U leest wie de verzekerden zijn en in welke situatie uw aansprakelijkheid wel en niet gedekt is. 1.1. Wie hebben dekking? Op het polisblad leest u voor wie de
26 pages

75 KB – 26 Pages

PAGE – 1 ============
Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid Particulier vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het Privé Pakket Online. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende Voorwaarden vindt u de voorwaarden die speciaal voor uw Aansprakelijkheidsverzekering Particulier gelden. Als er bijzondere voorwaarden voor u van toepassing zijn, vindt u die op uw polisblad. ˜˚˛˛˝˙ˆ˛(ˇ˘)ˇ Informatie voor de klant Privé Pakket Online Aansprakelijkheid Particulier Aanvullende Voorwaarden Versie ˜.˚

PAGE – 2 ============
Wat vindt u waar? Artikel ˜ Wat houdt de Aansprakelijkheidsverzekering Particulier in? ˚˛.˛ Wie hebben dekking? ˝˛.˙ Wat is wel en wat is niet gedekt? ˜˛.˝ Wat is nooit gedekt? ˛˚ Artikel ˛ Wat als er schade is? ˜˜ ˙.˛ Wat verstaan wij onder schade? ˛˛ ˙.˙ Schade voorkomen of verminderen ˛˛ ˙.˝ Zekerheidsstelling ˛˛ ˙.˜ Schaderegeling ˛˛ Artikel ˚ Wat is nog meer voor u van belang? ˜˛ ˝.˛ Einde van de verzekering ˛˙ ˝.˙ Andere verzekeringen en voorzieningen ˛˙ ˝.˝ Indexering ˛˙ Artikel ˝ Aanvullende verzekering Verhaalsbijstand ˜˚ ˜.˛ Aanvullende verzekering Verhaalsbijstand ˛˝ Begrippenlijst ˛˝ Ziet u in de voorwaarden een woord onderstreept staan? Dan vindt u een toelichting in de begrippenlijst. De eerste keer dat het woord voorkomt in de tekst, hebben wij dit onderstreept.

PAGE – 3 ============
pag ˚ /˙ˆ Artikel ˜ Wat houdt de Aansprakelijkheidsverzekering Particulier in? In dit artikel leest u wat de Aansprakelijkheidsverzekering inhoudt. U leest wie de verzekerden zijn en in welke situatie uw aansprakelijkheid wel en niet gedekt is. ˜.˜ Wie hebben dekking? Op het polisblad leest u voor wie de dekking geldt. Er zijn vier mogelijkheden: alleenstaand, alleenstaand met kinderen, gezin zonder kinderen en gezin met kinderen Ga goed na of u nog (de juiste) dekking heels er iets verandert in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld vanwege: a. huwelijk, echtscheiding; b. geboorte; c. overlijden; d. verhuizing; e. samenwonen; f. vertrek naar het buitenland. Raadpleeg zo nodig uw verzekeringsadviseur. ˛.˛.˛ Alleenstaand Deze verzekering geldt voor: a. u als verzekeringnemer ;b. uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; c. het huispersoneel. Dit geldt alleen als de aansprakelijkheid te maken heeet het werk dat iemand van het huispersoneel voor de verzekerde doet; d. u als eigenaar/bezitter van een huisdier. ˛.˛.˙ Alleenstaand met kinderen Deze verzekering geldt voor: a. u als verzekeringnemer; b. uw minderjarige kinderen, onder wie uw pleeg- en stieinderen; c. uw meerderjarige ongehuwde kinderen, onder wie uw pleeg- en stieinderen, als deze kinderen nog bij u inwonen of voor een studie uitwonend zijn; d. uw grootouders, ouders, schoonouders en ongehuwde bloed- en aanverwanten. Maar alleen als die bij u inwonen; e. uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; f. het huispersoneel. Ook een au pair en de oppas vallen hieronder. Dit geldt alleen als de aansprakelijkheid te maken heeet het werk dat iemand van het huispersoneel voor de verzekerde doet; g. u als eigenaar/bezitter van een huisdier.

