor wonen, zorg en welzijn.Ł Biedt operationele zorg vanuit een vast takenpakket, of op basis van instructies.Ł Volgens standaardprocedu- res en/ of gemaakte afspraken. Ł In laagcomplexe en stabiele situaties. Kan altijd terugval- len op het team.Niveau 3 Verzorgende IG Ł Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en zorgverleners.Ł Communiceert in aansluiting op de wensen en mogelijkheden van de zorgvrager.Ł Begeleidt individuele en groepen zorgvragers en creëert een stimulerende en prettige leef- en verblijfsomgeving. Ł Betrekt hierbij zoveel mogelijk zorgvragers en naastbetrokkenen.Ł Werkt zelfstandig en in team verband. Ł In gemiddeld complexe zorg- situaties, die voorspelbaar en niet levensbedreigend zijn. FunctieniveauWerkzaamhedenContext en verantwoordelijkheidNiveau 4Mbo Verpleegkun-digeŁ Verstrekt informatie aan de zorgvrager, waardoor deze in staat is vanuit gelijkwaardigheid keuzes te maken ten aanzien van mogelijkheden en consequenties in de zorg en begeleiding.Ł Verleent zelfstandig verpleeg- kundigezorg.Ł In gemiddeld tot hoog com- plexe instabiele situaties.Ł Waarbij meerdere ziekten en beperkingen elkaar beïnvloe den.Niveau 6Bachelor Verpleegkun-dige Ł Zet een passende interventie in vanuit gids, coach, expert of adviseurschap, afhankelijk van de situatie van de zorgvrager. Ł Past de nieuwste informatie- en communicatietechnologie toe (bv. E-health, elektronisch cliëntendossier, etc.).Ł Verleent zelfstandig verpleeg- kundige zorg.Ł In (hoog) complexe- en onvoorspelbare, instabiele zorgsituaties.Ł Draagt medeverantwoorde- lijkheid voor het aansturen van processen en de ontwik- keling van collega™s.Ł Overal waar zorgvrager staat wordt bedoeld: de zorgvrager en diens betrokkenen. Ł Iedere volgende functie bevat werkzaamheden uit de vorige functie, de kern van de functie is gearceerd.

PAGE – 9 ============
Pagina 9Rol 4:Niveau 1Assistent Dienstverle-ning en ZorgŁ Luistert naar feedback en vraagt naar verbeterpunten. Ł Is vriendelijk en correct in de omgang, volgens de normen en waarden van de organisatie.Ł Werkt bewust met de regels van arbo, veiligheid, milieu en privacy.Ł Voert eenvoudige routinema- tige werkzaamheden uit.Ł Volgens vaste procedures in stabiele situaties.Ł Onder verantwoordelijkheid en begeleiding van collega™s.Niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn Ł Evalueert de werkzaamheden.Ł Overlegt met de leidinggevende over aanpassing van werkwijze of aanvullende scholing.Ł Houdt rekening met gewoonten, normen en waarden, levensbeschouwing en culturele achtergrond van zorgvragers en collega™s.Ł Bewaakt de privacy van de zorgvrager.Ł Biedt operationele zorg vanuit een vast takenpakket, of op basis van instructies.Ł Volgens standaardprocedu- res en/ of gemaakte afspraken. Ł In laagcomplexe en stabiele situaties. Kan altijd terugval- len op het team.Niveau 3 Verzorgende IG Ł Draagt bij aan kwaliteitsverbetering.Ł Werkt aan deskundigheid.Ł Stelt samen met de leidinggevende een persoonlijk ontwikkel- plan op.Ł Houdt zich op de hoogte van de actuele visie op zorg en welzijn, maatschappelijke, technologische en vakinhoudelijke ontwikkelingen.Ł Draagt de beroeps- en organisatievisie uit.Ł Begeleidt de zorgvrager bij het verwerken en hanteren van de gevolgen van ziekte, beperking of behandeling.Ł Werkt zelfstandig en in team verband.Ł In gemiddeld complexe zorg- situaties, die voorspelbaar en niet levensbedreigend zijn. FunctieniveauWerkzaamhedenContext en verantwoordelijkheidNiveau 4Mbo Verpleegkun-digeŁ Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg.Ł Draagt bij aan onderzoek binnen de organisatie.Ł Gebruikt informatie uit wetenschappelijk onderzoek.Ł Analyseert complexe problemen in de beroepspraktijk en draagt oplossingen aan.Ł Verleent zelfstandig verpleeg- kundigezorg.Ł In gemiddeld tot hoog com- plexe instabiele situaties.Ł Waarbij meerdere ziekten en beperkingen elkaar beïnvloe- den.Niveau 6Bachelor Verpleegkun-dige Ł Hanteert een methodische aanpak, met een probleemanalyse en de onderzoekscyclus, bij zorg- en organisatievraagstukken.Ł Verantwoordt het handelen vanuit kennisbronnen.Ł Houdt de verpleegkundige deskundigheid van zichzelf en anderen actief op peil.Ł Draagt actief bij aan kennisontwikkeling.Ł Verleent zelfstandig verpleeg- kundige zorg.Ł In (hoog) complexe- en onvoorspelbare, instabiele zorgsituaties.Ł Draagt medeverantwoorde- lijkheid voor het aansturen van processen en de ontwik- keling van collega™s.Ł Overal waar zorgvrager staat wordt bedoeld: de zorgvrager en diens betrokkenen. Ł Iedere volgende functie bevat werkzaamheden uit de vorige functie, de kern van de functie is gearceerd.

