betreft helemaal niets te maken met buitenaardse wezens. Ik ben geen be- contact te hebben gehad met een buitenaards wezen van Venus. In de.

15 KB – 21 Pages

PAGE – 3 ============
www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen. Omslag: Studio LannooVormgeving binnenwerk: Wim De Dobbeleer Illustraties: © Belgisch Ufo-meldpunt (p. 43, 69, 87, 108, 155, 156, afbeelding 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 32, 36, 37, 41, 42, 44, 47, 51, 52, 55), Philippe Decaluwé (p. 59, 60, 62, 63, 91, 93, 99, 103, 159, 163, 166, 167), COBEPS (afbeelding 1), Wim van Utrecht (afbeelding 2, 27, 34, 35, 38, 43, 45, 46, 48, 57, 58), Shutterstock (p. 129, 143, afbeelding 11), Truthdowser (p. 76, l.), Chris Ryding (p. 76, r.), Leopoldo Zambrano (afbeelding 4), Paolo Mazzei (p. 77, l.), Olaf Leillinger (p. 77, r.), Nathalie Guerra (afbeelding 10), Kurt Drubbel (afbeelding 12), www.solar-balloons.com (afbeelding 14), Spildooren Ballooning (afbeelding 17), Walter Van den Eynde (p. 47, afbeelding 19, 26, 31, 59), Roelie van der Dong (afbeelding 20), Robert Mikaelyan (afbeelding 24, 25), Matthias Beullens (afbeelding 28), Ben Ullings (afbeelding 29), Alex Mombaerts (afbeelding 30), Johnny Deconinck (afbeelding 33), Kristof Allemeersch (afbeelding 39), Claus- Dieter Zink (afbeelding 40), Greta Dierckx (afbeelding 49, 50), Bob Genesse (afbeelding 53), Jurgen Pieters (afbeelding 54), Ingrid & Edwin Curfs (afbeelding 56). © Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2014 en Frederick Delaere D/2014/45/215 Œ NUR 740 Œ ISBN 978 94 014 1535 4 De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten op het fotomateriaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen nog rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

PAGE – 4 ============
INHOUDINLEIDING: UFO™S BESTAAN! p.71 HET IMAGOPROBLEEM VAN DE UFO p.122 DE LANGE WEG NAAR EEN NUCHTERE AANPAK p.273 WAARNEMEN: LAAT JE NIET MISLEIDEN! p.544 OP ONDERZOEK p.665 DE BEKENDSTE UFO™S ONTMASKERD p.1086 THE X-FILES: ONVERKLAARDE MELDINGEN p.152TOT SLOT: DE ZOEKTOCHT GAAT VERDER p.170APPENDIX: DE OPVALLENDSTE UFOMELDINGEN p.173

PAGE – 6 ============
Inleiding: ufo™s bestaan! 7INLEIDING: UFO™S BESTAAN! Ufo™s bestaan! Jazeker! En als je het mij Œ en vele anderen Œ vraagt, bestaat er ook buitenaards leven. Maar het ene staat volledig los van het andere. Een ufo is immers niet meer dan een unidenti˜ed ˚ying object: een niet-geïdenti˜ceerd vlie-gend voorwerp. En zo bestaan er heel wat, zo blijkt uit het grote aantal ufomeldingen dat jaarlijks binnenkomt bij het Belgisch Ufo-meldpunt, waarvan ik een van de oprichters en bezielers ben. Maar dat betekent he – lemaal niet dat we op onze planeet steeds vaker bezoek krijgen van bui – tenaards leven. Integendeel: ik moet het eerste tastbare bewijs hiervan nog aantreffen.U merkt het Œ en het zal u misschien verbazen: ufo™s hebben wat mij betreft helemaal niets te maken met buitenaardse wezens. Ik ben geen be-liever, zoals dat heet. Ja, ik ben ervan overtuigd dat ergens in ons onmete – lijke heelal, waarvan we nog maar een fractie hebben verkend, nog leven moet bestaan. In welke vorm dan ook. Het zou van verregaande arrogan – tie getuigen om te beweren dat wij mensen ‚de enigen™ zijn. Maar dat neemt niet weg dat ik elk op het eerste gezicht onverklaarbaar fenomeen met een kritische blik bekijk. Niet om te lachen Die kritische blik is met de jaren gegroeid. Ik was een jaar of elf toen ik via de Suske en Wiske-albums De gezanten van Mars en De wolkeneters voor het eerst kennismaakte met vliegende schotels. Ik was meteen gefascineerd door de mogelijkheid dat er buiten de aarde nog ergens wezens zoals wij konden be -staan. Toen de Amerikaanse televisieserie The X-Files op de buis verscheen, was mijn passie voor ufo™s helemaal aangewakkerd. In die periode, de jaren na de befaamde Belgische ufogolf, die verderop in dit boek aan bod komt, waren ook regelmatig reportages over ufo™s op de televisie te zien.