PAGE – 4 ============
pag ˝ /˙ˆ ˛.˛.˝ Gezin zonder kinderen Deze verzekering geldt voor: a. u als verzekeringnemer; b. uw echtgenoot of geregistreerd partner; c. uw grootouders, ouders, schoonouders en ongehuwde bloed- en aanverwanten. Maar alleen als die bij u inwonen; d. de personen die met u in gezinsverband samenwonen (maar niet hun kinderen); e. uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; f. het huispersoneel. Dit geldt alleen als de aansprakelijkheid te maken heeet het werk dat iemand van het huispersoneel voor de verzekerde doet; g. u als eigenaar/bezitter van een huisdier. ˛.˛.˜ Gezin met kinderen Deze verzekering geldt voor: a. u als verzekeringnemer; b. uw echtgenoot of geregistreerd partner; c. uw minderjarige kinderen, onder wie uw pleeg- en stieinderen; d. uw meerderjarige ongehuwde kinderen, onder wie uw pleeg- en stieinderen, als deze kinderen nog bij u inwonen of voor een studie uitwonend zijn; e. uw grootouders, ouders, schoonouders en ongehuwde bloed- en aanverwanten. Maar alleen als zij bij u inwonen; f. de personen die met u in gezinsverband samenwonen; g. uw logés, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt gedekt door een andere verzekering; h. hun huispersoneel. Ook een au pair en de oppas vallen hieronder. Dit geldt alleen als de aansprakelijkheid te maken heeet het werk dat iemand van het huispersoneel voor de verzekerde doet; i. u als eigenaar/bezitter van een huisdier. ˛.˛.ˇ Vertrek uit Nederland Een verzekerde die niet meer in Nederland woont, val˝ dagen na vertrek niet meer onder de verzekering. Als een verzekerde uitsluitend voor een studie of een daarbij horende stage uit Nederland vertrekt, is deze termijn ˆ jaar. Zie ook einde van de verzekering (artike.ˆ) ˜.˛ Wat is wel en wat is niet gedekt? Als u schade aan een ander toebrengt, kan die ander schadevergoeding van u vragen. Voorwaarde is dan wel dat u aansprakelijk bent voor de schade. In het algemeen geldt dat u aansprakelijk bent als u onrechtmatig heeehandeld en schuld hee. U handelt bijvoorbeeld onrechtmatig als u aletser geen voorrang verleent aan een anderetser. U kunt ook aansprakelijk zijn voor iets dat uw kinderen hebben gedaan. Of voor het gedrag van uw huisdier. Als uw hond een wandelaar bijt dan bent u daarvoor aansprakelijk. Wij beoordelen of u terecht aansprakelijk bent gesteld en als dat zo is, vergoeden wij de schade. Voorwaarde is dan wel dat u dekking hee. Als u gedeeltelijk aansprakelijk bent, wordt de schade die u heeeroorzaakt ook maar gedeeltelijk vergoed. De aansprakelijkheids- verzekering geeen zeer ruime dekking. Schade kan op heel veel manieren ontstaan.

PAGE – 5 ============
pag ˙ /˙ˆ De schade kan zeer groot zijn, denk bijvoorbeeld aan ernstig letsel. Daarom geldt voor de aansprakelijkheidsverzekering een aantal bijzondere regels. Deze voorwaarden en beperkingen kunt u hieronder lezen. ˛.˙.˛ Particuliere aansprakelijkheid Gedekt is alleen uw aansprakelijkheid als particulier voor schade veroorzaakt of ontstaan tijdens de looptijd. De dekking geldt per gebeurtenis voor alle verzekerden samen tot maximaal het verzekerde bedrag. De beperking tot particuliere aansprakelijkheid geldt niet voor: a. de verzekerde die onverplicht en onbetaald vrijwilligerswerk doet. b. het huispersoneel als genoemd in artikel ˆ.ˆ. c. de verzekerde die uitsluitend voor een studie een stage loopt. Deze dekking geldt alleen voor zover deze aansprakelijkheid niet gedekt wordt door een andere verzekering. Niet gedekt zijn aanspraken: Œ van de aanbieder van de stageplaats; Œ een rechtverkrijgende van de aanbieder en Œ iemand die verwant is aan of samenwoonde met de aanbieder van de stageplaats. d. de in artikel ˆ.ˆ genoemde kinderen die in hun vakantie of vrije tijd werk doen voor anderen dan de verzekerden. Het maakt daarbij niet uit of dat tegen betaling is. Deze dekking geldt alleen voor zover deze aansprakelijkheid niet gedekt wordt door een andere verzekering. Niet gedekt zijn aanspraken: Œvan de werkgever; Œeen rechtverkrijgende van de werkgever en Œiemand die verwant is aan of samenwoonde met de werkgever. Niet gedekt U heeeen dekking als u schade veroorzaakt in verband met of tijdens het uitoefenen van een (neven)bedrijf, (neven)beroep of andere betaalde arbeid. ˛.˙.˙ Onderlinge aansprakelijkheid Verzekerden kunnen elkaar ook onderling schade toebrengen. Er gelden in dat geval andere regels dan wanneer schade veroorzaakt wordt bij iemand die buiten de verzekering valt. Dit zijn de voorwaarden: a. Wij dekken geen zaakschade .b. Wij dekken wel de zaakschade van huispersoneel als gevolg van een bedrijfsongeval. c. Wij dekken wel personenschade . Hierop bestaan echter twee uitzonderingen. Wij vergoeden niets: Œ als en voor zover de benadeelde ook op een andere manier aanspraak kan maken op een vergoeding; Œ als de vorderende partij een ander is dan: a. een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde persoon; b. iemand die verwant is aan of samenwoonde met een overleden en rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken persoon.

