Tankens Trädgård har genomfört ett projekt, Växthus Bjäre, under 2010-2011. Projektet har varit ett samverkansprojekt mellan studenter, blivande och

28 KB – 16 Pages

PAGE – 2 ============
2 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 . Bakgrund 2 . Syfte 3 . Mål 4 . Målgrupp 5 . Projektorganisation 6. Arbetssätt 7. Genomförande 8. Resultat och resultatskrivning 9. Uppföljning / utvärdering 10. Effekter , Resultat efter proje kttiden 1 1. Verksamhet efter projekttiden 12 Övriga resultat 13 . Reflektion Bilagor Länkar

PAGE – 3 ============
3 Sammanfattning Tankens Trädgård har genom fört ett projekt, Växthus Bjäre , under 2010 – 2011. Projektet har varit ett samverkansprojekt mellan studenter, blivande och etablerade företagare samt mentorer i Skå ne Nordväst. Projektets syfte var att skapa mötesplatser för blivande och etablerade företagare för att utveckla sin affärsidé och sitt nätverk . I projektet skulle ingå: 12 företagande kvinn or, år 1 12 + 12 företagande kvinnor, år 2 De senaste 12 företagen har ej varit möjligt att rekrytera. Genom ett samarbete med st udenter vid skolor/högskolor sku ll e proj ektet kunna inspirera till nya entreprenörer och samtidigt ge studenter möjlighet a tt medverka i ett ömsesidigt mentorskap tillsammans med etabl erade företagare och mentorer. Företagare, mentorer och studenter har inbjudits till möten med olika teman minst 8 gånger per år under 2010 och 2011. I projektet har anordnats sju seminarier me d ca 30 – 50 deltagare per seminarium. Två st örre Event har anordnats, 2010 och 2011, båda under damtennisveckan i Båstad med 100 – 125 deltagare per event. Vid avslutningsseminariet den 24 november presenterades 13 olika affärsmöjligheter och behov som uttr yckts av företagarna i projektet. 3 av dessa är på väg att förverkligas. De större event som genomf örts 2010 och 2011 kan ut vecklas till ett permanent idéforum för både företagare och studenter.

PAGE – 4 ============
4 SUMMERING AV RESULTAT Företag 12 företagare deltog 2 endast under ett år Mentorer 10 knöts till företagen Sponsorer > 50 bidrog till projektet Mötesplatser > 500 personer har deltagit i projektet Har möjliggjort företagens insamling till Childhood Studenter 50 studenter har varit aktiva i projektet 3 har anställts Samverkan akademi/företag 7 studenter har starta t företag 1 har fått konsultuppdrag Nya affärsidéer 13 uppslag till nya affärer 3 på väg att förverkligas Utmärkelser i Entreprenörskap 1 Stjärn E ntreprenör, Ystad 1 nominerad till Business Award 1 nominerad Årets Entreprenör Bjäre Praktikplatser 10 studenter 12 gymnasister/yrkeshögskola 1 pensionär

PAGE – 5 ============
5 1 . Bakgrund Föreningen Tankens Trädgård är ett affärsnätverk för kvinnors fö retagande. Föreningen har ca 60 m edl emmar . Syftet med nätverket är att uppmuntra kvinnors entreprenörskap samt lyfta fram och utveckla den mångfald av kompetenser som finns i bygden. Målgruppen är kvinnor i ledande ställning som vill inspirera och låta sig inspireras till hållbart företa gande genom kompetensutveckling, nätverksbyggande och mentorskap. T ankens Trädgård har samarbetat med universitet och högskola och med lokala och regionala näringslivsföreträdare för att identifiera och tillgodose medlemmarnas behov av resurser och kompete ns. Målsättningen i föreningen, har varit att skapa möten för samverkan och att dessa möten ska leda till allia nser av olika slag såväl lokalt, regionalt som nationell t och internationellt . I mötet ska finnas ett foru m för reflektion och eftertanke för a tt utveckla och forma sin livssyn och sina värderingar. D ärför namnet Tankens Trädgård. Tan kens Trädgård har genomfört tre kompetensutvecklingsprojekt; 2004 – 2005 KrAft 2006 – 2007 Mentorsprojekt 2006 – 2007 Styrelseprojekt Föreningen har också under 20 08 ge nomfört ett antal strategi och systemiska möten , under ledning av professor Hans Sarv, för utveckling av samverkan mellan utbildningssystem och företag. Projektledaren , för Projektet Växthus Bjäre , har tidigare arbetat me d utveckling av Teknikcollege i Sydöstra Sk åne samt med motsvarande uppdrag i Skåne NO , då med fokus på Livsmedel. Erf arenheten från dessa projekt tydliggjorde att det saknades en modell för samverkan mellan småföretagare och utbildningssystemet . Det önskade vi belysa genom Växthus Bj äre projektet. Under sommaren 2009 genomfördes ett E ntreprenörs Event, B usiness w eek, i samband med världsturneringen i tennis för damer , Collector Swedish Open Women, som spelades i Båstad . Eventet byggde på samverkan mellan näringsliv , orga nisation er och utbildningssektorn och hade fokus på småföretagare. Fler än 70 talare från universitet och högskolor , näringsliv samt organisationer deltog i entreprenör seventet som genomfördes under fem dagar. Vid avslutningsseminariet deltog representant er för Tillväx tverket och KrAft, landshövdingen i Skåne län, Regionala tillväxtnämnden s ordförande, vice ordförande i kommunstyrelsen Båstads Kommun, VD Almega, forskare samt företagare från olika nätverk. (se bil 1) Hela Eventet genomfördes ideellt och utan tilldelade medel.