PAGE – 8 ============
Inleiding: ufo™s bestaan! 9gevoelens zijn nergens voor nodig. De angst wordt aangewakkerd door de ˜ctieve verhalen waarmee we via boeken, tv-series en ˜lms over -stelpt worden, de schaamte door het naïeve imago dat rond ufo™s hangt en dat grotendeels veroorzaakt is door de loze beweringen van zelfver -klaarde ufowetenschappers. Daarom heb ik in 2007, samen met enkele kompanen, het Belgisch Ufo-meldpunt opgericht. Wij vonden dat ten minste één instantie in dit land objectief en met kennis van zaken ufomeldingen moest beoordelen. Onzin of niet? Wetenschap of waanzin? Het Ufo-meldpunt heeft die ken -nis van zaken. Wij onderzoeken op een wetenschappelijke, kritische ma – nier elk fenomeen dat we op het eerste gezicht niet kunnen verklaren, zo – dat we de mensen antwoord kunnen geven op de vraag wat ze hebben waargenomen en in bepaalde gevallen van hun negatieve gevoelens kun – nen bevrijden. We bekijken geval voor geval, zonder vooringenomenheid. Maar ons uitgangspunt is wel dat de meeste meldingen verklaarbaar zijn, en dat bezorgt ons veel vijanden in het wereldje der ufogepassioneerden. Ik ben zelfs een keer telefonisch met de dood bedreigd! Dat was even schrikken, maar al te serieus heb ik die dreiging niet genomen– Toch moest ik vaststellen dat ik vermeld word in het Debunkers-handboek, samengesteld door een Nederlandse believer. Debunkers zijn mensen die een bepaalde overtuiging doorprikken, ontmaskeren en soms zelfs afkraken en belachelijk maken. Ik beschouw mezelf niet als een debunker. En ik wil het ook niet zijn. Ik heb niet de pretentie alwe -tend te zijn. Daarom houd ik ook de mogelijkheid open dat iets onver – klaarbaar is en blijft. Maar zolang ze niet landen op de Grote Markt in Brussel, ben ik ervan overtuigd dat vliegende schotels niet echt bestaan. Ik moet eerst harde bewijzen zien. En dat is wat me zo stoort aan de believers. Zij doen weinig of niets en schrijven zelden een wetenschappelijk onderzoeksrapport, zoals het Ufo- meldpunt dat doet voor de interessantste meldingen. Het ergert me ma -teloos dat er tot op de dag van vandaag boeken gepubliceerd worden waarin zogenaamd onverklaarbare casussen aan bod komen waarvan ik weet dat ze al lang zijn opgelost.

PAGE – 9 ============
10 Inleiding: ufo™s bestaan!Met nuchtere bril Fenomenen begrijpen en verklaren, dát is de enige echte drijfveer van we -tenschappers. Dat wetenschappelijke ethos is ook de motor van mijn per -soonlijke zoektocht. Omdat ik a priori geen believer ben, bekijk ik elk ver -schijnsel door een nuchtere bril en wil ik een antwoord vinden op elke vraag. Als de plausibelste verklaringen niet van toepassing blijken te zijn, dan raak ik opgewonden. Niet omdat ergens in mij de hoop groeit dat ik iets wereldschokkends ga ontdekken, want daar gaat het mij niet om. Nee, het is eerder een soort frustratie. Als ik geen aannemelijke ver – klaring kan vinden, wil ik mij er des te harder in vastbijten, want een on -opgelost fenomeen kan ik gewoonweg niet zomaar laten voor wat het is. In zekere zin zijn wij, ikzelf en de medewerkers van het Ufo-meldpunt, detectives die alle sporen nagaan en blijven zoeken naar de waarheid. En daar gaat enorm veel tijd in zitten: mails beantwoorden, meldingen on – derzoeken, mensen interviewen, reconstructies uitvoeren, onderzoeks – rapporten en jaarverslagen schrijven– Als ik mensen vertel over mijn passie en over het feit dat ik vrijwillig het grootste deel van mijn vrije tijd besteed aan het identi˜ceren van on -bekende luchtverschijnselen, stuit ik vaak op onbegrip. ‚Zou de maat -schappij eronder lijden als het meldpunt niet zou bestaan?™ Dat is een terechte vraag, die ik me zelf ook geregeld stel. Ik ben me er wel degelijk van bewust dat de overgrote meerderheid van de bevolking niet wakker ligt van wat zich in het luchtruim afspeelt. Maar feit is wel dat het Belgisch Ufo-meldpunt elk jaar honderden meldingen binnen -krijgt van mensen die iets ongeloo˚ijks hebben gezien en hopen dat wij hen een verklaring kunnen bieden. Die mensen helpen we hoe dan ook. Bovendien geeft het onszelf enorm veel voldoening om op het eerste ge – zicht onverklaarbare fenomenen toch te kunnen duiden. Het alien-scenario Hoe meer ik ontdek en verklaar, hoe kritischer ik word. En ook dat kri – tisch denken is een soort drijfveer, dat volgens mij zelfs een maatschap – pelijke waarde vormt. Er is namelijk veel meer interesse in ufo™s dan de meeste (vooral nuchtere) mensen denken. Als er op tv iets over het