PAGE – 6 ============
pag ˆ /˙ˆ ˛.˙.˝ Vriendendienst Als u niet aansprakelijk bent omdat de schade verband houdt met een vriendendienst , geldt een bijzondere regel. Wij zullen dan uw aansprakelijkheid beoordelen alsof er geen vriendendienst is geweest. Wij vergoeden in dat geval een bedrag van maximaa.˝˝˝,- per gebeurtenis. Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden: ˆ. Als de benadeelde op een andere manier aanspraak kan maken op een vergoeding, brengen wij dat bedrag in mindering op de schadevergoeding. Wij vergoeden geen schade als de vorderende partij een ander is dan: a. een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde persoon; b. iemand die verwant is aan of samenwoonde met een overleden en rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken persoon. ˛.˙.˜ Opzicht Wel gedekt Gedekt is ook de aansprakelijkheid voor schade aan zaken veroorzaakt gedurende de tijd dat u of iemand namens u deze onder zich hee. Men noemt dit ook wel opzicht . Voor deze dekking geldt een maximum va.˝˝˝,- per gebeurtenis. Tot het verzekerde bedrag per gebeurtenis is verder uw aansprakelijkheid gedekt: Œ Voor schade veroorzaakt door brand aan uw gehuurde vakantieverblijf en de daarbij horende inboedel. Voorwaarde is dat dit vakantieverblijf geen eigendom is van een van de verzekerden. Œ Voor schade veroorzaakt door een antenne aan het pand dat u huurt en bewoont. Niet gedekt De volgende schades zijn niet gedekt: a. Schade aan zaken, die u of iemand namens u onder zich heen verband met een huur-, (huur)koop-, lease-, pacht- of pandovereenkomst, vruchtgebruik of het recht van gebruik en bewoning. b. Schade aan zaken, die u of iemand namens u onder zich heen verband met de uitoefening van een (neven)bedrijf of (neven)beroep; of in verband met het verrichten van werkzaamheden die geen vriendendienst zijn. c. Schade aan zaken die u of iemand namens u onder zich heeonder daartoe gerechtigd te zijn. d. Schade aan motorrijtuigen, (sta)caravans, motor- en zeilvaartuigen (inclusief (kite) surfplanken) en luchtvaartuigen, die u of iemand namens u onder zich hee. Uitzondering De schades a tot en met d zijn wel gedekt als de veroorzaker jonger is dan ˆaar, behalve als een verzekerde van ˆaar of ouder de zaak ook onder zich hee.

