De vrijwilliger is weliswaar verantwoordelijk voor ei- gen handelen, doch de beroepsmatige verantwoordelijkheid blijft bij de beroepskracht. Bij ver- schil van
11 pages

118 KB – 11 Pages

PAGE – 3 ============
Vrijwilligersbeleid voor vrijwilligers Pagina 3 van 11 Missie, visie en doelen van Synthese . Het alledaagse leven biedt mensen alle mogelijkheden om tot hun recht te komen en zich te ontwikkelen. Dat gebeurt in wisselwerking met hun omgeving. Gemeenschappen zijn onderdeel van de omgeving en worden sterker als iedereen mee kan doen. Dit gaat niet altijd vanzelf. Synthese geeft het alledaagse leven ruimte. Overal en voor iedereen. Wij moedigen inwo ners aan te vertrouwen op hun eigen kracht. Waar dat niet kan, organiseren we contact of maken we mensen wegwijs. Dat doen we laagdrempelig en eenvoudig. Wij maken de gemeenschappelijke kracht zichtbaar. Daar waar nog weinig onderling contact is, inspirere n we inwoners om samen op te trekken. Daarin zijn we vernieuwend en erop gericht om gemeenschappelijke initiatieven te laten groeien. We helpen inwoners om hun gemeenschappelijke initiatieven te versterken door voorzieningen en maatschappelijke functies me t elkaar te verbinden. Wij zijn thuis in de wijk en het dorp en weten de sociale verbanden te vinden. Wij zetten ons in voor alle inwoners van alle leeftijden en achtergronden en zorgen dat buurten nieuwkomers welkom heten. Wij drag en actief bij aan (meer) eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en inzet voor elkaar. Wij enthousiasmeren en faciliteren inwoners om zelf vorm te geven aan het alledaagse leven. Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig. Wij ondersteunen sociale netwerken om kinderen gezond te laten opgroeien. Wij stimuleren inwoners om elkaar te helpen de dagelijkse regie over het leven te behou- den.

PAGE – 4 ============
Vrijwilligersbeleid voor vrijwilligers Pagina 4 van 11 Hiernaast zijn beroepskrachten van Synthese (professionals die beroepshalve een betaalde functie vervullen) werkzaam t.b.v. organisaties, die een groter werkgebied omvatten. Bijvoor- beeld binnen de VKKL (Veren iging Kleine Kernen Limburg). Het vrijwilligersbeleid is bedoeld voor de coördinatoren van Synthese. Het doel van het vrijwil- ligersbeleid is het formuleren van uitgangspunten voor een duidelijke en transparante samen- werking tussen medewerker/vrijwilliger/cliënt . Verwachtingen kunnen worden uitgesproken en op basis van afspraken kan men elkaar aanspreken op h et nak omen van deze afspraken. Aan- vullend aan het vrijwilligersbeleid is er informatie voor vrijwilligers beschikbaar. Een reden waarom het alledaagse leven belangrijk is, is dat mensen elkáár kunnen helpen. Mensen hebben onderling vee l meer contactmogelijkheden dan beroepskrachten ooit kunnen bieden. Wanneer een beroepskracht die contactruimte alleen zélf invult, raken mensen met pro- blemen juist verder geïsoleerd. Het is de kunst om de kracht van mensen die dagelijks goed mee kunnen do en, te verbinden met mensen die problemen ervaren. Omdat dat niet altijd van- zelf gaat, ligt hier een taak voor Synthese. Daarbij sluiten we aan bij wat er al is, laten we los zodra het kan en weten we tegelijk de weg in het alledaagse leven van inwoners en gemeen- schappen. Ook hier is het niet óf professionele zorg óf informele zorg, maar inwoners en be- roepskrachten die samen optrekken. De kracht van vrijwilligers wordt eerst en optimaal ingezet. Met de methodiek van Waarderend Onderzoeken versterken we de k racht die er is. Bij complicaties op individueel en gezinsniveau verwijzen wij door naar huisartsen en partners in jeugdhulp en de tweede lijn. Met de betrokken partners ontwikkelen we een samenspel, zodat er ook een weg terug mogelijk is naar zelf doen (d e ondersteuning vanuit Synthese). Het uitgangspunt is om het sociale netwerk zoveel moge- lijk zelf aan zet te laten. Mede daarom werken we op strategisch niveau samen met zorgorgani- saties en organisaties op het gebied van participatie. Vrijwilligers kunnen vaak heel goed op een alledaagse manier met inwoners in contact komen en hen helpen hun sociaal netwerk te versterken. Middels dit vrijwilligersbeleid wordt de plaats van de vrijwilliger in de organisatie helder om- schreven en worden de rechten en plichten van de vrijwilligers en van de organisatie vastge- legd. De uitwerking van dit beleid is terug te vinden in het contract dat wordt gemaakt met de vrijwilliger. Het beleid is van toepassing voor vrijwilligers bij Synthese die daartoe ook een con- tract hebben m et Synthese. Vrijwilligerswerk bij Synthese is werk dat onverplicht en onbetaald, maar wel in enig georgani- seerd verband wordt verricht ten behoeve van cliënten of inwoners van de gemeenten in het werkgebied van Syn these. Vrijwilligerswerk vult het werk van de beroepskrachten aan, maar kan dit niet vervangen. Dit betekent dat de vrijwilliger er in vrijheid voor kiest om bepaalde werkzaamheden op zich te nemen. Dit betekent niet dat er sprake is van vrij blijvendheid. Het kiezen voor vrijwilligerswerk brengt verplichtingen met zich mee. Een trend binnen het vrijwilligerswerk is dat vrijwilligers steeds meer kiezen voor kortdurende projecten en overzichtelijke werkzaamheden .

