by J Candido · 2017 · Cited by 4 — dit boek opgenomen teksten, zich in verbinding te stellen met de redactie. meebrengen dat de rechter het verzoek van een persoon die.

212 KB – 248 Pages

PAGE – 1 ============
pagina Ijuni 2017 Slachtoffer en de rechtspraak Handleiding voor de strafrechtspraktijk Justus Candido (eindredactie) Martine HoendervoogtNadine Laatsch Peter van Dam Marilou GestSlachtoffer en de rechtspraak tweede drukHandleiding voor de strafrechtspraktijk Sinds het verschijnen van de eerste druk van Slachtoffer en de rechtspraak in december 2013 hebben de ontwikkelingen rondom de positie van het slachtoffer in het strafproces niet stilgestaan. Naast diverse wetswijzigingen waarmee verdere verbetering van de rechten van het slacht- offer is beoogd, is er volop aandacht voor het onderwerp in de literatuur en verscheen er nieuwe jurisprudentie. Dit heeft geleid tot een tweede druk van de handleiding met best practices, aangevuld met verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur. De opzet van het boek is hetzelfde gebleven. Naast de uitgebreide beschrijving van de rechten van slachtoffers, is aandacht besteed aan de toepassing van het civiele recht in het strafproces in het geval het slachtoffer zich voegt als benadeelde partij in de strafzaak. Ook de schadevergoedings – maatregel en de bijzondere voorwaarden die raken aan de belangen van het slacht- offer, komen wederom aan bod. De handleiding bevat geen expliciete con-clusies of aanbevelingen. Het is bedoeld als hulpmiddel en naslagwerk voor mede- werkers binnen de rechtspraak die in hun werk de rechten van slachtoffers vorm en inhoud moeten geven. De handleiding is geschreven in opdracht van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht en de Raad voor de rechtspraak. De inhoud valt echter onder verantwoorde – lijkheid van de auteurs.170211701400191170361501

PAGE – 4 ============
pagina 2Inhoud>InhoudsopgaveLijst van gebruikte afkortingen 71 Inleiding 82 Algemene voorschriften 132.1 Inleiding 132.2 De˜nities 172.3 Correcte bejegening 202.4 Recht op informatie 222.5 Kennisneming, afschrift en toevoeging processtukken 282.6 Recht op bijstand en vertegenwoordiging; tolk 352.7 Spreekrecht en schriftelijke slachtoffer verklaring 372.8 Algemene voorschriften schadevergoeding 422.8.1 Voegingsgerechtigd 422.8.2 Wijze van indiening 442.8.3 Herstelrechtvoorzieningen (bemiddeling) 463 Het slachtoffer en de rechter 513.1 Bejegening 513.2 Voorbereiding en regievoering 543.3 Terechtzitting 583.3.1 Bezwaar dagvaarding 583.3.2 Uitroepen zaak 583.3.3 Afwezigheid verdachte 593.3.4 Openbaarheid 603.3.5 Afwezigheid slachtoffer 623.3.6 Introductie 633.3.7 Bijstand 643.3.8 Behandeling vordering van de benadeelde partij 653.3.9 Spreekr echt en schriftelijke slachtoffer verklaring 693.3.10 Horen slachtof fer als getuige 743.3.11 Wraking 783.3.12 Schorsing terechtzitting 783.4 Uitspraak 793.4.1 Openbaarheid 793.4.2 Verstrekken afschrift uitspraak 80

PAGE – 6 ============
pagina 4Inhoud><3.5 Hoger beroep 823.5.1 Spreekr echt 823.5.2 Vordering van de benadeelde partij 833.6 Slachtoffer en de r echter-commissaris 843.6.1 Horen van slachtof fers als getuige 843.6.2 Conservatoir beslag 874 Beoordeling vordering benadeelde partij 914.1 Toepasselijk recht 914.1.1 Bewijsrecht 924.1.2 Verstek 944.2. Strafvorderlijke beoor deling van de vordering van de benadeelde partij en uitspraakvoorschriften 964.2.1 Algemeen 964.2.2 Ontvankelijkheid benadeelde partij 97 4.2.2.1 Koppeling aan beslissing in hoofdzaak 97 4.2.2.2 Rechtstreeks gevolg 98 4.2.2.3 Onevenredige belasting 107 4.2.2.4 Overige ontvankelijkheidskwesties 1094.2.3 Uitspraak 1104.2.4 Motiveringsverplichting 1134.3 Inhoudelijke (civiele) beoordeling 1184.3.1 Onrechtmatige daad 118 4.3.1.1 Onrechtmatige daad 119 4.3.1.2 Toerekening 119 4.3.1.3 Schade 122 4.3.1.4 Causaal verband 123 4.3.1.5 Relativiteitsvereiste (geschonden norm moet str ekken tot bescherming tegen schade) 1284.3.2 Schade 129 4.3.2.1 Vermogensschade (artikel 6:96 BW) 130 4.3.2.2 Ander nadeel dan vermogensschade 135 4.3.2.3 Schadevergoeding bij overlijden 139 4.3.2.4 Verplaatste schade en affectieschade 141 4.3.2.5 Shockschade 143 212 KB – 248 Pages