PAGE – 8 ============
pag ˘ /˙ˆ d. Als u schade veroorzaakt met of door (kinder)speelgoed of een op afstand bediende modelauto. En als deze apparaten niet harder kunnen dan ˆ˙ km per uur. e. Als u schade veroorzaakt met of door een elobike .f. Als u schade veroorzaakt met of door een met een caravanmover voortbewogen aanhanger of caravan. g. Als u schade veroorzaakt met of door een aanhanger of caravan die niet gekoppeld is aan een motorrijtuig. De schade moet ontstaan zijn nadat de losgemaakte of losgeraakte aanhangwagen of caravan veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen. De onder a tot en met g omschreven dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering. Schade tijdens joyriding met een motorrijtuig Uw aansprakelijkheid is gedekt voor schade veroorzaakt tijdens joyriding met een motorrijtuig als de veroorzaker jonger is dan ˆaar. Deze dekking geldt niet: Œ als het motorrijtuig gestolen of verduisterd is; Œ bij joyriding zonder geweldpleging, als voor het motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering is gesloten (de schade valt dan onder de dekking van de motorrijtuigverzekering). Als er tijdens de joyriding schade aan het motorrijtuig zelf is ontstaan, dan is uw aansprakelijkheid daarvoor beperkt gedekt. Wij vergoeden een bedrag van maximaa.˝˝˝,- per gebeurtenis. Als het motorrijtuig gestolen of verduisterd is, dan heeeen recht op deze dekking. ˛.˙.˘ Vaartuig Bij boten dekt de verzekering voor het vaartuig vaak al de aansprakelijkheid. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulier dekt daarom schade door vaartuigen niet. Alleen in een paar bijzondere gevallen heeoch dekking. Niet gedekt Uw aansprakelijkheid is niet gedekt als schade veroorzaakt wordt met of door een vaartuig. Wel gedekt In de volgende gevallen is de aansprakelijkheid voor schade wél gedekt: a. Als u passagier bent van een vaartuig. De voorwaarden voor onderlinge aansprakelijkheid (artikel ˆ.) en opzicht (artikel ˆ.) blijven wel gelden. b. Als u schade veroorzaakt met of door een roeiboot, kano, kajak of (kite)surfplank. c. Als u schade veroorzaakt met een op afstand bediende modelboot. En als deze boot niet harder kan dan ˆ˝ km per uur. d. Als u personenschade veroorzaakt met of door een zeilboot met een zeiloppervlakte van maximaal ˆ˙ mw aansprakelijkheid is niet gedekt als dit vaartuig een (buitenboord) motor heeet een vermogen van meer daW (ongeveeK). De onder a tot en met d omschreven dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering.

PAGE – 9 ============
pa /˙ˆ ˛.˙. Luchtvaartuig Bij luchtvaartuigen dekt een speciale verzekering meestal de aansprakelijkheid. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulier dekt daarom schade door luchtvaartuigen niet. Alleen in een paar bijzondere gevallen heeoch dekking. Niet gedekt Uw aansprakelijkheid is niet gedekt als schade veroorzaakt wordt met of door een: a. luchtvaartuig; b. modelvliegtuig; c. zeilvliegtuig; d. doelvliegtuig; e. valschermzweoestel; f. kabelvlieger; g. luchtschip; h. modelraket; i. ballon met een diameter van meer dan ˆ meter in geheel gevulde toestand. Wel gedekt In de volgende gevallen is de aansprakelijkheid voor schade wél gedekt: Œ Als u passagier bent van een luchtvaartuig. De voorwaarden voor onderlinge aansprakelijkheid (artikel ˆ.) en opzicht (artikel ˆ.) blijven wel gelden. Œ Als u schade veroorzaakt met of door een kabelvlieger met een oppervlakte van maximaal ˆ, Œ Als u schade veroorzaakt met of door een zeil- of modelvliegtuig met een gewicht van maximaag en u zich heeehouden aan de Regeling modelvliegtuigen van de overheid. Œ Als u schade veroorzaakt met of door een drone met een gewicht van maximaag en u zich heeehouden aan de Regeling modelvliegtuigen van de overheid. Œ Als u schade veroorzaakt door deltavliegen, parasailing of parachutespringen. Deze dekking geldt niet voor zover de aansprakelijkheid wordt gedekt door een andere verzekering. ˛.˙. Schade door wapens Wel gedekt Gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade, die verband houdt met het bezit of gebruik van een wapen waarvoor deze verzekerde een vergunning hee. In de Wet wapens en munitie is geregeld voor welke wapens een vergunning verplicht is. Niet gedekt Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade, die verband houdt met het bezit of gebruik van een verboden wapen of een wapen waarvoor deze verzekerde geen vergunning hee. In de Wet wapens en munitie is geregeld voor welke wapens een vergunning verplicht is. Jacht De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt in verband met het bezit of gebruik van vuurwapens tijdens de jacht is niet gedekt.