PAGE – 5 ============
Vrijwilligersbeleid voor vrijwilligers Pagina 5 van 11 Vrijwilligers zijn on betaalde krachten. Dit betekent dat vergoedingen alleen betrekking hebben op aannemelijk te maken kosten ten behoeve van , en/of kosten in verband met het verrichten van het vrijwilligerswerk. Dit betekent dat vrijwilligerswerk binne n een vastgelegde structuur plaatsvindt. Vrijwilligerswerk vult het beroepsmatige welzijnswerk aan, maar kan dit niet vervangen. De vrijwilliger werkt altijd onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht tot wiens taakgebied de werkzaamheden behoren. De vrijwilliger draagt nooit eindverantwoordelijkheid. Vrijwilligers maken het mogelijk om een – zowel kwantitatief als kwalitatief – beter en geva- rieerder pakket aan activiteiten aan te bieden . Vrijwilligers maken de maatschappelijke betrokkenheid van de lokale samenleving bij de doelstelling en act iviteiten zichtbaar en tastbaar. Vrijwilligers staan midden in de samenleving. Zij geven informatie en signal en over wat er bij mensen leeft. Vrijwilligers hebben kennis en vaar digheden die goed van pas komen. Vrijwilligers staan veelvuldig in contact met wijk – en dorpsbewoners en daarmee maken zij Synthes e zichtbaar in wijken en dorpen. Vrijwilligers zijn vaak actieve bewoners, die middels het vrijwilligerswerk vaardigheden ontwikkelen waardoor zij een bijdrage leveren aan de versterking van de leefbaarheid. Zie bijlage 1: Overzicht Synthese – projecten/werkzaamheden waar vrijwilligers actief zijn. Ruimte voor het alledaagse leven. Vrijwilligers leveren een bijdrage aan het alledaagse leven. De taken moeten aansluiten bij de capaciteiten en interesses van de vrijwilliger. Vrijwilligerswerk is geen vervanging van het beroepsmatige welzijnswerk of van facilitaire diensten : het is additioneel. Als de vrijwilliger werkt in dezelfde branche/sector als waarin hij vrijwilligerswerk komt doen bij synthese, worden er door de beroepskracht en de betreffende vrijwilliger duide- lijke afspraken gemaakt dat er geen cliënten d oorverwezen worden naar zijn eigen be- drijf waar hij werkt. Bijvoorbeeld iemand die beroepsmatig bewindvoerder of budget- coach is en vrijwilligerswerk doet bij de Papierkroam van Synthese verwijst cliënten niet door zijn eigen bedrijf. Of iemand die vrijwill iger is bij buurtbemiddeling en werkt als me- diator bij een advocatenbedrijf verwijst niet door naar zijn eigen bedrijf. Mocht dit toch een keer voorkomen dan gaat de beroepskracht wederom in gesprek met de vrijwilliger De beroepskracht is inhoudelijk altijd verantwoordelijk voor de handelingen van de vrij- williger. Dit betekent dat vrijwilligerswerk onder begeleiding en/of in samenwerking met beroepskrachten plaatsvindt.