PAGE – 11 ============
Pagina 11Rol 5: GezondheidsbevorderaarNiveau 1Assistent Dienstverle-ning en Zorg—Ł Voert eenvoudige routinema- tige werkzaamheden uit.Ł Volgens vaste procedures in stabiele situaties.Ł Onder verantwoordelijkheid en begeleiding van collega™s.Niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn Ł Signaleert veiligheidsrisico™s en onderneemt daarop actie.Ł Biedt operationele zorg vanuit een vast takenpakket, of op basis van instructies.Ł Volgens standaardprocedu- res en/ of gemaakte afspraken. Ł In laagcomplexe en stabiele situaties. Kan altijd terugval- len op het team.Niveau 3 Verzorgende IG Ł Signaleert continu veranderingen in de gezondheidstoestand en het welbevinden en bespreekt en rapporteert deze.Ł Geeft informatie over ziekten en beperkingen en de gevolgen daar van voor de persoonlijke verzorging en de huishoudelijke zorg.Ł Geeft voorlichting, advies en instructie om de eigen kracht te versterken, over een gezonde leefstijl, veiligheid en hygiëne in de woonomgeving en hulpmiddelen.Ł Werkt zelfstandig en in team verband.Ł In gemiddeld complexe zorg- situaties, die voorspelbaar en niet levensbedreigend zijn. FunctieniveauWerkzaamhedenContext en verantwoordelijkheidNiveau 4Mbo Verpleegkun-digeŁ Verzamelt gegevens over gezondheid en past risicosignalering toe.Ł Bespreekt beoogde aanpassingen in de zorgverlening met de zorgvrager en past zo nodig de zorgverlening aan.Ł Biedt ondersteuning bij het realiseren van een gezonde leefstijl in relatie tot (potentiële) gezondheidsproblematiek.Ł Geeft voorlichting aan groepen.Ł Verleent zelfstandig verpleeg- kundigezorg. Ł In gemiddeld tot hoog com- plexe instabiele situaties.Ł Waarbij meerdere ziekten en beperkingen elkaar beïnvloe den.Niveau 6Bachelor Verpleegkun-dige Ł Analyseert het gedrag en de omgeving van de zorgvrager da leidt tot gezondheidsproblemen van de zorgvrager of groepen zorgvragers.Ł Zet preventieve interventies in, mede gericht op zelfmanage- ment van de zorgvrager.Ł Verleent zelfstandig verpleeg- kundige zorg.Ł In (hoog) complexe- en onvoorspelbare, instabiele zorgsituaties.Ł Draagt medeverantwoorde- lijkheid voor het aansturen van processen en de ontwik- keling van collega™s.Ł Overal waar zorgvrager staat wordt bedoeld: de zorgvrager en diens betrokkenen. Ł Iedere volgende functie bevat werkzaamheden uit de vorige functie, de kern van de functie is gearceerd.

71 KB – 16 Pages