PAGE – 10 ============
Inleiding: ufo™s bestaan! 11onderwerp wordt uitgezonden, zijn de kijkcijfers enorm. Ook het aantal bezoekers van onze website gaat dan meteen de hoogte in. ‚Ufo™ is trou -wens wereldwijd een van de vaakst gegoogelde termen. Helaas voeren de media als het over ufo™s gaat, meestal mensen op die geloven in buitenaards leven. Het woord ‚ufo™ heeft een negatieve bij -klank waar ik vanaf wil. Ik wil aantonen dat er ook met wetenschappelij – ke ernst over ufo™s kan worden gedacht en gepraat. Vandaar dit boek. Het moet Œ net zoals het Belgisch Ufo-meldpunt Œ een tegengewicht bieden tegen alle eerder verschenen en vertoonde onzin over ufo™s en wil het pu -bliek vertrouwd maken met wat er zich letterlijk boven onze hoofden af -speelt. Zodat we met zijn allen nuchterder tegen ‚onverklaarbare™ feno – menen aankijken. Tegelijk gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat er wellicht altijd een aantal waarnemingen onverklaard zal blijven. Toch ben ik er persoonlijk vrij gerust op dat voor elk van die gevallen een rationele verklaring bestaat. Natuurlijk zou het fantastisch zijn als we op iets buitenaards zouden stuiten. Dan zou de wereld nooit meer dezelfde zijn. Wie weet bestaan er ergens wel wezens die zo slim zijn dat ze technologie kunnen ontwikke – len die hen ooit naar hier kan brengen. De naïeve, gefascineerde tiener in mij zal die mogelijkheid altijd openlaten. Maar voorlopig ga ik niet uit van zo™n scenario en ben ik ervan overtuigd dat er nog nooit aliens of ruimteschepen op aarde zijn geweest. Zelf heb ik er tijdens mijn jaren van gepassioneerd onderzoek in elk geval nog nooit een gezien. Maar dat kan natuurlijk toeval zijn–

PAGE – 11 ============
12 Het imagoprobleem van de ufo1HET IMAGOPROBLEEM VAN DE UFO Vraag aan de man in de straat wat hij vindt van ufo™s, en de kans dat je een antwoord krijgt als ‚Ik geloof erin™ of ‚Ik geloof er niet in™, is behoorlijk groot. Toch heeft de term ‚ufo™ niets met geloven te maken. Tenminste, als we ons houden aan de oorspronkelijke betekenis van de afkorting: unidenti˜ed ˚ying object of niet-geïdenti˜ceerd vliegend voorwerp. Helaas is de term in de loop der jaren meer en meer synoniem geworden voor buitenaards leven– Ufo™s, ifo™s en UAP™s: een kwestie van terminologie De term ufo Œ toen nog met hoofdletters geschreven: UFO Œ werd begin jaren vijftig van de vorige eeuw gelanceerd door de Amerikaanse lucht – macht. Het was een algemene term voor elk verschijnsel of voorwerp in de lucht dat na onderzoek niet geïdenti˜ceerd kon worden. De bedoeling was dat de nieuwe term de populaire benaming ‚vliegende schotel™, die in die jaren te pas en te onpas werd gebruikt voor elk onverklaarbaar vlie – gend object, zou uitbannen. Die term ‚vliegende schotel™ (˚ying saucer) hebben we trouwens te danken aan de Amerikaanse zakenman en piloot Kenneth Arnold, die in 1947 verantwoordelijk was voor de eerste wereld – wijd bekende ufowaarneming. Ruim zestig jaar later kunnen we alleen maar vaststellen dat de con -notatie die vliegende schotels vanaf de beginjaren hadden, gewoon is overgegaan op de neutralere term ‚ufo™. Tot op vandaag wordt het woord ‚ufo™ wereldwijd geassocieerd met aliens die met hun ruimteschepen al dan niet een bezoek aan onze planeet zullen brengen (of al gebracht hebben).

15 KB – 21 Pages