PAGE – 6 ============
Vrijwilligersbeleid voor vrijwilligers Pagina 6 van 1 1 De taakafbakening tussen beroepskrachten en vrijwilligers vraagt de nodige aandacht. De we- derzijdse verwachtingen, mogelijkheden en grenzen van zowel Synthese als van de vrijwilliger moeten duidelijk zijn. Taken van de vrijwilliger dienen goed beschreven te zijn. Het is aan de beroepskracht om te verifiëren of de vrijwilliger activiteiten verricht die zijn afge- sproken en waarvoor hij is gekwalificeerd. De vrijwilliger is weliswaar verantwoordelijk voor ei- gen handelen, doch de beroe psmatige verantwoordelijkheid blijft bij de beroepskracht. Bij ver- schil van inzicht kan de vrijwilliger terugvallen op de teamleider(s) van Synthese. goede kennismakings – en inwerkperiode me t begeleiding; informatie, begeleiding, overleg en scholing voor zover gewenst en noodzakelijk in het kader van het goed kunnen uitvoeren van het vrijwilligerswerk; een zelfde respectvolle bejegening als het overige, betaalde, personeel; verzekeringen, vergoedingen en tegemoetkomingen in kosten zoals beschreven in deze notitie ; zorgvuldige behandeling van de persoonlijke gegevens van de vrijwilliger; veilige en gezonde werkomstandigheden, gelijk aan die van de werknemers in loon- dienst. Hoewel de Arbowe t sinds 2007 niet meer helemaal van toepassing is op het vrij- willigerswerk . In dat kader is er aandacht voor kwetsbare groepen: zwangere vrouwen en jongeren be- neden 18 jaar. Zij mog en niet worden blootgesteld aan een aantal gevaarlijke stoffen. Jongeren moeten in risicovolle omstandigheden begeleiding krijgen. Jonge moeders moeten voldoende gelegenheid krijgen om te kolven. Desgevraagd is de RI&E beschik- baar ; het niet in het gezelsch ap van rokende cliënten hoeven te verblijven. zich te conformeren en uitvoering te geven aan het algemeen beleid en het vrijwilligers- beleid van Synthese; de afgesproken activiteiten te verrichten; zich te onthouden van mededelingen aan derden omtrent zaken die hem uit zijn positie als vrijwilliger bekend geworden zijn, zowel over de instelling als over de medewerkers, de collega – vrijwilligers en de cliënten of bewoners. Deze verplichting geldt ook na beëin- diging van de vrijwilligersovereenkomst; bij verhindering dit tijdig te melden; melding te doen aan de beroepskracht en teamleider van incidenten met cliënten of be- woners en/of medewerkers; zorgvuldig om te gaan met de goederen die door Synthese aan zijn zorgen zijn toever- trouwd.