PAGE – 10 ============
pag /˙ˆ ˜.˚ Wat is nooit gedekt? ˛.˝.˛ Molest U heeeen dekking voor schade die is veroorzaakt door of ontstaan uit molest .˛.˝.˙ Opzet U heeeen dekking als u Œ in strijd met het recht Œ met opzet iets doet of niet doet waardoor er schade ontstaat, onmiddellijk of later. In dat geval is de schade die u heeoegebracht namelijk een te verwachten of normaal gevolg van wat u heeedaan of juist niet heeedaan. In welke gevallen geldt de uitsluiting voor opzet? De uitsluiting geldt als u zich maatschappelijk ongewenst of crimineel gedraagt. Dat is in ieder geval zo bij gedragingen die een gevaar voor personen of zaken kunnen opleveren, zoals: Œ brandstichting, vernieling en beschadiging; Œ afpersing, bedrog, oplichting, bedreiging, beroving, verduistering, diefstal en inbraak. Ook als u dat met een computer of ander (technisch) hulpmiddel doet; Œ geweldpleging, mishandeling, doodslag en moord. Ook wanneer u niet strafrechtelijk wordt veroordeeld of wordt vrijgesproken kan er sprake zijn van opzet. Er is sprake van opzet, als u iets doet of niet doet waarbij u: Œ de bedoeling heechade te veroorzaken (opzet als oogmerk); Œ niet de bedoeling heechade te veroorzaken, maar u zeker weet dat er schade ontstaat (opzet met zekerheidsbewustzijn); Œ niet de bedoeling heechade te veroorzaken, maar u kans dat er schade ontstaat voor lief neemt. En toch handelt u (niet) zo (voorwaardelijk opzet); Œ groepsaansprakelijkheid; hiervan is sprake als niet u zelf maar wel iemand in een groep waarvan u deel uitmaakt iets doet of niet doet; Œ alcohol en drugs; u bent niet verzekerd als u zoveel alcohol, drugs of andere (bedwelmende) stoen heeebruikt dat u uw eigen wil niet meer kon bepalen. Of als iemand in een groep waarvan u deel uitmaakt zoveel alcohol, drugs of andere (bedwelmende) stoen hee gebruikt dat hij of zij de eigen wil niet meer kon bepalen. ˛.˝.˝ Seksuele gedragingen Een verzekerde heeeen dekking voor schade die is veroorzaakt door of voortvloeit uit: Œ zijn of haar seksuele gedragingen . Œ seksuele gedragingen van een of meer tot een groep behorende personen. Dit geldt ook als de tot die groep horende verzekerde zelf hieraan niet heeeegedaan. ˛.˝.˜ Atoomkernreacties U heeeen dekking voor schade die is veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties. Ongeacht hoe deze zijn ontstaan.

PAGE – 11 ============
pag ˜˜ /˙ˆ Artikel ˚ Wat als er schade is? Bij schade wilt u natuurlijk dat alles zo snel mogelijk weer in orde komt. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met uw verzekeringsadviseur. Hij kan u verder helpen. Wilt u weten welke algemene voorwaarden gelden voor de schadeaandeling? Lees dan de Algemene Voorwaarden van uw Privé Pakket Online. Hieronder leest u wat er in het bijzonder geldt voor de Aansprakelijkheidsverzekering Particulier. ˛.˜ Wat verstaan wij onder schade? Onder schade verstaan wij: a. zaakschade; b. personenschade; c. bereddingskosten ˆ;d. proceskosten ˆ;e. wettelijke rente ˆ over de schade die onder de dekking valt. ˛.˛ Schade voorkomen of verminderen U bent verplicht om alle maatregelen te nemen, die een gedekte schade kunnen voorkomen of verminderen. Er zijn twee soorten maatregelen: Œ Normale voorzorgsmaatregelen. De kosten hiervan worden niet vergoed. U moet deze maatregelen wel nemen. Œ Buitengewone maatregelen, ofwel beredding. Bereddingskosten worden wel vergoed. De vergoeding geldt per gebeurtenis voor alle verzekerden samen tot maximaal het verzekerde bedrag. Vermindering recht op uitkering Heeich niet gehouden aan de verplichting om schade te voorkomen of te beperken, dan kunnen wij de uitkering verminderen met de schade die wij daardoor hebben geleden. ˛.˚ Zekerheidsstelling Wij betalen voor u een waarborgsom. Hiervoor geldt een maximum van ˆ˝% van het verzekerde bedrag, zo nodig ook boven het verzekerde bedrag. Wij doen dit als een overheid een borgsom van u vraagt in verband met de vergoeding van de gedekte schade van een benadeelde. U bent verplicht om ons alle medewerking te geven om de betaalde borgsom van de overheid terug te krijgen. ˛.˝ Schaderegeling Als er dekking is, zorgen wij voor de behandeling en vaststelling van de schade. Wij hebben het recht om benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen. ˆ De vergoeding geldt ook boven het verzekerd bedrag, tot maximaal ˆ x het verzekerde bedrag.

75 KB – 26 Pages