PAGE – 6 ============
6 Som ett resultat av detta event , och på in dikationer från Tillväxtverket och krAft, ansökte Tankens Trädgård om projektmedel via Tillväxtverket för Projektet Växthus Bjäre , hösten 2009. Projektet Växthus Bjäres uppgift var att skapa mötesplatser f ör blivande och etablerade företagare , för att utveckla affärsidé och nätverk. Det sammanföll väl med Tankens Trädgårds målsättning och erfarenheter från tidigare genomförda projekt. Projektet Växthus Bjäre skulle också, g enom samarbete med studenter vid skolor/högsk olor , inspirera till entreprenörskap och samtidigt ge studenter möjlighet att praktisera sina teorier i ett ömsesidigt mentorskap tillsammans med etablerade företagare och mentorer. Ett flertal a ndra aktörer från regionala f öretagsfrämjande o rganisationer medverkade också med kunskap i projektet, som exempel kan anges Almi, Connec t , Exportrådet samt representanter från universitet och högskolor . Mentorer utsågs huvudsakligen i Båstad Rotaryklubb och i samarbete med andra Rotaryklubbar i Skån e NV

PAGE – 8 ============
8 5 . Projektorganisation Föreningen Tankens Trädgård var projektägare och ansvar ig för projektets genomförande. Ledningsgrupp skapades för planering – , genomförande – och utvecklingsarbete . I ledningsgruppen har ingått representanter för Tankens Trädgårds styrelse, projektledar en samt en mentorskoordinator ( tidigare KrAft – handledare). S tudenter har medverkat med synpunkter i utvecklingen av projektet. 6. Arbetssätt Projektdeltagarnas utveckling fick stöd genom kombinationer av upplevel sebaserat lärande för kunskapsinhämtning och nätverksbyggande genom möten, seminarier och event . T reader till varje företag med student, företagare och mentor . Dessa grupper har mötts minst 1ggr/mån för att utveckla en idé ti ll ett affärskoncept. Företagare, blivande företagare , studenter och mentorer har inbjudits till 3 – 4 seminarier per år. Till seminarier och event inbjöds övriga medle mmar i Tankens Trädgård . Mentorerna har genomgått en särskild utbildning vid två tillf ällen, för att förberedas och stärkas inför sin roll. Uppföljning av utvecklingen i företagen och hos företagarna har skett kontinuerligt genom mentorernas arbete och vid seminarier och möten. En webb – baserad Portal skapades för dokumentation under projekt ets genomförande samt som en informationsportal för företagare, mentorer, studenter, projektledning och styrelse. På e n hemsida , www.vaxthusbjare.se , har projektet presenterats i sin helhet. Där finns också prese ntationer av företagarna och deras företag, mentorer, studenter samt samarbetspartners och sponsorer. Händelser och kommentarer har dokumenteras i en blogg. Samtliga möten och seminarier finns dokumenterade. ( se bilaga 3 ) .

PAGE – 9 ============
9 7. Genomförande Information i p rojektet En webb – baserad Portal skapades, som i projektet huvudsakligen använts som en informationsportal för samtliga deltagare . Portalen har använts för att dokumentera projektet. Där finns all kommunikation kring projektet sparad. P ortalen är uppdelad för varje intressentgrupp, Projektledning och Styrelse, Treader , Mentorer, Företagare och Studenter . A lla intressenter i projektet har genom portalen kunna t informera och hålla s informerade. Kallelser och protokoll har funnits tillgängliga i Portalen. Samt liga deltagare har haft inloggning. I Portalen har allt dokumenterats. Hemsida En separat hemsida skapade s för projektet. Hemsidan har hanterats av en ansvarig samt uppdaterats genom gymnasieungdomars praktik/APU. Facebook h ar varit en kanal för att bjud a in till Eventen. Möten Möten som genomförts har ägt rum omväxlande via webb – portalen, hos de deltagande företagen eller hos sponsorer. Större Event har hållits i offentliga lokaler som hyrts eller erbjudits oss. Växthuset i hamnen – en extra mötesplats ! Under tiden 5 juli 3 augusti 2010, deltog projektet i Båstads Eventområde. Där presenterades projektet med sponsorer och deltagande företag samt Tankens Trädgårds verksamhet. Utveckling Studenter och företagare har haft som uppgift att själva ta ansva r för att inhämta kunskap och medverka till att utveckla sin självkänsla, attityd och förhållningssätt, sälj – och serviceförmåga och bygga sitt nätverk. Seminariernas innehåll, mentorernas kompetens och studenternas utbildningar har därför varit riktade m ot detta. Möjlighet till utveckling har erbjudits under planerade möten, genom portalen och via spontana möten och telefonkontakter, under hela projekttiden. Mentorer utbildades vid två tillfällen, den 30 augusti 2010 med uppföljning den 12 augusti 2011. Event Ett större event har genomförts varje sommar i samband med damtennisturneringen i Båstad. Till eventet inbjöds också aktörer med intresse i projektet samt övriga medlemmar från Tankens Trädgård. I E venten har deltagare från Almi, Connect Skåne, Exp ortrådet, Region Skåne/RRC, Winnet Skåne, Innovation i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Ernst & Young, Sparbanken Öresund, Swedbank, universitet och högskolerepresentanter , inbjudits och deltagit med sin kompetens.