PAGE – 8 ============
Vrijwilligersbeleid voor vrijwilligers Pagina 8 van 11 Vrijwilligers ontvangen een legitimatiebewijs van Synthese ; hierop staat een digital e foto van de vrijwilliger. De digitale foto van de vrijwilliger moet tegeli jk met de VOG – verklaring worden inge- leverd bij het bedrijfsbureau . Door de gekozen vorm van de vrijwilligersovereenkomst is er geen sprake van een arbeidsover- eenkomst of dienstbetrekking. De introductie, algemeen en specifiek inzake het te ve rrichten vrijwilligerswerk wordt verzorgd door de beroepskracht (lees: directe begeleider). De algemene introductie betekent een kennismaking met de organisatie, zowel met de visie, de uitgangspunten en indien noodzakelijk het terrein en de gebouwen. De specifieke introductie m.b.t. het vrijwilligerswerk bevat alle informatie die de vrijwilliger nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen oefenen. Vrijwilligers ontvangen een informatiepakket van de beroepskracht. Een beroepskracht zal de vrij williger begeleiden. Deze begeleiding bevat twee elementen: het op een dusdanige manier ondersteunen van de vrijwilliger dat hij in staat is zijn taak adequaat uit te voeren (taakgerichte begeleiding); het op een dusdanige manier ondersteunen van de vrij williger dat hij het werk met ple- zier verricht (persoonsgerichte begele iding). De begeleider is tevens het aanspreekpunt voor de vrijwilliger. In overleg kunnen de begeleider en de vrijwilliger afstemmen om periodiek het vrijwilligerswerk te evalueren . De frequentie is mi- nimaal 1 x per kwartaal. Deze tijdsinvestering door de beroepskracht is opgenomen in de werk- begroting. Aanvullend op het contact dat de vrijwilliger heeft met de beroepskracht, wordt 2 keer per jaar een nieuwsbrief gemaakt voor alle vrijwilligers. Met hierin algemene ontwikkelingen binnen Syn- these en de verschillende vrijwilligersprojecten en een interview met een vrijwilliger en andere wetenswaardigheden voor de vrijwilliger. Het initiatief voor de nieuwsbrief ligt bij het bedr ijfsbu- reau in samenwerking met de beroepskrachten. Synthese draagt in het kader van de te verrichten werkzaamheden zorg voor een passende (gratis) cursus, verkorte opleiding of workshop voor de vrijwilliger. Dit indien gewenst of noodza- kelijk voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk. Voor de nodige expertise en aanbod kan hier- bij een beroep gedaan worden op de vrijwilligerscentrales in het werkgebied van Synthese. Door deskundigheidsbevordering kunnen kennis en vaard igheden van de vrijwilliger worden vergroot. De regeling van faciliteiten verloopt via de beroepskracht. Synthese wil graag op verschillende momenten en manieren uiting geven aan de waardering voor de inzet van de vrijwilligers. Mogelijkheden hiertoe zijn: aandacht voor de vrijwilliger (o.a. in jaarver slag) en uitspreken waardering; aandacht voor de national e vrijwilligersdag (7 december);

PAGE – 9 ============
Vrijwilligersbeleid voor vrijwilligers Pagina 9 van 11 k erstattentie; b loemen bij een jubileum; kaart bij verjaardag, ziekte, geboorte, feestdagen ; a anvraag voor een onderscheiding; vrijwilligersbijeenkomst (in formeel) per project/activiteit. Waardering en beloning van vrijwilligers wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en be- hoeften van vrijwilligers binnen Synthese. Dit is een taakonderdeel van de bero epskrachten. In- dien dit het project/de activiteit overstijgt dan is dit een taak van de teamleiders of directie . Synthese draagt zorg voor een WA – verzekering voor de vrijwilliger. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de vrijwilli ger voor schade aan derden, toegebracht of ontstaan tijdens de activiteiten. Een en ander behoudens gevallen, dat de schade het gevolg is van grove schuld of ernstige nalatigheid van de vrijwilliger c.q. van diefstal, verduistering of verwisseling van zake n door de vrijwilliger. Eventuele aansprakelijkheid van de vrijwilliger kan alleen worden vastge- steld op basis van onderzoek dat met betrekking tot de eventuele schade moet plaatsvinden. Deze WA – verzekering geldt niet voor aansprakelijkheid bij schade toeg ebracht tijdens komen en gaan van en naar huis (woon/werkverkeer). Tevens zorgt Synthese voor een collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering heeft tot doel een eenmalige uitkering te verlenen indien de verzekerde een ongeval overkomt en als recht streeks gevolg hiervan overlijdt of blijvend invalide raakt en de eventuele gemaakte medi- sche kosten te vergoeden. De verzekering dekt uitsluitend ongevallen die de vrijwilliger overkomen zijn in de uitoefening van zijn vrijwilligersactivit eiten ten behoe ve van Synthese, i nclusief woon/werkverkeer, mits dit geschiedt via de kortste route. Schade aan een voertuig is uitgesloten. Materiële schade die aan een vrijwilliger is toegebracht door een cliënt, inwoner of medewerker en die redelijkerwijs niet voorko men kon worden, wordt door de instelling op overeenkomstige wijze als voor de betaalde medewerkers geregeld. Synthese zal de vrijwilliger niet aanspreken voor schade die in de uitoefening van activiteiten als vrijwilliger aan de instelling is toegebracht, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid. Vrijwilligers zijn onbetaalde krachten. Dit betekent dat vergoedingen alleen betrekking hebben op aannemelijk te maken kosten ten behoeve van en/of kosten in verb and met het verrichten van het vrijwilligerswerk. Uitgangspunt is dat de vrijwilliger vooraf toestemming heeft gekregen voor het maken van deze kosten van de beroepskracht, dit op basis van binnen Synthese ge- maakte afspraken. Vergoedingen zijn conform rege lgeving belastingdienst. Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding zijn: k ilometervergoeding woon/werkverkeer : 0,27 cent per kilometer vergoeding voor kosten auto tot maximaal 25 kilometer enkele reis. Bij een afstand tussen wonen en werken van meer dan 25 kilometer vindt vergoeding plaats van gemaakte kosten op basis van open- baar vervoer; telefoonkosten: een vast bedrag per gevoerd gesprek; noodzakelijke kosten tijdens activiteiten, die niet ten laste van de cliënt of bewoner ko- men, waarvoor vooraf toestemming is verleend door de beroepskracht.

PAGE – 10 ============
Vrijwilligersbeleid voor vrijwilligers Pagina 10 van 11 Kosten ge maakt ten behoeve van woon/werk verkeer en telefoon kosten kunnen gedeclareerd worden via een bij de beroepskracht in te dienen digitaal declaratieformulier. De verantwoorde- lijkheid en controle liggen hiervoor bij de beroepskracht waarvoor de vrijwilliger werkt. Andere kosten worden in overleg met de beroepskracht gedeclareerd bij het project of de kos- tenplaats waar de kosten voor gemaakt zijn. De verantwoordelijkheid en de controle liggen hier- voor bij de beroepskracht. Synthese heeft een meldcode. De verantwoordelijkheid voor het melden van kindermishande- ling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling ligt bij de beroepskracht. Van vrijwillig ers wordt verwacht dat zij, bij signalen van geweld, dit melden bij de beroepskracht. Indien de vrijwilliger klachten heeft waar hij niet uitkomt met zijn begeleider kan hij de klacht melden bij de teamleider. De vrijwilliger kan tegen de beslissing van de teamleider in beroep gaan bij directie of bestuur. Deze spreekt dan binnen 15 werkdagen na aantekening van het be- roep een eindoordeel uit. In het contract met de vrijwilliger wordt een opzegtermijn afgesproken, die voor beide partijen geldt. De opzegtermijn dient voor het overdragen van taken en verantwoordelijkheden. Indien door de ene partij zodanig ernstige handelingen zijn verricht dat in redelijkheid van de andere partij niet gevergd kan worden dat de samenwerkingsafspraken nog langer voortduren of indien een geschil niet kan worden opgelost, kan de samenwerking met onmiddel lijke ingang worden beëindigd. Op verzoek van de vrijwilliger verstrekt Synthese een getuigschrift waarin vermeld staat: de periode waarin werkzaamheden door de vrijwilliger zijn verricht; de aard van de door de vrijwilliger verrichte werkzaamheden en indien de vrijwilliger dit wenst, de wijze waarop de werkzaamheden door de vrijwilliger zijn uitgevoerd.

PAGE – 11 ============
Vrijwilligersbeleid voor vrijwilligers Pagina 11 van 11 Beesel Begeleiding Statushouders Beesel Klussendienst Beesel OOK Beesel Vrijwilliger Ouderen Adviseur Beesel Vrijwillige Thuisadministratie Beesel wijksteunpunt Bosdaelhof Creatiefgroep Beesel Wijksteunpunt Bosdaelhof Kookgroep donderdag Beesel Wijksteunpunt Bosdaelhof Kookgroep vrijdag Beesel Wijksteunpunt Het Spick Kookgroep Beesel Wijksteunpunt Offenbec kerhof Activiteitengroep Beesel Wijksteunpunt Offenbeckerhof Dagbesteding Beesel Wijksteunpunt Offenbeckerhof Kookgroep Synthese Buurtbemiddelaars Gennep Ouderenconsulenten Buurten Gennep Papierenbrigade Gennep Vrijwillige Thuishulp Horst Budgetkring Horst Ouderenconsulenten / Samen Wijzer Horst Papierkr o a m / Administratieve ondersteuning vrijwilligers Synthese Kumpel arbeidsmigranten Leudal Maatjesproject Leudal Mantelzorg vrijwilligers Leudal Netwerkcoaches Leudal OOK Leudal Preventieve huisbezoeken 75+ Leudal Thuisadministratie Venray Kookclub Brukske Venray Ouderenconsulenten Venray Papierkroam / Administratieve ondersteuning Venray Tolken Venray Zuiderpoort Venray/Horst Netwerkcoaches Venray/Horst OOK VIA vrijwilligers Bijgewerkt: 18 mei 2016

118 KB – 11 Pages