PAGE – 10 ============
10 Studenter erbjöds möjlighet under Eventen at t praktiskt träna service – och säljförmågor genom att få ansvar för olika arbetsuppgifter. Intresse Intresset för Projektet har varit stort. Proj ektledaren har under genomförande t inbjudits ett flertal gånger för att presentera projektet Växthus Bjäre bl a i Kommunförbundet Skåne , Rotaryklubbar och Region Skåne RRC. I samband med damtennisturneringen i Båstad 2010 och 2011 gjordes riktade insatser till media och till andra lokala/r egionala resurscentra i Sverige. Press Pressreleaser har skrivits och skick ats ut, i anslutning till seminarier och event. Det Uppföljning Ett uppföljnings seminarium genomfördes halvvägs in i projektet de n 17 november 2010 kring ämnen som innovation och entreprenörskap. Där presenterade företagen sin affärsidé inför en panel bestående av representanter från bank, revisor, investerare och mentorer. Avsikten var att följa upp utvecklingen av företagen och fö r att få hållbarheten i konceptet bedömd och möjlighet till finansiering värderad. Vid avslutnings – och utvärderings seminariet den 24 november 2011 reflekterade de deltagande företagarna över sin medverkan i projektet och presenterade kvarstående och nya behov, som resultat av deltagandet i projekt Växthus Bjäre. Resultatet presenterades på följande sätt med 13 olika ideer till fortsatt utveckling. (bil 4) Projektet Växthus Bjäre

PAGE – 11 ============
11 8 . Resultat och resultatspridning Samverkan mellan akademi och företag Samverkan h ar genomförts med ett projekt Företagsteam inom Campus Helsingborg/Lunds Universitet och Högskolan i Halmstad samt Lunds Universitet. Företagsteam är ett projekt på Campus Helsingborg/ Lunds Universi tet under perioden 2010 – 2011. Av företagsteams studenter har 8 deltagit i 3 av företagen , inom ramen för deras praktik inom programmet strategisk kommunikation. 13 studenter har deltagit inom ram en för strategisk kommunikation, kurs Projektarbete , med planering inför seminarium och event 2011. 16 studenter pl anerade och deltog i olika roller vid se minarium 5 och 7 juli 2010 och 4 och 6 juli 2011. Deltagandet var på frivillig basis. 11 gymnasieelever har gjort sin praktik/APU med att uppdatera hemsida, lägga in material på hemsidan, skriva inbjudningar m m Tota lt har 50 studenter deltagit i projektet huvudsakligen från Campus Helsingborg/Lunds Universitet/ strategisk kommunikation men det har också funnits studenter från Högskolan i Halmstad samt Lunds Universitet. Projektet har skapat mötesplatser där ca 500 p ersoner deltagit. Av de 12 studenter som varit direkt kopplad till något företag har 2 anställts i sina företag och 7 har startat företag och ingått samarbete med sin företagare. Studentföretag. En student som gjorde sin praktik hos en företagare i proj ektet har initierat en företagsgrupp av 7 studenter . De har startat ett studentföretag inom strategisk kommunikation med den kvinnliga företagaren som mentor. Utvärdering. Projektet har utvärderats av studenter vid Lunds Universitet, psykologprogrammet, vi d 2 tillfällen vilka bif ogas rapporten. ( se bilagor 5 och 6 ) Ett företag har haft 8 studenter delaktiga i företaget. En av studenterna har anställts i företaget. Ett företag har anställt sin praktikant som också fått ett eget bolag i konce rnen att ansvara för. Övriga studenter ca 30 st har deltagit vid eventen 2010 och 2011 och varit ansvariga för olika aktiviteter och därmed haft möjlighet att praktiskt träna sin serviceförmåga. sgrupp, Boarpsgruppen på Bjäre. 13 nya affärsidéer och projekt har presenterats vid avslutnings – seminariet den 24 nov 2011, varav 3 är på väg att förverkligas. (se punkt 10. Effekter)

28 KB – 16 Pages